Informacinė ir kraštotyrinė veikla bibliotekoje

Informacinė ir kraštotyrinė veikla bibliotekoje

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skaitykla rūpinasi kraštotyros dokumentų bei informacijos kaupimu ir sklaida.

Čia komplektuojamas kraštotyros ir informacijos dokumentų fondas, rūpinamasi kraštotyros informacijos naudojimu ir sklaida, koordinuojama filialų kraštotyros veikla, rengiama lokali bibliotekos kompiuterinė straipsnių bazė, atsakoma į vartotojų užklausas žodžiu, raštu, telefonu ir elektroniniu paštu, teikiamos konsultacijos ir pagalba ieškant informacijos įvairiuose leidiniuose, duomenų bazėse, suteikiami slaptažodžiai nuotolinei prieigai prie kai kurių prenumeruojamų duomenų bazių.

Skyrius susideda iš kraštotyros, informacinio ir bibliografinio bei parankinio fondų. Kraštotyros fondą sudaro knygos, periodika, garsiniai, regimieji dokumentai, nuotraukos, bibliotekos darbuotojų parengti kraštotyros darbai įvairiomis temomis. Informacinį fondą sudaro enciklopedijos, žodynai, žinynai, atlasai, kompaktinės plokštelės, valstybinės ir nacionalinės bibliografijos leidiniai, kraštotyros kartoteka ir kiti informacinio pobūdžio dokumentai. Parankiniame fonde saugomi retesni, dažniausiai bibliotekoje saugomi vienu egzemplioriumi, Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus leidiniai.

Informacija skaitytojams

Nuo bibliotekos Elektrėnuose įkūrimo joje buvo teikiama informacija skaitytojams, iš pradžių pagrindiniai informacijos šaltiniai buvo korteliniai katalogai – abėcėlinis ir sisteminis, atspindintys bibliotekoje esantį dokumentų fondą, teminė straipsnių ir kraštotyros kartotekos, įvairios bibliografinės rodyklės.

Bibliotekos katalogai ir kartotekos buvo nuolat redaguojami, todėl buvo tvarkingi ir jais buvo visada naudotasi atsakant į skaitytojų užklausas. Kad skaitytojams, ypač vaikams, būtų nesudėtinga naudotis kartoteka, bibliotekininkai rengė atmintines, informacinius stendus, kurie padėdavo rasti reikiamą informaciją.

1967-2000 m., Elektrėnų bibliotekos-filialo veiklos laikotarpiu, informacinį ir bibliografinį darbą atliko visos darbuotojos. Kortelės katalogams su naujais spaudiniais buvo gaunamos iš Trakų centrinės bibliotekos Spaudinių komplektavimo skyriaus. Kartoteką pildė pačios filialo darbuotojos.

Įkūrus Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką (ESVB), įsteigtas bibliografo etatas, nuo 2000 m. rugpjūčio 28 d. eiti pareigas pradėjo Jūratė Volungevičienė. Buvo tęsiami katalogų bei kartotekų redagavimo ir pildymo darbai. Kortelės kartotekoms buvo rašomos ranka. Taip pildytos teminė, straipsnių bei kraštotyros kartotekos, kurios spausdintinėmis pasipildė tik ESVB atsiradus pirmajam kompiuteriui. 2003 m. bibliotekoje įsteigtas dar vienas etatas, bibliografe pradėjo dirbti Alina Kulbokienė, vėliau dirbo A. Kananavičiūtė, nuo 2007 m. Vida Vyšniauskienė, prie kurios 2014 m. prisijungė Eglė Milkamanavičiūtė.

Nuo 2003 m. kiekvieną savaitę į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką siunčiami bibliografiniai analiziniai įrašai iš regioninių laikraščių „Elektrėnų žinios“ ir „Elektrėnų kronika“, kurie saugomi ESVB elektroniniame kataloge. Juo gali naudotis vartotojai visoje Lietuvoje. Aprašydamos kraštotyrinę medžiagą iš regioninės spaudos, bibliografės atrenka išliekamąją vertę turinčias publikacijas, atspindinčias Elektrėnų krašto istoriją, kultūrinį, visuomeninį, politinį, ekonominį gyvenimą, straipsnius apie žymius krašto žmones. Bibliotekos elektroniniame kataloge kaupiami bibliografiniai įrašai apie Elektrėnų kraštą, parengti iš bibliotekoje gaunamų leidinių: knygų, periodinių leidinių, dokumentų skaitmeninėse laikmenose. Parengti 31 464 kraštotyriniai bibliografiniai įrašai.

Spausdintinėmis bibliografinių įrašų (parengtų elektroniniu variantu) kortelėmis kraštotyros kartoteka buvo pildoma iki 2005 m. liepos 1 d. Dabar ji nebepildoma, tačiau ja galima naudotis.

Atsiradus galimybei bibliotekoje naudotis internetu, lankytojai buvo mokomi naudotis ne tik ESVB elektroniniu bei LIBIS suvestiniu katalogais, bet ir duomenų bazėmis. Informacija apie juos nuolat atnaujinama svetainės www.elektrenai.mvb.lt skiltyje Katalogai ir DB (duomenų bazės).

Bibliotekoje teikiama ir atrankinė informacija pedagogams, žurnalistams ir kitiems specialistams.

Kraštotyra

Bibliotekoje daug dėmesio skiriama kraštotyrinės literatūros kaupimui ir saugojimui, naujos medžiagos rinkimui ir aplankų apie Elektrėnų kraštą bei kraštiečius rengimui. Nuo ESVB įkūrimo bibliotekos kraštotyros fondo lentynas papildė daug kraštiečių rašytojų, literatų darbų, bibliotekoje organizuojami knygų pristatymai dalyvaujant autoriams, susitikimai su kraštiečiais, rengiamos dokumentų parodos literatūrai apie kraštą populiarinti. Kraštotyros skyriuje renkami, tvarkomi, saugomi įvairūs kraštotyros dokumentai (kraštiečių knygos, knygos apie kraštiečius, leidiniai, skirti Elektrėnų krašto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai), sisteminama informacija apie Elektrėnų kraštą, rūpinamasi jos sklaida.

Kraštotyros fonde kaupiama knygų su autorių autografais kolekcija, kurioje jau daugiau kaip 220 vnt. egz. dokumentų. Informacija apie kraštą saugoma Kraštotyros kartotekoje. Bibliografinius aprašus joje galime rasti nuo bibliotekos įkūrimo iki 2005 metų.

Kraštotyros leidinių fondą sudaro daugiau kaip 1110 egz. dokumentų. Čia saugomi ir bibliotekos darbuotojų parengti vertingi kraštotyros darbai: teminiai bei kraštiečiams skirti aplankai. Jų bibliotekoje yra daugiau kaip 80. Pavyzdžiui, 2006 m. ESVB išleido leidinį „Vievio etnokultūrinės tradicijos“, kurį parengė J. Vasilavičienė, redagavo G. Dapkevičienė, J. Volungevičienė, maketavo K. Partikienė. Knyga iliustruota Elektrėnų savivaldybės moksleivių piešiniais. Parėmus Lietuvos tūkstantmečio direkcijai prie LR Prezidento kanceliarijos, išleistas J. Vasilavičienės parengtas leidinukas „Elektrėnų krašto kultūros paminklai“. 2009 m. bibliotekai parengus projektą ir gavus Kultūros rėmimo programos fondo dalinę paramą, darbuotojos J. Vasilavičienė, J. Volungevičienė, K. Partikienė parengė ir išleido elektroninį leidinį „Laiko vingiais: Elektrėnų krašto kultūros paveldas“.

Svetainės www.elektrenai.mvb.lt skiltyje Kraštotyra galima rasti informacijos apie Elektrėnų kraštą spaudoje, Elektrėnų kraštą knygose, kraštiečių leidinius, kraštotyros darbų sąrašą, žymius žmones, garbės piliečius, apžiūrėti virtualias parodas.

Nuo 2008 metų partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „Vilnijos vartai“ – www.vilnijosvartai.lt – kūrime (rengiama informacija apie Elektrėnų savivaldybės vietoves, personalijas, garbės piliečius).

Kraštotyrinė veikla 2015 metais

2015 m. ESVB didelį dėmesį skyrė kraštotyrinės literatūros įsigijimui, tvarkymui ir sklaidai, naujos medžiagos rinkimui ir aplankų apie Elektrėnų kraštą bei kraštiečius rengimui, ryšių su kraštiečiais palaikymui. Informacijos ir kraštotyros skaityklos stenduose per 2015 m. buvo eksponuota 14 kraštotyrinių spaudinių parodų, iš jų – Elektrėnų savivaldybės 15-os ir Elektrėnų miesto 55-erių metų, ESVB 15-os metų sukaktims paminėti buvo parengtos 3 spaudinių parodos.

Per 2015 metus visoje ESVB sistemoje buvo pradėti kurti 29 nauji teminiai aplankai apie Elektrėnų krašto objektus, žymius žmones, o ESVB pradėti kurti 8 nauji aplankai (Jaroslavas Cechanovičius: kompozitorius, muzikantas, dirigentas, dėstytojas; Elektrėnų kraštas respublikinėje spaudoje 2015 metais; Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia; Vladislava Kursevičienė; Onutė Patronaitienė; Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimas Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje: bakalauro darbas. Sveikos gyvensenos puoselėtoja Bronislava Vasiliauskienė; Daugirdiškių dvaras ir jo istorija). Dauguma ESVB bibliotekose esančių aplankų toliau buvo tęsiami ir pildomi nauja informacija.

Per 2015 m. ESVB kraštotyros fondą papildė nauji vertingi kraštiečių kūrybos leidiniai bei leidiniai apie kraštą: Elektrėnų savivaldybės 15 metų ir miesto 55 metų sukaktims paminėti išleistas albumas „Šviečia naktį, šviečia dieną…“, „Elektrėnų savivaldybė“ ir Literatūros ir meno muziejaus bei Elektrėnų sav. literatų klubo „Strėva“ išleista literatų kūrybos knygelė „Elektrėnams – 55“, L. Matkevičienės „Elektrėnų ligoninės 50 veiklos metų“, „Gilučių seniūnija“, poeto Rimvydo Stankevičiaus knyga „Kertinis skiemuo“, kompozitorės ir pedagogės Neringos Lapinskienės „Turgaus aikštė“ (su CD) ir „Muzikinė dėžutė: antra dalis“ ir kt.

2015 metais svetainėje www.elektrenai.mvb.lt skiltyje ,,Kraštotyra“ papildyta informacija apie žymius žmones – daugiau kaip 30 kraštiečių biografijų, pildyta rubrikos „Elektrėnų kraštas respublikinėje spaudoje“ bei „Kraštiečių leidiniai“, pateikti kraštiečių dovanotų leidinių Elektrėnų bibliotekai sąrašai.

Per 2015 metus Elektrėnų VB parengė 2 596 analizinius bibliografinius įrašus apie Elektrėnų kraštą ir kraštiečius, t.y. net 930 įrašų daugiau nei 2014 metais. Iš jų – 329 iš monografijų (221 daugiau nei pernai).

Kraštotyros skyriuje kaupiama medžiaga apie biblioteką, rašoma Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorinė kronika.

lent

Raminta ČESNAUSKAITĖ, Eglė Milkamanavičiūtė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69