Maža istorinė tiesa apie KGB veiklą mūsų rajone

Julija Kirkilienė

Priešrinkiminiu laikotarpiu kalbos viešojoje erdvėje netyla ne tik apie tai, kam patikėsime valdyti šalį, bet ir apie tai, kas ir kaip šalį valdė sovietmečiu. Benzino į ugnį šiais metais švystelėjo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras internetiniame portale www.kgbveikla.lt paviešinę KGB (komitet gosudarstvenoi bezopasnosti) archyvus. Nors, pasak istorikų, iš Lietuvos besitraukdami KGB darbuotojai sunaikino virš 36 tūkst. bylų, virš 8,5 tūkst. bylų išsivežė, nors nėra paviešinta informacija apie 1589 asmenis, laisva valia prisipažinusius apie bendradarbiavimą su slaptosiomis tarnybomis, bet vis tiek svarbu nors likusiuose dokumentuose pasižvalgyti po istoriją, vykusią mūsų krašte.

Elektrėnų krašto žmonių garbei reikia pasakyti, kad paviešintuose dokumentuose vietinių gyventojų pavardžių, užimančių aukštas pareigas versle ar valdžioje, neradau, išskyrus vieno laikraščio korespondentą, KGB rezervo karininką – kapitoną. Bet paviešintoje medžiagoje ne mažai informacijos radau apie tai, ką Trakų ir Kaišiadorių rajone veikė KGB padaliniai, ką ir už kokius nuopelnus sekė, ką gyrė ir ką auklėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse.

1987 metai Kaišiadorių rajone

Štai 1988 metais Kaišiadorių KGB pateikė tokią ataskaitą apie 1987 metų operatyvinių agentų veiklą: 1987 metais Kaišiadoryse dirbo 62 agentai, užverbuoti buvo 5 nauji, išlaikyti 2 butai susitikimams. Auklėjami buvo du žmonės. Nutraukta viena konfliktinė situacija, galėjusi padaryti politinės žalos, 27 žmonėms leista susipažinti su KGB veiklos valstybine paslaptimi, trims – neleista, Kaišiadorių rajono prokuratūroje užvestos dvi bylos.
Ataskaitoje pažymima, kaip ruoštasi Didžiosios spalio socialistinės revoliucijos 70 metų paminėjimui. Toliau pateikiami duomenys, kad agentas „Aušra“ domėjosi rajone besilankančiais užsieniečiais, kartu su jais lankėsi Rumšiškių liaudies buities muziejuje, žemės ūkio komplekse. Agentas „Jurgis“ ir dar 4 patikimi asmenys, įvardinti pirmosiomis vardo ir pavardės raidėmis, gavo informacijos apie tų užsieniečių domėjimąsi realia ekonomine šalies padėtimi, mokslo ir pramonės pasiekimais, materialia parama dirbantiesiems ir pan. Informacija apie užsieniečius išsiųsta atsakingiems Respublikos komitetams.
Agentai atsiskaitė už tai, kad ieško karo laikų baudėjo (Lietuvos partizano) I. Juraičio, bet apie jo gyvenamąją vietą nesužinoję. Pranešama, kad vasario 16 d. Žiežmariuose buvo iškelta buržuazinės Lietuvos vėliava. Nustatė, kad vėliavą iškėlė S. Jarutis iš Balbieriškio profesinės technikos mokyklos, o vėliavą kartu siuvo jo kurso draugai A. Gudinas, V. Stankevičius, I. Sadauskas, kuriuos nubausti pavesta Prienų rajono KGB, kur dirbo dabartinis Elektrėnų korespondentas.
Rugpjūčio mėnesį 1987 metais buvos sulaikyti Kauno gyventojai Rolandas Paulauskas, Rolandas Staugaitis, kurie būdami neblaivūs Rumšiškėse nuo Apylinkės tarybos pastato nuplėšė Tarybų Sąjungos vėliavą. Už tai jie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Agentas „Nadia“ išaiškino, kad po karinės tarnybos pilietis K. J. planuoja mokytis Kunigų seminarijoje. Operatyvines pozicijas Kaišiadorių raj. KGB tarp katalikų dvasininkų palaikė bendraudami su patikimu tikinčiųjų asmeniu J.A. Kaišiadorių rajone dažniausiai minimi agentų vardai: „Jonas“, „Bronius“, „Jakas“,„Ramunė“, „Atvaras“, „Nikodemas“,„Rimantas“, „Raimondas“, „Aleksejus“, „Statybininkas“, „Konstantinas“, „Martynas“, „Berželis“,„Klevas“, „Barbora“ ir kt.

1984 metai Trakų rajone

Trakų rajono poskyrio veikla užfiksuota tik nuo 1980 iki 1984 m. Pastudijuokime 1984 metų veiklos ataskaitą.
Trakų rajone 1984 m. pradžioje dirbo 51 agentas. Per metus buvo užverbuoti dar 3. Du agentai buvo pašalinti. Patikimų asmenų ataskaitoje įvardinta 70. Turėti 6 susitikimų butai.
Daugiausia dėmesio KGB savo ataskaitoje skyrė užsienio turistams, kurių per 1984 metus rajone apsilankė virš 16300, iš jų 5 tūkst. atvyko iš kapitalistinių šalių. Buvo nustatyta atvejų apie neteisėtą įvažiavimą. Trakų rajone buvo daug dėmesio skiriama naujų agentų verbavimui. Tam palankios dvi vietos -Trakų muziejus ir kavinė „Kibininė“. Taip buvęs užverbuotas agentas „Klevas“. Lietuvių kilmės turistus iš užsienio Trakuose sekė agentai „Merkys“, „Azalija“ ir patikimi asmenys. Dėl neteisėto apsigyvenimo ir keliavimo po Trakų rajoną 1984 metais įspėti buvo 4 ir nubausti 3 užsieniečiai. Tarp užsienio turistų agentai susekė 1944 m. iš Lietuvos į JAV pasitraukusį katalikų dvasininką Juozą Kluonį ir buvusį Lietuvos policininką, taip pat gyvenantį JAV, Juozą Ramanauską. Agentas „Ąžuolas“ išsiaiškino, kad J. Ramanausko sūnus JAV užima pareigas valstybės tarnyboje ir taip pat žada atvykti į Lietuvą. Pagal planą „Kedras -2“ sūnų agentai ruošėsi užverbuoti.
1984 m. iš Trakų rajono į užsienį išvyko 213 sportininkų ir kultūros darbuotojų, tarp jų galėjo atsirasti tokių, kurie užsiimtų kontrabanda ar dėl blogų politinių ir moralinių savybių nepakankamai gerai pristatytų „mūsų tėvynę“. Buvo išrinktas 31 žmogus iš išvykusių sportininkų ir kultūros darbuotojų, išsiųsti 5 agentai, kuriems duotos konkrečios užduotys kapitalistinėse ir gerai išsivysčiusiose šalyse mokyti į užsienį išvykusius piliečius. Agentas „Kaunas“ iš išvykos pranešė, kad kai kurie treneriai ir sportininkai užsiiminėjo kontrabanda.
1984 m. KGB agentai tikrino Elektrėnuose gyvenantį ir Lietuvos elektrinėje dirbusį Lionginą Vėželį. Jis buvo įtariamas bendravęs su Vilniaus universitete rusų kalbos stažuotę atlikusiu Didžiosios Britanijos piliečiu, pavadintu „Poliglotu“. Nustatyta, kad „Poliglotui” išvykus, L. Vėželio ryšys su juo nutrūko. KGB akiratyje L. Vėželis buvo ir 1983 metais, mat, agentai išsiaiškino, kad jis turi giminių JAV, kurie padovanojo automobilį „Volga“.
Kovoje su ideologija agentai „Klevas“ ir „Mėgėjas“ bendradarbiavę su katalikų agentu „Ramunas“ ir taip sustabdę antisovietinę veiklą tarp jaunimo ir tikinčiųjų, persekioję nelegalią leidybą.
1983-1984 m. į Kazokiškes reguliariai atvykdavo grupė religingų žmonių iš Panevėžio, kurie padedant Kazokiškių klebonui Jonui Kazlauskui, bandė nacionalistiškai auklėti tikinčiuosius. Agentai nustatė, kad religinei grupei iš Panevėžio vadovavo gydytojas Rimgaudas Zubavičius. R. Zubavičių prižiūrėti perdavė Panevėžio KGB, o J. Kazlauską perspėjo Trakų KGB. Panevėžiečių kelionės į Kazokiškes buvo nutrauktos.
Agentas „Antanas“ ir patikimas asmuo „K“ taip pat susekė, kad kunigas J. Kazlauskas tikintiesiems rodė video filmą apie Jėzaus Kristaus gyvenimą. Kunigas buvo perspėtas tokio filmo daugiau nerodyti, nes tokie filmai turi ne tik religinį, bet ir politinį „charakterį“. Kunigas paklausė ir filmo daugiau neberodė.
1984 m. Elektrėnuose Trakų g. 16 ir 20 name buvo išplatinti nacionalistinio turinio lapeliai. Nustatyta, kad juos ranka spausdintomis raidėmis parašė 7 klasės mokinys Gintautas Plepas, kurio tėvas dirbo Kruonio HAE, o mama buvusi teista už antitarybinės literatūros slėpimą.
Agentai taip pat išsiaiškino, kad Elektrėnų gyvenvietėje Kaišiadorių HAE vairuotojas Raimondas Paišys savo bute demonstruoja videofilmus. Jis išdavęs, iš kur tuos videofilmus nuomojęs. Lietuvos elektrinėje dirbo agentai „Saulė“ ir „Geriunas“, kurie informuodavo partijos vadovus apie atskirų elektrinės darbuotojų ir technologijų darbo trūkumus. Už antisovietinę veiklą sekami buvo Elektrėnų ligoninės gydytojas Petras Aleksiuk, už blogus ideologinius pasisakymus perspėtas buvęs Kruonio HAE statybininkas Ivan Sadovskij. Ataskaitose minimos pavardės žmonių, ruošiamų tapti agentais.

Istorinė tiesa dėl laisvės

Svetainėje www.kgbveikla.lt skelbiami archyviniai dokumentai, informuojantys apie KGB tikslus ir siekius, struktūrinių padalinių funkcijas, planus, ataskaitas, vadovavusius asmenis, operatyvinius planus ir jų rezultatus, agentūrinį tinklą ir agentų verbavimo metodus. „Bus siekiama išryškinti, kad kitaip negu Vakarų demokratinių valstybių slaptosios tarnybos, SSRS KGB pamindami žmogaus teises ir net sovietinę konstituciją, siekdami totaliai kontroliuoti valstybės, o ypač okupuotų kraštų gyventojus, skverbėsi į beveik visas visuomenės gyvenimo sritis ir net privatų asmenų gyvenimą. Pavyzdžiui, religinės bendruomenės, neformalūs jaunimo sambūriai, buvę politiniai kaliniai ar tremtiniai panaudojant agentus buvo akylai sekami, kompromituojami, supriešinami“,- rašoma svetainėje.
Nuo 2011 m. gegužės veikiančiame gana paprastame tinklalapyje kas mėnesį apsilankydavo 4–6 tūkst. žmonių. Dokumentai svetainėje patalpinti originalia, rusų kalba. Lietuvių kalba išleista knyga „KGB slaptieji archyvai. 1954–1991 m. dokumentų rinkinys“.
Trumpai apžvelgiau tai, ką radau dokumentuose. Norintys sužinoti daugiau, kur rasti informaciją jau žino. Informaciją paruošiau pritardama Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus minčiai, kad „… Istorinė tiesa, kuri kartais kam nors gali būti ir nemaloni, bus laisvai prieinama Lietuvos žmonėms. Tikiu, kad laisvės bus daugiau, nes ji bus grindžiama absoliučia istorine tiesa“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69