Antstoliai ieško spynos Kazokiškių sąvartyno vartams

Antstoliai ieško spynos  Kazokiškių sąvartyno vartams
Teisus buvo Algirdas Dambrauskas, spalio 19 d. pikete prie Kazokiškių sąvartyno aiškindamas policininkams, kad šie kovotų prieš nusikaltimą vykdančius asmenis, šiukšliavežius, o ne prieš žmones, norinčius tą nusikaltimą sustabdyti – piketuotojus. Teismas Kazokiškių bendruomenei išdavė Vykdomąjį raštą.  Tai  reiškia, kad 2010 m. spalio 18 d. priimtas  teismo sprendimas turi būti vykdomas priverstinai, nes jis yra neįvykdytas taip, kaip jame nurodyta. Vykdomieji raštai neišduodami, jeigu sprendimas būna įvykdomas. „Prieš išduodamas vykdomąjį raštą teismas visuomet žiūri, ar jis turi duomenų apie teismo sprendimo įvykdymą“, –  sako Kazokiškių bendruomenės  advokatė Ramunė Dulevičienė. Vykdomasis raštas kazokiškiečiams reiškia, kad antstolis turi teisę uždėti spyną ant Kazokiškių sąvartyno vartų.

Julija KIRKILIENĖ

Vykdomojo rašto reikšmė

„Vilniaus apygardos administracinio teismo išduotas Vykdomasis raštas yra precedento neturintis teisinis įvykis Lietuvoje, kai vietos bendruomenės,  visuomeninės organizacijos, mokslininkai ir specialistai ištisą dešimtmetį kovojo dėl neteisėtai statomo ir eksploatuojamo Kazokiškių sąvartyno Lietuvos sostinių Trakai – Kernavė – Vilnius areale.  Tai didžiausias ir triuškinantis smūgis Lietuvos istorijoje trijų kadencijų Seimams ir jų vyriausybėms, nenorėjusioms ir ignoravusioms įsigilinti į pavaldžių institucijų, politikų,  verslininkų neteisėtus ir piktavališkus veiksmus prieš  Lietuvos žmones, prieš Lietuvos istoriją, prieš Lietuvos gamtą.

Tai parodo, kad vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, mokslininkai,  specialistai, nuolatos ignoruojami ir niekinami, sugebėjo teisiškai įrodyti valdžių, politikų ir verslininkų   neteisėtus veiksmus. Tai smūgis partijoms medžiojusioms rinkėjų balsus,  pamiršusioms ir nepanorusioms vykdyti gyventojų prašymus ir savo pažadus“,- sako Lietuvos sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius, visą dešimtmetį su Kazokiškių bendruomene kovojantis prieš Vilniaus apskrities  sąvartyno statymą Kazokiškėse. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas pagal Kazokiškių bendruomenės skundą įsiteisėjo 2010 m. spalio 18 d. Sprendimas nurodė, kad per vienerius metus neteisėtai eksploatuojamo Kazokiškių sąvartyno problema turi būti sprendžiama arba turi būti tinkamai atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros arba turi būti pasirinktas kitoks atliekų tvarkymo būdas (ne sąvartyno).  Per tuos metus Kazokiškių bendruomenė ir visuomeninės organizacijos daugelį kartų kreipėsi į atsakingas institucijas, politikus, valstybės tarnautojus ir verslininkus nurodydami daugybę problemų, kurias sukėlė Kazokiškių sąvartynas. Kadangi problemos nebuvo sprendžiamos, Kazokiškių bendruomenė kreipėsi  į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT)  prašydama išduoti VYKDOMĄJĮ  RAŠTĄ.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD), užuot tinkamai įvykdęs privalomą teismo sprendimą, klaidino atsakingas institucijas, Seimo narius, Kazokiškių bendruomenę ir Lietuvos visuomenę „pasiteisinimais“, jog teismo nurodytas poveikio aplinkai vertinimas yra nereikalingas.

Prabilo žmogiškai

Seimo Aplinkos komiteto posėdyje, vykusiame lapkričio 9 d., pirmą kartą per 10 metų į Kazokiškių bendruomenę buvo prabilta žmoniška kalba. Aplinkos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas atsiprašė kazokiškiečių už Aplinkos ministerijos veiksmus, statant ir eksploatuojant Kazokiškių sąvartyną, prašė jų saugoti sveiktą ir paprašė palaukti vykdyti Vykdomojo rašto sprendimą nors iki tol, kol sulauks Generalinės prokuratūros įvertinimo, ar Kazokiškių sąvartynui išduodant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą buvo įvykdytas teismo sprendimas. Įvertinimą, Generalinės prokuratūros atstovė sakė, prokuratūra galės pateikti ne anksčiau kaip per mėnesį ir tik tuo atveju, jei  Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pristatys reikiamus dokumentus. Kazokiškių bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius mano, kad to departamento direktorius Rolandas Masilevičius, keturis kartus išdavęs negaliojantį TIPK leidimą, pasistengs, kad prokuratūra reikiamų dokumentų kuo ilgiau negautų. Leonas Kerosierius pažadėjo Aplinkos komitetui ir visoms už atliekų tvarkymą atsakingoms institucijoms padėti bendruomenei teismo sprendimą vykdyti priverstinai. Ar tai užsitęs ilgiau, nei prokuratūra pateiks įvertinimą, priklausys nuo to, kaip bendruomenei pasiseks surasti patikimą anstolį. Aplinkos komitete sprendimas, ką daryti su atliekų tvarkymu Vilniaus regione, nebuvo priimtas, ir posėdį artimiausiu metu žadėta pratęsti Kazokiškių miške, kur antrosios sąvartyno sekcijos statybai iškirsta virš 8 ha miško.

Aplinkos komiteto posėdyje dalyvavęs Seimo narys Kazimieras Uoka dar kartą priminė, kad už veiksmus Kazokiškių sąvartyne atsakingi asmenys turėtų nors postų netekti, o už policininkų ir piketuotojų susirėmimą spalio 19 dieną  atsakyti turėtų Arūno Valinsko atvestieji Seimo nariai, kurie delegavo Aplinkos ministrą Gediminą Kazlauską, o šis neužtikrino, kad jam pavaldus departamentas vykdytų teismo sprendimą.

Ketvirtą kartą neteisėtai išdavė leidimą

Lapkričio 8 d. Kazokiškių bendruomenė dar kartą Vilniaus RAAD ir VAATC apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo panaikinimo.   TIPK leidimo panaikinimas reiškia, jog UAB „VAATC“ netenka teisės eksploatuoti ginčo įrenginio, vykdyti Vilniaus apskrities savivaldybėse susidariusių komunalinių atliekų tvarkymo, šalinant jas aptariamame sąvartyne, veiklą.

„Pasibaigus sprendimo vykdymo atidėjimo terminui, spalio 18 d. Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo veiklos UAB „VAATC“ nenutraukė, ji neteisėtai tęsiama. Spalio 25 d. Vilniaus RAAD interneto svetainėje buvo patalpintas pranešimas, jog spalio 17 d. Vilniaus RAAD išdavė naują TIPK leidimą eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną, taip pat paskelbtas  naujas TIPK leidimas, kurio  išdavimo data nenurodyta.

„Kadangi teismo sprendimu konstatuota neteisėta veikla nenutraukta ir Vilniaus RAAD išdavė naują TIPK leidimą neteisėtai, Kazokiškių bendruomenė neturi kitos išeities, kaip ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus šiuo skundu, prašant teismą panaikinti neteisėtai išduotą TIPK leidimą“, – rašoma skunde.

Naujasis TIPK leidimas išduotas ne tik be datos, bet ir numeriu be pabaigos.

Kazokiškių bendruomenė, skunde teismui  nurodė, jog TIPK leidimas negali būti išduotas, nes Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymui ir šalinimui Kazokiškių sąvartyne nėra atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kaip to reikalauja Aplinkos apsaugos įstatymas, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas ir TIPK leidimų išdavimo taisyklės.

Kazokiškių bendruomenė,  yra įsitikinusi, kad Vilniaus RAAD aiškiai piktnaudžiauja jai suteikta kompetencija, neatlieka savo veiksmų tinkamai, išdavė TIPK leidimą aiškiai neteisėtai, tokius neteisėtus veiksmus Vilniaus RAAD atlieka sistemingai, nepaisydamas įstatymų ir ignoruodamas teismų sprendimus.

Kazokiškių bendruomenė mano, kad ginčijamo TIPK leidimo sustabdymo metu atliekos gali būti tvarkomos kitais leistinais ir jau naudojamais būdais (atliekų tvarkymo rūšiavimo ir atidavimo perdirbimo bei deginimo įmonėms būdu Vilniaus apskrities savivaldybių teritorijose, ar vežimas į kitus analogiškus komunalinių atliekų sąvartynus, pav., Kaune, Pavevėžyje ar Alytuje). Kadangi atsakinga valstybės institucija sistemingai priima sprendimus dėl neteisėto TIPK leidimo išdavimo Kazokiškių sąvartyno eksploavimui, yra atsakinga už teisėtą ir tinkamą atliekų tvarkymą, tai būtent ši institucija ir turi prisiimti visus kaštus, kurie gali atsirasti pritaikius reikalavimo užtikrinimą.

Kazokiškių bedruomenė prašo teismą, tenkinus jų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, apie priimtą nutartį informuoti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją ir UAB „VAATC“.

Išmoningas apgaudinėjimas

Advokatė R. Dulevičienė stebisi Aplinkos ministerijai priklausančio Vilniaus RAAD  nepagarba žmogui bei visoms Respublikos teisinėms institucijoms ir labai išmoningu jų apgaudinėjimu. Naujasis TIPK leidimas išduotas ne tik be datos, bet ir tuo pačiu numeriu, tik trumpesniu, kuriuo buvo išduotas panaikintasis leidimas.

Naujasis  TIPK leidimas  išduotas 2011 m. balandžio 5 d. galutinės atrankos išvados pagrindu, o tas galutinės atrankos išvados sprendimas yra priimtas ne dėl viso sąvartyno veiklos galimybių, o tik dėl dviejų modernizavimo priemonių. Tos modernizavimo priemonės (jeigu iš tikrųjų yra modernizuotos filtrato technologijos ir atliekų perdengimo sistemos sąvartyne) turėjo būti įdiegtos 2006-2007 metais, o ne po tesimo priimto sprendimo, kad sąvartynas yra neteisėtas.   Advokatei ir bendruomenei  nesuprantama, kaip galima pratęsti neteisėtą veiklą.

Be to,  kreipiantis naujo TIPK leidimo vėl  nebuvo parengtas, suderintas, apsvarstytas ir patvirtintas sanitarinių apsaugos zonų projektas, kaip to reikalauja Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas ir jį lydintys teisės aktai, neparengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kaip to reikalauja nuo 2007 metų liepos mėnesio 1 dienos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 38 straipsnis ir jį lydintys Sveikatos ministro priimti teisės aktai.

Nepaisant suinteresuotos visuomenės prieštaravimų, atsakinga valstybės institucija Vilniaus RAAD vėl neteisėtai išdavė TIPK leidimą, atvirai ignoruodama Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimą ir grubiai pažeisdamas įstatymų nustatytą TIPK leidimų išdavimo tvarką. Nuo 2007 m. rugsėjo 10 d. neteisėtai išduoto TIPK leidimo pagrindu eksploatuotas didžiausias Lietuvoje komunalinių atliekų sąvartynas jau pradėjo penktus neteisėtos ir žalą aplinkai darančios veiklos metus, o Vilniaus RAAD ir UAB „VAATC“, iš anksto žinodami ilgą teisminių procedūrų trukmę, galės netrukdomai eksploatuoti didžiulę taršą į aplinką skleidžiantį įrenginį.

Verta pastebėti, jog visų paminėtų teisės aktų vykdymą prižiūrinčia institucija yra Lietuvos Aplinkos ministerija, kurios teritorinis padalinys Vilniaus RAAD išduoda neteisėtus TIPK leidimus, pažeidžiančius įstatymus ir teisės aktus. Jau tris kartus teismai naikino Vilniaus RAAD išduotus TIPK leidimus UAB „VAATC“ eksploatuoti komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse kaip neteisėtus, pažeidžiančius suinteresuotos visuomenės garantuotas teises ir poveikio aplinkai vertinimo privalomas procedūras, o taip pat  Orhuso Konvenciją ir ES Direktyvas. Tačiau valstybės nustatyta atsakinga institucija Vilniaus RAAD, kuriai deleguota poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ir TIPK leidimų išdavimo bei laikymosi teisėtumo kontrolė ir priežiūra, pati pažeidinėja įstatymus.

Savivaldybė – trečias asmuo

Kol Kazokiškių bendruomenė bylinėjasi teismuose, piketuoja prieš neteisėtus Aplinkos ministerijai priklausančių institucijų ir VAATC veiksmus, kol savivaliautojai kerta gražųjį Kazokiškių mišką, savivaldybės vadovai tyli. Skunde teismui Elektrėnų savivaldybė įvardijama kaip trečiasis asmuo.

Praėjusios kadencijos savivaldybės taryba buvo priėmusi sprendimą neleisti plėsti Kazokiškių sąvartyno. Sugrįžus į valdžią sąvartyno krikštatėviui, merui Kęstučiui Vaitukaičiui, jau nebereikėjo nei tarybos leidimo plėsti sąvartyną, nei tarybos pritarimo išduoti TIPK leidimą.

Užteko gauti R. Masilevičiaus pavaldinio, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos Elektrėnų savivaldybės agentūros vedėjo, K. Vaitukaičio bendrapartiečio  Virgilijus Pruskaus raštą,  dėl derinimo TIPK leidimui gauti. Sprendimą TIPK leidimui gauti derinimą ir kažkokias bereikšmes rekomenduojamas sąlygas priėmė ne taryba, o  kolegija,  pasirašė   ant to dokumento administracijos direktoriaus pavaduotojas, naujokas politikoje, Vaidas Bernotas.

Elektrėnų savivaldybės vadovai, teisindamiesi, kad nieko negali pakeisti, yra neteisūs. Pavyzdžiui, Alytaus savivaldybė nesijungė prie netvarkingai atliekas tvarkančio atliekų tvarkymo centro, surado lėšų įsigyti gerą rūšiavimo įrangą, patys perdirba savo komunalines atliekas, iš to gaudami naudos savivaldybei ir iš žmonių imdami mažus mokesčius.

Panevėžio rajone taip pat niekas neprotestuoja dėl sąvartyno. Artimiausio kaimo – esančio  už 3 kilometrų nuo sąvartyno – Liudvinavo gyventojai nė nesuprato, už ką jų gyvenvietę taip išpuošė, apsodino medžiais. VAATC giriasi į Kazokiškių sąvartyną investavęs virš 28 mln. litų, nors specialistai nesupranta, kur tie pinigai panaudoti, ir kodėl VAATC dabar skęsta skolose.

Pasak Aplinkos komitete dalyvavusių visuomenės bei mokslo veikėjų, dešimt metų Aplinkos ministerija žlugdo atliekų tvarkymo strategiją ir, matyt, laukia Graikijos atvejo. Analogiška Graikijos byla dėl sąvartynų taip pat tęsėsi 10 metų, kol Europos teisingumo teismas uždėjo sankcijas.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69