2011 m. gegužės 10 d.

2011 m. gegužės 10 d.

2011 m. gegužės 10 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas Nr. TS-141, kuriuo nuspręsta sudaryti  laikinąją savivaldybės tarybos tyrimo komisiją. Įgalioti komisiją išsirinkti komisijos pirmininką ir pavesti komisijai iki 2011-06-20 įvertinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2011-05-20 rašte Nr. S-587-(2.5) nurodytų aplinkybių – savivaldybės tarybos nario elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Primename, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus priimtais norminiais teisės aktais yra patvirtinta taisyklių ir tvarkų, kuriomis siekiama užtikrinti viešąją tvarką, gyventojų saugumą, efektyviau užkardyti nusikalstamas veikas ir kt. Jų privalu laikytis, nes už pažeidimus taikoma atsakomybė.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004-08-11 sprendimu Nr. TS-169 patvirtintos Gyvūnų laikymo taisyklės, kurios galioja Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, jų privalo laikytis visi fiziniai bei juridiniai asmenys. Taisyklėse numatyti gyvūnų laikymo ir priežiūros, sanitarijos, higienos, veterinarijos ir kiti reikalavimai, nustatyta naminių gyvūnų registravimo, apskaitos, mokesčių už paslaugas, gyvūnų vežimo tvarka ir atsakomybė už netinkamą priežiūrą.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2001-08-24 sprendimu Nr. 124 patvirtintos Elektrėnų savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės, kurios privalomos visiems Elektrėnų savivaldybės fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat gyvenantiems Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, taip pat atvykstantiems. Taisyklių nesilaikymas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

2004-09-08 sprendimu Nr. TS-216 patvirtintos Renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarkos Elektrėnų savivaldybėje taisyklės. 2006-05-31 Elektrėnų savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-100 „Dėl renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarkos Elektrėnų savivaldybės teritorijoje taisyklių papildymo“. Šios taisyklės taikomos renginiams, vykstantiems viešosiose vietose, išskyrus renginius, vykstančius uždarose patalpose, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatyme.

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007-09-05 sprendimu Nr. TS-184 patvirtintos Saugaus elgesio Elektrėnų savivaldybės vandens telkiniuose taisyklės. Jos galioja Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 03V-293 patvirtinti Elektrėnų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos komisijos nuostatai, kuriuose nustatytos Komisijos funkcijos, teisės, darbo organizavimo tvarka.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 03V-294 patvirtinta nauja Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų redakcija. Šie nuostatai nustato Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymą, darbo organizavimą, uždavinius ir funkcijas, teises ir atsakomybę.

Visi Elektrėnų savivaldybės tarybos priimti sprendimai ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus priimti norminiai teisės aktai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija).

Birželio 8 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Bernotas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė  G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė ir  vyr. specialistė jaunimo teisių apsaugai Liuda Baslykienė dalyvavo konferencijoje „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“.

Konferencijos tikslas – pristatyti jaunimo politikos prioritetines kryptis, jaunimo politiką savivaldybėse, JRD prie SADM veiklas, aptarti vietos bendruomenių ir jaunimo dalyvavimą, atviro darbo su jaunimu plėtrą savivaldybėse, jaunimo reikalų koordinatoriaus vaidmenį ir svarbą savivaldybėje.

Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Ūkio bei Žemės ūkio ministerijų atstovai, Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų departamento nariai, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovai, savivaldybių delegacijos: merai, administracijos direktoriai, jaunimo reikalų koordinatoriai, regioninių jaunimo organizacijų atstovai ir vietos veiklos grupių atstovai.

Išsamesnė informacija www.elektrenai.lt

Birželio 13 d. meras Kęstutis Vaitukaitis dalyvavo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime. Visų aštuonių Vilniaus apskrities savivaldybių atstovai patvirtino naujus UAB „VAATC“ stebėtojų tarybos narius. Elektrėnų savivaldybei atstovaus mero pavaduotojas Viktoras Valiušis, kurį nuspręsta deleguoti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-05-25 sprendimu Nr. TS-123.

Birželio 13–14 d. mero pavaduotojas Viktoras Valiušis ir savivaldybės kontrolierius Juozas Zaveckas dalyvavo Augustave (Lenkija) vykusioje antroje Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiaujančių miestų konferencijoje. Renginyje buvo aptartos Europos Sąjungos paramos bei bendradarbiavimo programų galimybės ir jas įgyvendinant sukaupta savivaldybių geroji patirtis. LSA direktorė Roma Žakaitienė pabrėžė, kad beveik kiekviena Lietuvos savivaldybė turi po vieną ar net keletą partnerių Lenkijoje, o tarp Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių pasirašyta daugiau nei pusantro šimto bendradarbiavimo sutarčių.

2001 m. pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis tarp Elektrėnų savivaldybės ir Novy Dvuro valsčiaus, 2010 m. – tarp Elektrėnų savivaldybės ir Slubicių miesto. Elektrėnų, Vievio, Semeliškių ir Kietaviškių seniūnijos taip pat surado partnerių Lenkijoje ir pasirašė bendradarbiavimo sutartis tarp seniūnijų.

Birželio 14 d. meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktorius Henrikas Petrauskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Bernotas, Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai dalyvavo Gedulo ir vilties dienai skirtame renginyje.

Renginys „Šaukiaus tavęs, brangi Tėvyne, kada ėjau tremties keliais…“ prasidėjo šv. Mišiomis. Vėliau savivaldybės vadovai išreiškė pagarbą tremtiniams, padėdami gėlių prie paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę ir tremtiniams. Prisiminti tie, kurie buvo ištremti, tylos minute pagerbti žuvusieji.

Po mišių parapijos salėje vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija, dainavo aktoriai Vytautas Taukinaitis, Saulius Sipaitis, Pranas Zaremba

Birželio 14 d. meras Kęstutis Vaitukaitis dalyvavo Seime vykusiame pasitarime, kuriame aptarti Lietuvos energetikos strategijos klausimai, taip pat Lietuvos elektrinės perspektyvos pastačius 9  elektrinės bloką. Energetikos ministras Arvydas Sekmokas užtikrino, kad šilumos energija bus tiekiama Elektrėnams, Vieviui ir šiltnamiams Kietaviškėse.

Birželio 15 d. merą Kęstutį Vaitukaitį, mero pavaduotoją Viktorą Valiušį priėmė  Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Susitikime aptartos Žemėtvarkos skyriaus steigimo Elektrėnuose galimybės.

Informaciją parengė vyr. specialistė Rasa  BARTKEVIČIENĖ

Vievio miesto gyventojų ir besimaudančių Vievio ežere dėmesiui!

Informuojame, kad birželio 13 d. buvo paimtas papildomas Vievio ežero maudyklos vandens mėginys. Birželio 15 d. atlikus vandens mikrobiologinius tyrimus, nustatyta, kad Vievio ežero maudyklos vanduo atitinka  higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Kitas maudyklos vandens tyrimas bus atliekamas pagal Elektrėnų savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos programoje numatytą grafiką – birželio 20 d. Tyrimų rezultatai bus skelbiami Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.

Elektrėnų savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojo tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69