Vykdomas projektas „Detaliųjų planų Elektrėnų miesto teritorijoje parengimas (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.)“

Vykdomas projektas „Detaliųjų planų Elektrėnų miesto teritorijoje parengimas (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.)“

2009 m. gruodžio 29 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Detaliųjų planų Elektrėnų miesto teritorijoje parengimas (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.)“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti Elektrėnų savivaldybės teritorijos (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.) vieningus žemės naudojimo ir tvarkymo reglamentus: režimus, veiklos apribojimus.
Uždavinys – suformuoti žemės sklypus Elektrėnų miesto teritorijoje, pritaikant juos visuomenės reikmėms.
Veikla – detaliųjų planų Elektrėnų miesto teritorijoje parengimas.
Elektrėnų savivaldybės administracija sieks, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir būtų kokybiškas. Šio projekto veiklos įgyvendinimo rodiklis bus pasiektas, kai detalieji planai bus patvirtinti tarybos sprendimu.
Parengus detaliuosius planus Elektrėnų miesto teritorijoje bus lengviau tas teritorijas pritaikyti visuomenės reikmėms, prižiūrėti ir naudoti. Detalieji planai bus neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentai.
Rengiant detaliuosius planus vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir 2004 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis“. Supaprastinto atviro konkurso būdu atliktas paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis. Numatyti detalieji planai yra rengiami.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo. Iki šiol Elektrėnų savivaldybė dėl lėšų stygiaus neturi pasirengusi Elektrėnų miesto nenaudojamų teritorijų detaliųjų planų. Buvo parengtas tik Elektrėnų miesto funkcinio zonavimo specialusis planas. Siekiant tikslų ir uždavinių, šis projektas yra būtinas. Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. bus parengti detalieji planai Elektrėnų miesto teritorijoje (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.) – (3 vnt).
Savivaldybė šiuo metu nepajėgi savo lėšomis parengti  Elektrėnų savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2013 m. numatytus specialiuosius ir detaliuosius planus, todėl būtina investuoti Europos Sąjungos fondų lėšas į šį  projektą.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų