Švenčių ir progų kupinas atlaidų sekmadienis

Švenčių ir progų kupinas atlaidų sekmadienis

Virginija Jacinavičiūtė

Gegužės 26 d. Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčioje vyko bažnyčios tituliniai atlaidai su tradicine procesija šventoriuje. Iškilmingų Mišių metu penkioms mergaitėms buvo suteiktas Pirmosios Komunijos sakramentas, paminėtas Kietaviškių seniūnijos 520 metų jubiliejus.
Mišias aukojo ir homiliją sakė kunigas, karo kapelionas, mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis. Pamokslo metu kunigas prisiminė Kietaviškių bažnyčios istoriją, kurią surinko ir į knygą sudėjo ilgametė mokytoja, kraštotyrininkė Danutė Gudelienė. Jis akcentavo parapijiečių ryžtą turėti bažnyčią. Pirmojo pasaulinio karo metu Kietaviškių bažnyčios statyba dar nebuvo baigta, vokiečiai čia norėjo padaryti sandėlius, tačiau gyventojai per naktį į bažnyčią sunešė viską, kas reikalinga Mi­šioms ir ryte pradėjo pamaldas. Vokiečiai nebeišdrįso bažnyčios paversti sandėliu.
Švenčiausioji Trejybė – pirmoji ir svarbiausia krikščionybės dogma, skelbianti, kad yra vienas Dievas trijuose Asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. M. Sabonis pamoksle akcentavo Šventosios Dvasios prasmę pasitelkdamas vieną svarbiausių šių dienų aktualijų – karą Ukrainoje.
Po šv. Mišių M.Sabonis sakė norėjęs pasiremti kun. Juliaus Sasnausko pamąstymais, jog Trejybė yra tai, kas yra virš mūsų ir šiek tiek mumyse. Norėjo pabrėžti, jog Trejybės nereikėtų suprasti kaip neišsprendžiamos matematinės for­mulės ar neištirtos žemės. „Trejybė – tai „meilės ir atsidavimo ratas“. Šia prasme Trejybės meilė bei atsidavimas stipriai viršija žmogiškąjį supratimą, meilę, gailestingumą. Ukrainoje žudę, prievartavę, kankinę Putino kariai yra už žmogiškojo gailestingumo ir atleidimo ribų. Bet ne už dieviškojo! Mes neatlaikytume, neištvertume šio pasaulio, jeigu jame būtume vieni ir virš jo „nevyktų nepertraukiama meilės misterija, nuolat užtarianti mus ir įtraukianti į savo poveikio lauką“. Ši meilės bendruomenė (Trejybė) kiekvieną mūsų kviečia ir veda link savęs (šventumo).
Kietaviškių kaimo bendruo­menės atstovai Jurgita Kana­navičienė ir Tomas Bliujus, kaip padėką už kietaviškiečių globą, įteikė Votą M. Saboniui.
Šventėje giedojo Elektrėnų meno mokyklos jaunių ir jaunučių choras, kuriam vadovauja Laima Mažuolytė.

This slideshow requires JavaScript.

Po šventų Mišių tikintieji padė­kojo klebonui, mons. Jonui Sabaliauskui už 35 tarnystės Kietaviškių parapijai metus, pasveikino kleboną Joną su 40 metų kunigystės jubiliejumi.
Kleboną Kietaviškių parapijiečių vardu pasveikino Elvyra Šatavičiūtė ir Audronė Bliujienė, Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė, Kie­taviškių progimnazijos vardu direktorė Ramunė Matonienė ir mokytoja Gražina Žalienė.
J. Sabaliauskas kunigu Kaišia­dorių vyskupijai įšventintas 1984 m. gegužės 27 d. arkivyskupo Liudviko Pavilonio, vyskupo Vincento Sladkevičiaus ir vyskupo Antano Vaičiaus. Įšventinintas buvo Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Pirmoji pastoracinio darbo vieta buvo Stakliškėse vikaru.
Nuo 1989 m. beveik metus J. Sabaliauskas buvo Kietaviškių parapijos klebonas, o nuo 1990 m. ir Elektrėnų parapijos klebonas. Nuo 1999 m. rugpjūčio – Elektrėnų dekanas.
Mirus Kietaviškių klebonui Aurymui Tarasevičiui Kietaviškių parapija rūpintis vėl patikėta J. Sabaliauskui.
J. Sabaliauskas kalbėjo, jei Dievas duos, norėtų dar šiek tiek pabūti Kietaviškių parapijos klebonu, kad galėtų grąžinti skolą parapijai – padedant parapijiečiams nuveikti dar daug gerų darbų. O bažnyčios naujinimo darbų pastaraisiais metais nuveikta nemažai – pakeistas avarinės būklės bažnyčios bokštas, bažnyčios durys, įrengta pamatus sauganti lietaus nuotekų surinkimo sistema.
Kreipdamasis į Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus, J. Sabaliauskas sakė, jog neturi nuotraukų iš savo Pirmosios Komunijos, tačiau širdyje brangina tos dienos atsiminimus ir tą kartą gautą Pirmosios Komunijos maldaknygę, paveikslėlį ir rožinį. Klebonas vaikams taip pat padovanojo po maldaknygę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų