Šildymo kainos Elektrėnuose: pigu parduoti, brangu pirkti

Šildymo kainos Elektrėnuose: pigu parduoti, brangu pirkti

Julija Kirkilienė

2014 metų vasarį savivaldy­­bės meras Kęstutis Vaitukaitis ir tuo­metinis administracijos direk­torius ­Arvydas Vyšniauskas laimina į žemę leidžiamą kapsulę, simbolizuojančią biokuro katilų statybos pradžią ir paliekančią žinią ateities kartoms. Ta kapsulė, pasirodo, simbolizavo ir pigių šilumos kainų laidotuves
2014 metų vasarį savivaldy­­bės meras Kęstutis Vaitukaitis ir tuo­metinis administracijos direk­torius ­Arvydas Vyšniauskas laimina į žemę leidžiamą kapsulę, simbolizuojančią biokuro katilų statybos pradžią ir paliekančią žinią ateities kartoms. Ta kapsulė, pasirodo, simbolizavo ir pigių šilumos kainų laidotuves

Elektrėniškiai dėl aukštų šilumos kainų jau ruošiasi protestams prie elektrinės, kurią dabar valdo „Ignitis gamyba“ AB. Savivaldy­bės taryba nepritarė Elektrėnų komunalinio ūkio siūlomos šilumos kainos pastoviosios dedamosios nu­statymui, nes taip sutiktų ir su „Ignitis gamyba“ parduodamos šilumos kaina. Meras Kęstutis Vai­tukaitis posėdyje kalbėjo, kad per visą 20 savivaldybės gyvavimo me­tų ir 15 metų darbo einant mero pa­reigas, pirmą kartą taip aktyviai teko gilintis į šilumos kainų skaičiavimą. Tame skaičiavime dalyvauja trys pusės: šilumos gamintojas ir pardavėjas AB „Ignitis gamyba“, EKŪ, kurios vienintelė akcininkė yra savivaldybė, ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri 2018 m. AB „Ignitis gamyba“ leido nustatyti šilumos gamybos (produkto) šilumos bazinę kainą, į kurią įtraukė apie 7,2 proc. mažiau šilumos gamybos veiklai priskirtų sąnaudų, negu numatė AB „Ignitis gamyba“. Tarp tų trijų auklių ­vargsta Elektrėnų ir Vievio daugiabučių šilumos vartotojai, kuriems už šilumą mokėti tenka beveik brangiausiai visoje Lietuvoje.

Palaidojo mažas kainas
Kai 2014 metų vasarį savivaldy­­bės meras Kęstutis Vaitukaitis ir tuo­metinis administracijos direk­torius ­Arvydas Vyšniauskas į žemę leido kapsulę, simbolizuojančią biokuro katilų statybos pradžią ir paliekančią žinią ateities kartoms, gausus savivaldybės ir Lietuvos elektrinės darbuotojų būrys garsiai plojo, tikėdami, kad šilumą Elektrėnams tie katilai iš tiesų gamins pigiai. Deja, nuo tų iškilmių prabėgus vos penkeriems metams, tie katilai šilumą gamina brangiausiai Lietuvoje, o elektrėniškiai neturi jokios alternatyvos. Dabartinis elektrinės valdovas AB „Ignitis gamyba“ Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai (VERT) pateikė duomenis, kad katilinių projektas kainavo 19 mln. Eur, iš kurių tik 1,7 mln. Eur buvo ES investicinė parama, kita dalis esą finansuota įmonės lėšomis. Tos informacijos patikrinti galimybės neturime, bet žinome, kad tokia vertė įtraukta į šilumos gamybos kainos formulę. Šilumos tokios galingos ir brangios katilinės pagaminti galėtų labai daug, bet Elektrėnuose rinka maža, todėl elektrėniškiams tą brangią katilinę teks „Igničiui“ išpirkti. Kito pasirinkimo nėra. Bet, kaip sakoma, visada parduodančiajam atrodo, kad pigiai parduoda, o perkančiajam, kad brangiai perka. Taip ir su šilumos kaina Elektrėnuose. AB „Ignitis gamyba“ rašo, kad elektrėniškiams ji šilumą atpigino, o savivaldybės atstovai ra­šo, kad šilumą priversti pirkti brangiausiai Lietuvoje.
Elektrėniškiams ir vieviškiams, prieš atveriant pinigines mokesčiams, siūlome išklausyti visas tris puses.

Berta Jasiukėnaitė, AB „Ignitis gamyba“ Ryšių su visuomene projektų vadovė:
Visų pirma, būtina pabrėžti, kad AB „Ignitis gamyba“ nenustato šilumos kainų Elektrėnų miestui. AB „Ignitis gamyba“ gaminamos šilumos kaina skaičiuojama pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatytą metodiką, kuri taikoma visiems reguliuojamiems šilumos gamintojams – paprasčiau tariant, pagal VERT nustatytą formulę. Kaip tai vyksta?
Vadovaujantis jau minėta šilumos kainų nustatymo metodika reguliuojamieji šilumos tiekėjai (Elektrėnų atveju tai yra UAB Elektrėnų komunalinis ūkis, EKŪ) kiekvieną mėnesį skaičiuoja ir nustato superkamos šilumos energijos kainą, o šilumos gamintojai (Elektrėnų atveju – „Ignitis gamyba“), dalyvaudami šilumos auk­cionuose, šilumos energiją gali parduoti už ne brangiau, nei nustaty­ta šilumos tiekėjo – EKŪ.  
Kitaip tariant, „Ignitis gamyba“ neturi jokio mechanizmo ar galimybių nustatyti šilumos kainą Elektrėnų miestui. Kaip nepriklausomas šilumos gamintojas, mes galime tik parduoti pagamintą šilumą už tą kainą, kurią kas mėnesį, remdamasis šilumos kainų nustatymo metodika, nustato Elektrėnų miesto šilumos tiekėjas – EKŪ.
Viešojoje erdvėje dažnai galima išgirsti klaidinantį teiginį, kad Elektrėnų miesto gyventojams didė­ja šilumos kaina, tačiau tai nėra tiesa – apačioje pateikiame grafiką, kuriame matosi, kad nuo š. m. sausio mėnesio kaina mažėjo. Jeigu lygintume 2019 m. sausio mėn. šilumos supirkimo kainą (kuri buvo 4,04 ct/kWh) su 2020 m. sausio mėn. šilumos supirkimo kaina (kuri bus 3,25 ct/kWh), šiluma atpinga 0,79 euro ct arba 19,55%.
Tuo pačiu norėtume plačiau paaiškinti ir Abromiškių reabilitacijos ligoninės situaciją. Elektrėnų sa­vivaldybė neturi galimybės tiekti šilumos VšĮ „Abromiškių reabilitacijos ligoninė“, todėl šiuo metu šiluma tiekiama ligoninei iš „Ignitis gamybai“ priklausančių katilinių, kurių viena yra Geibonių kaime, o kita – Abromiškių kaime. Šios katilinės neturi nieko bendro su pagrindiniais šilumos gamybos įrenginiais (taip pat ir su biokuro katiline), kurie yra Elektrėnų mieste (Elektrinės gatvėje 21) ir kuriais gaminama šiluma tiekiama Elektrėnų miesto gyventojams.
Vis dėlto, šiuo metu Abromiškių reabilitacijos ligoninei galiojanti šilumos kainodara tiesiog neatitinka teisės aktų reikalavimų. Kreipėmės į Elektrėnų savivaldybę su prašymu išduoti „Ignitis gamybai“ licenciją tiekti šilumą VšĮ „Abromiškių reabilitacijos ligoninė“ ir šią licenciją gavome. Vadovaujantis teisės aktais, pateikėme Elektrėnų savivaldybei šilumos kainos dedamųjų projektą – remiantis Šilumos įstatymu ir Šilumos kainos nustatymo metodika, savivaldybė privalo nustatyti šilumos kainos dedamąsias šilumos tiekimui Abromiškių ligoninei.
Tuo atveju, jeigu savivaldybė pa­tvirtintų šilumos kainų dedamąsias pagal naują formulę, ligoninė už šilumą mokėtų apie 15 % mažiau nei kiti ūkio subjektai Elektrėnų mieste. Grafike taip pat galite matyti, kokia šilumos kaina būtų buvusi, jeigu Elektrėnų savivaldybė būtų patvirtinusi šilumos kainų dedamąsias VšĮ „Abromiškių reabilitacijos ligoninė“ pagal naująją formulę – nuo pat 2019 m. sausio mėn. kaina mažėjo ir tik paskutiniais metų mėnesiais ji šiek tiek pakilo. Taip nutinka dėl to, kad ligoninei šiluma gaminama dujomis ir jos kaina tiesiogiai priklauso nuo dujų kainos rinkoje.

Inga Kartenienė, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja:
Elektrėnų savivaldybės mero vardu yra paruoštas raštas „Dėl AB „Ignitis gamyba“ šilumos gamybos kainos“ Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai:
„2019 m. lapkričio 27 d. vykusio Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo svarstomas tarybos sprendimo projektas „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) šilumos kainų dedamųjų nustatymo“. Nagrinėjant Bendrovės šilumos kainos dedamąsias daug diskusijų sukėlė AB „Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba“) pastovios šilumos gamybos kainos dedamosios­ dydis, kuris sudaro net 2,21 ct/kWh ir, lyginant su kitais Lietuvos nepriklausomais šilumos gamintojais, yra ženkliai didesnis, žr. lentelę. Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad šiuo metu galiojanti Bendrovės pastovi šilumos kainos dedamoji yra mažiausia Lietuvoje ir sudaro 0,82 ct/kWh, o AB „Ignitis gamyba“ pastovi šilumos gamybos kaina yra viena didžiausių.
 AB „Ignitis gamyba“ yra pa­grindinis nepriklausomas šilumos gamintojas centralizuotam šilumos tiekimui (CŠT) Elektrėnų mieste, kuris sudaro net 97,64 proc. perkamo Bendrovės šilumos energijos poreikio. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-326 „Dėl Lietuvos energijos, AB 2012–2014 metų investicijų“ pakeitimo“ buvo suderinta 2012–2014 metams 13,61 mln. Eur (49 proc. visos investicijos) investicija šilumos energijos gamybos pajėgumams ir garo gamybos pajėgumams pastatyti Lietuvos elektrinėje. Nors didžiulės investicijos nebuvo būtinos Elektrėnų miesto šilumos tiekimo poreikiui užtikrinti, minėtame nutarime nurodyta, kad investicija būtina centralizuotam šilumos tiekimui Elektrėnų mieste užtikrinti. Kyla klausimas, ar reikėjo tokių brangių biokuro katilų ir kiek ši investicija didina šilumos gamybos kainą.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018-12-19 pažymoje „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m. gruodžio 14 d. pažymos Nr. O5e-361 „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos nustatymo“ patikslinimo“ lentelėje nuodyta, kad pastovio­sios sąnaudos šilumos bazinės kainos yra 1494,74 tūkst. Eur, t. y. du kartus didesnės jas lyginant su 2017 metais, kurios buvo 709,52 tūkst. Eur. Kitas pavyzdys: nurodoma, kad darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos – 181,67 tūkst. Eur,  o šilumos bazinės kainos projekte jau 286,94 tūkst. Eur. Paaiškinime nurodoma, kad tokį didelį darbo užmokesčio augimą lemia bendras darbo užmokesčio augimas rinkoje, atitinkamai didesnės sąnaudos buvo numatytos valdybos ir stebėtojų patvirtintame 2018 metų biudžete. Ar dvigubai didesnis atlyginimų augimas turi būti įskaičiuojamas į šilumos kainą, juk Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo vienas pagrindinių tikslų yra mažiausiomis sąnaudomis užtik­rinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams?
Vadovaudamiesi Lietuvos Res­pub­­likos šilumos ūkio įstatyme nu­maty­tomis šilumos kainodaros tai­syklėmis ir atsižvelgdami į tai, kad AB „Ignitis gamyba“ (buvusi­ „Lietuvos energijos gamyba“) šilumos bazinė kaina nustatyta 2018 m. gruodžio mėn. bei artimiausiu metu ji bus perskaičiuojama, prašo­me Valstybinės energetikos regulia­vimo tarybos atkreipti dėmesį į žymiai išaugusias AB „Ignitis gamyba“ pastoviąsias sąnaudas ir įvertinti per­skaičiuojamą šilumos gamybos kainą.
Šiuo metu AB „Ignitis gamyba“ yra Elektrėnų CŠT monopolininkas ir diktuoja šilumos gamybos kainas, todėl visų tarybos narių vardu prašau įvertinti realias AB „Ignitis gamyba“ pastoviąsias šilumos gamybos sąnaudas, siekdamas Lietuvos Respublikos šilumos įstatyme numatyto tikslo – mažiausių šilumos gamybos sąnaudų vartotojams.“
 

Aistė Griškonytė, VERT Veiklos valdymo skyriaus patarėja
AB „Ignitis gamyba“ Elektrė­nuose veikia kaip nepriklausomas reguliuojamas šilumos gamintojas, parduodantis šilumą šilumos tiekėjui UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Iki 2015 m. AB „Ignitis gamyba“ šilumą gamino gamtinių dujų katilais. Nuo 2015 m. šilumos energija gaminama naujais efektyviais biokuro katilais. VERT turimais duomenimis, projekto vertė siekė 19 mln. Eur, iš kurių 1,7 mln. Eur buvo gauta ES investicinė parama, kita dalis finansuota įmonės lėšomis.
2018 m. VERT AB „Ignitis gamyba“ nustatė šilumos gamybos (produkto) šilumos bazinę kainą, į kurią įtraukė apie 7,2 proc. mažiau šilumos gamybos veiklai priskirtų sąnaudų, negu numatė AB „Ignitis gamyba“.
Elektrėnų mieste šilumos tiekėjas nevaldo nuosavų šilumos gamybos šaltinių, todėl visą šilumą perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Didžiausias nepriklausomas šilumos gamintojas Elektrėnų mieste yra AB „Ignitis gamyba“. Verta pažymėti, kad visi nepriklausomi šilumos gamintojai šilumą parduoda šilumos aukcione, kur šilumos pardavimo kaina negali būti didesnė nei šilumos aukcione nustatyta kainos viršutinė riba.
Pažymėtina, kad AB „Ignitis gamyba“ Abromiškėse ir Šarkinėje veikia kaip centrinis šilumos tiekėjas, kuris realizuoja mažiau nei 10 GWh, todėl pagal Šilumos ūkio įstatymą VERT šios bendrovės nereguliuoja, šilumos kainas nustato ir licenciją tiekti šilumą tose teritorijose yra išdavusi Elektrėnų savivaldybė.
VERT atkreipia dėmesį, kad AB „Ignitis gamyba“ jau ne kartą viešai klaidingai teigia, kad šilumos kainą yra patvirtinusi VERT. Pasikartojant, VERT yra nustačiusi šilumos gamybos kainą AB „Ignitis gamyba“, kaip nepriklausomam šilumos gamintojui, vykdančiam veiklą Elektrėnų mieste, tačiau kitose teritorijose, kur AB „Ignitis gamyba“ veikia kaip šilumos tiekėjas, kuris realizuoja mažiau nei 10 GWh šilumos energijos per metus, kainos nederina ir nenustato.

O ką apie šilumos kainas žino Viktoras Valiušis, savivaldybės tarybos narys, buvęs ilgametis Lietuvos elek­trinės finansininkas?
AB „Ignitis gamyba“ tikrai nenustato šilumos kainų vartotojams, bet toje kainoje yra šilumos įsigijimo kaina, kuri yra dominuojanti bendroje kainoje. Daugiau kaip 90 proc. šilumos EKŪ perka iš AB „Ignitis gamyba“. Yra dar vienas gamintojas UAB „Autoidėja“, bet tai palyginti smulkus gamintojas. Jo kaina neturi didelės įtakos bendrai įsigijimo kainai.
2018 m. VERT AB „Ignitis gamyba“ nustatė šilumos gamybos (produkto) šilumos bazinę kainą. Liūdna, bet statistika rodo, kad AB „Ignitis gamyba“ šilumos kaina 2019 m. lapkričio 1 d. yra pati aukščiausia tarp visų Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų. AB „Ignitis gamyba“ kaina – 3,59 ct/ kWh, kai kitų gamintojų vidutinė kaina yra apie 2,63 ct/ kWh. Į akis krenta pastovi kainos dedamoji. AB „Ignitis gamyba“ – 2,21 ct/ kWh, kitų – vidutiniškai 1,40 ct/ kWh.
Žinoma, skaičiuojama pagal VERT patvirtintą formulę. Bet toje formulėje ir „įkaltos“ tokios sąnaudos. 2018 m. gruodžio 14 d. pažymoje DĖL „LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA“, AB ŠILUMOS GAMYBOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO Nr. O5E-361, 1 lentelėje „Šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavime įvertintų sąnaudų palyginimas“, faktinės pastovios sąnaudos sudaro 705,52 tūkst. Eur. „Ignitis gamyba“ jau prašo 1.633,15 tūkst. Eur, o skyrius rekomenduoja 1.422,86 tūkst. Eur. Tai yra dvigubai daugiau. Sako investicijos didelės (katilinės jau užstatytos bankams). Kaip paaiškinti, kad toje pačioje lentelėje 2017 m. personalui išlaikyti buvo skirta 155,07 tūkst. Eur, o tvirtinimui pateikta jau 217,1 tūkst. Eur („Ignitis gamyba“ prašė 288,3 tūkst. Eur). Panašu, kad ko AB „Ignitis gamyba“ prašė, tai tą ir gavo. Gal truputį ir nubraukė.
Juk Elektrėnų ir Vievio gyventojai nėra vieninteliai naujosios katilinės gaminamos šilumos vartotojai. Panašų kiekį šilumos sunaudoja UAB „Kietaviškių gausa“. Neatsilieka ir pati elektrinė. Nors jėgainė nedirba, bet patalpas ir įrengimus reikia šildyti. Įdomu, už kokią kainą šilumą perka UAB „Kietaviškių gausa“? O kokią dalį sąnaudų prisiima pati AB „Ignitis gamyba“? VERT ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS GAMINTOJŲ IR KONKURENCIJOS skyriaus pažymoje šito nematysim. Viskas yra pridengta konfidencialumo ir komercinės paslapties skraiste.
Valdiškos įstaigos įnirtingai saugo valstybės valdomų įmonių ramy­bę ir gerovę. O kas gins tos valstybės gyventojus – mokesčių mokėtojus?

Ką daryti?
Atsakymo, ką daryti, kad elektrėniškiai dėl šilumos kainų neliktų tarsi valstybės įkaitais, ieškojome ir Energetikos ministerijoje.

Vyriausioji specialistė komunikacijai Alina Žilinaitė atsiuntė tokį atsakymą:
Energetikos ministerija nedalyvauja reguliuojamų šilumos kainų nustatymo procese. Tačiau Energetikos ministerija yra pasiruoši inicijuoti diskusiją sprendžiant šį klausimą ir sukviečiant visas suinteresuotasis šalis, jeigu sulauktų tokio prašymo iš Elektrėnų savivaldybės administracijos ar kitų suinteresuotųjų šalių.
Tad po šio – nors šiek tiek motyvuojančio – atsakymo ir liekame laukti švenčių. Po švenčių, tikime, prie diskusijos prisijungs daugiau suinteresuotų pusių, o diskusijos gal virs ir veiksmais, raminančiais elektrėniškių aistras.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69