Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-11-30  vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS-263 „Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo“.

Informaciją parengė vyr. spec. R. Bartkevičienė

 

Šiuo sprendimu patikslintas 2011 metų savivaldybės biudžetas ir 2011–2013 metų strateginis veiklos planas, padidintos 396,0 tūkst. Lt biudžeto pajamos iš viršplaninių pajamų ir patvirtintos papildomos išlaidos. Negavus planuotų mokesčio už aplinkos teršimą pajamų, sumažinti asignavimai Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai – 300,0 tūkst. Lt, iš jų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 54,0 tūkst. Lt. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu savivaldybei 269,0 tūkst. Lt sumažintas mokinio krepšelis dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo rugsėjo 1 d., todėl  sumažintos ir perskirstytos  lėšos ugdymo įstaigoms.

Asignavimų valdytojų prašymais perskirstytos lėšos pagal veiklos programas ir išlaidų straipsnius.

Padidintos lėšos – 585 tūkst. Lt socialiniam būstui įsigyti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų asignavimų, iš viso šiais metais socialiniam būstui skirta 785 tūkst. Lt, už kuriuos  perkama  13 socialinių butų.

Nr. TS-264 „Dėl Elektrėnų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą.

Nr. TS-265 „Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašą.

Nr. TS-266 „Dėl 2011 m. rugsėjo 28 d.  sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta papildyti 2011 m. rugsėjo 28 d.  sprendimą Nr. TS – 196.

Nr. TS-267 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti projekto „Elektrėnų savivaldybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas“, finansuotino pagal Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, teikimui gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 2011–2013 m. finansavimo laikotarpiu.

Nr. TS-268 „Dėl projekto „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) pavadinimo pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti projekto „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) pavadinimą į „Daugiafunkcių centrų steigimas Kazokiškėse ir Beižionyse“.

Nr. TS-269 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimo“ dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS-244 panaikinimo“ pirmą punktą.

Nr. TS-270  „Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms“.

Šiuo sprendimu nuspręsta kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo rezervavimo (pripažinimo valstybės išperkama žeme) Pastrėvio k. turizmo trasos infrastruktūros vietai įrengti.

Nr. TS-271 „Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus suteikti šiuos pavadinimus gyvenamųjų vietovių gatvėms:  Lapiakalnio g.  Lapiakalnio k. Vievio sen.,  Gandrų g., Ąžuolų g. ir Trakų g. Zabakos k. Vievio sen., Trakų g. Vilūniškių k. ir  Keliakiemio k. Vievio sen., Ąžuolų g. Šadubalio k. ir Kurkliškių k. Vievio sen. , Gėlių g. Ąžuolinės k. ir Ausieniškių k. Vievio sen.,  Upelio g. Kurkliškių k. Vievio sen., Bažnyčios g. Ašakienių k. Kietaviškių sen., Naujoji g. Gilūšio k. Kietaviškių sen., Vytauto g. Bajorų k., Vindžiulių k., Šakaldonių k., Žuvyčių k. ir Aleksandravos k., Dvaro g. Vilkiškių k., Juodelių k., Vilkabalių k. ir Lapiakalnio k., Aušros g. Mikailiškių k., Damazavos k., Gaštautiškių k., Haliampolio k., Barboriškių k., Mazūrankos k., Budilių k., Dzenkūniškių k., Elektrėnų g. ir Migūčionių g. Migūčionių k., Lauko g. ir Klevų g. Jagėlonių k. Kietaviškių sen.

Nr. TS-272 „Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus pakeisti esamų Vindžiulių gatvės Vindžiulių kaime, Aušros gatvės Beižionių kaime ir A. Paulauskienės gatvės Vievio m. geografines charakteristikas (nekeičiant pavadinimų).

Nr. TS-273 „Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0004:5 detalųjį planą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti detaliojo plano rengimui pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

Nr. TS-274 „Dėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 bendrojo finansavimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta skirti bendrajam finansavimui iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšų projektui „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinti ne mažiau kaip 663 479 litus proporcingai didinant įmonės akcinį kapitalą.

Nr. TS-275 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2012 metams patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžius 2012 metams.

Nr. TS-276 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Semeliškių ambulatorijai“.

Šiuo sprendimu nuspręsta perduoti panaudos teise penkeriems metams VšĮ Semeliškių ambulatorijai negyvenamąsias patalpas įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Nr. TS-277 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 201 „Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. Elektrėnuose nuomos“ dalinio papildymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta papildyti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 201 „Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. Elektrėnuose nuomos“ 1 punktą.

Nr. TS-278 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta išimties tvarka pratęsti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

Nr. TS-279 „Dėl paveldimo turto mokesčio“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pil. R. B atidėti paveldimo turto mokesčio mokėjimą.

Nr. TS-280 „Dėl 2012 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti 2012 metų viešųjų darbų sąrašą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.

Nr. TS-281 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2012 metams“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programa 2012 metams.

Nr. TS-282 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 202 „Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patikslinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimą Nr. TS – 202 „Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo“.

Nr. TS-283 „Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  patvirtinta Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo nauja redakcija.

Nr. TS-284 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 202 dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimą Nr. TS – 202.

Nr. TS-285 „Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimą ir patvirtinti viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatus.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69