Ar reikia beižioniškiams paminklo šauliams?

Ar reikia beižioniškiams paminklo šauliams?

Paminklo šauliams vizualizacijos, kurias siūlo Beižionių bendruomenė

Beižionių bendruomenė rodo pilietišką iniciatyvą pastatyti paminklą Beižionių apylinkėse veikusiam šaulių būriui. Dvyliktas Beižionių šaulių būrys buvo įsteigtas 1936 m. Būrio steigėjas buvo Beižionių parapijos įkūrėjas kun. Steponas (Stepas) Rudžionis. 1936 m. jis buvo apdovanotas Šaulių žvaigžde ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
„Elektrėnų kronika“ 2014 metais dar spėjo pakalbinti Žydiškių kaime gyvenusį Juozą Navicką, kuris iš savo prisiminimų papasakojo apie tuo metu suburtą stiprią šaulių organizaciją, kuriai vadovavo mokytojas, tarpukario laikų karininkas Antanas Kolyta. A. Kolyta su kunigu S. Rudžioniu nutarė prie bažnyčios pastatyti kryžių. Beižionių dvaro laukuo­se buvo nupjautas ąžuolas, kurį vežė 6 arkliai, ir 1939 m. prie bažnyčios pastatytas garsusis Beižionių kryžius, restauruotas ir išlikęs iki šių dienų. (Iš pirmų lūpų Beižionių parapija pagal J. Navicką ir N. Žvogžlį-Milžiną. „Elektrėnų kronika“, 2014 m. balandžio 18 d.).
Archyvuose yra išlikę ir V Trakų rinktinės, Semeliškių valsčiaus, 12 Beižionių šaulių būriui priklausiusių narių sąrašas, tarp kurių daug ir dabar Beižionių bei Semeliškių apylinkėse gyvenančių žmonių pavardžių: Vincė Aleksiūnaitė, Pranas Ašmena, J.puskr. Batūraitė Matusevičienė, Motiejus Balasevičius, Verutė Brazinskaitė, Juozas Bražinskas, Ona Dapkūnaitė, Ats.j.puskr. Justinas Ignatavičius, Aldona Šalomskaitė Dirsevičienė, Zigmas Juknys, Ostalija Golubevaitė (Golobovaitė), Ats.j.puskr. Bronius Kazlauskas, Kazė Grigaravičiūtė, Ats.j.leitn. Juozas Kazakevičius, Stasė Grigaravičiūtė, Juozas Kazlauskas, Marijona Kaluževičiūtė, Ats.j.leitn. Antanas Kolyta, Domininka Karpavičienė, Martynas Kulbickas, Stasė Kazlauskaitė, Puskr. Vincas Kuliešius, Ana Kuliešiūtė, Feliksas Kuliešius, Elena Maciulevičiūtė, Pranas Lišauskas, Ona Rajeckaitė, Kleo­pas Matusevičius, J. puskr. Marija Ramanauskaitė, Feliksas Ogulevičius, Marija Ramanauskienė, grand. Stasys Ogulevičius, Vira Rudokaitė, grand. Vaclovas Paliokas, Ona Staugaitienė, Albinas Pliskauskas, Birutė Tijūnaitytė, Pranas Psikevičius, Ona Virbickienė, puskr. Juozas Ramanauskas, Jadvyga Zaikauskaitė, Jonas Ramanauskas, Vincas Ramanauskas, Bernardas Ramanauskas, kun. Steponas Rudžionis, Aleksas Stankevičius, Juozas Strašunskas, Vaclovas Vaicekauskas, Liudomiras Nastopka, J.puskr. Jonas Venzlauskas, Vincas Timinskas.
Beižionių bendruomenė yra padariusi dvi galimo paminklo vizua­lizacijos versijas. Bet kad paminklas iškiltų Beižionyse, reikia žmonių nuomonės, ar toks paminklas reikalingas. Tam savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius organizavo gyventojų apklausą.
Beižionių kaimo gyventojai, pritariantys tokio paminklo reikalingumui, iki birželio 17 d. 17 val. su asmens dokumentais turėtų užei­ti į seniūniją ir išsakyti savo nuo­monę. Jeigu kas savo nuomonės dar nepareiškėte, paskubėkite…

Red. inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų