Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-05-25 vyko  Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS-117„Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano patikslinimo“.

Elektrėnų savivaldybės administracija

Šiuo sprendimu nuspręsta padidinti pajamų rūšį „Gautos lėšos iš kitų valdymo lygių pagal tarpusavio atsiskaitymus“ ir patvirtinti asignavimus savivaldybės administracijai Socialinės apsaugos plėtojimo programai (03), padidinant ta pačia suma 2011–2013 m. strateginio veiklos plano priemonės 03 01 01 07 finansavimą. Patvirtinti asignavimus darbo užmokesčiui iš įstaigų gaunamų pajamų Švietimo (02) programos  lėšų ir ta pačia suma patikslinti 2011–2013 m. strateginio veiklos plano priemonės 02 01 01 02  finansavimą. Taip pat patvirtinti asignavimus turtui įsigyti Elektrėnų mokyklai-darželiui „Žiogelis“ iš įstaigų gaunamų pajamų Švietimo (02) programos lėšų ir ta pačia suma patikslinti 2011–2013 m.  strateginio veiklos plano priemonės 02 01 01 02  finansavimą.

Nr. TS-118 „Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 ,,Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ 1 punktu patvirtintą projektų sąrašą.

Nr. TS-119 „Dėl viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko teisių perleidimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  atsisakyti duoti sutikimą, kad viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalininko uždarosios akcinės bendrovės „Vesteksa“ teisės (visa turima viešosios įstaigos „Jaunimo krantas“ dalis) būtų perleistos trečiajam asmeniui.

Nr. TS-120 „Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus suteikti pavadinimus gyvenamųjų vietovių gatvėms: Jagudžio 1-oji g., Jagudžio 2-oji g. ir Jagudžio 3-ioji g. Geibonių kaime, Pugainių g., Dūkštų g., Žalioji g., Paupio g., Pamiškės g., Kalno g., Neries g., Saulės g., Vakarinė g., Alyvų g. ir Pakrantės g. Pugainių kaime, Ežero g. ir Draugų g. Vievininkų kaime,  Girelės g. Kareivonių kaime.

Nr. TS-121  „Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamą gatvės išdėstymo planą nekeičiant pavadinimo pakeisti Beržų gatvės Kareivonių kaime geografines charakteristikas.

Nr. TS-122 „Dėl įgaliojimų suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  įgalioti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, susijusius su Elektrėnų marių dalies naudojimu nesudėtingo statinio statybai.

Nr. TS-123 „Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta deleguoti mero pavaduotoją Viktorą Valiušį į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą.

Nr. TS-124 „Dėl įgaliojimų suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta įgalioti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių Henriką Petrauską atstovauti Elektrėnų savivaldybei ir Elektrėnų savivaldybės tarybai UAB „VAATC“ valdyboje.

Nr. TS-125 „Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  sudaryti Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisiją ir patvirtinti jos sudėtį.

Nr. TS-126 „Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti šilumos kainų dedamąsias.

Nr. TS-127 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašą ir etatų normatyvus.

Nr. TS-128 „Dėl etatų skaičiaus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti Elektrėnų savivaldybės  švietimo įstaigų didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų skaičių.

Nr. TS-129 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2011–2012 mokslo metams patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  patvirtinti Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius 2011–2012 mokslo metams.

Nr. TS-130 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai

Nr. TS-131 „Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti UAB Elektrėnų knygų centro 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Nr. TS-132 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  patvirtinti Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatus.

Nr. TS-133 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir pirmininko skyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sudaryti Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą ir  paskirti Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininku Viktorą Valiušį.

Nr. TS-134 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2010 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti: VšĮ Elektrėnų ligoninės 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Vievio poliklinikos 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Semeliškių ambulatorijos 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2010 m. veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę.

Nr. TS-135 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2012 metams“.

Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje 2012 metams nekilnojamojo turto mokesčio tarifus: labai mažų įmonių ir šį statusą atitinkančių  verslininkų – fizinių asmenų komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, kitų mokesčio mokėtojų  nekilnojamajam turtui – 1 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Nr. TS-136 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašą.

Nr. TS-137 „Dėl turto grąžinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta grąžinti natūra I. P. pastatą – veršidę, kitos (fermų) paskirties, esančią Žuvyčių k., Elektrėnų sav., Trakų rajono apylinkės teismo 2008-10-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2105-804/2008 m. pripažintą bešeimininke ir perduotą Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.

Nr. TS-138 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sutikti perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės  funkcijai (informacinės plėtros įgyvendinimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomą, įgytą projektui „Integruoto viešųjų interneto prieigos centrų (VIPC) tinklo kūrimas ir plėtra ir jo funkcionavimo užtikrinimas“ vykdyti ilgalaikį materialųjį turtą.

Nr. TS-139 „Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sutikti perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų perduodamus leidinius pagal priedą ir naudoti šį turtą tik savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklai.

Nr. TS-140 „Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime“.

Šiuo sprendimu nuspręsta įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį atstovauti Elektrėnų savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir darbotvarkės klausimais balsuoti taip: 1. Dėl UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo. Atšaukti pasiūlytus UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narius – „už“. 2. Dėl naujų UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. Vietoj atšauktų UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narių išrinkti naujus pasiūlytus UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narius – „už“.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69