Teismo rūmų Elektrėnuose nebus, bet teismo posėdžiai vyks

Teismo rūmų Elektrėnuose nebus, bet teismo posėdžiai vyks

Virginija Jacinavičiūtė

Elektrėnų lopšelio - darželio „Pasaka“ direktorę Aldona Ščiukaitienę konsultuoja Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius
Elektrėnų lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorę Aldona Ščiukaitienę konsultuoja Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius

Vasario 27-ąją Elektrėnų sa­vivaldybės tarybos nariai rinkosi į priešpaskutinį šios kadencijos tarybos posėdį, kuris buvo rekordiškai ilgas. 35 klausimus taryba svarstė iki 6 valandos vakaro. Kone pusė klausimų buvo skirta švietimo įstaigų vadovų veiklos įvertinimui, pareiginės algos kintamosios dalies ir 2019 metų veiklos užduo­čių nustatymui. Posėdyje meras pristatė Elektrėnų savivaldybės 2018 metų veiklos ataskaitą, buvo pritarta šių metų biudžetui. Vienas įdomesnių sprendimų posėdyje – pritarta sprendimo projektui, kuriuo numatyta Elektrėnuose organizuoti išvykstamuosius Trakų teismo rūmų posėdžius Elektrėnų savivaldybės patalpose, kuriose buvo numatyta įkurti Elektrėnų teismo rūmus.

Posėdžių be reikalo nepraleidinėjo

Vasario savivaldybės tarybos posėdis pradėtas šventiškai. Rožių žiedai įteikti savivaldybės tarybos nariams, šį mėnesį šventusiems gimtadienius, – Daivai Vileikienei, Kęstučiui Jasukaičiui bei Arvydui Vyšniauskui. Gimtadienio proga pasveikintas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Grybauskas.
Pirmasis posėdžio klausimas buvo Elektrėnų savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas. Meras Kęstutis Vaitukaitis dėkojo savivaldybės tarybos nariams, kurie nepraleido nė vieno tarybos ar komitetų posėdžio. Surinkta statistika parodė, kad paklausimais, pasiūlymais ir klausimais aktyviausi buvo opozicijos nariai Viktoras Valiušis, Algimantas Adomaitis bei tarybos daugumos atstovas Vaidas Ratkevičius. Nė vieno komitetų posėdžio nepraleido Dmitrij Burkoj, Vilija Dobrovolskienė, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Arvydas Pukalskas, V. Ratkevičius, D. Vileikienė bei Vytautas Vėželis. Tarybos narių aktyvumas posėdžiuose labai skyrėsi: vieni pasisakė per šimtą kartų, kiti vieną kitą, o štai tarybos nario Giedriaus Litvinsko balso tarybos salėje negirdėjo niekas. Jis nė karto nereplikavo ir neteikė pasiūlymų. Savivaldybės veiklos ataskaitoje kalbėta apie nuveiktus darbus, suteiktas paslaugas ir reikšmingus įvykius savivaldybėje. Kovo 11-ąją savivaldybės veiklos ataskaita tradiciškai bus pristatoma Elektrė­nų kultūros centre. Apie nuveiktus darbus visuomenė galės išgirsti po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos iškilmių savivaldybės aikštėje. Tai įvyks jau po rinkimų.

Elektrėniečių bylos Elektrėnų mieste

Kad Elektrėnuose reikia Apy­linkės teismo, savivaldybė Vyriausybę tikino nuo savivaldybės įsteigimo laikų. Trijų Seimo narių iniciatyva Seime buvo svarstomos Teismų įstatymo pataisos, kurios at­vėrė kelią Teismo Elektrėnuose stei­gimui. 2016 m. Seimas nutarė nuo 2018 m. sausio 1 d. steigti Vilniaus regiono apylinkės teismo Elektrėnų rūmus. Tačiau, pasakojo Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius, Vyriausybei stigo pinigų, todėl projekto įgyvendinimo data vis buvo nukeldinėjama. Kol Vyriausybė sprendė piniginius klausimus, savivaldybės taryba nesnaudė – priėmė sprendimą suteikti patalpas teismo veiklai panaudos pagrindais. Dėl dalies patalpų sutartis jau buvo pasirašyta, tačiau Seimas nutarė nukelti teismo steigimo datą iki 2019 metų sausio. Savivaldybės vadovai nesutiko laukti taip ilgai, ragino skubinti procesą (perimti likusią patalpų dalį ir spręsti teismo veiklos išlaikymo klausimą). Delsimas per­imti likusią patalpų dalį rodė, kad Vyriausybė nerodo didelės priimto įstatymo įgyvendinimo iniciatyvos. Pagaliau 2018 metų gruodį iš internetinių dienraščių savivaldybė sužinojo, kad Vyriausybė, apeidama Elektrėnų savivaldybę (nederindama su savivaldybe sprendimų, turinčių įtakos savivaldybei), Seimui pasiūlė Teismo rūmų Elektrėnuose nesteig­ti. Savivaldybė tokiam sprendimui nepritarė, todėl ieškojo kitų išeičių. Elektrėnų savivaldybės meras ir administracija, siekdami palengvinti­ Elektrėnų savivaldybės gyvento­ja­ms bei juridiniams asmenims teisės kreiptis į teismą įgyvendini­­mą, efektyviau organizuoti Elektrėnų savivaldybėje veikiančių teisėsaugos institucijų (prokuratūros, policijos), taip pat advokatų, notarų, antstolių veiklą, perkeliant bylų nagrinėjimą kuo arčiau asmens gyvenamosios ar veiklos vietos, pasiūlė Nacionalinei teismų administracijai organizuoti Elektrėnų mieste išvyksta­muosius Trakų teismo rūmų posėdžius savivaldybės patalpose, kurios buvo numatytos Elektrėnų teismo rūmams įkurti. Tokiam pasiūlymui pritarė ir Nacionalinė teismų administracija, ir Elektrėnų savivaldybės taryba, todėl netrukus sprendimas bus įgyvendintas.
Mažai elektrėniškių žino, tačiau išvykstamieji teismo posėdžiai Elektrėnuose jau vyko nuo praėjusių metų balandžio. Jie organizuoti Policijos komisariato patalpose. Kai Elektrėnų savivaldybė pasirašys bendardarbiavimo sutartį su Vilniaus regiono apylinkės teismu, išvykstamieji posėdžiai vyks jau buvusio Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose.

Kintama įmokos dalis nuo ploto

Savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodikos pakeitimo. Kadangi teikiant sprendimo projektą nebuvo akcentuota, kam galios metodikos pakei­timai, opozicijos atstovas Viktoras Valiušis suskubo apkaltinti EKŪ reketu – esą dvinarė mokėjimo sistema skriaudžia tuos, kurie rūšiuoja ir neprikaupia pilnų konteinerių buitinių atliekų. Reaguodami į skundą, meras K. Vaitukaitis ir EKŪ generalinis direktorius Ričardas Leckas kelis kartus akcentavo, kad sprendimo projekte kalbama tik apie juridinius asmenis, sodų bei garažų paskirties objektus, neturinčius individualių konteinerių. Iki šiol kintamąją mokesčio dalį juridiniai asmenys, sodų bei garažų bendrijos, neturinčios individualių konteinerių, mokėdavo taikant atliekų susikaupimo normas, o Vyriausybės nutarimo pakei­timas susikaupimo normą leidžia taikyti tik apskaitos vienetu pasirenkant darbuotoją/gyventoją. Siekiant tikslesnės apskaitos buvo pasiūlyta įmokos kintamąją dalį juridiniams asmenims, sodų ir garažų paskirties objektams, neturintiems individualių konteinerių, skaičiuoti nuo nekilnojamojo turto ploto. Šiam sprendimo projektui savivaldybės taryba pritarė, todėl metodikos pakeitimas įsigalios nuo kovo 1 d.
Atlikus pakeitimus metodikoje, neišvengta ir nuostatų pakeitimų. Todėl, kitu sprendimo projektu buvo pritarta naujai nuostatų redakcijai, nustatančiai naują įmokos kintamos dalies dydį juridiniams asmenims, sodų ir garažų paskirties objektams, neturintiems individualių konteinerių. Taip pat įtvirtintos išimtys, kai gali būti nemokama pastovioji įmokos dalis. Po pritarimo sprendimui, R. Lecko teigimu, komunalinių atliekų surinkimo kaina didės arba mažės keliais centais. Nauja nuostatų redakcija patvirtinta vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo pakeitimu.

Beprasmiai gatvių pavadinimai

Posėdyje Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius pristatė sprendimo projektą, kuriam pritarus, Skynimų kaime atsiras 3 naujos gatvės – Aukš­toji, Trumpoji ir Ajerų. Tarybos narys A. Adomaitis kritikavo sprendimą sakydamas, kad gatvės turėtų daugiau prasmės, jei būtų pavadintos žymių žmonių vardais, kaimų pavadinimais, kurie pamažu nyksta, ar pan. Tačiau A. Butrimavičius atkirto, kad pavadinimai gatvėms suteikti atsižvelgus į gyventojų pa­geidavimus.
Savivaldybės taryba pritarė ir kitam A. Butrimavičiaus pristatytam sprendimo projektui, kuriuo siūlyta kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu Semeliškių miestelyje esantį sklypą su valymo įrenginiais paskelbti neprivatizuojamu. Sprendimo projekte teigiama, kad teritorija yra naudojama ir reikalinga visuomenės reikmėms, esamiems buitinių nuotekų įrenginiams eksploatuoti ir jų plėtrai.
Savivaldybės taryba pritarė Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjo Virgaudo Šimkūno pristatytam sprendimo projektui, kuriuo siūlyta perimti valstybinės reikšmės kelio ruožą Elektrėnų savivaldy­bės nuosavybėn. Tarybos nariai pritarė siūlymui priimti kelią nuo Abromiškių iki Vievio savivaldybės nuosavybėn, tačiau galutinis sprendimas bus priimtas tik tuomet, kai šis kelias bus išasfaltuotas. V. Šimkūnas užsiminė, kad Kelių direkcija siūlo savivaldybei savo nuosavybėn paimti ir Sanatorijos gatvės kelią.

Mokyklų vadovai dirbo labai gerai

Kone pusė klausimų posėdyje buvo skirta švietimo įstaigų vadovų veiklos įvertinimui, pareiginės algos kintamosios dalies ir 2019 metų veiklos užduočių nustatymui. Į tribūną vienas po kito ėjo savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai ir pristatinėjo savo veiklos ataskaitas bei ateinančių metų užduotis. Prieš tarybos posėdį kiekvienas vadovas atliko namų darbus – įvertino savo veiklą. Vadovų veiklą įvertino ir mokyklų tarybos. Dauguma vadovų savo darbą įvertino gerai arba labai gerai, o patenkinamai ar nepatenkinamai savo veiklą įvertinusių nebuvo. Posėdyje vadovų veiklą įvertino trečioji šalis – Elektrėnų savivaldybės taryba. Vertinti vadovų veiklą tarybos posėdyje – nauja praktika, kuriai patys tarybos nariai pritarė prieš metus. Jei švietimo įstaigų vadovų nevertintų taryba, tai galėtų daryti meras, savivaldybės administracija ar kitas įgaliotas asmuo. Gal dėl artėjančių rinkimų savivaldybės tarybos nariai nė vieno mokyklos vadovo nenuskriaudė – nepaisant to, ar gerai ar labai gerai vadovai save įsivertino, jiems buvo skirta 20 proc. pareiginės algos kintamosios dalies. Savivaldybės tarybos nariai visus vadovus įvertino tik labai gerai. Tokiam vertinimui pritarė ne visi tarybos nariai. Tie, kurie nebalsavo už vertinimą labai gerai, savo sprendimą motyvavo tuo, kad aukščiausio įvertinimo verti tik tie vadovai, kurie yra pavyzdžiai ne tik savo savivaldybėje, bet ir visoje respublikoje, tie kurie yra inovatyvūs ir turi išskirtinių pasiekimų. Užkliuvo tarybos nariams ir kartelė, kuri nulemia vertinimą. Pagrindinis motyvas labai geram vertinimui yra tai, kad mokyklos vadovas įvykdo ir net viršija veiklos užduotis. Tačiau tiesa ta, kad užduotys reikalauja skirtingo indėlio, pvz. nudažyti mo­kyklos koridorių nėra tas pats, kaip įgyvendinti tarptautinį projektą. Trumpai tariant, jei vadovas kartelę iškelia žemai, ją lengva ir peršokti. Oponuojantiems tarybos nariams užkliuvo ir tai, kad 20 proc. kintamoji dalis vadovams skirta tuomet, kai beveik visose mokyklose trūksta administravimo lėšų. Savivaldybės Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja J. Goličenko replikavo, kad nepaisant to, kokio dydžio kintamoji dalis bus skirta, tų lėšų bus rasta, nors teks skaičiuoti kiekvieną eurą. Toks ramus požiūris į išaugsiančias išlaidas leidžia manyti, kad savivaldybės finansinė padėtis itin stabili.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69