Gyventojai ir šaligatviai – vienmečiai

Gyventojai ir šaligatviai – vienmečiai

Sodų g. 15 ir 17 namų dalis gyventojų kreipėsi į redakciją su nuoskauda, kad namas ir šaligatvis namo kieme yra beveik kai kurių namo gyventojų vienmečiai, bet nuo nutiesimo laiko – per 50 metų – nė karto neremontuoti. Žmonės su nuoskauda pirštu rodo į Trakų, Saulės gatves, kur vykdomos namų ir gatvių renovacijos, nors vadinamojo naujojo rajono pastatai perpus jaunesni už senamiesčio. Gyventojai mano, kad jų šaligatvį galėjo suremontuo­ti ir tada, kai beveik namo kieme buvo statoma vaikų žaidimų aikštelė. Bet valdžia rūpinosi vaikais, senoliams palikdama išdaužytus kiemus. Žmonės sakė, kad dėl duobėtų šaligatvių jie ne kartą kreipėsi į seniūniją ir sulaukė atsakymo, kad šaligatviai bus remontuojami pagal planą. O kol ateis planuotas laikas, senyvo amžiaus Sodų g. 15 namo gyventojai, kurių ne vienas jau vaikš­to su lazdelėmis, vaikštynėmis ar vis dar smulkiais žingsneliais savo kojomis, ne vienas ir ne kartą už­kliuvęs už aštrių duobių kraštų buvo nugriuvęs, ne vienas patyrė traumą, už kurios gydymą niekas nekompen­suoja. Gyventojai pra­šo patarpininkauti tarp seniūni­jos ir jų, kad tiksliai sužinotų, kada ša­ligatvis bus suremontuotas.
Seniūnijos spe­cialistė Rasuolė Mistrulli redakcijai­ at­siuntė atsa­kymą: „No­­riu informuoti, kad Elek­trėnų savivaldybės adminis­tracijos direktoriaus 2021-06-22, Nr. 03V-510 įsakymu, patvir­tintas Elektrėnų savivaldybės infra­struktūros plėtros planas, kuriame Sodų g. Elektrėnų m. šaligatvių kapitalinis remontas numatomas 2024 m.“.

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų