BAIGTAS PROJEKTAS „INTERAKTYVIŲ EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SUDARANT SĄLYGAS GYVENTOJŲ NUOMONEI PAREIKŠTI (ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE)“

BAIGTAS PROJEKTAS „INTERAKTYVIŲ EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SUDARANT SĄLYGAS GYVENTOJŲ NUOMONEI PAREIKŠTI (ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE)“

2009 m. gruodžio 24 d. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Interaktyvių el. demokratijos paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje, sudarant sąlygas gyventojų nuomonei pareikšti (elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje)“, projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-01-002, finansavimo ir administravimo.

Tikslas – sukurti ir įdiegti elektroninės demokratijos priemones.
Uždavinys – sukurti ir įdiegti IRT sprendimus, didinančius veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinančius bendruomeniškumą.
Veikla – projekto metu parengtas Elektroninės demokratijos paslaugų įdiegimo informacinės sistemos projektavimo ir procedūrinis aprašas bei įdiegti 4 IRT moduliai, įrengta techninė bazė, skirta interaktyvioms el. demokratijos paslaugoms Elektrėnų savivaldybės gyventojams įdiegti ir funkcionuoti.
Tikslinės grupės – Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Projekto rezultatas pasiektas.
Projektas, finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurios įtrauktos į Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtus biudžeto asignavimus, prisidės prie Ekonomikos augimo veiksmų programos.
Projekto metu sukurtos ir įdiegtos informacinėmis ir ryšių technologijomis grįstos elektroninės priemonės, skirtos elektroninės demokratijos plėtrai. Buvo atliktas šiuo metu teikiamų el. demokratijos priemonių įvertinimas ir parengta elektroninės demokratijos paslaugų įdiegimo ir teikimo Elektrėnų savivaldybėje informacinės sistemos projektavimo ataskaita ir procedūrinis aprašas. Projekto metu įdiegtos šios elektroninės paslaugos: savivaldybės teisėkūros modulis (įskaitant elektroninio balsavimo sistemą), elektroninių apklausų modulis, viešosios komunikacijos modulis ir teritorijų planavimo dokumentacijos elektroninio publikavimo visuomenei modulis. Projekto metu buvo įsigyta ir instaliuota techninė įranga, reikalinga el. demokratijos priemonėms įgyvendinti. Įdiegus priemones, teisės aktų projektai ir teisės aktai pristatomi visuomenei, užtikrinant viešumą ir skaidrumą. Įdiegtas savivaldybės teisėkūros modulis, kuris apima teisės aktų rengimo, svarstymo ir priėmimo proceso viešumą, skaidrumą ir sąsają su savivaldybės bendruomene. Siekiant įtraukti kuo daugiau savivaldybės bendruomenės narių į jos gyvenimą ir viešųjų reikalų tvarkymą savivaldybės interneto svetainėje numatoma pateikti ne tik jau priimtus ir galiojančius teisės aktus ir kitus su jais susijusius dokumentus, bet ir rengiamus ar (ir) svarstomus savivaldybės teisės aktų projektus. Savivaldybės teisės aktų modulis skirtas:
•    gerinti savivaldybės bendruomenės narių prieinamumą prie rengiamų ar (ir) jau svarstomų savivaldybės teisės aktų projektų, jau galiojančių savivaldybės teisės aktų bei su jais susijusių dokumentų;
•    įgyvendinti galimybę skirstyti ir rūšiuoti savivaldybės teisės aktus ar (ir) jų projektus pagal datą, viešojo administravimo sritis, rengėjus;
•    vykdyti savivaldybės teisės aktų ar (ir) jų projektų paiešką;
•    skatinti savivaldybės bendruomenės narius labiau domėtis bei aktyviau įsitraukti svarstant ar (ir) dalyvauti priimant šiai bendruomenei rūpimus klausimus.
Įdiegtas elektroninių apklausų modulis skirtas savivaldybės bendruomenės narių nuomonių apklausoms vykdyti (el. priemonėmis) savivaldybei aktualiais socialiniais, ekonominiais, švietimo, kultūriniais ir kt. klausimais. Elektroninių apklausų modulis apima:
•    el. apklausas rengiant ilgalaikius ir trumpalaikius metinius savivaldybės strateginius dokumentus;
•    el. apklausas dėl svarbiausių savivaldybės teisės aktų;
•    el. apklausas dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų savivaldybės bendruomenės nariams ir verslui kokybės.
Elektroninių apklausų modulis sukurs galimybes:
•    kurti ir redaguoti klausimus bei pateikti atsakymų variantus;
•    vykdyti viešas anonimines ir personalizuotas apklausas;
•    pateikti rezultatus viešai arba tik sistemoje autorizuotiems savivaldybės darbuotojams;
•    atlikti savivaldybės pasirinktos apklausos rezultatų analizės metodikos automatizavimą;
•    saugoti visų apklausų duomenis ir suteikti prieigą prie jų tik sistemoje autorizuotiems savivaldybės darbuotojams.
Siekiant, kad vietos valdžia taptų atviresnė bei prieinamesnė ir dar geriau reaguotų į bendruomenės ir atskirų jos narių poreikius, įdiegtas viešosios komunikacijos modulis (tarybos posėdžių vaizdo įrašai internete), taip pat projekto metu įdiegtas teritorijų planavimo dokumentacijos elektroninio publikavimo visuomenei modulis.

Alina Kulbokienė
Projekto vadovė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų