Kazokiškių sąvartynui negalioja nei įstatymai, nei teismo sprendimai

Kazokiškių sąvartynui negalioja nei įstatymai, nei teismo sprendimai

Prabėgo dar vieneri metai, nusinešdami praradimus ir naujus atradimus. Ir, kaip įprasta, žmogus niekada nepasimoko iš savo klaidų, nepasimokė ir šiais metais. Dar kartą kalbėsime apie Kazokiškių sąvartyną ir žmogaus barbarišką elgesį su gamta.

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

 

Nors Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi nusprendė panaikinti Vilniaus reginio aplinkos apsaugos departamento 2007 m. rugsėjo 10 d. išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, t.y., uždraudė eksploatuoti šį sąvartyną, bet atliekų tvarkytojai teismo sprendimo vykdyti nė nemano. Atvirkščiai, Kazokiškėse skubiai statoma antroji sąvartyno sekcija.

Statybų eigą stebėjo Kazokiškių bendruomenės pirmininkas Stasys Virganavičius ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius. Savo įspūdžiais jie dalinasi su skaitytojais:

„Gruodžio 14 dienos ankstyvą rytą kartu su Kazokiškių bendruomenės pirmininku S. Virganavičium nuvykome pasižiūrėti,  kaip statoma Kazokiškių šiukšlyno naujoji sekcija.

Tobuliausia technika išiminėja durpinį sluoksnį su nupjauto miško šaknimis ir kelmais, veža į specialų sandėlį. Į iškastas duobes vežamas ir pilamas smėlis – taip rengiamas sąvartynui padas.

Kasant duobę sąvartynui,  į ją nugarmėjo kasimo agregatas, kuris tik beveik po savaitės buvo ištrauktas – jis daugiau nebedirbs, nes yra sugadintas nepataisomai.

Darbai vykdomi labai sparčiai. Prie šiukšlyno teritorijos pasirašėme kreipimąsi į Seimo pirmininkę ir Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką.

Į mūsų pareiškimą pirmoji sureagavo Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė. Aš manau, kad parlamentarė mūsų pareiškimą panaudos,  nagrinėdama  Kazokiškių bendruomenės keliamus klausimus. Dėkojame euparlamentarei ir linkime sėkmės jos darbe ir ginant žmonių interesus.“

Spausdiname Vilniaus Sąjūdžio tarybos pareiškimą, skirtą Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei,  Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei,   Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui.

Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas Kazokiškėse įsteigtas vadovaujantis LR Vyriausybės  2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519. Tuo metu vyriausybės vadovas buvo Socialdemokratų partijos pirmininkas A. M. Brazauskas, o Seimo pirmininkas – Naujosios sąjungos partijos pirmininkas A. Paulauskas.

2007 m. lapkričio 23 d. sąvartynas buvo atidarytas. Tuo metu vyriausybės vadovas buvo Socialdemokratų partijos pirmininkas G. Kirkilas, o Seimo pirmininkas – Darbo partijos pirmininko pavaduotojas V. Muntianas.

Beveik 10 metų vietos bendruomenės, visuomeninės organizacijos, mokslininkai, Katalikų Bažnyčia, visuomenininkai bei kai kurios valstybinės institucijos ir politikai, taip pat Sąjūdis priešinosi neteisėtai sąvartyno statybai ir veikimui Kazokiškėse.

2006 m. gruodžio 4 d. buvo išsamiai informuotas LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas apie daugybę teisės aktų pažeidimų rengiantis, projektuojant, organizuojant ir statant Kazokiškių sąvartyną, apie tai vėliau buvo informuotos ir kitos institucijos (žemiau išvardijama, kas buvo pažeidžiama):

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos ratifikuota Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

3. Lietuvos Respublikos ratifikuota Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhus konvencija).

4. Lietuvos Respublikos ratifikuota Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija.

5. Europos Sąjungos komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, ir Regionų komitetui „Tausesnis išteklių naudojimas: teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija“.

6. Statybos įstatymas.

7. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.

8. Aplinkos apsaugos įstatymas.

9. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

10. Teritorijų planavimo įstatymas.

11. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

12. Žemės gelmių įstatymas.

13. Atliekų tvarkymo įstatymas.

14. LR Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. IX-1154 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano“.

15. LR Seimo 2006 m. kovo 30 d. rezoliucija „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“.

16. Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo.“

17. Vyriausybės 1996 rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo”.

18. Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 113 „Dėl Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo tvarkos.“

19. Aplinkos ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo.“

20. Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06: 2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo.“

21. Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 218 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01: 2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo.“

22. Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 701 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05: 2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ patvirtinimo.“

23. Aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.

24. Aplinkos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 262  „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.

25. Aplinkos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.  263 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo.“

26. Aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 333 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos patvirtinimo.“

27. Sveikatos apsaugos ministro 2001 sausio 5 d. įsakymas Nr. 10 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo”.

28. Vilniaus apygardos Administracinio teismo 2006 m. vasario 6 d. sprendimas.

Nebuvo atkreiptas dėmesys į moralės nuostatas, valstybingumo kūrimąsi, istoriją.

Susidaro įspūdis, kad tuometinė vyriausybė ir jos institucijos dirbo buldozeriniu principu.

Iki šiol išaiškinta dar daugiau teisinių normų pažeidimų, tarp kurių Lietuvos Konstitucijos 19, 23, 37, 42, 53, 54, 105 straipsnių pažeidimas.

Atsakingiausios Lietuvos institucijos ir jų vadovai nebendravo su vietos bendruomenės ir visuomeninių organizacijų atstovais, mokslininkais, protestuojančiais dėl sąvartyno statybos, ir nusišalino nuo keliamų problemų sprendimo.

Besipriešinantys ir nukentėjusieji buvo palikti beprecedentinei kovai prieš valstybės institucijas, pareigūnus, politikus ir verslininkus, naudojančius virš 100 milijonų litų ES,  Lietuvos biudžeto ir gyventojų lėšų.

Pagaliau tik 2010 m. spalio 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria uždraudžiama Kazokiškių sąvartyno eksploatacija, nukeliant uždarymą po vienerių metų, jeigu  institucijos neišspręs teismo įvardintų problemų.

2011 m. spalio 25 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas išdavė Vykdomąjį raštą, pagal kurį turės būti įvykdyta 2010 m. spalio 18 d. teismo nutartis.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba,  Kazokiškių bendruomenės taryba ir Vilniaus rajono Sąjūdžio taryba:

informuoja, kad Kazokiškių sąvartynas buvo statomas neteisėtai, veikė bei veikia  NETEISĖTAI,

dėkoja VISOMS organizacijoms ir VISIEMS žmonėms padėjusiems teisiniu būdu įrodyti, kad sąvartyno veikla NETEISĖTA,

užjaučia nukentėjusius ir pažemintuosius,

stengsis, kad būtų įvykdytas teisingumas, atlyginta patirta žala ir kad ateityje tai niekur ir niekada nepasikartotų,

teigia, kad atliekų surinkimas yra valstybės institucijų pareiga,

pareiškia,  kad valstybės institucijos neieškojo naujų ir alternatyvių atliekų šalinimo būdų ir leido institucijoms neteisėtai organizuoti darbus Kazokiškių sąvartyne,

pastebi, kad piketuotojams 2011 m. spalio 19 d. buvo sutrikdyta sveikata ir jie griežtai nubausti, o valstybės institucijų ir verslo atstovai bei politikai beveik 10 metų pažeidinėję aukščiau įvardytas 28 teisines ir kitas normas nė vienas nebuvo net svarstytas,

įspėja, kad sąvartynas Kazokiškėse yra priežastis atsirasti EKOLOGINĖS KATASTROFOS židiniui, kuris apsunkintų ir kultūros paveldo bei istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio išsaugojimą.

AR SUSIMĄSTOMA IŠLEIDŽIANT MILIJONUS LITŲ NETEISĖTIEMS DARBAMS ATLIKTI?

KAS UŽ TAI PRISIIMS ATSAKOMYBĘ IR ATSAKYS UŽ PASEKMES?

EUROPOJE JAU YRA ATVEJŲ, KAI  UŽ NETEISĖTUS SĄVARTYNO VEIKSMUS VALSTYBĖS TRAUKIAMOS ATSAKOMYBĖN.

Kreipdamiesi į Jus atkreipiame dėmesį į beveik 10 metų trunkantį teisės aktų pažeidimą, nenorą aiškintis visuomenės keliamas problemas, istorinio paveldo naikinimą, žmonių sveikatos trikdymą ir jų orumo žeminimą.

Prašome ištraukti į dienos šviesą šios avantiūros autorius bei vykdytojus.

Lietuvos Sąjūdžiui visada rūpėjo, kad iškylančios problemos būtų sprendžiamos, nepažeidžiant žmonių teisėtų lūkesčių. Sąjūdis visada bus Lietuvos žmonių gynėju. Ir dabar Vilniaus skyrius imasi žygių susidariusiai problemai išspręsti, tik, kol kas, nesulaukia reikiamo dėmesio iš atsakingų institucijų, ieškant tinkamos išeities iš susidariusios kritiškos padėties.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69