Kadencijos prasideda ir baigiasi sąvartynu

Kadencijos prasideda ir baigiasi sąvartynu

Jau trečia savivaldybės tarybos kadencija prasideda ir baigiasi skandalais dėl Vilniaus apskrities sąvartyno, įrengto Kazokiškėse.  Pernai, spalio mėnesį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas  pripažino, kad taršos integracijos prevencijos kontrolės (TIPK) leidimas sąvartyno veiklai buvo išduotas pažeidžiant įstatymus ir panaikino leidimą sąvartyną  eksploatuoti, teismo sprendimo vydymą atidedant metams.  Kol kazokiškiečiai džiaugėsi pergale teisme, kol Vilniaus ir Elektrėnų politikai tarėsi, kur nuo spalio mėnesio dėti šiukšles, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) valdybos posėdžiuose planavo antros sąvartyno sekcijos statybą.

Julija Kirkilienė

Apie tai žinojo praėjusios kadencijos savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas, bet nei tarybos, nei spaudos, nei Seimo nario Kazimiero Uokos, organizavusio  Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybių politikų susitikimą dėl atliekų tvarkymo, neinformavo. Šiais metais balandžio 20 d. VAATC paskelbė supaprastintą pirkimą antros sekcijos statybai. Naująją Elektrėnų tarybą išgąsdino galimas skandalas dėl tokio keisto sutapimo: konkursas sąvartyno plėtrai paskelbtas Artūro Zuoko Vilniaus savivaldybės meru išrinkimo išvakarėse, kai Elektrėnų  meru jau buvo išrinktas Kęstutis Vaitukaitis, o VAATC direktoriumi prieš porą mėnesių buvo paskirtas Juozas Šiaudinis, buvęs „Rubicon grupės“ įvairių įmonių vadovas. Tai yra ta pati puokštė veikėjų, prieš žmonių valią Kazokiškėse stačiusių sąvartyną.

Ketverių metų ramybė – tyla prieš audrą

2007 m. buvusioji savivaldybės taryba, vadovaujama mero Arvydo Vyšniausko, pačiame pirmajame tarybos posėdyje priėmė sprendimą „Dėl kreipimosi į Lietuvos respublikos seimą ir vyriausybę dėl Kazokiškių  sąvartyno statybos padarinių įvertinimo“, kuris taip skamba:

Įvertinusi Europos Sąjungos  direktyvą 1999/31/EB, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pirmojo skirsnio 4 str., antrojo skirsnio 7 str. 9 p., 18 p., 20 p.,  Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę siūlydama:

1. Įpareigoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją skubos tvarka pakartotinai atlikti planuojamo regioninio Kazokiškių sąvartyno poveikio aplinkai vertinimo procedūrą,  įvertinant ir galimus neigiamus geologinius-hidrogeologinius sąvartyno eksploatavimo padarinius. Iki rezultatų įvertinimo sustabdyti Kazokiškių sąvartyno statybą, apsiribojant I-ąja sekcija;

2. Pakoreguoti Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo sistemos projekto įgyvendinimą, atsisakant Kazokiškių sąvartyno kaip regioninio, numatant laikiną eksploatavimą, iki bus įrengtas šiuolaikinis ES reikalavimus atitinkantis įrenginys su komunalinių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo technologijomis labiau priimtinoje vietoje nei Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių kaimas;

3. Inicijuoti UAB Vilniaus atliekų tvarkymo centro veiklos, susijusios su Kazokiškių sąvartyno eksploatavimu, sustabdymą ir įpareigoti Vilniaus apskrities administraciją pasirašyti su Elektrėnų savivaldybe sutartį, numatant Kazokiškių sąvartyno eksploatavimą iki 2009 m. gruodžio 31 d., leidžiant deponuoti ne daugiau kaip 150 000 t komunalinių atliekų per metus, taip pat perkeliant atliekas iš šiuo metu veikiančio ir daugelio priimtinų normatyvų neatitinkančio Elektrėnų savivaldybės sąvartyno į I-ąją statomo Kazokiškių sąvartyno sekciją, bei galutinę Kazokiškių sąvartyno rekultivaciją iki 2010 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Į tokį savivaldybės kreipimąsi nė viena įstaiga neatsiliepė, arba meras vėl neinformavo tarybos, o per ketverių metų kadenciją buvo atidaryta sąvartyno pirmoji sekcija, buvo nutiestas aplinkkelis irteisme įrodyta, kad sąvartynas veikia be TIPK leidimo. Bet tai ir buvo ramybė prieš audrą.

Statybai leidimo nereikėjo

Kodėl statoma sąvartyno antroji sekcija tuo metu, kai jį reikia uždaryti, kalbėjausi su VAATC direktoriaus pavaduotoju plėtrai Jurijumi Valiūnu. Pasak jo, sąvartyno statybai leidimą jie gavo 2005 m. ir kitokio nebereikia. Nereikia taip pat jokio savivaldybės tarybos  ar ekologo pritarimo. Nei dėl teismo, nei dėl savivaldybės  sprendimų leidimas statybai  atšauktas nebuvo. Savivaldybės tarybos pritarimo  reikės tik gegužės mėnesį dėl TIPK leidimo gavimo, nes dabartinį leidimą teismas yra pripažinęs neteisėtu.

J. Valiūnas, sąvartyno statybos laikotarpiu buvęs direktoriumi, dabar, kaip ir tada, redakcijai sakė, kad Kazokiškių bendruomenė apie naujos sekcijos statybą žino ir centrui (VAATC) yra pateikusi savo pastabas. Antros sekcijos statybai bus naudojamos bendrovės lėšos, apie 15 mln. litų. J. Valiūnas sakė, kad pirma sekcija jau baigiama užpildyti, o kol Lietuvoje atliekos bus šalinamos kitaip, šiukšles teks laidoti Kazokiškėse. VAATC tikisi, kad TIPK leidimą iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamenta jie gaus ir taip įvykdys teismo sprendimą.

IMG_8459Dialogas tarp politikų, bet ne su visuomene

Kazokiškių bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius apie antrosios sekcijos statybą sakė išgirdęs tik praėjusią savaitę, po konkurso statybai paskelbimo. Pastabas, apie kurias kalbėjo J. Valiūnas, bendruomenė išsakiusi dėl sąvartyno modernizavimo.

Raštų neskaito ir kitų neinformuoja ne tik buvęs meras, bet ir bendruomenė. Rašte dėl sąvartyno modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo planuojamos veiklos aprašyme šalia informacijos apie filtrato tvarkymo ir atliekų sluoksnių perdengimo technologijų įdiegimą  yra pateikta  informacija  ir apie antrosios sekcijos statybą.

Kazokiškių bendruomenei teismuose atstovaujanti advokatė Ramunė Dulevičienė stebisi, kad VAATC ir Aplinkos ministerija neskuba ieškoti būdų atliekas perdirbti, neieško dialogo su bendruomene, bet ieško būdų, kaip apeiti teismo sprendimą. Teismo sprendimas iš tikrųjų yra ne sąvartyną uždaryti, bet gauti naują ir reikalavimus atitinkantį TIPK leidimą, dėl kurio balsuos ir Elektrėnų savivaldybės taryba, o jį gavus, šiukšlės toliau  bus laidojamos  Kazokiškėse.

VAATC kreipėsi į teismą, prašydamas teismo sprendimo išaiškinimo, kaip būtų galima atnaujinti TIPK leidimą, bet teismas kreipimąsi atmetė, nes, pasak R. Dulevičienės,  atnaujinti negalima to, kas negalioja.

TIPK leidime (kaip ir Orhuso konvencijoje, kurios Lietuvos Respublika yra pripažinta nevykdanti), viena iš svarbiausių sąlygų yra visuomenės informavimas ir dialogas su ja. Kol kas dialogai vyksta taip: formaliai, raštuose rašoma, bet į juos nesigilina ne tik visuomenė, bet ir politikai, o kitokio dialogo su visuomene kol kas nėra.

Užtat piktas dialogas vyksta tarp savivaldybės politikų. Mero Kęstučio Vaitukaičio pavaduotojas Viktoras Valiušis, dirbęs valdančiojoje daugumoje su buvusiu meru Arvydu Vyšniausku, pastarąjį kaltina už informacijos apie planuojamą antrosios sekcijos statybą nepateikimą tarybai. A. Vyšniauskas atsako, kad, jo nuomone, teismui panaikinus leidimą naudoti Kazokiškių sąvartyną, planai  statyti antrąją sekciją ir liks tik planais. Vienaip ar kitaip, sąvartyno plėtra nuo savivaldybės politikų nepriklauso. VAATC valdyboje yra tik 1 savivaldybės atstovas, ekologas Audrius Balnys, jis balsavime dėl sąvartyno plėtros susilaikė.

Kadenciją pradėjo sąvartynu

Šiais metais darbą pradėjusi naujoji savivaldybės taryba pirmajame posėdyje į darbotvarkę vėl  įtraukė sprendimo projektą dėl kreipimosi į  Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę,  Aplinkos ministeriją,Vilniaus regiono plėtros tarybą ir septynių savivaldybių tarybas „Dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno II sekcijos statybos“, kuriame rašoma:

2011 metų balandžio 20 dieną uždaroji akcinė bendrovė VAATC paskelbė konkursą „Vilniaus apskrities regioninis buitinių atliekų sąvartynas. II sekcijos statyba“,

Nors pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 28 ir 31 punktus aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas yra savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos, o pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d. sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva priklauso savivaldybės tarybai. Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno II sekcijos statybos klausimas nebuvo pristatytas Elektrėnų savivaldybės tarybai ir joje svarstomas. Elektrėnų savivaldybės taryba nepritaria ankstesnės kadencijos Elektrėnų savivaldybės atstovų vienasmeniams sprendimams dėl UAB VAATC veiklos, susijusios su II sekcijos projektavimu ir statybomis, ir mano, kad būtina priimti naujus sprendimus Elektrėnų savivaldybės taryboje ir Vilniaus regiono plėtros taryboje. Dabartinė Elektrėnų savivaldybės taryba, įvertindama po savivaldybių rinkimų pasikeitusią situaciją, taip pat pasikeitus uždarosios akcinės bendrovės VAATC stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, siūlo sušaukti UAB VAATC valdybos ir stebėtojų tarybos posėdžius įtraukiant į darbotvarkę Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno II sekcijos statybos ir kitus susijusius klausimus.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 str. 8 ir 9 punktai numato pagrindinius principus, kuriais grindžiama vietos savivalda, tai yra:

bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo. Savivaldybės institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių;

savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas.

Elektrėnų savivaldybės taryba siūlo Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno II sekcijos statybos klausimą svarstyti UAB VAATC naujai sudarytos valdybos ir stebėtojų tarybos posėdžiuose, taip pat visų Vilniaus apskrities savivaldybių tarybų ir Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžiuose.

Meras Kęstutis Vaitukaitis

Visuomenę pamiršta

Kazokiškių bendruomenė sąvartyno įkūrimui aktyviai priešinosi nuo šio projekto pradžios, 2002 m.. Gyventojai siekė, kad įvairių instancijų teismai pripažintų neteisėtais ir nepagrįstais 2002 metais patvirtintą sąvartyno detalųjį planą, išduotą statybos leidimą ir kitus dokumentus.

2008 m. Jungtinių Tautų Oganizacijos Orhuso konvencijos priežiūros komitetas konstatavo, kad Lietuvos Respublika nevykdė savo įsipareigojimų įtraukti visuomenę priimant sprendimus dėl Kazokiškių sąvartyno.

2010 m. po Kazokiškių bendruomenei palankaus teismo sprendimo, sąvartyną eksploatuojantis Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įpareigotas per metus atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir gauti naują taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Šiuo metu  VAATC atstovai  tai aktyviai ir daro, tik vėl pamiršdami į tą darbą  įtraukti visuomenę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69