Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-06-29  vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdyje priimti sprendimai:

Elektrėnų savivaldybės administracija

Nr. TS-142 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti 2010 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį: savivaldybės biudžeto pajamas – 62584,9 tūkst. Lt, iš jų įstaigų pajamas už teikiamas paslaugas – 1985,5 tūkst. Lt (1, 3 priedai). Savivaldybės biudžeto išlaidas – 58819,9 tūkst. Lt, iš jų  išlaidas – 54656,0 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 27087,6  tūkst. Lt,  turtui įsigyti – 4163,9 tūkst. Lt  (2 priedas), iš jų: išlaidas valstybinėms funkcijoms – 4678,5 tūkst. Lt (4 priedas),  mokinio krepšelio išlaidas – 17135,5  tūkst. Lt (5 priedas), įstaigų išlaidas specialiosioms programoms – 1871,0 tūkst. Lt, iš jų išlaidas – 1850,4 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 272,0 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 20,6 tūkst. Lt (3 priedas).

Nr. TS- 143 „Dėl laikinai laisvų biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo investiciniams projektams finansuoti“.

Šiuo sprendimu nuspręsta leisti administracijos direktoriui panaudoti laikinai laisvas biudžeto apyvartos lėšas investiciniams projektams finansuoti ir jas grąžinti iki šių metų pabaigos, gavus ES paramą.

Nr. TS- 144 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta imti ilgalaikę (penkeriems metams) iki 615,0 tūkst. Lt komercinę paskolą, iš jų investicijų projektams: „Vievio pradinės mokyklos, stadiono ir aplinkos sutvarkymas“ – 304,6 tūkst. Lt, „VšĮ Elektrėnų ligoninės pastato kapitalinis remontas“ – 140,5 tūkst. Lt, Vievio meno mokyklos rekonstrukcijai – 52,2 tūkst. Lt, inžineriniams tinklams – 117,7  tūkst. Lt, taip pat įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių Henriką Petrauską skelbti konkursą ir pasirašyti paskolos ėmimo sutartį.

Nr. TS-145 „Dėl 2010 metų Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti 2010 m. Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitą.

Nr. TS-146 „Dėl 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 ,,Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę ,,Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ 2 punktą.

Nr. TS-147 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“.

Šiuo sprendimu  nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir patvirtinti jo naują redakciją.

Nr. TS-148 „Dėl pareiškimo teismui dėl bankroto bylos VšĮ „Jaunimo krantas“ iškėlimo pateikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos VšĮ „Jaunimo krantas“ iškėlimo, nes VšĮ „Jaunimo krantas“ laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, įstatymų nustatytų valstybinio socialinio draudimo privalomųjų įmokų. Pavesti Elektrėnų savivaldybės administracijai iki 2011-07-15 parengti ir pasirašyti  pareiškimą teismui dėl bankroto bylos VšĮ „Jaunimo krantas“ iškėlimo, atlikti visus kitus su šiuo pavedimu susijusius procesinius veiksmus.

Nr. TS-149 „Dėl pavedimo atlikti tyrimą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pavesti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-06-10 sprendimu Nr. TS – 141 „Dėl laikinosios savivaldybės tarybos tyrimo komisijos sudarymo“ sudarytai komisijai iki 2011-07-08 atlikti tyrimą dėl VšĮ Elektrėnų vaikų globos namų direktorės V. Rakauskienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Nr. TS-150 „Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko valstybės tarnybos pratęsimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pratęsti savivaldybės kontrolieriui Juozui Zaveckui, valstybės tarnybą konkurso organizavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieniems metams, t. y. iki 2012 m. liepos 15 d. įskaitytinai.

Nr. TS-151 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti administracijos direktoriaus pavaduotojo A lygio 15 kategorijos politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą.

Nr. TS-152 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudėties pakeitimo ir patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir  valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudėtį ir patvirtinti naują, kurios įgaliojimai tęsis iki 2012 m. gruodžio 1  d. įskaitytinai.

Nr. TS-153 „Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus suteikti pavadinimus gyvenamųjų vietovių gatvėms: Šilo, Vilkų, Lapių, Sakalų ir Stirnų Vilkabalių k., Braškių Vievininkų k.

Nr. TS-154 „Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo“.

Šiuo sprendimu sudaryta komisija neįgaliųjų klausimams spręsti.

Nr. TS-155 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keleivių pavėžėjimo tarifo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti nuo 2011 m. liepos 1 d. keleivių pavėžėjimo autobusu tarifą – iki 0,29  Lt už km.

Nr. TS-156 „Dėl tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 „Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei  „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti 1.4. punktą ir papildyti 1.5. punktu.

Nr. TS-157 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimu Nr. TS – 66 patvirtinto  Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo 5, 15.7, 18.1.1, 18.2, 20.1 ir 20.2 punktus.

Nr. TS-158 „Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių (gimtosios) kalbos valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti 2009-09-30 sprendimu Nr. TS – 192 patvirtinto Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių (gimtosios) kalbos valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo VI skyrių „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

Nr. TS-159 „Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sudaryti Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybą ir patvirtinti jos sudėtį,  Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus.

Nr. TS-160 „Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinti Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ nuostatai.

Nr. TS-161 „Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  patvirtinti Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatai.

Nr. TS-162 „Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2010 metų veiklos ataskaitą.

Nr. TS-163 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga pratęsimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pratęsti negyvenamųjų patalpų ir bendro su Elektrėnų neįgaliųjų draugija naudojimo patalpų, esančių Taikos g. 8, Elektrėnai, panaudos sutartį 5 metams su asociacija Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga.

Nr. TS-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“ pratęsimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta išimties tvarka pratęsti parduotuvės, esančios Taikos g. 2, Elektrėnai, ir patalpų, esančių Pergalės g. 45-4, Elektrėnai, nuomos sutartį 5 metams su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“, paliekant galioti ankstesnes nuomos sąlygas.

Nr. TS-165 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos akcinei bendrovei Lietuvos paštui“.

Šiuo sprendimu nuspręsta išimties tvarka nuomoti 5 metams akcinei bendrovei Lietuvos paštui negyvenamąją patalpą, esančią Beižionių k., Elektrėnų sav., nustatant nuomos kainą – 1,45 Lt/m2.

Nr. TS-166 „Dėl nuomos sutarties pratęsimo valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui“.

Šiuo sprendimu nuspręsta išimties tvarka pratęsti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 01S–12 5 metams su valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialu, paliekant galioti ankstesnes nuomos sąlygas.

Nr. TS-167 „Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008-04-30 sprendimu Nr. TS – 63 patvirtintų Elektrėnų savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatų 7 ir 17 punktus.

Nr. TS-168 „Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti 2011 metais neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius.

Nr. TS-169 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2011 metams“.

Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti 2011 metams nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu ar suteiktą naudotis, tarifus (procentais nuo vidutinės žemės rinkos vertės) ir lengvatas.

Nr. TS-170 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sumažinti 50 procentų 2009 ir 2010 metų nekilnojamojo turto mokestį UAB „Inarvida“ nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam turtui.

Nr. TS-171 „Dėl žemės mokesčio mažinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sumažinti 2010 metų žemės mokestį A.S.

Nr. TS- 172 „Dėl nuomojamų patalpų paskirties keitimo išlaidų“.

Šiuo sprendimu nuspręsta UAB „HALKIS“, įvykdžiusiai 2010-08-06 Nuomos sutarties Nr. 03S-379 5.1 ir 5.8 punktų reikalavimus, įskaityti nuomojamų patalpų pritaikymo treniruoklių salei įrengti  50 proc. išlaidų  į nuompinigius.

Nr. TS-173 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Socialinės partnerystės plėtra ir kolektyvinių derybų skatinimas šalies švietimo sektoriuje“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Elektrėnų savivaldybės administracijos dalyvavimui Projekte pagal finansavimo sąlygų aprašo VP1-1.1-SADM-02-K priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69