Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2011–2015 metų veiklos programa

Mes, Liberalų ir centro sąjunga, Naujosios sąjungos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Krikščionių partijos, Lietuvos centro partijos atstovai, išrinkti į Elektrėnų savivaldybės tarybą 2011-02-27, atsižvelgdami į Elektrėnų savivaldybės gyventojų lūkesčius ir vadovaudamiesi Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 111 punktu skelbiame Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2011−2015 m. veiklos programą.

Bendrieji veiklos principai

1. Bendradarbiausime su vietos gyventojais, bendruomenių atstovais spręsdami įvairias vietos problemas;

2. Tarybos darbas bus maksimaliai viešas ir skaidrus, o svarbiausiais  savivaldybės klausimais   tarsimės su visuomene;

3. Tarybos nario prieinamumas. Skatinsime, kad tarybos nariai būtų lengvai pasiekiami žmogui, kuriam reikalinga pagalba;

4. Sieksime, kad tarybos nariai teiktų viešas metines veiklos ataskaitas;

5. Reorganizuosime Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų darbą. Sieksime, kad svarstant ir priimant sprendimus tarybos komitetų posėdžiuose dalyvautų kuo daugiau tarybos narių. Tarybos komitetų sprendimai turėtų būti ne patariamojo, o privalomojo pobūdžio;

6. Principingai vertinsime moraliai politikai ir tarnybinėms pareigoms nusižengiančius asmenis. Šalinsime korupcijos ir biurokratizmo apraiškas;

7. Didinsime seniūnijų savarankiškumą;

8. Ne rečiau nei kartą per tris mėnesius subursime bendruomenių pirmininkų ir seniūnaičių sueigą, kurioje bus formuojami veiklos planai, aptariamas savivaldybės administracijos darbas ir savivaldybės tarybos posėdžiuose priimami sprendimai;

9. Pasirūpinsime, kad bendruomenės turėtų savo būstines, tobulinsime seniūnaičių institutą;

10. Pagerinsime sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui, skatinsime jaunimo verslumą;

11. Remsime verslininkus ir ūkininkus, kurie steigia darbo vietas jaunimui, gerinsime žmonių užimtumą kaime;

12. Inicijuosime daugiau lėšų skirti kaimo plėtrai;

13. Sieksime, kad mūsų savivaldybės vienu iš prioritetų taptų turizmas;

14. Teiksime finansinę paramą nevyriausybinių organizacijų projektams, kurie yra aktualūs ir naudingi vietos gyventojams;

15. Remsime naudingas bendruomenių iniciatyvas, meno kolektyvus;

16. Glaudžiai bendradarbiausime su religinėmis bendruomenėmis.

Savivaldos administravimas

1. Optimizuosime Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūrą ir organizuosime jos darbą taip, kad būtų pasiektas glaudus bendradarbiavimas tarp skyrių ir seniūnijų, sprendžiant aktualius gyventojams klausimus;

2. Atliksime savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, konkursų sąlygų bei sutarčių projektų antikorupcinį vertinimą;

3. Vykdysime elektroninių paslaugų teikimo Elektrėnų savivaldybėje  plėtrą;

4. Optimizuosime biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbą, mažinsime jų valdymo išlaidas, racionaliai naudosime materialinius ir finansinius išteklius pavestoms užduotims vykdyti, gerinsime atliekamų funkcijų kokybę.

Švietimas, kultūra,  sportas, saugumas bei jaunimo reikalai

1. Tęsime švietimo įstaigų renovaciją;

2. Sieksime rasti lėšų pradėti renovuoti dar neremontuotas  mokyklas;

3. Reorganizuosime Vievio ir Elektrėnų sanatorines mokyklas;

4. Sieksime efektyviai naudoti mokinių popamokinio užimtumo krepšelį. Skatinsime vaikų užimtumą ir padėsime tėvams;

5. Reorganizuosime Elektrėnų švietimo paslaugų centrą ir Elektrėnų pagrindinę mokyklą (Jaunimo klasės);

6. Skatinsime geriausiai besimokančius Elektrėnų savivaldybės 9−12 klasių mokinius stipendijomis ar kitais būdais (nuo 2012 m. rugsėjo mėn.);

7. Elektrėnų savivaldybėje sudarysime atskirą Elektrėnų savivaldybės jaunimo fondą;

8. Inicijuosime verslumo ugdymo programas mokyklose bei naujų darbo vietų, kurios skatintų jaunimo kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir iniciatyvumą, kūrimąsi;

9. Siekdami ugdyti sąmoningą ir pilietišką bei patriotišką jaunimą, vykdysime pilietinio bei patriotinio švietimo programas, skatinsime jaunimo aktyvumą bei įsitraukimą į visuomenės gyvenimą;

10. Bendradarbiaudami su švietimo įstaigomis bei verslininkais ir nevyriausybinėmis organizacijomis skatinsime, kad Elektrėnų savivaldybės jaunimas savo ateitį sietų su savivaldybe, tokiu būdu mažinsime vidinės ir išorinės migracijos srautus;

11. Sieksime išsaugoti kaimo mokyklas;

12. Tęsime ir pradėsime turimų sporto objektų bazių rekonstrukcijas:

• Ledo rūmai;

• Vievio stadionas;

• Elektrėnų stadionas;

13. Reorganizuosime Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą ir VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrą;

14. Atnaujinsime senąsias ir įrengsime naujas vaikų žaidimo aikšteles Elektrėnų ir Vievio miestuose;

15. Atstatysime krepšinio aikšteles Elektrėnuose ir Vievyje;

16. Įrengsime riedučių aikšteles Elektrėnuose ir Vievyje;

17. Remsime reikšmingus meno ir sporto renginius, gerinsime savivaldybės kultūros ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą ir skatinsime kūrybinės veiklos ir meno įvairovę. Sieksime, kad Elektrėnų savivaldybė taptų patrauklia vieta aktyviam sportui ir turizmui, todėl rengsime turizmo plėtros projektus bei aktyviai viešinsime Elektrėnų savivaldybėje teikiamas sporto, pramogų ir turizmo paslaugas bei laisvalaikio praleidimo būdus.

18. Parengsime projektus bei teiksime paraiškas gauti ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių paramą dviračių ir pėsčiųjų takams modernizuoti ir įrengti Elektrėnų savivaldybėje;

19. Remsime ir skatinsime saugios kaimynystės programas Elektrėnų savivaldybėje, ypač nutolusiose seniūnijose;

20. ,Viešose Elektrėnų savivaldybės vietose, kuriose gausu žmonių, įrengsime stebėjimo kameras.

Sveikatos, socialinė  ir aplinkos apsauga

1. Sieksime pagerinti sveikatos įstaigų teikiamų paslaugų kokybę reorganizuodami esamų sveikatos įstaigų tinklą;

2. Optimizuosime Elektrėnų ir Beižionių vaikų globos namų ir VšĮ Vaikų dienos centro veiklą;

3. Reorganizuosime Elektrėnų socialinės globos namus ir Elektrėnų socialinės reabilitacijos centrą;

4. Bendradarbiausime su policija, plėtosime sveikatos prevencijos programas bei skleisime informaciją apie neigiamą alkoholio ir narkotikų poveikį, sieksime užtikrinti, kad savivaldybėje veiktų specializuota įstaiga, kurioje būtų blaivinami nuo narkotikų ar alkoholio apsvaigę asmenys;

5. Savivaldybės gyventojus informuosime apie aplinkos taršos lygį;

6. Plėtosime bendrąsias ir specialiąsias, ypač pagalbos namuose, socialines paslaugas;

7. Plėtosime kompleksinės ir kvalifikuotos pagalbos teikimą socialinės rizikos šeimoms bei smurtą šeimose patyrusioms moterims ir vaikams;

8. Skatinsime socialinių paslaugų konkurencingumą, proporcingai didinsime finansavimą iš savivaldybės biudžeto socialinės veiklos ir neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms;

9. Suprasdami tausaus išteklių naudojimo svarbą, kursime ir įdiegsime švietimo programas, rodančias, kaip į savo aplinką žvelgti per ekologijos ir žaliosios ekonomikos prizmę.

Verslo aplinka, investicijos ir turizmas

1. Sieksime pritaikyti Elektrėnų marių bei Vievio ežero pakrantes poilsiui;

2. Pritrauksime investicijų Elektrėnų jachtklubo, „Vaikų pasaulio“, valčių prieplaukos rekonstrukcijai;

3. Suformuosime verslo plėtrai tinkamų pastatų ir teritorijų informacinę duomenų bazę, skirtą investuotojams;

4. Taikydami žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas, skatinsime vietos ir užsienio investicijas bei naujų darbo vietų, ypač jaunimui, steigimą;

5. Siekdami pritraukti investicijų skatinsime viešojo ir privataus sektorių partnerystę;

6. Organizuosime susitikimus su Elektrėnų savivaldybės verslininkais jų veiklai aktualiems klausimams aptarti.

Infrastruktūros plėtra bei savivaldybės ūkis

1. Imsimės priemonių, kad UAB ‚,VAATC“ griežtai laikytųsi TIPK (taršos integruota kontrolė ir prevencija) leidimo reikalavimų Vilniaus regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne;

2. Sieksime nedidinti UAB „Elektrėnų komunalinio ūkio“ ir UAB „Gelvitos“ teikiamų paslaugų kainų tarifų Elektrėnų savivaldybės gyventojams;

3. Sieksime mažinti šilumos vartojimą − skatinsime daugiabučių namų bendrijų kūrimąsi bei namų renovaciją;

4. Sieksime, kad  seni namai būtų renovuojami kvartalais, tokiu būdu kompleksiškai sprendžiant būstų, šilumos tiekimo tinklų bei aplinkos atnaujinimo klausimus.

5. ,Prireikus įrengsime geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginius Elektrėnų savivaldybės gyvenvietėse, kuriose vanduo tiekiamas iš gręžinių;

6. Tarp Elektrėnų Šviesos g. ir greitkelio pradėsime vykdyti  infrastruktūros sukūrimo projektą.

7. Pastatysime autobusų stotį Elektrėnuose;

8. Sudarysime palankias sąlygas suprojektuoti ir įrengti Vievio prekybos centrą ir turgų;

9. Sieksime pagerinti savivaldybės gyventojų susisiekimo galimybes visuomeniniu transportu savivaldybėje ir už jos ribų;

10. Kiemuose prie daugiabučių namų (pagal prašymus nuo 2000 m.) išplėsime, rekonstruosime ir įrengsime naujas automobilių stovėjimo aikšteles;

11. Įrengsime šunų vedžiojimo aikšteles ir jų ekskrementų surinkimo dėžes Elektrėnuose bei Vievyje;

12. Elektrėnų ir Vievio kapinėse įrengsime kolumbariumus;

13. Įgyvendinsime kelių, šaligatvių rekonstrukcijos ir asfaltavimo programą, patvirtintą Elektrėnų savivaldybės taryboje:

• šaligatvio Rungos gatvėje rekonstrukcija (dešinėje pusėje nuo senojo pašto iki viešbučio, kairėje – Vėliavų aikštė iki Rungos g. 3)

• tarp Rungos g. Draugystės g., Taikos g., Sodų g.

• parko atnaujinimas, apželdinimas ir Vėliavų aikštės įrengimas;

• individualiųjų namų kvartale Šaltinio g., Ginėjos g., Dvaro g., Alinkos g. kelio dangos įrengimas;

• Pėsčiųjų takų įrengimas – Alinkos g., Dvaro g., Dubijos g.;

14. Parengsime želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teritorijų planą;

15. Atnaujinsime skulptūrą  ,,Himnas darbui“ Elektrėnuose;

16. Dubijos, Alinkos, Šaltinio, Ginėjos gatvėse įrengsime apšvietimą;

17. Elektrėnų ir Vievio miestuose išspręsime apželdinimo, medžių išpjovimo, retinimo ir genėjimo problemas;

18. Didžiosiose Elektrėnų savivaldybės aikštėse įrengsime bevielio interneto prieigas.

VAITUKAITIS Kęstutis

ANDRIJAUSKAITĖ Laura

AŠAKA Daurius

BURKOJ Dmitrij

CIBULSKAS Vytautas

JURČENKO Marija

KARTENIS Ramūnas

KRIŠČIŪNAS Gediminas

MELNIKOV Nikolaj

NENARTAVIČIUS Romualdas

PRUSKAS Virgilijus

ŠVENČIONYTĖ Danguolė

VALIUŠIS Viktoras

VĖŽELIS Vytautas

ZAGORSKIS Gediminas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69