Naujienos iš mero ir septintosios savivaldybės tarybos inauguracijos bei pirmo naujos tarybos posėdžio. Valdančiųjų laukia sunkus darbas

Naujienos iš mero ir  septintosios savivaldybės tarybos inauguracijos bei  pirmo naujos tarybos  posėdžio. Valdančiųjų laukia sunkus darbas

Julija Kirkilienė

Naują Savivaldos įstatymą naujai išrinkti politikai išbandė per pirmąjį septintos kadencijos savivaldybės tarybos posėdį. Du kartus balsavo už kandidatę į mero pavaduotojus Ingą Kartenienę ir abu kartus tarybos nariai kandidatūrai nepritarė.
Įstatymas reglamentuoja, jei balsuojančiųjų tarybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, posėdyje daroma pertraukėlė, o po jos balsuojama antrą kartą. Jei balsavimo rezultatai nesikeičia, meras turi galimybę nepriimtą klausimą spręsti savo įsakymu. Dėl I. Kartenienės įsakymo dar neparašė, bet pirmąją savo darbo dieną mero įsakymu administracijos direktore paskyrė Jakateriną Goličenko. O prieš posėdį Elektrėnų bibliotekos konferencijų salėje įvyko iškilminga inauguracija.

Iškilmingoji dalis
Balandžio 20 d. į inauguracijos iškilmes be politikų, jų artimųjų, biudžetinių įstaigų vadovų, pi­lietiškų elektrėniškių, protestuo­jančio neįga­laus žmogaus Artūro Žvejo, atvyko Elektrėnų garbės pilietis, prof. Tadas Šumskas, savivaldybės parapijų klebonai ir Vievio Dievo Motinos Ėmimo į dangų cerkvės šventikas Vladimir Rinkevič. Inauguracijos šventė pradėta buvo Valstybės himnu, kurį, akompanuojant prof. T. Šumskui, giedojo choras „Con moto“ ir gausiai susirinkę politikai bei svečiai. Prieš inauguraciją įžanginį žodį pasakė Elektrėnų savivaldybės rinkiminės komisijos pirmininkė Rita Juodienė. Ji supažindino su rinkimų rezultatais ir priesaikos davimo tvarka. Iškilmingą priesaiką davė 24 tarybos nariai ir meras Gediminas Ratkevičius. Jūratė Balčiūnaitė, dėl pateisinamų priežasčių, pirmame tarybos posėdyje nedalyvavo. Visi tarybos nariai ir meras priesaikos tekstą užbaigė žodžiais „Te padeda man Dievas“. Kaip sveikinimo kalboje šmaikštavo Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas, kad Dievas politikams padėtų, prižiūrėti teks inauguracijoje dalyvavusiems dvasininkams. Priesaikos tekstai, skirtingai nei Trakų savivaldybės, surašyti buvo teisingai, todėl priesaikų kartoti nereikės. Bet priesaiką kartoti teko tarybos nariui Ramūnui Karteniui. Pirmą kartą skaitydamas priesaiką jis pamiršo ant Konstitucijos padėti ranką.

Svarbu tvirtybė
Mero regalijas, iškilmingai atneštas choro „Eldija“ dalyvių, merui G. Ratkevičiui uždėjo savivaldybės garbės pilietis T. Šumskas. Pirmoje savo kalboje meras kreipėsi į inauguracijoje dalyvavusius Seimo narius Editą Rudelienę, Arminą Lydeką, Vyriausybės atstovą Vilniaus ir Alytaus apskrityse Julių Arlauską, vyresniąją patarėją Ingridą Vengelienę, visus tarybos narius, visus savivaldybės gyventojus ir jautriais žodžiais kreipėsi į visada jį palaikančias savo mamą Oną ir žmoną Neringą. Tarybos narių prašė pamiršti per rinkimus išsakytus emocingus žodžius ir ateinančius ketverius metus dirbti vieningai. Jis citavo Vinstono Čerčilio žodžius, kad sėkmė nebūna galutinė, nesėkmės nėra fatališkos: svarbi tik tvirtybė tęsti. Meras savo kalboje parodė tvirtybę pripažindamas, kad savivaldos darbe yra buvę blogų darbų, su kuriais „reikia užbaigti“. G. Ratkevičius savo kalboje pažadėjo dirbti atsakingai, bet naujoviškai ir taip pateisinti rinkėjų lūkesčius.
Daugiausia sveikintojų aplodis­mentų skirta buvo buvusiam merui Kęstučiui Vaitukaičiui, dabartinį merą šiam postui ruošusiam nuo pat savivaldybės įkūrimo. G. Ratkevičius dėkojo savo mokytojui ir globėjui, o K. Vaitukaitis naujajam merui ir naujai tarybai linkėjo supratimo, susikalbėjimo, savo partijų programas vykdyti protingai ir išmintingai.

Darbinis posėdis
Į tarybos posėdžio salę deputatai rinkosi jau po pietų – 13 val. Tarybos nariai susodinti buvo ne pagal partijas, o abėcėlės tvarka, ant stalo nebuvo kompiuterių. Posėdžiui jau pirmininkavo meras, sekretorės pareigas atliko Tarybos veiklos administravimo skyriaus vedėja Vaida Davidavičienė. Pagal naują Savivaldos įstatymą, taryba galėtų įsteigti tarybos posėdžių sekretoriaus parei­gybę, bet šiame posėdyje toks klausimas nebuvo svarstomas. Posėdžio pradžioje meras perskaitė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Socialdemokratų ir Laisvės partijų pareiškimus apie sudaromas tų partijų frakcijas. Taip pat perskaitytas buvo pareiškimas, kad Liberalų sąjūdžio (7 nariai), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (4 nariai) ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (2 nariai) partijos parašais patvirtino, kad dirbs valdančiosios daugumos koalicijoje.
Pirmą tarybos posėdžio klausimą „Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pa­reigybių skaičiaus nustatymo“ svars­tymui teikė Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė. Dėl tų pareigybių daugiausiai klausimų kilo naujokams – Giedriui Leskauskui, Edvardui Baleišiui, Rimantui Baravykui.

Meras sunkumų nebijo
Antras pirmo posėdžio klausimas „Dėl pritarimo vicemerų kandidatūroms“ į posėdį įnešė patirties, kaip dirbti pagal naują Savivaldos įstatymą. Pirmasis mero pavaduotojas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Marius Urvakis patvirtintas buvo vienbalsiai. Antros mero pavaduotojos – Ingos Kartenienės – kandidatūrai pritarta nebuvo. Pritrūko 1 balso. Kadangi valdančiojoje daugumoje kol kas dirba tik 13 tarybos narių, o balsavime Inga ir Ramūnas Karteniai dalyvauti negalėjo, tai už kandidatūrą balsavo tik 11 tarybos narių. Pirma­jame balsavime prieš I. Kartenienės kandidatūrą balsavo 10 tarybos narių, vienas susilaikė. Po trumpos pertraukėlės balsavimui šis klausimas buvo teiktas antrą kartą, bet rezultatas buvo dar blogesnis: 11 tarybos narių balsavo už, 11 – prieš. Prieš balsavę tarybos nariai sakė nieko asmeniško neturintys prieš I. Kartenienę, bet tokia politika. Pavyzdžiui, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, praėjusią kadenciją buvęs mero pavaduotoju R. Ivaškevičius, sakė už kandidatūrą balsuoti negalėjęs todėl, kad jo atstovaujama partija ir jis asmeniškai rinkimuose surinko daugiau balsų nei Konservatorių partija ir asmeniškai I. Kartenienė. Socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas R. Baravykas sakė, kad jau pirmajame posėdyje buvo parodyta, kad valdančioji dauguma yra trapi, o opozicija – vieninga. Pagal naują savivaldos įstatymą, balsams pasiskirsčius po lygiai, meras sprendimą priimti gali savo įsakymu. Bet G. Ratkevičius redakciją informavo, kad iki balandžio 25 dienos dėl antrojo vicemero (t.y. mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigybės) kandidatūros dar nėra apsisprendęs ir Ingos Kartenienės į pareigas nėra paskyręs. Į pastebėjimą, kad sunku bus dirbti su tokia trapia dauguma, meras atsakė: „Bet aš sunkumų nebijau“.

Paskirtas pirmas vicemeras
Pasibaigus balandžio 20 dienos tarybos posėdžiui, meras savo įsakymu į administracijos direktorės pareigas paskyrė buvusią Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Jekateriną Goličenko. Meras redakciją taip pat informavo, kad artimiausiu metu planuoja paskirti du mero patarėjus – Dovydą Bliujų ir Gintarą Jančiauską, kurių veiklos sritis jau esąs suformulavęs. Vicemerui M. Urvakiui paskirta kuruo­ti ūkio dalį ir seniūnijas. M. Urvakis iki gegužės 5 dienos dar dirbs Valstybės atominės energetikos saugos inspekcijos vyriausiuoju inspektoriumi, o mero pavaduotojo pareigas pradės eiti nuo gegužės 8 d. M. Urvakis prisistatydamas kalbėjo, kad valstybinėje tarnyboje dirba 15 metų, turi patirties bendradarbiavime su bendruomenėmis (Vievyje M. Urvakio iniciatyva buvo sulaikytas nusikaltėlis, organizuotas Vievio ežero valymas ir pan.). „Labai tikiu, kad mano gebėjimai, tiek profesinė, tiek visuomeninės veiklos ir bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis patirtis prisidės prie mūsų krašto raidos, patogios, estetiškos ir svarbiausia saugios aplinkos kūrimo. Darbais, o ne žodžiais garsinsime savo kraštą, Elektrėnų savivaldybę“,- kalbą baigė naujasis vicemeras. Už M. Urvakio kandidatūrą balsavo 22 tarybos nariai iš 24. Vienas tarybos narys – Jūratė Balčiūnaitė – posėdyje nedalyvavo, nuo balsavimo nusišalinti privalėjo kandidato brolis Aleksas Urvakis ir pats M. Urvakis.

Naujoji taryba
Naujojoje taryboje dirbs 25 tarybos nariai, atstovaujantys septynioms politinėms organizacijoms – Liberalų sąjūdžiui (7), Laisvės partijai (4), Demokratų sąjungai (4), Socialdemokratų partijai (3), komitetui „Nepartinė savivalda“ (3), Valstiečių ir žaliųjų sąjungai (2), Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščio­nims demokratams (2). Vyriausias tarybos narys – Gediminas Zagorskis, 66 metai. Jauniausias – Giedrius Leskauskas, 29 metai. Jei mero pavaduotoja bus patvirtinta Inga Kartenienė (42 m.) vietoj jos į tarybą ateiti turėtų Jūratė Pranckevičienė (52 m.). Vietoj mero patarėjo pareigas gavusio Dovydo Bliujaus (34 m.) į tarybą ateiti turėtų Kęstutis Jasukaitis (65 m.), vietoj mero patarėjo pareigas gavusio Gintaro Jančiausko (48 m.) ir Mariaus Urvakio (38 m.) į tarybą ateiti turėtų Sigitas Važnevičius (50 m.) ir Inga Kazakevičienė (49 m.). Tada tarybos narių amžiaus vidurkis bus 51,2 metai. Moterų šioje taryboje dirbs 8, o tai sudarys daugiau nei trečdalį (32 proc.) tarybos narių. Į naują tarybą perrinkta 15 praėjusioje kadencijoje dirbusių tarybos narių. Tarp jų perrinkti visi 7 Liberalų sąjūdžio tarybos nariai. Valdančiojoje daugumoje dirbti pasiruošusioje Demokratų sąjungoje išrinkti broliai Sigitas ir Modestas Važnevičiai bei Marius ir Aleksas Urvakiai. Konservatorių partijoje išrinkti vyras ir žmona, I. ir R. Karteniai. Dėl vienos šeimos narių gausos valdančiojoje koalicijoje, dėl trijų gydytojų ir dviejų Komunalinio ūkio darbuotojų, dėl viešų ir privačių interesų suderinimo sunku bus priimti sprendimus medicinos ir ūkio klausimais. Juolab, kad į opoziciją jau susibūrė 10 tarybos narių ir dar du nariai nėra apsisprendę, prie kurios pusės jungtis. Kaip redakciją informavo Socialdemokratų partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Rimantas Baravykas, jų partija džentelmeniškai susitarė su Laisvės partijos ir Nepartinės savivaldos tarybos nariais dirbti opozicijoje. Tad opoziciją sudarys 10 tarybos narių, kurie pasiruošę stebėti, kad valdantieji niekur nesuklystų. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas R. Ivaškevičius sakė, kad jų partija kol kas nesijungs nei prie valdančiųjų, nei prie opozicijos: kaip norės, taip ir bal­suos. Kadangi meras sakėsi sunkumų nebijantis, tai mūsų skaitytojams bus įdomu žinoti, kaip seksis naujai tarybai dirbti. Mes skaitytojus apie tai informuo­sime, kaip darome nuo 2000 metų, kai kartu įkurta buvo Elektrėnų savivaldybė ir laikraštis „Elektrėnų kronika“.

Liudmilos Felčinskajos nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų