Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui šalinamos kliūtys

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui šalinamos kliūtys
Vietos veiklos grupės (VVG), pasinaudodamos Europos sąjungos parama, siekia gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, įvairinti kaimo ekonomiką, skatinti ir plėtoti alternatyvius verslus, ugdyti bendruomeniškumą, paremtą vietos inciatyvomis ir partneryste. Tokių tikslų siekiama VVG parengtose vietos plėtros strategijose.

Numatomi palengvinimai
Parama strategijoms įgyvendinti skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Įgyvendinant KPP priemones LEADER metodu, į šalies kaimą  jau investuota daugiau nei 20 milijonų litų ES ir valstybės biudžeto  paramos. Dar 413 mln. litų ketinama pritraukti iki 2015 m. įgyvendinant vietos projektus.
Kvietimus teikti paraiškas šiuo metu yra paskelbusios 26 vietos veiklos grupės.  Septynios iš jų paraiškas renka jau antrą kartą.
Kad paramos lėšos būtų panaudotos kuo efektyviau ir be jokių trikdžių, Žemės ūkio ministerija supaprastina vietos plėtros strategijų Administravimo taisykles.
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyriausioji specialistė Ilona Sadovskaitė sakė, kad vienas svarbiausių pakeitimų, siekiant sėkmingo projektų įgyvendinimo, – supaprastinama strategijos ir paramos strategijai įgyvendinti sutarties pakeitimų vykdymo procedūra.
„Tačiau siekiant užkirsti kelią pernelyg dažnam strategijų kertinių nuostatų keitimui Administravimo taisyklėse nustatomas strategijų keitimo ribojimas iki vieno karto per metus“, – paaiškino I.Sadovskaitė.
Kitas svarbus pakeitimas – supaprastinama kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos rengimo ir derinimo procedūra.
Projektą reikia tik suderinti
Siekiant išvengti dvigubo finansavimo, vietos projektai turi būti derinami su savivaldybės strateginiais dokumentais ir planais.
Tačiau tiek savivaldybės administracijos, tiek VVG neturėtų šios nuostatos traktuoti klaidingai ir reikalauti pareiškėjo pateikti pritarimą projektui.
„Šiuo taisyklių punktu nereikalaujama pateikti savivaldybės pritarimo projektui. Projektą tereikia suderinti su savivaldybės strateginiais dokumentais. Iš pareiškėjo reikalaujama pateikti savivaldybės pažymą ar raštą, kurioje nurodoma, kad savivaldybė, kurios teritorijoje planuojama įgyvendinti vietos projektą, nenumato atlikti tų pačių investicijų iš kitų ES ir Nacionalinio fondų“, – aiškino I.Sadovskaitė.
Gaus padidintą avansą
Siekiant užtikrinti paramos lėšų sklaidą, nuo šiol ketinama sumažinti galimą mažiausią vietos projekto vertę – galimi vietos projektų vykdytojai galės įgyvendinti projektą, kurio vertė bus ne mažesnė nei 25 tūkst. litų, neįskaitant PVM.
Naujose taisyklėse nustatyti ir avanso mokėjimo būdai. Avansas vietos projektų vykdytojams didinamas iki 40 procentų.
„Tačiau Administravimo taisyklėse įrašyta sąlyga, kad 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų dydžio avanso galės prašyti pareiškėjai, kurie su paramos paraiška bus pateikę finansų arba jai prilyginamos institucijos garantiją, atitinkančią 110 proc. avanso sumos. Nepateikę tokios garantijos, pareiškėjai galės prašyti ir gauti tik 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų dydžio avansą“, – aiškino vyr. specialistė.
Dar viena palanki naujovė – nevyriausybinės organizacijos galės rengti „minkštuosius projektus“, t. y. vietos projektus, kurių vertė neviršija 25 tūkst. litų, bet yra ne mažesnė nei 5 tūkst. litų. Projektus bus galima teikti pagal atskirą supaprastintą paraiškos formą. Jiems įgyvendinti nustatytas 18 mėn. terminas, o avansas – 40 proc. be finansų ar jai prilyginamos institucijos garantijos.
Kiti palengvinimai
Nuo šiol paraiškos formoje ketinama atsisakyti veiklos aprašo kaip atskiro dokumento. Veikla aprašoma pačioje paraiškoje, todėl šis dokumentas bus integruotas į paramos paraišką.
Planuojamas ir dar vienas palengvinimas – supaprastinta vietos projektų patikrų vietoje atlikimo tvarka.
Įgyvendindamos vietos projektus, VVG iki šiol susidurdavo su sunkumais vertindamos nekilnojamąjį turtą, tačiau nuo šiol jos galės vadovautis nekilnojamojo turto, į kurį investuojama, vertinimo nustatymo tvarka.
Šiuo metu su Nacionaline žemės tarnyba derinama dokumentų, reikalingų investuojant į valstybinį nekilnojamąjį turtą – žemę – teikimo tvarka. Daugelį sprendimų, tokių kaip perduoti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir sudaryti panaudos sutartis, jas pakeisti bei nutraukti, nuo šiol priima teritorinių žemėtvarkos skyrių vedėjai.
Visi šie pakeitimai, susiję su strategijų administravimu ir įgyvendinimu, planuojami patvirtinti iš karto, kai tik bus suderinti su pakeistomis Statybos įstatymo nuostatomis.
Daugiau informacijos galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų