ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS GEDIMINAS RATKEVIČIUS KADENCIJOS APŽVALGA IR SVARBIAUSI KLAUSIMAI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS GEDIMINAS RATKEVIČIUS  KADENCIJOS APŽVALGA IR SVARBIAUSI KLAUSIMAI

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus parei­gas nuo 2019 metų gegužės 31 dienos eina Gediminas Ratkevičius.
2019–2023 metų kadencija G. Ratkevičiui pirmoji, todėl kviečiame gyventojus apžvelgti, kas buvo nuveikta, ir rasti atsakymus į klausimus visuomenei rūpimomis temomis.

Gediminai, jau ketverius me­tus vadovaujate Elektrėnų sa­vivaldybės administracijai. Įvar­dinkite svarbiausius nuveiktus darbus per šią kadenciją.

Visus šiuos metus dirbau dėl Elektrėnų savivaldybės ir jos žmonių. Atrodo, kad ketveri metai nėra labai ilgas laikas, tačiau per šį laikotarpį buvo nuveikta tikrai daug: atidarėme Vievio kultūros centrą, įkūrėme jaunimo erdves Kietaviškėse, Pakalniškėse, Vievyje, vykdėme dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą, pastatėme naują gais­rinę Semeliškėse ir atnaujinome senąją Beižionyse, atnaujinome šiluminę trasą, išplėtėme neformalųjį vaikų ugdymą arčiau gyvenamosios vietos. Tai tik nedidelė dalis darbų, kurie buvo padaryti nuo 2019 m. gegužės mėnesio, tapus Elektrėnų savivaldybės administ­racijos direktoriumi. Didelį dėmesį skyriau tiek pagalbai žmogui, dar­nios aplinkos kūrimui, viešajam ūkiui, ugdymui, tiek kultūrai, laisvalaikiui, sportui ir infrastruktūros plėtrai.
Statistika rodo, kad gyvenimas mūsų savivaldybėje iš tiesų pagerėjo – Lietuvoje esame geriausia savivaldybė pagal imigracijos skaičių, o tai reiškia, kad vis daugiau žmonių pasirenka gyventi Elektrėnuose, taip pat galime pasidžiaugti mažu nedarbo lygiu, gerovės indeksu. Elektrėnų savivaldybė per pastaruosius metus padarė daugiabučių namų renovacijos proveržį, tai rodo, kad savivaldybė gražėja, modernėja. Taip pat per šiuos metus buvo užmegzti ryšiai, pradėti projektai, kurie prie Elektrėnų savivaldybės gerovės prisidės ir ateityje.

Įvardinkite bent vieną iš pro­jektų, kuris ir ateityje prisidės prie savivaldybės gyvenimo ge­rinimo.

Labai džiaugiuosi, kad kartu su komanda pradėjome projektą, kuris truks ne vienus metus. Savivaldybėje yra didelė problema – Vievio ežero užterštumas. Mums rūpi ši problema, todėl bendradarbiaujame su Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovais, jau turime darbų planą. Elektrėnų savivaldybė dalyvaus 1 mln. Eur vertės Europos finansinės paramos ilgalaikiame projekte, kuris truks 10 metų ir kurio metu sistemingai bus diegiamos Vievio ežero būklės gerinimo priemonės. Tai didelis pasiekimas mūsų savivaldybei. Taip pat jau pradėjome darbą su dalyvaujamuoju biudžetu. Tai yra demokratiškas sprendimų priėmimo būdas, kai gyventojai patys siūlys idėjas, patys balsavimo būdu išrinks geriausias idėjas, o Savivaldybė jas įgyvendins. Šiais metais tam skyrėme 50 tūkstančių Eur. Tikimės, kad gyventojų įsitraukimas bus didelis, ir šį procesą Savivaldybė galės vykdyti kiekvienais metais.

Gerais darbais reikia pasi­džiaugti, tačiau viešojoje erd­vėje pastaruoju metu pasigirs­ta kaltinimų, kad išpardavėte že­mes aplink Elektrėnų marias ir salą. Pakomentuokite, kaip yra iš tikrųjų.

Dirbu Elektrėnų krašto žmo­nėms, esu atsakingas jiems ir siekiu, kad gyventojai nebūtų klaidinami, kad jais nebūtų manipuliuojama, siekiant asmeninių tikslų. Labai gaila, bet ne visi žmonės socialiniuose tinkluose informaciją vertina kritiškai. Yra asmenų, kurie sąmoningai paskelbė melagingą informaciją, kad išpardaviau salas, žemes aplink marias, kad esu teisiamas. Visa tai yra melas. Visus šiuos ketverius metus formavau naują požiūrį į politiką, kūriau ir kursiu politinę etiką – be šmeižto ir pakelto tono. Labai vertinu kritiką, tačiau ji turi būti pagrįsta faktais. Elektrėnų marių kranto ilgis yra 34,1 km, laisvos valstybinės žemės ir valstybinės žemės sklypų kranto linijos ilgis yra apie 10 km, o iš jų apie 3,2 km prižiūri Savivaldybė ir numato prižiūrimą pakrantę plėsti. Mariose yra 18 salų ir nė viena iš jų nėra parduota. Aukcione parduotos valstybinės žemės pakrantės ilgis – 0,8 km. Tai sudaro 2,3 procentus nuo bendro marių pakrantės ilgio. Ar tai yra visa pakrantė? Ne. Todėl kalbėti apie išparduotas valstybines žemes aplink Elektrėnų marias ir parduotą salą nėra pagrindo. Noriu pabrėžti, kad 100 procentų aukcione parduotos valstybinės žemės pakrantės yra viešai prieinama. Kita valstybinė žemė yra grąžinta nuosavybės teisių atkūrimo proceso metu ir nedidelė dalis suteikta sodininkų bendrijai „Klevas“.

Tai teismai nevyksta?

Nevyksta ir niekada nevyko. Nie­­kada nebuvau teisiamas nei dėl marių, nei dėl bet kokių kitų reikalų. Prokuratūra patvirtino, kad mano sprendimai nepažeidė viešo intereso.

Sakote, kad šimtaprocentinis viešas prieinamumas prie marių yra aukcione parduotuose žemės sklypuose. O kaip yra kitur?

Žemė, kuri buvo grąžinta buvusiems savininkams nuosavybės teisių atkūrimo proceso metu, tampa pardavimo objektu. Nėra būdų tam užkirsti kelio, nes tai būtų nuo­savybės teisių varžymas. Čia ir ky­la didžiausia grėsmė. Nauji savininkai netrunka užsiimti tvorų nuo žemyninės sklypo dalies statybomis. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 1 ir 4 dalimis yra įtvirtinta būtinybė sudaryti palankias sąlygas rekrea­cijai, užtikrinti visuomenės tei­sę naudotis vandens telkiniais ir be žemės savininko sutikimo ir be užtvėrimų bet kuriuo paros metu eiti jų pakrantėmis paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, o šviesiu paros metu – ir apsistoti jose. Reaguodamas į viešas žmonių kalbas patikrinau situaciją Peliūnų kaime Pusiasalio ir Žemuogių gatvėse, Elektrėnų miesto Marių ir Semeliškių gatvėse,  Geibonių kaime Saulėtekio gatvėje. Minėtas įstatymas šiose vietose gali būti pažeidžiamas dėl sklypų ir vietinės reikšmės kelių už­tvėrimo, taip galimai pažeidžiama visuomenės teisė naudotis vandens telkiniais. Mano kreipimasis į Aplinkos apsaugos departamentą nepadėjo, pareigūnai nustatė, kad pakrante eiti galima, bet kaip iki tos pakrantės prieiti iš žemyninės pusės? Dėl šių problemų turi smarkiai padirbėti įstatymų leidėjai.

Viešojoje erdvėje buvo pa­sirodę kaltinimai ne tik dėl pa­krantės išpardavimo, bet ir tai, kad būtent jūs padidinote sklypų prie marių užstatymo procentą.

Kaip ir minėjau, vertinu kritiką, paremtą faktais. Kai buvo priimtas sprendimas dėl rekreacinių teritorijų užstatymo padidinimo nuo 3 iki 15 procentų, aš dar net nebuvau Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi. Šį sprendimą priėmė Taryba 2018 metų rugsėjo 26 dieną, patvirtindama pakoreguo­tą Elektrėnų savivaldybės bendrąjį planą. Dar kartą primenu, kad Administracijos direktoriaus pareigas einu tik nuo 2019 metų gegužės mėnesio. Tarybos posėdis, kurio metu buvo priimtas šis sprendimas, iki dabar yra viešai prieinamas internete, todėl ir raginu gyventojus kritiškai vertinti informaciją, gaunamą socialiniuose tinkluose, nes tai tik dar kartą įrodo, kad dažnai yra manipuliuojama gyventojais.

Pastaruoju metu socialinėje erdvėje gyventojai kėlė susi­rūpinimą ir dėl kitų temų: AB „Swedbank“ pasitraukimo iš Elektrėnų, naujos katilinės statybos ir Kazokiškių sąvartyno plėt­ros. Kodėl nebeliko AB „Swed­bank“ Elektrėnuose?

Mūsų savivaldybė nėra vie­nintelė, kurioje vyksta tokie procesai. Šio banko patalpų nuomos sutartis baigėsi 2022 metų vasarą, nebuvo galimybės pratęsti šios sutarties termino. Jei sutarties terminas būtų buvęs pratęstas, būtų pažeista Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 5 dalis, kuri nurodo, kad savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui, įskaitant ir nuomos termino pratęsimą. Paskelbėme nau­ją nuomos aukcioną, kuriame AB ,,Swedbank“ pasiūlyta kaina buvo žemesnė nei aukciono nu­galėtojo. Tačiau tai nereiškia, kad savivaldybės gyventojai liko be banko. Toje pačioje vietoje turime Kredito uniją, o AB ,,Swedbank“ vartotojai turi galimybę pasinaudoti ne tik virtualiomis, bet ir mobiliomis šio banko paslaugomis.

Naujai statoma katilinė sukėlė dar daugiau gyventojų aistrų. Kam ši katilinė reikalinga ir kodėl pasirinkta būtent tokia vieta jai įrengti?

Dėl šios katilinės atsiradimo buvo dirbama dešimt metų. Buvo dedamos visos pastangos, atliekami tyrimai, analizės, nes tai labai svarbus dalykas Elektrėnų savivaldybės gyventojams. Naujai statomai katilinei nereikės Savivaldybės investicijų ir bus ne tik sumažintos kainos gyventojams, bet ir žengtas didelis žingsnis einant link energetinės nepriklausomybės. Žmonės, kurie nuolat siekia tik apjuodinti, ir čia rado terpę pasireikšti klaidindami gyventojus. Katilinė netrukdys žmonių gyvenimui. Savivaldybės užsakymu buvo parengti aplinkos oro taršos ir triukšmo sklaidos vertinimai. Nei taršos, nei triukšmo rodikliai neviršys normų. Meluojama, kad dėl katilinės sutriks eismas, tačiau kaip jis gali sutrikti, jei į katilinę važiuos vos du sunkvežimiai kas antrą dieną po vieną kartą. Juk į prekybos centrus jų važiuoja daugiau, tačiau dėl to eismas nesutrinka. Tokiems pastatams statyti sklypai renkami pagal tam tikrus reikalavimus. Sklypas katilinei statyti pasirinktas laikantis visų reikalavimų ir rekomendacijų. Katilinė gali būti statoma ten, kur yra tinkama susisiekimo infrastruktūra, geografinė padėtis, taip pat turi būti atsižvelgiama ir į ekonominį motyvą. Žinau, kad katilinė yra reikalinga ir bus naudinga gyventojams, todėl kviečiu gyventojus, kilus neaiškumų, ieškoti atsakymų kreipiantis į šios srities profesionalus, Savivaldybės administraciją.

Kyla nepasitenkinimas dėl Kazokiškių sąvartyno plėtros. Kodėl dabar nusprendėte iš­plėsti jo ribas?

Aš nenusprendžiau išplėsti są­vartyno ribų. Nenorėčiau matyti nei šio objekto statybų, nei plėtros, bet tai yra valstybės strategijos klausimas. Ši strategija yra patvirtinta aplinkos ministro, o mes esame šios situacijos įkaitai.

Kokią matote Elektrėnų sa­vivaldybės ateitį?

Esu orientuotas į ilgalaikius tikslus, darbų tęstinumą. Tikiu, kad gerėjantys savivaldybės rodikliai ir toliau kils, gyventojų gyvenimas gerės, o Elektrėnų savivaldybė gražės. Ne pažadais, o realiais darbais pasiekiami geri rezultatai.

Parengė Liberalų sąjūdis

Užs. Nr. 2126, 2127

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69