2023 metų brandos egzaminų sesijai pasibaigus

2023 metų brandos egzaminų sesijai pasibaigus

Įtemptas egzaminų laikas ir nerimas laukiant rezultatų jau praeityje. Antradienį Vievio ir Elektrėnų gimnazijų abiturientai atsisveikino su savo mokyklomis ir plauks į platesnius vandenis, kur į visuomenę įsilies jau kaip studentai ar darbuotojai. Vievio gimnaziją baigė 40 abiturientų, o „Versmės“ gimnaziją – 100. 11 Semeliškių gimnazistų su mokykla atsisveikino paskutinio skambučio šventėje. Vietoje įprasto brandos atestato šiemet mokiniai gavo skaitmeninį – segtuvą, kuriame buvo įdėtas prisijungimo prie skaitmeninio brandos atestato kodas ir prisijungimo instrukcija.
Abiejų gimnazijų šventėse dalyvavo ir abiturientus pasveikino vicemerė Inga Kartenienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys ir šio skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė.
Laikyti egzaminus Elektrėnų savivaldybės gimnazistams sekėsi geriau nei pernai, bet buvo ir neišlaikiusių anglų ar matematikos egzaminų.
„Vieni vandenyną įveikė sėkmingai kaip Aurimas Valujavičius, kiti, kaip Darius ir Girėnas, patyrė nesklandumų“, – palygino mokinių vardu kalbėjusi „Versmės“ gimnazijos abiturientė Monika Rimkutė. Kokių pergalių ir nesklandumų patyrė abiturientai, plačiau informuoja Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė.

Kiekviena brandos egzaminų sesija turi savitų iššūkių, bet džiaugiamės, kad ir šiemet visus iššūkius pavyko įveikti. 2022–2023 mokslo metais keturi abiturientai, kurie atvyko į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, turėjo galimybę rinktis ir laikyti brandos egzaminus. Brandos egzaminus lai­kė ir trys specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys kandidatai.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyko balandžio 12–birželio 27 d., o nuo 2023 m. birželio 28 d. iki liepos 13 d. vyko pakartotinė brandos egzaminų sesija. Buvo organizuota ir įvykdyta 14 valstybinių brandos egzaminų ir 4 mokykliniai brandos egzaminai. Brandos egzaminus rinkosi laikyti 243 kandidatai, 11 kandidatų daugiau, nei rinkosi ir laikė 2022 metais. Kaip sekėsi laikyti brandos egzaminus 2023 metais?
Valstybinių brandos egzaminų (VBE) vertinimas yra kriterinis. Kandidatai, išlaikę VBE, gavo įvertinimus pagal šimtabalę skalę nuo 16 iki 100. VBE įvertinimai nuo 16 iki 35 balų atitinka patenkinamą pasiekimų lygį, nuo 36 iki 85 balų atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, nuo 86 iki 99 balų atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį ir 100 balų pasiekimų lygis.

This slideshow requires JavaScript.

Elektrėnų savivaldybėje tris valstybinius brandos egzaminus, t. y. už­sienio (rusų, vokiečių) kalbų ir che­mijos valstybinius brandos egzaminus, išlaikė visi laikiusieji. Trijų valstybinių brandos egzaminų mūsų savivaldybėje, t. y. užsienio (anglų) kalbos (1,08 proc.), lietuvių kalbos ir literatūros (0,13 proc.) ir fizikos (1,53 proc.) išlaikymo procentas mūsų savivaldybėje didesnis nei Lietuvoje. Penkių valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis žemesnis nei Lietuvos vidurkis, t. y. matematikos (36 kandidatai (12,71 proc.)), istorijos (6 kandidatai (5,75 proc.)), biologijos (2 kandidatai (1,75 proc.)), geografijos (2 kandidatai (1,55 proc.) ir informacinių technologijų (1 kandidatas (7,37 proc.)).
Kaip ir pernai, ypatingas dėmesys Elektrėnų savivaldybėje skiriamas matematikos pasiekimams. 2022 m. matematikos valstybinis brandos egzaminas buvo prasčiausiai išlaikytas egzaminas tiek Lietuvoje (neišlaikė 35,39 proc.), tiek mūsų savivaldybėje (neišlaikė 51,01 proc.). Tad 2022 metų lapkričio 28 dieną vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame buvo išsamiai pristatyti Elektrėnų savivaldybės mokinių pasiekimų rezultatai (svarbu paminėti, kad pasitarimo metu buvo orientuojamasi ne į vienų metų rezultatus, o beveik dešimtmečio, nes 2022 metais mo­kyklą baigę abiturientai buvo pirmoji laida, kuri jau 2014 metais dalyvavo ketvirtų klasių pasiekimų patikrinime), padaryta pažanga, inicijuoti, nuveikti darbai bei pristatyti pasiūlymai ir rekomendacijos, skirtos Elektrėnų savivaldybei, Elektrėnų švietimo paslaugų centrui, mokykloms, siekiant gerinti ugdymosi rezultatus ir mažinti jų atotrūkį (ypač matematikos mokomojo dalyko). Pritarus Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui ir skyrus finansavimą, taikyta ir papildoma švietimo priemonė, siekiant gerinti matematikos mokymosi rezultatus ir padėti abiturientams sėkmingai pasiruošti matematikos valstybiniam brandos egzaminui, o pažangiausiems abiturientams gauti ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto asmeninį kvietimą studijoms. Matematikos mokytojams buvo sudaryta galimybė stebėti savo mokinių mokymąsi kitoje aplinkoje, kelti kvalifikaciją. Mokytojai, dalyvaujantys/kuruojantys šias konsultacijas, gavo Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. Tokia galimybe pasinaudojo 89 mūsų savivaldybės abiturientai ir 7 matematikos mokytojai.

2023 m. Elektrėnų savivaldybėje neišlaikiusiųjų matematikos valstybinio brandos egzamino – 28,12 proc. (Lietuvoje – 15,42 proc.) ir tai 22,89 proc. geriau nei 2022 metais (Lietuvoje – 19,97 proc.). Vertinant tik Elektrėnų savivaldybės pavaldumo gimnazijų rezultatus, 2023 m. matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 23,33 proc. Matematikos brandos egzaminą rinkosi 61,73 proc. kandidatų. Tai trečias pagal populiarumą valstybinis brandos egzaminas mūsų savivaldybėje. Būtina pažymėti, kad daugumos neišlaikiusiųjų matematikos valstybinio brandos egzamino metiniai dalykų įvertinimai – ketvertai arba penketai ir mokytasi bendruoju kursu.

Atrodytų, kad informacinių tech­nologijų valstybinis brandos eg­zaminas 2023 m. prastai išlaikytas, nes neišlaikiusiųjų – 16,67 proc., tačiau šį egzaminą rinkosi laikyti tik 6 kandidatai, neišlaikė 1 kandidatas, kuris pateikė apeliaciją.

Smagu, kad 2023 m. lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (vo­kiečių) kalbos ir chemijos vidutinis valstybinių brandos egzaminų įvertinimas didesnis nei Lietuvoje (2022 metais buvo tik užsienio (rusų) kalbos). Kitų mokomųjų dalykų vidutiniai valstybinių brandos egzaminų įvertinimai Lietuvoje neženkliai didesni. Atkreiptinas dėmesys į informacinių technologijų mokomojo dalyko vidutinį įver­tinimą, kuris mūsų savivaldybėje 16,59 balo mažesnis nei Lietuvoje, užsienio (rusų) kalbos – 10,94 balo, matematikos – 9,71 balo, istorijos – 8,22 balo ir geografijos – 8,15 balo. Bet kaip jau buvo pažymėta, informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą rinkosi laikyti tik 6 kandidatai, vidutinis valstybinio brandos egzamino įvertinimas skaičiuotas tik 5 kandidatų.

Džiaugiamės, kad 2023 m. visų valstybinių brandos egzaminų neišlaikymo procentas Elektrėnų sav. mažiausias (8,83 proc.), lyginant su pastarųjų metų rezultatais (2021 m. – 10,38 proc., 2022 m. – 14,41 proc.). Visų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 2023 m. 5,58 proc. didesnis nei 2022 m., o 2021 m. – 1,55 proc. Lyginant su rezultatais Lietuvoje, mūsų savivaldybėje kasmet neišlaikymo procentas yra vidutiniškai 3–4 proc. didesnis. Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 metais ne tik visų valstybinių brandos egzaminų neišlaikymo procentas mūsų savivaldybėje mažiausias, lyginant su pastarųjų metų rezultatais, bet ir atotrūkis, lyginant su Lietuvos rezultatais, šiemet 1,21 proc. mažesnis nei 2022 metais.

Kandidatų, gavusių 86 ir daugiau balų, 2023 metais – 10,18 proc. (2021 m. – 12,63 proc.; 2022 m. – 8,92 proc.), Lietuvoje – 14,92 proc. (2021 m. – 16,92 proc.; 2022 m. – 12,96 proc.). Analizuojant Lietuvoje mokinių, gavusių daugiau kaip 86 balus už valstybinius brandos egzaminus 2021–2023 metais rezultatus, stebime tą pačią mažėjimo/didėjimo tendenciją kaip ir mūsų savivaldybėje. Elektrėnų savivaldybėje kasmet mo­kinių, gavusių daugiau kaip 86 balus už valstybinius brandos egzaminus, apie 4–5 procentus mažiau nei Lietuvoje, bet atotrūkis, lyginant su Lietuvos rezultatais, šiemet mažiausias ir nesiekia 3 proc. (2,72 proc.).

Vertindami 2023 m. išlaikymo pagal pasiekimų lygius situaciją Elektrėnų savivaldybėje ir Lietuvoje, pastebime, kad Elektrėnų savivaldybėje kandidatų, turinčių že­mus mokymosi pasiekimus, 7,89 proc. daugiau nei Lietuvoje (2021 m. – 9,79 proc., 2022 m. – 9,17 proc.), kandidatų, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį, Elektrėnų savivaldybėje 3,07 proc. yra mažiau nei Lietuvoje (2021 m. buvo 5,49 proc. mažiau, o 2022 m. – 5,12 proc.). 2023 m. Elektrėnų savivaldybėje 4,74 proc. mažiau nei Lietuvoje kandidatų, kurie pasiekė aukštesnįjį ir 100 balų lygius (2021 m. – 4,29 proc.; 2022 m. buvo 4,05 proc. mažiau).

Šių metų liepos 18 dieną vyko abiturientų išleistuvių šventės: Elek­trėnų „Versmės“ gimnaziją turėjo baigti 100 abiturientų (be suaugusiųjų klasių), Elektrėnų sav. Vievio gimnaziją – 40, o Elektrėnų sav. Semeliškių gimnaziją – 11 abiturientų. Sveikinimai lydėjo visus abiturientus, kurie sėkmingai baigė gimnazijas.

Džiaugiamės, kad ir šiais metais turėjome galimybę pasveikinti net penkis Elektrėnų savivaldybės gabius ir talentingus abiturientus, kurie gavo 8 šimtukus, ir šešis juos mokiusius mokytojus. Tai tarsi šventės, vyku­sios šių metų birželio 16 d., kuri buvo skirta Elektrėnų savivaldybės gabiems ir talentingiems mokiniams pagerbti, tęsinys. Didžiuojamės Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abituriente Gabija Kulbokaite, kuri šiemet gavo tris 100-tukus ir bus pasveikinta aukščiausių šalies vadovų, ir abiturientu Luku Janušausku, kuris gavo du 100-tukus. Abu abiturientai šiemet baigė gimnaziją su pagyrimu.

Abiturientams, kurie už valstybinius brandos egzaminus gavo 100 balų vertinimus ir gimnaziją baigė su pagyrimu, ir juos mokiusiems mokytojams įteiktos Elektrėnų savivaldybės mero padėkos, prekybos centro „Akropolis“ dovanų kortelės.

Didžiuojamės mokiniais, kurie savo akademiniais pasiekimais garsina Elektrėnų savivaldybę. Linkime jiems didelės sėkmės ir daug naujų pergalių siekiant užsibrėžtų tikslų. Didžiuojamės ir dėkojame gimnazijų vadovams, mokytojams, padėjusiems mokiniams pasiekti puikių rezultatų. Linkime jiems kuo geriausios kloties ugdant jaunąją kartą. Tikime, kad kitais metais apdovanotųjų būrys tik gausės.
Nuoširdžiai dėkojame švietimo įstaigų administracijoms ir mokytojams, ypač vyr. vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams, už dalyvavimą ir brandos egzaminų vyk­dymą, už pagalbą organizuojant ir vykdant valstybinius brandos egzaminus. Grįžę po vasaros atostogų, mokinių pasiekimų rezultatus analizuosime kur kas išsamiau, vėl ieškosime priežasčių, sprendimo būdų ir sieksime, kad 2024 metų brandos egzaminų rezultatai būtų dar geresni nei 2023 metais.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Lina Viktoravičienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69