Jautrūs klausimai: vienus atleido nuo žemės mokesčių, kitiems – pakėlė mokesčius už vandenį

Jautrūs klausimai: vienus atleido nuo žemės mokesčių, kitiems – pakėlė mokesčius už vandenį

Julija Kirkilienė

Nuotoliniu būdu lapkričio 25 dieną vykusiame savivaldybės po­sėdyje buvo priimta gyventojams labai aktualių sprendimų projektų. Nors tarybos nariai vis minėjo sunkų laikotarpį dėl besitęsiančio karantino, bet tai nesuminkštino 11 tarybos narių, balsavusių už vandens kainų padidinimą, širdžių. Posėdyje buvo svarstyta ir daugiau svarbių klausimų, apie kuriuos­ ­gyventojai turėtų žinoti.

(Ne)naujas tarybos narys
Posėdis buvo pradėtas posėdžių salėje, bet ten vykusį veiksmą tarybos nariai stebėjo iš savo namų ar kabinetų per tokią programą, pavadintą ZOOM. Posėdžių salėje Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Gitana Matiekuvienė priėmė naujojo tarybos nario Algimanto Adomaičio priesaiką. Dirbti vardan savo krašto žmonių A. Adomaitis iš šešių savivaldybės tarybos kadencijų prisiekė penktą kartą. Už tai jam buvo įteikta gėlių ir, kitaip nei įprasta šiuo pandemijos laikotarpiu, ranką spaudė visi savivaldybės vadovai. Po priesaikos tarybos narys, kuriam vietą atlaisvino į Seimą išrinkta Silva Lengvinienė, aktyviai prisijungė prie tarybos darbo nuotoliniu būdu. Kaip rašoma mero potvarkyje dėl tarybos posėdžio sušaukimo, posėdis vyko realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis. Per tas priemones tarybos nariai naująjį kolegą sveikino keldami kas kavos puo­dukus, kas vandens stiklines. Per tą iškilmę meras pamiršo tradiciškai pasveikinti tarybos narius, lapkričio mėnesį šventusius gimtadienius. Tai padarė posėdžio metu.

Šviesi ateitis?
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko tarybos nariams pristatė gražią studiją, kaip savivaldybės žmonės galėtų gyventi 2021–2027 metais. Ta studija pavadinta Strateginiu plėtros planu. Tame plane gražiais paveikslėliais pavaizduota, kad per ateinančius 7 metus Elektrėnų savivaldybė – kryžkelė tarp keturių sostinių, – kurioje šviesu, žalia ir saugu, čia bus patogu gyventi ir ilsėtis. Taip galėtų būti, bet galėtų ir nebūti, todėl įvardintos plano stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės. Kad savivaldybėje tikrai būtų taip gera gyventi, numatyti trys prioritetai: žalios infrastruktūros savivaldybė; pažangi ekonomika ir aktyvi savivalda; aktyvi, kūrybiška, sveika ir atsakinga bendruomenė. Ta graži atei­tis, kaip matoma, grįsta skambiais lozungais, o kaip bus iš tikrųjų – parodys gyvenimas. Tarybos nariai dėl tokio plano kiekvienas turi savo nuo­mones. Pavyzdžiui, Vaidas Ratkevičius siūlė plane numatyti, kada ir kokie darbai bus atlikti. Jis kėlė klausimą dėl taršos ir triukšmo nuo autostrados, kas nesuderinama su žalia ir saugia savivaldybe. Jam antrino Viktoras Valiušis, kuris sakė, kad žalia ir švari aplinka nesuderinama ne tik su neapsaugota zona nuo autostrados, bet ir su savivaldybėje gausiai įkurtomis logistikos įmonėmis. Tadas Blaževičius kėlė klausimus dėl tekstilės atliekų surinkimo, į tai nebuvo atsižvelgta statant naujus konteinerius. Aplinkos ministerijoje dirbantis Virgilijus Pruskas informavo, kad tekstilės surinkimas nesutvarkytas visoje Lietuvoje, o jei kur ir renkama į atskirus konteinerius, tai tekstilė vis tiek atsiduria Kazokiškių sąvartyne ar deginimo įmonėse. Meras sakė, kad šis svarbus dokumentas – Strateginis plėtros planas – bus įvairiais galimais būdais išplatintas gyventojams, kad šie susipažintų ir planams įvykdyti teiktų pasiūlymus.

Padovanojo mokesčius
Savivaldybė savo biudžetą papildo įvairiais surinktais mokesčiais, nuo kurių, tarybos sprendimu, jeigu žmonės negauna valstybės nustatytų minimalių pajamų, gali atleisti. Šį kartą taryba sunkiai besiverčiančius žmones atleisdama nuo mokesčių, padovanojo jiems per 1500 eurų. Tarp tų sunkiai besiverčiančių yra socialinė įmonė UAB „Liregus“, prie Zelvos ežero įrengusi poilsio bazę neįgaliems žmonėms, ir dvi sunkiai besiverčiančios šeimos. Viena iš tų šeimų atleisti nuo mokesčių prašo kiekvienais metais, nors turi žemės, kurios vertė per 150 tūkst. eurų. Bet, kaip sakė vienas tarybos narys, tos žemės neatsikąsi, o jos pelningai panaudoti šeima nesugeba. Tiesa, ir savivaldybės taryba nieko nepadarė šiai šeimai padėti kitaip, nei kiekvienais metais atleisti nuo mokesčio. 50 proc. nuo patalpų nuomos mokesčio taryba atleido ir vieną mažąją bendriją, bet tik karantino laikotarpiu. Savo geraširdiškumą tarybos nariai grindė tuo, kad gyvename jautriu laikotarpiu, todėl pandemijos metu jie nori padėti tiek sunkiai išgyvenančiam verslui, tiek mažas pajamas gaunantiems gyventojams.

Atsakomybė už grupinio gyvenimo namus
Vieviečių parašų rinkimas dėl grupinio gyvenimo namų vietos pakeitimo į kitą, į dangų nenuėjo. Mero sudaryta darbo grupė nusprendė, kad vieta tokių namų statybai parinkta gerai, o šiame posėdyje dar pritarė sprendimo projektui, kuriuo pavedė savivaldybės administracijai atlikti infrastruktūros objektų projektavimo bei statybos užsakovo funkcijas ir užtikrinti projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ 5 metų rezultatų tęstinumą baigus įgyvendinti projektą. Dėl šio klausimo kilo nepatogios diskusijos. Tadas Blaževičius pastebėjo, kad lais­vų sklypų Vievyje yra ne vienas, bet suformuoti buvo tik trys, iš kurių vienas, prieš gyventojų valią, parinktas tiems bendruomeniniams namams ir klausė kodėl. Klausimą tarybai pristačiusi Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė atsakė, kad parinkta buvo tinkamiausia vieta, geriausiai atitinkanti visuomenės poreikius, ir gyventojai negali šiaip be priežasties statyboms nepritarti. Jeigu, vis dėlto, kažkokiais būdais gyventojams pasisektų užginčyti namų statybą planuojamoje vietoje, kaip atsitiko dėl planuojamo krematoriumo ar šunų veisyklos, pasak vedėjos, projekto įgyvendinimo terminas galėtų būti pratęstas.

Brangins vandenį ir pirks vamzdį
Vienuolikai tarybos narių pritarus, nuo naujų metų geriamas vanduo savivaldybėje brangs apie 10 proc. T.y. kas už vandenį dabar moka 10 eurų, mokės 11. Tas pabranginimas gyventojams sudaro tik keletą eurų, bet Elektrėnų komunaliniam ūkiui pajamos per metus padidės apie 100 tūkst. eurų. EKŪ generalinis direktorius Ričardas Leckas dievagojosi, kad dėl to pabrangimo kalta buvusi Kainų ir energetikos kontrolės komisija, dabar Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT), kuri sekanti įmonių apyvartą ir nustatanti kainas. Ir jei EKŪ per metus iš to kainų pakėlimo uždirbsianti daugiau nei 100 tūkst. eurų, kainos būsiančios sumažintos. R. Leckas dar apeliavo į tarybos narių širdis, kad jei jie ir nepritartų kainų pakėlimui, VERT vis tiek jas pakeltų, bet ne nuo sausio, o nuo vasario mėnesio. Tarybos nariai visaip atsikalbinėjo prieš kainų kėlimą: ir sunkią gyventojų padėtį dėl koronaviruso priminė, ir gyventojams sakė nepatogu akis rodyti, kad jie taryboje tik kainas kelia, ir EKŪ kaltino, kad ji mažai investuoja į vandentvarką, bet iš 25 tarybos narių, kurių posėdyje dalyvavo 24, trys nebalsavo, vandens kainos pakėlimui užteko 11 balsų. Taryba taip pat įpareigojo pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį tarp EKŪ ir UAB „ENG“ dėl šilumos tinklų įsigijimo ir tam reikalui EKŪ leidžia imti ilgalaikę paskolą. Paprasčiau tariant, EKŪ už 1 mln. 237 tūkst. 529 eurus perka šilumos perdavimo vamzdį iš Elektrėnų į Vievį, kurį „ENG“, gavusi ES paramą, nutiesė prieš 11 metų. Nutiesus šią šiluminę trasą, buvo suvienodintos Vievio ir Elektrėnų miestų šilumos kainos. Iki tol Vievis buvo šildomas keliomis katilinėmis ir už šilu­mą mokėjo brangiau nei Elektrėnų gyventojai.

Nepasitiki administracijos direktoriumi
Posėdžio pabaigoje tarybos opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė perskaitė pareiškimą „Dėl nepa­sitikėjimo administracijos direktoriumi“. Nepasitikima direktoriumi dėl dviejų priežasčių. Pirma, direktorius be pateisinamų priežasčių per nustatytą laiką neįvykdė tarybos sprendimo ir neatliko išorinio nepriklausomo audito dėl VšĮ „Ledo arena“ ir VšĮ „Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos“ turto nuo­mos (Ledo rūmų) sutarties sudarymo teisėtumo. Auditorius turėjo įvertinti sutarties sudarymą ir jos ­vykdymą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriu, įvertinti, ar sudarant ir vykdant sutartį nebuvo pažeistas viešas interesas, ar sutarties sąlygos atitiko konkurso sąlygas ir kt. Antra, direktorius socialiniuo­se tinkluose, asmeninėje „Facebook“ paskyroje 2020 m. spalio 17 d. paskelbė apie kandidatę į Seimo narius Silvą Lengvinienę žeminantį tokį viešą įrašą: „Sveiki FB bičiuliai, artėja antras rinkimų turas ir manęs vis dažniau žmonės klausia, tai už ką gi verta balsuoti: ar už seną chliūšką, kuri priešindamasi savo partijos ideologijai pasisako prieš gėjus, narkotikus ir kai konstitucinė religija yra – katalikų. Ar už per teliką kažkiek matytą Audroni tai gal už sąžinę mielieji draugai. Gaila dėl skurdaus pasirinkimo. Nieko neagituoju.“ (kalba netaisyta). Įraše, rašoma pareiškime, išsakyti žodžiai akivaizdžiai prieštarauja įprastoms elgesio taisyklėms, bendražmogiškiems moralės reikalavimams, jais šiurkščiai pažeidžiamas kito žmogaus orumas. Dabar jau Seimo narė S. Lengvinienė raštą „Dėl G. Ratkevičiaus elgesio“ lapkričio 4 d. buvo išsiuntusi savivaldybės merui, bet šis nesudarė darbo grupės tarnybinio nusižengimo tyrimui, kaip to reikalauja teisės aktai. Opozicijos nuo­mone, meras galimai taip dangsto savo politinės komandos tarnautojo nusižengimus.
Tokiomis nuotaikomis ir baigėsi tarybos posėdis. Kitame posėdyje, tikriausiai, atsakymas bus pateiktas visiems tarybos nariams, o mes pateiksime skaitytojams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69