Tarnyba, tarnaujanti vaikams, tėvams ir pedagogams

Tarnyba, tarnaujanti vaikams, tėvams ir pedagogams

Julija Kirkilienė

Prieš ketvirtį amžiaus, tai yra prieš Lietuvai atkuriant Nepriklausomybę, specialiųjų poreikių turintys vaikai buvo talpinami specialiosiose mokyklose, o jų poreikiams nustatyti užteko mokyklos, kurioje tokie vaikai mokėsi, direktoriaus prašymo. Bet tai buvo seniai, tų vadinamų internatų vaikai jau užaugo, vienaip ar kitaip susitvarkė gyvenimus, tik liko nepilnavertiškumo jausmas. Dabar pasikeitė laikai ir tvarka. 2004 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu kiekvienoje savivaldybėje buvo įsteigtos Pedagoginės psichologinės tarnybos, kurių paskirtis – teikti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai bendradarbiaujant su tėvais ar kitais vaiko atstovais, o vaikams sudaromos galimybės gyventi namuose ir mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. Bet tarnyboms įkurti reikalingos patalpos, mokymo priemonės, kurioms įsigyti reikia daug pinigų. Pinigų savivaldybėse visada trūksta, todėl ir Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) be Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinių fondų paramos niekaip nebūtų išsivertusi.

Vaikai, tėvai, pedagogai 
Pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta prie Elektrėnų švietimo paslaugų centro. Šiuo metu ten veikia įdomi mokymo priemonių paroda. Parodoje pristatomos priemonės, įsigytos nuosavomis ir projektinėmis lėšomis. Jos parengtos savivaldybės mokytojų ir mokinių bei specialistų. Parodos salėje mokiniams, tėveliams ir pedagogams vyksta naujausių mokymo priemonių pristatymai, paskaitos, seminarai, o svarbiausia jie gali pasisemti idėjų, pasikeisti patirtimi. Parodoje eksponatus pristatė daugelis savivaldybės mokyklų. Jų pristatytos priemonės labai įvairios savo formomis ir turiniu. Vienos skirtos mažiesiems, kitos – vyresniųjų klasių įprastos raidos ir turintiems specialiųjų ugdymo poreikių vaikams. Parodos lankytojai turi progos pamatyti savivaldybės moksleivių ir mokytojų išradingumą. Vieną iš gausiausių ir išradingiausių metodinės literatūros ekspozicijų pristatė „Versmės“ gimnazijos mokytoja ekspertė Vilija Dobrovolskienė. Elektrėnų pradinės mokyklos mokytoja Elena Volosevičienė pristatė įdomią kompiuterinę mokymo priemonę „Eilėraščio skambesys“, mokyklos-darželio „Žiogelis“ pedagogai pristatė vertingą priemonę, skirtą didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams, o „Versmės gimnazijos moksleivė Viktorija Naumčik su biologijos mokytoja Audrute Jančiauskiene paruošė kompiuterinę priemonę „Mutacijos ir jų poreikiai“, kuria pasinaudoti galėtų ne tik moksleiviai, bet ir mediciną studijuojantys studentai. Parodoje taip pat galima susipažinti su įvairių Lietuvos ir užsienio leidyklų parengtomis mokymo priemonėmis. Tai profesionaliai parengtos priemonės, su kuriomis susipažinti gali kiekvienas lankytojas. Pasak Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovės Astos Lauciuvienės, leidyklų pristatytos priemonės lankytojus domina labiausiai, nes jos kainuoja brangiai, o PPT šiomis priemonėmis vaikai gali pasinaudoti nemokamai. Parodoje PPT specialistai trečiadieniais lankytojus konsultuoja ir kviečia savivaldybės gyventojus kuo gausiau parodą aplankyti. Darbuotojos prašo dėl apsilankymo parodoje susitarti iš anksto telefonu 39784.
Paslaugų nauda
Pedagogikos ir psichologijos tarnybų paskirtis – švietimo pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikimas bendradarbiaujant su tėvais ar kitais vaiko atstovais. Tarnybos rūpinasi išskirtinių poreikių turinčiais vaikais, laiku teikdamos jiems profesionalią pedagoginę psichologinę pagalbą, kad jie galėtų pritapti bendrojo lavinimo mokyklose. Tarnybos darbuotojai padeda mokytojams kurti aplinką, skatinančią mokyklos plėtrą bei mokytojo profesinį tobulėjimą, teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą siekiant užtikrinti vaiko gerovę. O kaip dirba ši tarnyba Elektrėnuose ir kaip pasikeitė jų darbas, pasinaudojus Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrine parama, klausiau žmonių, kurie šiomis paslaugomis naudojasi.
Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė:
Mano asmeninė darbinė patirtis leido susipažinti su PPT darbu iš dviejų labai skirtingų pozicijų. Prieš keletą metų, dirbant Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, teko kuruoti ir vykdyti specialiojo ugdymo priežiūrą. Taigi, su PPT darbu susipažinau labai iš arti, galima sakyti, su pačia jo esme. Jau tuomet buvo aišku, kad PPT turi savo nišą bendroje švietimo sistemoje. Daugelyje teisės aktų buvo numatytos konkrečios funkcijos pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, veikiančioms savivaldybių lygmenyje. Kiek žinau, PPT funkcijos integruojamos ir į kitų švietimui artimų tarpinstitucinių sričių veiklą.
Šiuo metu, dirbant vadybinį, praktinį darbą, matau PPT veiklą iš kitos – pagalbos gavėjų pusės. Pedagoginė psichologinė tarnyba – tai įstaiga, kuri teikia mokyklai tiek formaliojo, tiek ir neformaliojo švietimo paslaugas. Formaliajam švietimui priskirtinas mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas ir švietimo pagalbos skyrimas. Visa tai reikalinga, kad specialiųjų poreikių mokiniai galėtų mokytis bendrojo lavinimo mokyklose integruotu būdu. Neformalusis švietimas – tai pedagogų, mokyklų specialistų, tėvų konsultavimas, mokymai, kuriuos vykdo PPT. Džiugu, kad PPT specialistai į savo vykdomas veiklas įtraukia ir mūsų mokyklos specialistus. Šiuo metu PPT eksponuojama mūsų mokyklos ugdytinių piešinių paroda ,,Mano mokytojas“, kurios organizatorės yra mūsų mokyklos psichologo asistentė S. Jarašienė ir PPT psichologė I. Puronienė.
Tėvelis, norėjęs likti nežinomas:
Mano vaikas turi specialių poreikių, todėl tarnybą lankome vieną dieną per savaitę. Tos dienos vaikas nekantriai laukia, o sulaukęs bėgte bėga į užsiėmimus. Ne kartą sūnus manęs prašė nupirkti mokytojoms gėlių. O didžiausias džiaugsmas man ir mano vaikui buvo tada, kai logopedės Astos pagalba pradėjome kalbėti. Tarnybos darbuotojams lankytojai, besirūpindami savo sunkiomis problemomis, retai dėkoja, bet su vaiku dažnai ten lankydamasis pastebėjau, kad darbuotojoms didžiausia padėka yra pasiektas rezultatas. Tarnyboje labai jauki aplinka, pritaikyti baldai, didelė biblioteka ir daug priemonių. Kol specialistai dirba su vaikais, tėveliai gali pasiskaityti metodinės literatūros.
Projektų nauda
Šiuo metu Elektrėnų švietimo paslaugų centras įgyvendina du projektus: „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ ir „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ finansuojamus iš 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.
Teikdami projektą „Mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu“ Švietimo paslaugų centro specialistai rašė, kad šiandien mokyklos ir tėvų bendravimo bei bendradarbiavimo problema yra ypač aktuali. Pagrindinė problema dažniausiai kyla dėl bendravimo ir bendradarbiavimo stokos tarp mokyklos ir tėvų. Daugelis tėvų retai lankosi mokyklose, nesidomi vaiko ugdymu bei visiškai nedalyvauja ugdymo veikloje. Projekto siekis yra suartinti visas tris šalis siekiant tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo. Projekto esmė – mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas nacionaliniu lygmeniu, taikant inovatyvius neformaliojo ugdymo metodus ir formas. Projekto tikslas – mokytojų, tėvų ir vaikų partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimas. Šio projekto vertė buvo 500 tūkst. litų, iš kurių 425 tūkst. litų finansavimo Europos Sąjunga, o 75 tūkst. litų – Vyriausybė.
Bet šią veiklą vykdyti reikalingos patalpos. Elektrėnų švietimo paslaugų centre patalpos PPT nebuvo pritaikytos, todėl patalpų remontui ir priemonių įsigijimui vėl pinigų teko ieškoti. Šiuo metu baigiamas įgyvendinti projektas „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, kurio vertė 127 tūkst. Lt. Įvertinus tai, kad pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams teikia ir specialistai, dirbantys mokyklose, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, modernizuotos psichologų, spec. pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų darbo vietos. Pasak A. Lauciuvienės, kadangi tinkama fizinė aplinka itin pažeidžiamam visuomenės sluoksniui – vaikams – yra ypač svarbi, įgyvendinus projektą pagerėjęs patalpų mikroklimatas turi teigiamą įtaką ne tik pastatų komfortabilumui, žmonių sveikatai ir darbo našumui, bet ir sukurtos saugesnės aplinkos sąlygos vaikams.
Projekto metu ne tik renovuotos Švietimo paslaugų centro patalpos, bet jos aprūpintos baldais, kompiuterine įranga, šiuolaikiška vaizdo ir garso technika, vertinimo metodikomis, literatūra. Modernizavus pedagoginį psichologinį skyrių – jo darbuotojai plečia veiklas, užtikrina savalaikę, kokybiškesnę ir įvairiapusiškesnę pagalbą vaikams, moksleiviams, jų tėvams, pedagogams. Patalpose vyksta seminarai, mokymai ir kiti renginiai.
Truputis statistikos
Viso Lietuvoje pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ modernizuotos 55 pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančios institucijos už beveik 25 milijonus litų. Projektuose dalyvavo 60 Lietuvos savivaldybių. Modernizavus PPT, aprūpinus šiuolaikine įranga, jos gali užtikrinti savalaikę, kokybiškesnę ir įvairiapusiškesnę pagalbą, pasiekti vaikus, gyvenančius atokiose šalies vietovėse, o teikiamos paslaugos prieinamos ir turintiems fizinę negalią.
Elektrėnų savivaldybėje logopedo pagalba naudojasi 385, specialiojo pedagogo pagalba 90, mokytojo padėjėjo pagalba 70, psichologo pagalba 152 ir socialinio pedagogo pagalba 376 vaikai. Savivaldybėje intelekto sutrikimų turi 22, kompleksinę negalią – 8, įvairiapusės raidos sutrikimų – 4, klausos sutrikimų – 3, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų – 2 vaikai. Viso Elektrėnų savivaldybėje 2012-2013 m.m. mokosi 3850 moksleivių, iš jų 626 turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Valstybė, supratusi Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos naudą ir specialiųjų poreikių turinčius vaikus palikusi namuose su tėvais bei sudariusi sąlygas mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, pasielgė humaniškai. Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, tam tikrų raidos ir intelekto sutrikimų turintys vaikai mokosi kartu su sveikais mokiniais vienoje klasėje. Integracijos tikslas – išmokyti problemų turinčius vaikus socialinių įgūdžių, taikant specialias ugdymo programas, padaryti jiems prieinamą švietimo sistemą, mažinti socialinę atskirtį. Sveiki vaikai tokiu būdų mokomi tolerancijos, jiems skiepijami humanizmo principai. To pasiekti tiek šalyje, tiek Elektrėnų savivaldybėje buvo galima tik pasinaudojus Europos Sąjungos parama.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69