Švietimas Elektrėnų savivaldybėje: artipilnė ar pustuštė stiklinė?

Švietimas Elektrėnų savivaldybėje: artipilnė ar pustuštė stiklinė?

Rugsėjo 1-ąją į Elektrėnų savivaldybės mokyklas susirinkę mokiniai ir mokytojai, vertindami savo ugdymo bei darbo sąlygas, tikisi, jog naujieji mokslo metai bus geresni nei buvę. Tai natūralus, kiekvienais metais gyvas noras, tačiau tik laikas parodys, ar viltys išsipildys.
Išbandymai
Mūsų mokyklų, kaip ir visos Lietuvos, laukia dideli išbandymai žiemą dėl vis didėjančių elektros, kitų komunalinių paslaugų kainų. Vyriausybėje ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje jau puse lūpų kalbama apie grįžimą prie nuotolinio mokymo arba žiemos ir vasaros atostogų trukmės kei­timą (pirmas ilginant, o antras trumpinant), taip siekiant bent kiek sutaupyti pastatų išlaikymui reikalingas lėšas. Mokytojai ir kiti darbuotojai laukia naujienų apie atlyginimų didėjimą, nes tiek Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje, tiek parlamentinių partijų susitarime dėl švietimo numatytas algų didinimas nuo ateinančių metų sausio 1 d. Tačiau visą vasarą švietimo profesinių sąjungų inici­juotos derybos nedavė apčiuopiamų rezultatų, nes Vyriausybės derybininkai kol kas nenori prisiimti jokių įsipareigojimų. Šiek tiek aiškiau bus rugsėjo viduryje, kai Finansų ministerija paskelbs ekonominės raidos prognozes ateinantiems metams.
Tūkstantmečio mokyklos
Panašu, jog artimiausiais metais mūsų savivaldybę aplenks ir plačiai ištrimituotos Tūkstantmečio mokyklų programos milijonai. Va­­­­sa­rą paaiškėjo, jog savivaldybės pateikta paraiška – pažangos planas – kartu su Švenčionių ir Šilutės savivaldybėmis pateko į trečią, pas­­kutinę grupę. Į šią grupę pate­kę pažangos planai, turi daug, bet „nebūtinai esminių trūkumų“. Tai, jog ne viskas blizga Elektrėnų krašto švietime, atskleidė prieš savaitę paskelbta šalies ir savivaldybių švietimo būklės ataskaita „Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022“. Šioje ataskaitoje skaitome, jog per pastaruosius ketverius (2018–2021) metus Lietuvoje švietimu pasitikinčių gyventojų dalis paaugo 6,2 proc. punkto, t.y. švietimu pasitikėjo maždaug kas antras Lietuvos gyventojas (48,2 proc.) ir tik kas dešimtas nepasitikėjo. Taip pat randame informaciją apie Lietuvos švietimo vertinimą tarptautiniame kontekste. Londono „Legatum“ instituto sudaryto Pasaulinio gerovės indekso 2021 m. duomenimis, Lietuvos švietimas įvertintas 28 vieta iš 142 šalių ir tai yra 7 pozicijomis žemiau nei 2020 m. Taigi problemų netrūksta. Ataskaitoje galima rasti nemažai informacijos apie švietimo sistemos padėtį Elektrėnų savivaldybėje. Ši informacija turėtų padėti savivaldybės tarybos nariams ir administracijos darbuotojams įver­tinti jau priimtus sprendimus bei planuoti būsimus.
Statistika
Pradžiai šiek tiek statistikos, ku­ri padeda įvertinti, kokią vietą visos šalies švietime užima Elektrėnų sa­vivaldybės mokyklos, jose besi­mokantys mokiniai bei dirbantys mokytojai. 2021 metais (nors ataskaita skelbiama 2022 metais, tačiau visi duomenys yra už prieš tai buvusius) savivaldybėje veikė 8 bendrojo ugdymo mokyklos (pra­dinės, progimnazijos ir gimnazijos), 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (vaikų darželiai), 2 neformaliojo vai­kų švietimo įstaigos ir 1 profesi­nio mokymo įstaiga. Visose jose mo­kėsi 4 774 mokiniai. Tai yra kiek mažiau nei vienas procentas vi­sų Lietuvos moksleivių. Dėmesio verta aplinkybė, jog mažiau nei 5 proc. vaikų nuo 3 metų yra vežami į mokyklas. Visoje Lietuvoje šis procentas yra didesnis ir tai rodo, kad savivaldybės mokyklų tinklas yra tvarkomas gerai. Visgi, pagrindinis švietimo sistemos rodiklis yra ugdymo rezultatai ir čia matome nerimą keliančių ženklų.
Rodikliai
Vieni svarbiausių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybės ir efektyvumo rodiklių yra pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai. Mūsų savivaldybėje abiturientų, išlaikiusių 3 ir daugiau VBE, procentinė dalis yra didesnė nei panašiose sa­vivaldybėse, tačiau yra nemažas atotrūkis tarp miesto ir kaimo mokyklų. Tačiau visų VBE (išskyrus fizikos ir geografijos) rezultatai yra žemesni nei šalies vidurkis. Paskutiniais metais išaugo per PUPP bent pagrindinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis, tačiau ji yra mažesnė nei panašių savivaldybių. Ieškant tokio atsilikimo priežasčių, vi­sų pir­ma, į akis krenta prastas mokinių aprūpinimas moky­mo priemonėmis. Pavyzdžiui, 100 savivaldybės mo­kinių tenka vos 15 kompiuterių, kai panašiose savivaldybėse šis rodiklis yra dvigubai didesnis. Panaši situacija yra ir mokyklas aprūpinant daugialypės terpės projektoriais ir sąveikiosio­mis lentomis. Akivaizdu, jog be pa­žangių mokymosi priemonių net ir geriausiems mokytojams yra sunku pasiekti gerų rezultatų. Kitas geresnių mokinių mokymosi rezultatų gerinimo rezervas – daugiau aukštas kvalifikacines kategorijas turinčių mokytojų skaičius.
Pedagogai
Vos 35 procentai Elektrėnų sa­vivaldybėje dirbančių mokytojų tu­­ri mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas, kai šalyje tokių yra bent 10 procentų daugiau. Tokia situacija susiklostė todėl, jog savivaldybėje nėra skiriama pakankamai lėšų pe­dagogų kvalifikacijos tobulinimui. Dar vienas sver­tas gerinti moksleivių mokymo­si ir mokytojų darbo sąlygas – mokinių skaičiaus klasėse (tai visų pirma aktualu Elektrėnų ir Vievio mo­kykloms) mažinimas. Tačiau sa­vivaldybės taryba juo nesinaudo­ja ir paskutiniame posėdyje patvirtino net didesnį nei Vyriausybės leistą mokinių skaičių keliose pradinio ugdymo klasėse. Taip ne tik bloginamos sąlygos mokiniams ir mokytojams, bet neskaidriai naudojamos švietimo lėšos. Tiesa, mūsų savivaldybės kol kas praktiškai nepalietė vis garsiau aptarinėjama mokytojų trūkumo problema. Neabejotinai tai yra tiek išmintingos mokyklų vadybos veik­los rezultatas, tiek ir pirmus metus pradėtų taikyti pedagogų pritraukimo į mo­kyklas priemonių, kurias patvirtino savivaldybės taryba, taikymo pasekmė.
Ugdymo bėdos
Atskirai reikia paminėti įtrau­kiojo ugdymo situaciją mūsų mokyklose. Įtraukusis ugdymas reiškia lanksčią švietimo sistemą, kuri užtikrina visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl savo negalios, lyties, tautybės ar kitu pagrindu, užtikrinant visiems vaikams teisę mokytis bendroje mokymosi aplinkoje, visiems besimokantiesiems sukuriant lygias mokymosi galimybes. Tam reikia specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikyti mokyklos aplinką, suteikti individualizuotos pagalbos priemones bei specialistų pagalbą ugdyti savo asmenybę, talentus, kūrybingumą ir gebėjimus, mokantis drauge su visais. Paskutiniais metais įtraukiajam ugdymui yra skiriamas išskirtinis dėmesys, skiriant didelius finansinius išteklius bei ruošiant pagalbos mokiniui specialistus. Deja, Elektrėnų savivaldybės mokyklose yra nemažos problemos diegiant įtraukųjį ugdymą. Jose trūksta švietimo pagalbos specialistų, kurių darbas yra viena iš sėkmingo įtraukiojo ugdymo diegimo prielaidų. Todėl neturėtų stebinti faktas, jog mūsų savivaldybės mokiniams švietimo pagalbos lėšų skaičiuojant vienam mokiniui yra skiriama kone mažiausiai Lietuvoje – apie 150 Eur (panašiose savivaldybėse tam ski­riama per 210 Eur). Neri­mą kelia ir tai, jog tik 50 proc. specialiųjų ugdymo poreikių tu­rinčių vaikų įtraukta į neformalio­jo ugdymo veiklas, kai panašiose savivaldybėse tokių vaikų yra daugiau kaip 60 proc.
Trūksta dialogo
Apibendrinant aukščiau pami­nėtus faktus bei tendencijas, Elektrėnų savivaldybės gyventojai neturėtų labai skųstis jų vaikams teikiamu švietimu. Iš kitos pusės, akivaizdu, jog yra nemaža vietų, kur situacija galėtų būti geresnė. Vienas iš efektyviausių mo­kyklų bendruomenėms geriausių sprendimų priėmimo kelių – tarimasis su šiomis bendruomenėmis. Tačiau mūsuose nėra įkurta savivaldos lygio konsultacinė institucija švietimo taryba, nėra vei­kiančios savivaldybės švietimo ša­­kos kolektyvinės sutarties. O mo­kyklų bendruomenėms atstovaujan­ti švie­­timo tarybos veikla bei švie­time dir­bančių darbuotojų socialines-eko­nomines teises išplečianti kolektyvinė sutartis yra laiko patikrinta tarimosi su visuomene, geriausių sprendimų paieškos forma. Taigi, sukūrus lygiateisiu dialogu su visuomene grįstą sprendimų priėmimo mechanizmą, Elektrėnų savivaldybės valdžia galės priiminėti spartesnę pažangą bei geresnius mokinių ugdymo rezultatus laiduo­jančius sprendimus. Ir tada, pasitinkant kitus mokslo metus, bus daugiau optimizmo ir net didžiausi pesimistai, vertindami mūsų švietimo sistemą, matys artipilnę, o ne pustuštę stiklinę.

Audrius Jurgelevičius

 

Dovilės Galambiauskaitės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69