Rugsėjo 26 d.

Rugsėjo 26 d.

Rugsėjo 26 d. meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) viceprezidentas  Kęstutis Vaitukaitis dalyvavo LSA tarybos bei valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo aptarti aktualūs savivaldybėms klausimai: biudžetų formavimo perspektyvos 2012 metais, šilumos ūkis, LSA, kaip ES iniciatyvos „Merų paktas“ koordinatoriaus, vaidmuo Lietuvoje, savivaldybių ugniagesių komandų mažinimas, taip pat  išrinkti nauji delegatai į Europos Sąjungos (ES) Regionų komitetą bei Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresą.

Informaciją parengė vyr. spec. R. BARTKEVIČIENĖ

Tarybos nariams buvo pateikta informacija apie prasidėjusias LSA derybas su Finansų ministerija dėl 2012 metų savivaldybių biudžetų projekto bei teisės aktų, kurie turės įtakos savivaldybių biudžetų pajamoms ir išlaidoms. Buvo akcentuota, kad per 2009–2011 metus iš savivaldybių biudžetų buvo be jokio teisinio pagrindo atimta 537 mln. litų.

LSA valdyboje buvo renkami nauji Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete (ES RK) nariai. Jais tapo Panevėžio regiono plėtros tarybos siūlytas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys Viktoras Trofimovas, Marijampolės regiono plėtros tarybos pasiūlytas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Audrius Bielskus bei Vilniaus regiono plėtros tarybos pasiūlytas Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius.

Posėdyje meras K.Vaitukaitis išsakė savo nuomonę ir nepritarimą dėl savivaldybių ugniagesių komandų mažinimo. Sumažinus ugniagesių komandų skaičių, susilpnėtų priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, nukentėtų visuomenės saugumas ir kt.  Valdybos nariai nepritarė savivaldybių ugniagesių komandų skaičiaus mažinimui ir nutarė kreiptis į VRM ir Finansų ministeriją su prašymu užtikrinti tinkamą savivaldybių priešgaisrinių tarnybų finansavimą, vadovaujantis Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijomis atlikti lėšų apskaičiavimo metodika.

LSA valdyba pritarė ketinimams pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos verslo konfederacija. Šia sutartimi abi šalys įsipareigotų glaudžiai bendradarbiauti sprendžiant verslui bei savivaldybėms aktualias bendras problemas, teikti savivaldybių taryboms metodinę medžiagą, konsultacijas, rengti ir įgyvendinti įvairius projektus bei iniciatyvas, organizuoti susitikimus ir aptarimus su savivaldybių atstovais, specialistais, kt. Valdyba taip pat priėmė sprendimus dėl „Auksinės krivūlės“ bei „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimų. Lietuvos vietos savivaldos dienos proga LSA jau šeštus metus iš eilės rengia iškilmingą ceremoniją, kurios metu tradiciškai bus pagerbtos geriausios Lietuvos savivaldybės.

Rugsėjo 27 d. meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) Energetikos komiteto pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis organizavo Energetikos komiteto posėdį, kuriame aptartos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimų įgyvendinimo problemos, svarstyti vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros klausimai ir Alytaus rajono savivaldybės siūlymas parengti pavyzdines nuotekų tvarkymo taisykles, Šilumos ūkio įstatymas,  kiti klausimai.

Posėdyje taip pat dalyvavo Elektrėnų savivaldybės mero visuomeninis patarėjas komunalinio ūkio klausimams, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius Ričardas Leckas, kuris buvo pasiūlytas ir išrinktas Energetikos komiteto nariu.

Rugsėjo 30 d. administracijos direktorius Henrikas Petrauskas pasveikino Elektrėnų policijos darbuotojus profesinės šventės proga ir įteikė mero padėkos raštus už pavyzdingą pareigų vykdymą, nepriekaištingą tarnybą ir gerus darbo rezultatus Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjui Gintarui Jančiauskui, Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vadui Sigitui Gulbinui, Viešosios policijos skyriaus Prevencinio poskyrio tyrėjui Žilvinui Gaisriui.

Spalio 2 d. meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Viktoras Valiušis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Bernotas dalyvavo tradicinėje derliaus šventėje „Gėrybių kraitė“. Seniūnijos, bendruomenės, mokyklos išradingai papuošė savo kiemelius, kuriuos vėliau apžiūrėjo ir vertino  komisija. Kiemeliuose gilių kava, pyragais ir kitomis gėrybėmis buvo vaišinami lankytojai, taip pat buvo galima paragauti tradiciškai iškeptos kiaušinienės.

Susirinkusiuosius sveikino meras Kęstutis Vaitukaitis, Seimo narys Bronius Bradauskas, švietimo ministro patarėjas Albertas Lakštauskas ir kt. Meras įteikė padėkas ir prizus konkurso  „Metų ūkis“ nugalėtojams: I vietą užėmė Vita ir Saulius Stirnai, II vietą – Genovaitė ir Jeronimas Aleknavičiai, III vietą – Janina ir Ignas Mažuoliai, bei gražiausių sodybų šeimininkams: Elektrėnų miesto sodybos – Jolantai ir Viačeslavui Okuškams, Elektrėnų seniūnijos kaimo sodybos – Alfonsei ir Alfonsui Petrauskams, Vievio  miesto  sodybos – Vandai ir Stanislovui Valatkevičiams, Vievio seniūnijos kaimo sodybos – Daivai Urbonavičiūtei ir Ričardui Pranckevičiui, Semeliškių  –  Onutei ir Juozui Dambrauskams, Kazokiškių – Alvyrai ir Jonui Gliaudeliams, Kietaviškių – Valei ir Žilvarui Astrauskams, Beižionių  –  Angelei ir  Kęstui  Paliokams, Gilučių –  Marijai Šalniuvienei, Pastrėvio – Sonatai ir Vygintui Verbickams.

Šventėje taip pat pagerbti artojų varžybų dalyviai ir nugalėtojai.

atnaujintas_mokyklos_pastatasSpalio 3 d. Elektrėnų savivaldybėje lankėsi Vilniaus regioninės plėtros tarybos pirmininkė, ministro pirmininko patarėja Paulė Kuzmickienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjas Ričardas Sabaliauskas, kiti skyriaus specialistai. Savivaldybės vadovai aprodė Semeliškių seniūnijoje Europos Sąjungos,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotą  projektą „Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra“, kurį įgyvendinant rekonstruoti ir bendruomenės poreikiams bei socialinėms paslaugoms teikti pritaikyti du viešieji pastatai: Semeliškių mokyklos pastato vienas korpusas ir Semeliškių buvusių parapijos namų pastatas, įrengtas privažiuojamasis kelias su šaligatviu ir automobilių stovėjimo aikštelė. Taip pat miestelio centre šalia mokyklos įrengta vieša daugiafunkcė sporto aikštelė. Projekto vertė apie 1,3 mln. Lt.

Spalio 4 d. pagerbtas prieš 80 metų žuvusio pasieniečio Jurgio Kybarto atminimas. J. Kybartas, Lietuvos pasienio policijos Trakų baro 5-ojo rajono 4-osios sargybos sargybinis, buvo lenkų pasieniečio nukautas 1931 m. spalio 4 d. prie demarkacinės linijos ties Bražuolės upeliu. Šioje vietoje 1937 m. Lietuvos pasieniečių ir šaulių lėšomis žuvusio pasieniečio bendražygiai pastatė paminklą. Šiais metais savivaldybės lėšomis paminklas restauruotas.

Demarkacinė linija su lenkų okupuotu Vilniaus kraštu buvo pažymėta medžio kartimis –  gairėmis. Jas lenkų pasieniečiams nesunku būdavo „pastūmėti“ į Lietuvos pusę. Dėl tokių incidentų ne kartą kildavo pasienio konfliktai tarp abiejų šalių, jos apsikeisdavo notomis.

Nuolat buvo šaudoma iš lenkų pusės, grobiami Lietuvos pasienio policininkai, perstatinėjamos sienos gairės, nesankcionuotai kertama siena, gana intensyviai gabenama kontrabanda. Nuo 1927 m. iki 1939 m. rugsėjo lenkų pasieniečiai nušovė 7, sužeidė 13 ir buvo pagrobę 22 Lietuvos pasienio policininkus.

Žuvusiojo atminimas pagerbtas tylos minute, prie paminklo renginio dalyviai padėjo gėlių puokštes, uždegė gedulo žvakes. Garbės sargybą ėjo mokyklos kursantai ir jaunieji šauliai.

Minėjimo metu aštuonių dešimtmečių senumo įvykius apžvelgė Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, VSAT vado pavaduotojas Antanas Montvydas,  Neries regioninio parko direktorė  Audronė Žitkutė, Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas.

Pasirūpinus Vilniaus rinktinei, renginio dalyviai buvo pavaišinti pasieniečių koše bei arbata.

Iš Baltamiškio kaimo visi dalyviai nuvyko į Vievio kapines, kur buvo pagerbta žuvusio pasieniečio amžino poilsio vieta.

Minėjime taip pat dalyvavo mero pavaduotojas Viktoras Valiušis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai, Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai, Pasieniečių mokyklos pareigūnai ir kursantai, jaunieji Elektrėnų šauliai, Vievio gimnazijos  mokyklos atstovai.

Spalio 4 d. paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Profesinės šventės proga susirinkusiuosius sveikino meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktorius Henrikas Petrauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Deimantas Tarulis „Versmės“ gimnazijos ir „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos  mokiniai parodė literatūrinę kompoziciją, skaitė eiles, koncertavo vaikų „Eurovizijos“ dalyviai.

Meras įteikė padėkos raštus ir saldžias dovanėles mokytojams, ir švietimo bei ugdymo įstaigų vadovams už ilgametį ir nuoširdų 30, 35, 40, 45 metų pedagoginį darbą. Už 45 metų nuoširdų pedagoginį darbą – Elenai Janavičienei, Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorei, Tamarai Pašukevičienei, Beižionių pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytojai, Romai Dainai Voronkovai, Elektrėnų sporto mokyklos trenerei; už 40 metų nuoširdų pedagoginį darbą – Marijai Stankevičienei, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos istorijos mokytojai, Marijai Vaičiūnienei, Elektrėnų sanatorinės mokyklos direktorei,  Marytei Taločkienei, Elektrėnų sanatorinės mokyklos geografijos mokytojai, Genei Burlėgienei, Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė ikimokyklinio ugdymo auklėtojai; už 35 metų nuoširdų pedagoginį darbą – Aldonai Augustinaitienei, Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ pradinių klasių mokytojai, Vierai Donec, Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ anglų kalbos mokytojai, Dangira Poškienei, Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorei, Anai Levickienei, Elektrėnų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, Birutai Surdokienei, Elektrėnų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, Aldonai Svioklienei, Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriaus pradinių klasių mokytojai, Janinai Malakauskienei, Vievio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, Genei Matonienei, Vievio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai, Angelei Budėnienei, Semeliškių vaikų darželio direktorei; už 30 metų nuoširdų pedagoginį darbą – Renatai Blaškevičiūtei, Vievio gimnazijos anglų kalbos mokytojai, Zitai Narkeliūnaitei, Vievio gimnazijos kūno kultūros mokytojai, Rimai Akelienei, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos muzikos mokytojai, Galinai Jorudienei, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos matematikos mokytojai, Laimutei Karpavičienei, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos matematikos mokytojai, Jonui Žakevičiui, Elektrėnų sanatorinės mokyklos dailės mokytojui, Nijolei Karužienei, Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, Stefanijai Žilinskienei, Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, Ritai Šabūnienei, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos tikybos mokytojai, Aldonai Skučienei, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktorei; už 30 metų  nuoširdų pedagoginį ir 10 metų vadybinį darbą, už 15 metų vadybinį darbą padėka įteikta Aliai Katalynienei, Vievio sanatorinės mokyklos direktorei; už 10 metų – Jolantai Karsakaitei, Vievio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-09-23 įsakymu Nr.03V-594 „Dėl laikinų prekyviečių suformavimo“ pavesta UAB Elektrėnų komunaliniam ūkiui kasmet organizuoti nuo balandžio 26 d. iki gegužės 1 d. su Motinos diena susijusių prekių (gėlių ir kt.), nuo spalio 18 d. iki lapkričio 2 d. su Vėlinėmis susijusių prekių (gėlių, žvakių ir kt.) ir nuo gruodžio 12 d. iki sausio 1 d. su Šv. Kalėdomis susijusių prekių (eglučių ir jų šakų ir kt.) prekybą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka Elektrėnų miesto teritorijoje. Ribos laikinoms prekyvietėms suformuojamos nuo Rungos g. 8 iki Rungos g. 16 šaligatvio palei važiuojamąją kelio (gatvės) dalį.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus norminiai teisės aktai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija/Taisyklės, tvarkos, aprašai).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69