Naujienos iš paskutinio 2023 metų savivaldybės tarybos posėdžio. Aistros virė taip, kad buvęs meras net politiką supainiojo su religija Arba apie tai, kad įtariamas korupcija Virgilijus Pruskas taryboje yra nepakeičiamas

Naujienos iš paskutinio 2023 metų savivaldybės tarybos posėdžio. Aistros virė taip, kad buvęs meras net politiką supainiojo su religija Arba apie tai, kad įtariamas korupcija Virgilijus Pruskas taryboje yra nepakeičiamas

Julija Kirkilienė

Paskutiniame tarybos posė­dyje, vykusiame gruodžio 27 dieną, pateikti sprendimo projektai buvo priimti darniai sutariant, išskyrus spręstinus klau­simus dėl baudžiamojoje byloje įtariamo Virgilijaus Prusko pareigų. Valdančiųjų balsų neužteko priimti sprendimo projekto dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero parei­gas, paskyrimo ir dėl naujo Ūkio reikalų komiteto pirmininko paskyrimo. O svarstant klausimą dėl žemės sklypo, kurio dalis pri­klauso ir merui Gediminui Ratkevičiui, paskirties pakeitimo, vos ne intermedija buvo suvaidinta dėl pirmininkavimo posėdžiui. Bet apie viską iš eilės.

Sunkios permainos
Posėdis, jau svarstant pirmąjį klausimą, buvo pradėtas intriga. Sprendimo projekto iniciatorius buvo meras, pavedęs Teisės ir personalo administravimo skyriui parengti sprendimo projektą, kuriuo būtų panaikintas tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimas „Dėl savivaldybės tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas, paskyrimo“ ir paskirtas kitas tarybos narys. V. Pruskas taip pat pateikė prašymą dėl atsistatydinimo iš laikinai mero pareigas einančio asmens pareigų. Tokias pareigas užimti buvo pasiūlyta Editai Kircūnienei arba Rimantui Baravykui. Balsavime tarybos narių balsai pasiskirstė po lygiai – po 12, nes posėdyje nedalyvavo tryliktasis valdančios daugumos deputatas Dmitrij Burkoj. Balsavimas buvo pakartotas, rezultatas – taip pat. Primename, kai pirmajame šios kadencijos posėdyje buvo balsuojama dėl V. Prusko praeigų, sprendimo projektui pritarta buvo tik trečio karto ir tik balsuojant pačiam kandidatui. Nepritarta buvo ir sprendimo projektui, kad Ūkio komiteto pirmininku vietoj V. Prusko būtų K. Vaitukaitis. Tarybos nariai prisiminė, jog K. Vaitukaitis komiteto posėdyje kalbėjęs, kad komitetui vadovauti jis galėtų tik pusmetį. Merui paprašius, kad kandidatas paaiškintų savo pasisakymą, K. Vaitukaitis taip įsižeidė, kad pamiršo viešųjų asmenų pareigą apie savo asmeninį gyvenimą daugiau informacijos atskleisti. Beveik pusę amžiaus buvęs viešuoju asmeniu politikoje, K. Vaitukaitis pamiršęs, kad tokio asmens veikla turinti įtakos viešajam gyvenimui, tarybos narių paklausimą prilygino išpažinčiai apie tai, kur jis gyvena, su kuo gyvena, kur ir kokį namą pirkęs ir pan. O iš tiesų, tarybos narys turėtų būti tos savivaldybės, kuriai atstovauja, gyventojas, bet K. Vaitukaitis iš Elektrėnų išsikėlė į Kauno r. Todėl gal ne be pagrindo tarybos nariams užkliuvo jo pasisakymas apie pusmečio darbą Ūkio komiteto pirmininku.
Vieningai buvo pritarta Kont­rolės pirmininko pavaduotojo parei­gas, kurias turėjo V. Pruskas, per­leisti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir valdančiosios daugumos nariui Aleksui Urvakiui.

Daug VAATC reikalų
Šiame posėdyje buvo pritarta dviem klausimams dėl Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) veiklos. Svarstant klausimą dėl VAATC akcininkų sutarties pakeitimo, V. Pruskas nuo svarstymo nusišalino dėl to, kad teoriškai dar dirba Sąvartyno eksploatacijos skyriaus vadovu, nors praktiškai dėl įtarimų korupcija nuo darbo nušalintas. Tarybai reikėjo pritarti, kad vykdant VAATC valdymo struktūros pakeitimus, Elektrėnų savivaldybei atitektų viena nuolatinė Valdybos nario vieta. Valdybą sudaro 9 nariai, kurie įvardijami kaip viena iš VAATC vadovybės dalis ir valdymui gali daryti įtaką. Sa­vivaldybė vieną vietą turi ir UAB „VAATC“ Stebėtojų taryboje. Kadangi savivaldybė planuoja turėti balsą valdyme, tai Vaidas Ratkevičius pasiūlė, kad savivaldybės atstovai bendrovei darytų spaudimą dėl prisidėjimo prie kelkraščių per Alesninkus remonto. Ne VAATC valdymo reikalus, o maisto atliekų tvarkymo naujoves tarybai pristatė mero pavaduotojas Marius Urvakis. Nuo naujų metų Elektrėnų ir Vievio gyventojams bus išdalinti oranžiniai maišeliai, į kuriuos žmonės privalės dėti maisto atliekas, o maišiukus pripildžius juos reikės užrišti ir išmesti į bendrus atliekų konteinerius. Tada atliekų rūšiuotojai maišelių turinį kol kas išrinks rankomis, vėliau – planuojama įsigyti specialią įrangą.
Tarybos narys R. Baravykas domėjosi, kiek gyventojams toks papildomas atliekų rūšiavimas kainuos. Nors buvo atsakyta, kad nieko nekainuos, bet, kaip jau žinome, atliekų išvežimas nuolatos brangsta, todėl papildomas rūšiavimas sąvartynuose taip pat padidins išlaidas ir jas padengti turės kiekvienas gyventojas, neatsižvelgiant į tai, ar jis rūšiuoja atliekas, ar ne.
Pinigai
Nė vienas tarybos posėdis nepraeina be pinigų skaičiavimo. Kadangi Finansų ir strateginio planavimo skyrius nebeturi vedėjo, finansinius klausimus svarstymui teikė dvi pavaduotojos – Oksana Salecienė ir Dana Apanavičienė. Šiame posėdyje paskutinį kartą buvo pakeistas 2023 metų biudžetas. Klausimą dėl biudžeto pakeitimo tarybos nariams trumpai ir aiškiai išdėstė skyriaus vedėjo pavaduotoja Oksana Salecienė. Biudžetas padidėjo beveik 860 tūkst. Eur, iš jų biudžetinių įstaigų pajamos sudaro per 68 tūkst. Eur. Didžioji dalis biudžeto papildymo – valstybės dotacijos bei asignavimai savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Biudžeto pinigai paskirstyti pagal poreikius. O tų poreikių visada yra daugiau nei pinigų. Pinigų reikia tarybos narių atlyginimams, jiems mažiau buvo planuota metų pradžioje. Taryba pritarė už savivaldybei priklausančias patalpas renovuotame name renovacijos išlaidas sumokėti iš karto ir taip sutaupyti palūkanų pinigus, pinigų reikia investicijų projektams finansuoti, paskoloms grąžinti ir t.t. Bet savivaldybės biudžetas surenkamas gerai, todėl taryba pritarė dviem įmonėms leisti žemės nuo­mos mokestį sumokėti dalimis. O nuo sausio pirmosios savivaldybei teks surasti pinigų, kad padengtų pravažiavimo išlaidas savivaldybės transportu važiuojantiems tremtiniams ir politiniams kaliniams.
Pinigų kitais metais prireiks pedagogų rengimo, perkvalifikavimo studijų daliniam apmokėjimui ir papildomoms priemokoms sa­vivaldybėje dirbti pradedantiems pedagogams. Tokiomis ir pana­šiomis priemonėmis į savivaldybę bus bandoma pritraukti pedagogų. Dėl teisingumo reikia pažymėti, kad daugiausiai pasiūlymų dėl pedagogų motyvacijos teikė opozicijos atstovai, tarp kurių problemas geriausiai žino pedagogė Viktorija Juknevičienė. Opozicija dėkojo merui už jų pasiūlymų įtraukimą į sprendimo projektą ir už demokratišką posėdžių vedimą.

Į šį svarbų tarybos posėdį kai kurie tarybos nariai atėjo net turėdami nedarbingumą

Sieks sumažinti savižudybių skaičių
Visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Pulauskienė pri­statė aktualų klausimą dėl sa­vižudybių prevencijos Elektrėnų savivaldybėje algoritmo patvirtinimo. Pasirodo, kad visoje Lietuvoje savižudybių skaičiui mažėjant, Elektrėnų savivaldybėje savižudybių skaičius auga. Tą augimą bus mė­ginama stabdyti algoritmais. T. y., Visuomenės sveikatos biure bus įdarbintas Algoritmo koordinatorius. Pagal algoritmų schemas bus stengiamasi sukurti efektyvią tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistemą, kuri užtikrins kokybiškas ir laiku suteikiamas psichikos sveikatos paslaugas balansuojantiems ties savižudybės riba ar savižudybės krizę patiriantiems asmenims bei jų artimiesiems. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad Elektrėnų savivaldybėje dėl savižudybių 2017-2022 m. mirė 37 asmenys. Daugiausia savižudybių mirčių atvejų registruota darbingo amžiaus asmenų grupėje, vyrų – daugiau nei moterų. Elektrėnų savivaldybėje dauguma minėtų mirčių atvejų teko miesto gyventojams. Patvirtinus savižudybių prevencijos algoritmus, bus sukurta Krizių valdymo darbo grupė (toliau – KVDG), kuri organizuos savižudybių krizių valdymą, atliks savižudybių prevencijos stebėseną savivaldybėje, teiks pasiūlymus dėl specialistų, kurių poreikis atsiranda asmenims ir jų artimiesiems dėl savižudybių rizikos, įvykus algoritmuose numatytiems įvykiams. KVDG organizuos posėdžius, kuriuose ieškos būdų, kaip užtikrinti pagalbą krizės ištiktam asmeniui ar jo artimiesiems.

Intermedija dėl pirmininkaujančio
Paskutiniame posėdyje buvo svarstyti net 6 papildomi klausimai, dėl kurių posėdyje buvo daug sumaišties. Sumaištis kilo svarstant papildomą klausimą dėl žemės sklypo, esančio Skynimų kaime, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Žemės ūkio paskirties sklypą reikia pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritoriją. Tas sklypas yra prie Skynimų ežero ir dalis to sklypo pagal paveldėjimą pri­klauso merui G. Ratkevičiui. Dėl tos priežasties Valstybinė etikos komisija išaiškino, kad meras, šį klausimą svarstant, turėtų nusišalinti nuo pirmininkavimo posėdžiui. Čia ir kilo sumaištis. Kadangi taryba nepritarė sprendimo projektui dėl savivaldybės tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas paskyrimo, o V. Pruskas parašė prašymą atsistatydinti, posėdžiui neliko pirmininko. Tarybos nariai negailėjo savo laiko diskusijai, kaip šią problemą išspręsti, nes, kaip šmaikštavo R. Baravykas, atsisakęs pareigų V. Pruskas nė vienam klausimui nebegali pirmininkauti, tarsi jis būtų miręs. Vieni siūlė merui nenusišalinti nuo pirmininkavimo, nes jis vis tiek neturi balsavimo teisės, kiti siūlė dar kartą balsuoti dėl nuolatinio savivaldybės tarybos nario, pavaduojančio merą ar laikinai einančio mero pareigas. Tos diskusijos priminė intermediją – komišką sceną pertraukoje tarp spektaklio veiksmų. Padėtį išgelbėjo opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė, savanoriškai pasisiūliusi vienam klausimui užimti pirmininkaujančio pareigas. Jos pasisiūlymui taryba pritarė, todėl sprendimo projektas dėl žemės paskirties keitimo buvo apsvarstytas ir jam pritarta.
Posėdis, kaip įprasta, buvo užbaigtas informacija ir paklausimais. Svarbiausia informacija buvo ta, kad Kontrolės komiteto pirmininkas Edvardas Baleišis pareiškė nenorintis komitete turėti narių iš dėl korupcijos nuteistos Liberalų sąjūdžio partijos. Meras pažadėjo šį klausimą apsvarstyti kitame posėdyje.
Po audringo posėdžio meras visus tarybos narius draugiškai užbaigti metus pakvietė į kitas patalpas.
O aš rašinį norėčiau užbaigti palinkėjimu tarybos nariams: verta ginčytis, nes ginčuose gimsta tiesa, bet linkiu išmokti ginčytis, neįžeidžiant aplinkinių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų