Posėdyje priimti sprendimai

2012-02-01  vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS-01„Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Susitarimo dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (A-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties nutraukimo projektui.

Informaciją parengė vyr. spec. R. Bartkevičienė

 

Nr. TS-02 „Dėl viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno steigimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta dalyvauti steigiant viešąją įstaigą Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyną, patvirtinti viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno steigimo sutartį, sudarius steigimo sutartį, perduoti viešajai įstaigai 5 000 litų įnašą iš savivaldybės biudžeto.

Nr. TS-03 „Dėl didžiausio leistino savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS – 63 nustatytą Elektrėnų savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, padidinant 2 pareigybėmis, bei tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 91 patvirtintą Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, sumažinant 2 pareigybėmis, taip pat patvirtinti Elektrėnų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių – 171;  Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių – 2.

Nr. TS-04 „Dėl Elektrėnų miesto bevariklio transporto priemonių trasų tinklo schemos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų miesto bevariklio transporto priemonių trasų tinklo schemą.

Nr. TS-05 „Dėl pritarimo dalyvavimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame viešajame konkurse“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Elektrėnų savivaldybės dalyvavimui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskelbtame viešajame konkurse.

Nr. TS-06 „Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 ,,Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ 1 punktu patvirtintą projektų sąrašą (pakeisti projektų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 16 pavadinimus).

Nr. TS-07 „Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta papildyti Elektrėnų savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2013 m.

Nr. TS-08 „Dėl pavadinimų Lapiakalnio k. gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamą gatvių išdėstymo planą suteikti naujoms gatvėms Lapiakalnio k. šiuos pavadinimus: Saulės, Saulėtekio, Saulėlydžio ir Slėnio.

Nr. TS-09 „Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą.

Nr. TS-10 „Dėl Elektrėnų savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programą.

Nr. TS-11 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams“.

Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. tarnybinių atlyginimų koeficientus, tarnybinių atlyginimų priedus Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams.

Nr. TS-12 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausiančių UAB Elektrėnų knygų centro akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančias uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų knygų centro 40300 (keturiasdešimt tūkstančių tris šimtus) paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų, kurios sudaro 100 procentų uždarosios akcinės bendrovės Elektrėnų knygų centro įstatinio kapitalo.

Nr. TS-13 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pratęsti bendro ploto negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 5 metams su UAB „Žaibas“, paliekant galioti ankstesnes nuomos sąlygas; pratęsti bendro ploto negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 5 metams su advokato Romo Sadausko kontora, paliekant galioti ankstesnes nuomos sąlygas; pratęsti bendro ploto negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 5 metams su UAB „Elektrėnų žinios“, paliekant galioti ankstesnes nuomos sąlygas.

Nr. TS-14 „Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui“.

Šiuo sprendimu nuspręsta suteikti panaudos teise penkeriems metams Elektrėnų bendruomenei Elektrėnų kraštui negyvenamąsias patalpas ir bendro naudojimo patalpas bendrai naudoti su Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ ir Elektrėnų neįgaliųjų draugija bendruomenės veiklai vykdyti.

Nr. TS-15 „Dėl turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijai“.

Šiuo sprendimu nuspręsta perduoti Pastrėvio seniūnijai Pastrėvio pagrindinės mokyklos veikloje nenaudojamą katilinės pastatą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo.

Nr. TS-16 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašą.

Nr. TS-17 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašą.

Nr. TS-18 „Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašą.

Nr. TS-19 „Dėl Socialinės rizikos asmenų apskaitos Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Socialinės rizikos asmenų apskaitos Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje tvarkos aprašą.

Nr. TS-20 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui apskaičiuoti taikomų koeficientų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui apskaičiuoti taikomus koeficientus.

Nr. TS-21 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gegužės 1 d. Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies procentinį dydį nuo nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Nr. TS-22 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalis pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimą Nr. TS – 126.

Nr. TS-23 „Dėl tualeto Rungos g. 12 Elektrėnuose eksploatacijos“.

Šiuo sprendimu nuspręsta leisti uždarajai akcinei bendrovei nutraukti tualeto Rungos g.12 Elektrėnuose eksploataciją.

Nr. TS-24 „Dėl Sprendimo laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Sprendimo laidoti nenustatytos tapatybės žmogaus palaikus ir skirti kapavietę priėmimo tvarkos aprašą.

Nr. TS-25 „Dėl pritarimo teikti paraišką gauti 2012 m. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų ir bendrojo finansavimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti paraiškos teikimui gauti 2012 m. AARP lėšų projektui „Užterštos teritorijos, esančios tarp Taikos ir Šviesos gatvių Elektrėnų mieste, sutvarkymas“ ir skirti ne mažiau kaip 30 proc. projekto bendrajam finansavimui iš savivaldybės biudžeto.

Nr. TS-26 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-04-27 sprendimu Nr. TS – 100 sudaryto Kontrolės komiteto sudėtį išbraukiant komiteto narę Danguolę Kliucevičienę ir vietoj jos įrašant komiteto narę Laimutę Ablingienę.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69