Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Savivaldos pareiga tinkamai prižiūrėti ir naudoti savivaldybės turtą

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Savivaldos pareiga tinkamai prižiūrėti ir naudoti savivaldybės turtą

Julija Kirkilienė

Sausio mėnesio paskutinę dieną vykusiame tarybos posėdyje daugiausia sprendimų projektų buvo susiję su savivaldybės turto valdymu. Bet turtai rūpi tik gyviesiems. Šis tarybos posėdis pradėtas buvo tylos minute, Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus Evaldo Petkevičiaus atminimui pagerbti. Pagerbus mirusįjį, pasveikinti buvo tarybos nariai, sausio mėnesį šventę gimtadienius. Tokia posėdžio pradžia tarybos narių neįkvėpė ramybei. Posėdis buvo įtemptas ir dėl ilgų diskusijų politikams ir gyventojams svarbiais klausimais užtęstas buvo ilgiau, nei planuota.

Nauji įtarimai korupcija
Posėdis pradėtas ir baigtas pa­klausimais apie Futbolo akademijos direktoriui Romui Ščiukai esą pareikštus įtarimus dėl suk­čiavimo/valstybinių lėšų neteisėto įsisa­vinimo ar panaudojimo. Paklausimus ir pasiūlymus opozicija inicijavo todėl, kad tarybos nariai gavo iš sporto klubo „Elektrėnų versmė“ laišką, esą Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriuje dėl R. Ščiukos pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso vieną iš straipsnių (piktnaudžiavimas). Savivaldybė yra VšĮ „Elektrėnų savivaldybės futbolo akademija“ (ESFA) dalininkė ir yra įsipareigojusi apmokėti ten dirbančių trenerių atlyginimus. Kadangi nei savivaldybės vadovai, nei tarybos nariai daugiau informacijos neturėjo, tai meras pažadėjo prie to klausimo grįžti posėdyje, kuriame bus tvirtinamas savivaldybės biudžetas. O kol kas valdančioji dauguma nepažadėjo vykdyti opozicijos lyderės Jūratės Balčiūnaitės pareiškime išsakytų reikalavimų: sušaukti visuotinį da­lininkų susirinkimą, atšaukti iš pareigų ESFA direktorių Vytautą Apanavičių ir nušalinti nuo užimamų pareigų ESFA sporto direktorių Romą Ščiuką, inicijuoti dalininkų keitimą, atsisakant bendradarbiavimo su Romu Ščiuka ir Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštynu, pritraukiant į Futbolo akademiją nepriekaištingos reputacijos dalininkus, juridinius ar fizinius asmenis. R. Ščiuka yra Liberalų sąjūdžio narys.

Planai ir prioritetai
Pirmu klausimu taryba svarstė ir patvirtino 2024–2026 metų strateginį veiklos planą. Tame plane pirmame sakinyje įrašyta, kad savivaldybės misija yra informuoti, sutelkti ir atstovauti bendruomenei, užtikrinant darnią Elektrėnų savivaldybės plėtrą ir įvardinti trys prioritetai, kaip tai bus daroma. Pirmas prioritetas toks: pažangi ekonomika ir efektyvi savivalda. Siekiant pažangios ekonomikos ir aktyvios savivaldos, pirmiausia reikėtų parengti investicijų pritraukimo galimybių studiją, planą ir daug, išradingai bei sąžiningai dirbti.
Antras prioritetas – aktyvi, kū­rybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė. Tam Elektrėnų savivaldybė turėtų pasinaudoti ga­limybėmis modernizuoti, atnaujinti švietimo, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūrą, kultūros įstaigų infrastruktūrą, diegti šiose įstaigose inovacijas, informacines sistemas bei elektronines paslaugas, pritraukti dirbti kvalifikuotus specialistus į savivaldybę, gerinti švietimo paslaugų kokybę, didinti neformaliojo švietimo prieinamumą, skatinti gyventojų sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą ir t.t.
Trečias prioritetas – žalia dar­nios infrastruktūros savivaldybė. Siekiant, kad Elektrėnai būtų žali, reikėtų mažinti taršą, didinant mažiau taršių energijos šaltinių panaudojimą, tvarkant atliekas vykdyti šia tema gyventojų švietimą, plėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo bei biologiškai skaidžių atliekų surinkimo infrastruktūrą, didesnį dėmesį skirti žaliųjų plotų priežiūrai ir t.t. Kaip sakė projektą svarstymui teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Oksana Salecienė, planui įgyvendinti reikia ne tik lėšų, bet ir tinkamai naudoti bei prižiūrėti savivaldybės turtą. O kaip turtą prižiūrėti, daugiausia pasiūlymų turėjo tarybos opozicijoje dirbantys politikai. Jie siūlė nepamiršti švietimo įstaigose pritaikyti erdves, tinkančias neįgaliųjų judėjimui, sutvarkyti vandentiekio ir kanalizacijos įrengimus Mustenių, Kietaviškių, Pastrėvio ir kitose gyvenvietėse, Elektrėnuose Draugystės gatvėje sutvarkyti vandens nutekėjimą, kad nebūtų užliejami rūsiai. Tą 100 puslapių paruoštą strateginio plano dokumentą tarybos nariai peržiūrėjo, padėkojo rengėjams už darbą, pritarė dokumentui ir per dvejus metus stengsis tuos planus įgyvendinti. Gal pasiseks…

This slideshow requires JavaScript.

Išrinko pavaduojantį merą ir Ūkio komiteto pirmininką
Trečią kartą tarybos nariai rinko tarybos narį, kuris galės pavaduoti merą ir galės laikinai eiti mero parei­gas, jei to prireiktų. Pagal naują Savivaldos įstatymą, mero pareigas laikinai eiti gali savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma paskirtas tarybos narys, jei mero įgaliojimai nutrūktų nesuėjus terminui ar išrinktas meras dėl kurių nors priežasčių netektų mandato. Naujo tarybos nario į šias pareigas reikėjo todėl, kad kadencijos pradžioje šioms pareigoms išrinktam tarybos nariui Virgilijui Pruskui tyrime dėl turto pasisavinimo ir galimos korupcijos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centre (VAATC) pareikšti įtarimai kyšininkavimu. Jis nuo tų pareigų nušalintas. Praėjusių metų gruodžio posėdyje vietoj V. Prusko kito tarybos nario išrinkti nepasisekė – neužteko balsų. Šių metų pirmame posėdyje į pavaduojančiojo merą pareigas vėl pasiūlyti buvo du kandidatai: Liberalų sąjūdžio narė Edita Kircūnienė ir socialdemokratas Rimantas Baravykas. Šį kartą, kandidatei balsavus už save, vieno balso persvara išrinkta buvo Edita Kircūnienė. Vieno balso persvara, taip pat balsavus už save, vietoj V. Prusko Ūkio komiteto pirmininku išrinktas Kęstutis Vaitukaitis. O Kontrolės komiteto naujam pirmininko pavaduotojui Aleksui Urvakiui už save balsuoti nereikėjo – jis taip pat buvo renkamas vietoj V. Prusko ir už jį balsavo ir valdantieji, ir opozicija.

Balsuodami suklydo?
Nauja praktika šitame tarybos posėdyje buvo ta, kad tarybos sprendimo projektą paruošė ir teikė opozicijos atstovas. Šį kartą toks, atrodo, paprastas klausimas dėl tarybos veiklos reglamento papildymo sulaukė daug diskusijų ir pasipriešinimo. Sprendimo projektą svarstymui teikęs R. Baravykas tarybos narius stengėsi įtikinti, kad sprendimo projektus teikti gali kiekvienas tarybos narys, taip pat ir dirbantis opozicijoje, bet reglamente nėra įtvirtinta, kad jiems pagalbą suteiktų administracijos atstovas, turintis kompetencijos teikiamu klausimu, nėra numatyta klausimo ruošimui suteikti reikiamus administracijos išteklius ir techninę pagalbą. Įdomūs buvo Liberalų sąjūdžio narių pasisakymai: V. Pruskas tokį sprendimo projektą lygino su sviesto tepimu ant sviesto, Vaidas Ratkevičus reiškė susirūpinimą, kad administracija bus apkrauta pertekliniais darbais, K. Vaitukaitis pritarė, kad tai būtų perteklinis sprendimas ir pan. Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ atstovas, dirbantis valdančiojoje daugumoje, Modestas Važnevičius pasidalino informacija, kad teisėkūroje tai būtų įvardijama kaip tikslingumo principas, jei tikslo negalima pasiekti kitomis priemonėmis. Balsavimo metu įvyko tai, ko sprendimo projekto teikėjas, atrodo, nesitikėjo: 16 tarybos narių sprendimo projektui pritarė. Tiesa, vėliau keletas iš valdančiosios daugumos balsavusiųjų sakė balsuo­dami suklydę, bet keisti balsavimo rezultatų neprašė. Todėl liko neaišku, ar valdančiosios partijos nariai tikrai suklydo, ar savivaldos politikoje atsiranda daugiau demokratijos.

Negauti planuoti pinigai ir reikalingi pinigai vaikų važiavimo bilietams apmokėti
Taryba pritarė nurašyti per 7 tūkst. eurų beviltiškomis įvardintų skolų. Skolos susidarė šešioms įmo­nėms bankrutavus ir mirus vienam fiziniam asmeniui, nuomojusiam iš savivaldybės butą. Tarybos nariai prašė informacijos, ar bankrutavusių bendrovių savininkai, likę skoloje, savivaldybėje neįkūrė naujų įmonių ir ar nepaprašė savivaldybės rėmimo naujų įmonių kūrimui. Svarstydami klausimą dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos, vieni tarybos nariai siūlė savivaldybės teritorijoje visiškai kompensuoti visų moksleivių važiavimą, kiti svarstė, iš kokių lėšų savivaldybė tas išlaidas kompensuotų. Tiesa, tos kompensacijos gal nebūtų didelės, nes už važiavimo bilietus moksleiviams savivaldybė vis tiek 80 proc. kainos kompensuoja. Tarybos narys Raimondas Ivaškevičius tarybai priminė, kad dauguma savivaldybių savo teritorijose nemokamas važiavimo paslaugas teikia visiems gyventojams, todėl Elektrėnuose siūlė nemokamo važiavimo viešuoju transportu įdiegimą pradėti nuo vaikų.
Svarstant šį klausimą tarybos nariams meras pasakė naujieną: kelyje nuo Elektrėnų iki Vievio (per Žebertonis) Kelių direkcija iki 2027 metų planuoja nutiesti pėsčiųjų taką.

Sutrukdė investicijoms
Bene svarbiausiu šios tarybos sprendimo projektu tarybos nariams pasirodė projektas „Dėl sutikimo perleisti žemės sklypo Sabališkių 1C (….) nuomos teisę“.
Priešistorija tokia: apleistą teritoriją pagal autostradą koncesijos pagrindu 2006 metais savivaldybė išnuomojo UAB „Irlanda“. Už tai „Ir­landa“ buvo įsipareigojusi pastatyti autobusų stotį, prisidėti prie viaduko įrengimo įvažiavimui į Elektrėnus, pagerinti pakelės infrastruktūrą bei pritraukti investuotojų. Deja, UAB „Irlanda“ tik sutvarkė žemės sklypų infrastruktūrą – perkėlė ten buvusias elektros pastotes, sklypus nusausino, padarė privažiavimus ir į Elektrėnus pritraukė investuotojus. Tiesa, tie investuotojai ne tokie stambūs, kaip tikėjosi elektrėniškiai, bet buvę dirvonuojantys sklypai pravažiuojantiems pro Elektrėnus atrodo patraukliau. Savivaldybei iš to sandorio nauda yra tik tokia, kad atėjo verslas, mokantis nekilnojamojo turto ir gyventojų pajamų mokesčius nuo ten dirbančių Elektrėnų savivaldybės žmonių. Šiame posėdyje buvo prašoma tarybos pritarimo leis­ti UAB „Irlanda“ Sabališkių g. 1C beveik hektaro sklypą už tam tikrą sumą išnuomoti naujam investuotojui UAB „S1C“. Pinigų suma, kurios iš investuotojo prašo „Irlanda“, o investuotojas sutinka mokėti, yra suma už žemės sklypo paruošimą statyboms. Naujasis investuotojas nėra nauja įmonė Elektrėnuose. Tai yra dukterinė įmonė UAB „MAD projektai“, įkūrusios Elektrėnuose kompleksą maitinimo vietų, automobilių plovyklą, degalinę NESTE. Tarybą pritarti šiam sprendimo projektui įtikinėjo UAB „Irlanda“ direktorius Valdas Mickus, kalbėdamas, kad įmonė tik nori susigrąžinti į infrastruktūrą investuotas lėšas, naujasis investuotojas Mantas Miseliūnas dalinosi planais, ką statys įsigytame sklype, bet taryba šį sprendimo projektą atidėjo kitam posėdžiui. Kaip redakcijai sakė sprendimo projektą atidėti pasiūlęs M.Važnevičius, taryba turėtų išsiderėti nors tiek, kad UAB „Irlanda“ pastatytų žadėtąją autobusų stotelę miesto pusėje, kad nors autobusams, važiuojantiems iš Kauno, nereikėtų užsukti į miestą. Opozicijos atstovai sakė tikintys pakeisti žemės nuomos kainas, nes dabar jos esančios per mažos. Investuo­tojai iš posėdžio išėjo pikti: „…jau negalime dirbti, kaip planavome“. Jie norėję investicijas pradėti nedelsiant. O tos investicijos planuojamos tokios – automobilių įkrovimo stotelės ir ne maisto prekių parduotuvė.

Nepotizmas?
Apsvarstę 28 klausimus tarybos nariai dar užtruko prie informacijos ir paklausimų. J. Balčiūnaitė siūlė tarybai įvesti elektroninę dokumentų valdymo sistemą, mero pavaduotojas Marius Urvakis informavo, kaip Elektrėnų komunaliniame ūkyje sekasi rinkti nepriklausomus valdybos narius. Tokių narių reikia trijų, o norinčių buvę net 53. Iš jų trys jau atrinkti, bet pavardžių dar nepaskelbė, nes dar vyksta kandidatų veiklų skaidrumo patikrinimai. Giedrius Leskauskas prašė mero pateikti informaciją, kiek su jo patarėju Dovydu Bliujumi savivaldybė yra sudariusi sutarčių. Meras atsakė, kad dar 2018 metais, kai D. Bliujus nebuvo tarybos narys, o lektoriumi dirbo pagal individualią veiklą, su juo buvo sudaryta sutartis pravesti paskaitas smurto artimoje aplinkoje tema asmenims, kuriems policija įpareigoja tokias paskaitas išklausyti. D. Bliujaus komandoje dirbo dar trys lektoriai ir jiems per trejus metus buvo išmokėta per 50 tūkst. eurų. Padalinus tuos pinigus suma liko mažiau nei 350 eurų per mėnesį. Problema šioje sutartyje ta, kad D. Bliujus ir G. Ratkevičius, kuris sutartį pasirašė būdamas administracijos direktoriumi, yra vienos Liberalų sąjūdžio partijos nariai. G. Ratkevičių išrinkus meru, D. Bliujus buvo pasirinktas patarėju. Opozicija tai konstatuoja kaip nepotizmą, o meras socialiniuose tinkluo­se savo patarėją palaiko. Apie kitas savivaldybės sutartis su patarėju, meras sakėsi informacijos neturintis.
Norėdama skaitytojams papasakoti, kaip savivaldos politikai vykdo pareigą tinkamai prižiūrėti ir nau­doti savivaldybės turtą, apžvelgiau tik dalį naujienų iš posėdžio. Visą posėdžio transliaciją peržiūrėti galima savivaldybės interneto svetainėje, o laikraštyje informaciją apie priimtus sprendimus kitame numeryje pateiks savivaldybės administracija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų