Seimo kadencijai įpusėjus

Seimo kadencijai įpusėjus

Seimo kadencija įpusėjo. Per tuos metus į Seimo nario darbą aktyviai įsitraukiau ir aš, Kaišiadorių-Elektrėnų vienmandatinėje rin­kiminėje apygardoje išrinkta Laimutė Matkevičienė. Noriu rinkėjus informuoti, ką per tuos metus nuveikiau kartu su valdančiąja Valstiečių ir žaliųjų partijos koalicija.
2017 m. birželį pakeistas Darbo kodeksas: sudarytos sąlygos lankstesniems darbo santykiams.
2018 m. pradžioje vidutinis atlyginimas (nuo 2017 m. pradžios) buvo padidintas 100 eurų (iki 864 € prieš mokesčius). SODROS duo­menimis, augimas siekia iki 12–13 proc. Dėl mokestinės pertvarkos nuo 2019 m. pradžios atlyginimas dar padidės apie 40–60 eurų „į rankas“.
Papildomos lėšos bus skirtos atskirų profesinių grupių atlyginimams didinti: gydytojams ir rezidentams, mokytojams, mokslininkams, policininkams, kultūros darbuotojams, valstybės tarnautojams…

Pensijų augimas
2017 metais vidutinė senatvės pensija siekė 301 € ir tai buvo 35 € daugiau nei 2016 metais (266 €).
Po indeksavimo 2018 metais vidutinė senatvės pensija siekia 318,6 €.

Valstybės valdomų įmonių ir organizacijų pertvarka
2017-ųjų pradžioje prasidėjo „Lietuvos geležinkelių“ pertvarka. 2017 m. birželį patvirtinta urėdijų pertvarka – valstybės turtas pradėtas valdyti efektyviau. 2017 metais pakeis­tas kelių priežiūros įmonių tinklas, suformuota viena įmonė. 2018 metais Registrų centras iš Teisingumo ministerijos perduotas Susisiekimo ministerijos žinion, pradėta jo valdymo pertvarka, atskirų vystytų sistemų (pavyzdžiui, e.sveikata) auditavimas.

Sveikatos apsauga
2017 metais pakeista kom­pensuojamųjų vaistų sistema – prio­ritetas teikiamas tiek pat efektyviems generiniams vaistams, kurie tą patį kokybišką rezultatą garantuoja už mažesnę kainą, todėl taupomos lėšos skiriamos anksčiau nekompensuotiems vaistams. 2017 m. birželį įvestos PSO rekomenduojamos alkoholio ribojimo priemonės – trumpesnės darbo valandos, didesnis amžiaus limitas, didesni akcizai, rek­lamos apribojimai. Visa tai duoda rezultatų – 2018 m. rugsėjo duomenimis, alkoholio vartojimas vidutiniškai sumažėjo po 10–20 procentų, o atskirose kategorijose (pavyzdžiui, „tarpinių produktų“ – įvairių sidrų ir pan.) krito dviem trečdaliais.

Ligoninių tinklo išlaikymas ir efektyvi transformacija
2018 metais pradėta diskusija dėl ligoninių tinklo efektyvinimo, telkiant ir koncentruojant specialistus, garantuojant tolygų jų apkrovimą ir deramą paslaugų gyventojams kokybės lygio užtikrinimą. Ligoninės nebus uždaromos, jos nuo­sekliai kei­sis pagal gyventojų poreikius.

Jaunoms šeimoms ir vaikams
Nuo 2017 metų pradžios įsigaliojo Vaiko pinigų modelis – šiuo metu vaiko pinigus (30 € vienam vaikui) gauna beveik visi Lietuvos vaikai – 500 tūkst. vaikų, kai anksčiau PNPD nauda pasiekdavo tik 150–200 tūkst. vaikų. Nuo 2019 metų vaiko pinigai padidinti iki 50 eurų kiekvienam vaikui. Nuo 2018 m. rugsėjo pradėjo veikti paramos pirmajam jaunos šeimos būstui programa – teikiama nuo 15 iki 30 procentų būsto vertės parama.

Mokesčių ir pensijų reforma
Jungiamos darbuotojų ir darbdavio įmokos, skaidresnė ir lengviau administruojama gyventojų pajamų, sveikatos ir socialinio draudimo mokesčių sistema. Gyventojų pajamos didės po 40–60 € per mėnesį. Pensijų kaupimo pertvarka apsaugos apie 400 tūkst. gyventojų, kuriems iki šiol veikęs modelis leido nekaupti senatvei, dėl ko jie likdavo tik su bazine Sodros pensija, kuri negali užtikrinti orios senatvės. Nuo 2019 m. pradžios pradėsiantis veikti modelis apsaugos dirbančius piliečius. Sod­ros skola valstybės biudžetui panaikinta ir perkelta į biudžetą – vien dėl šio sprendimo dabartiniai pensininkai per metus sulauks iki 200 mln. eurų didesnių suminių išmokų.

Krašto gynyba
Krašto gynybai NATO rekomenduojami 2% nuo BVP bus skirti jau 2018 metais – pora metų anksčiau, nei planavo ankstesnės Vyriausybės. Sudarytas nacionalinis susitarimas iki 2030 metų palaipsniui didinti finansavimą ir pasiekti 2,5% nuo BVP lygį. Sukurta Gynybos pirkimų agentūra – tai leis išvengti anksčiau galimai neskaidrių viešųjų pirkimų gynybos srityje, pagarsėjusių „auksinių šaukštų“ istorijų. Pradėti realūs pasiruošimo darbai kuriant brigadą „Žemaitija“.

Vaiko teisių apsaugos reforma
2017 metais įvykdyta vaiko teisių apsaugos pertvarka – uždraustas smurtas prieš vaikus ir pradėtas diegti naujas vaikų apsaugos nuo smurto modelis. Šiuo metu SADM ruošia pakeitimus jo tobulinimui, kad apsauga nuo smurto nevirstų šeimų ardymu.

Aukštojo mokslo pertvarka
Mažėjant studentų skaičiui efektyvinamas aukštojo mokslo įstaigų tinklas – LEU jungiasi prie VDU, MRU prie VGTU, ŠU prie VU. Tai vyksta pačioms aukštosioms mokykloms pritariant.

Etatinis mokytojų apmo­kėjimas ir „klasių krepšeliais“ pagrįstas mokyklų tinklas
Nuo 2018 m. rugsėjo įsigaliojęs ir pradėjęs veikti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis leidžia subalansuoti mokytojų darbo atlyginimo sistemą, išvengti netolygumų. Šiuo metu jau baigiasi pereinamasis laikotarpis, mobilios ŠMM darbo grupės padeda spręsti sudėtingesnių mokyklų situacijas ir suderinti administracijų ir mokytojų interesus.
Mokytojų apmokėjimo modelis pradėjo veikti kartu su „klasių krepšelio“ modeliu, kuris leidžia lanksčiau atsižvelgti į mažesnių rajonų mokyklų situaciją, pagal klases, o ne moksleivių skaičių formuoti mokyklų finansavimo sprendimus.

Darbuotojų interesų apsauga
Darbo santykių reglamentavimas perduotas Trišalei tarybai, kurioje darbdavių ir darbuotojų kolektyvinės asociacijos sutaria dėl darbo santykių reguliavimo, tariasi dėl minimalios algos dydžio ir kitų darbuotojų interesų apsaugai esminių klausimų. Vyriausybė į tai stengiasi kištis minimaliai.
Didinama valstybės parama profesinėms sąjungoms – gyventojai gali skirti iki 1% savo moka­mo gyventojų pajamų mokesčio kolektyvinėms darbuotojus atstovaujančioms organizacijoms, dėl to joms atsiranda realios finansinės galimybės deramai ginti savo narius.
Darbo birža keičiasi į Užimtumo tarnybą, kartu keičiasi ir teikiamų paslaugų orientacija – vietoj formalios pašalpų skirstymo institucijos tampa gyventojų užimtumo skatinimo ir jų kompetencijų ugdymo įstaiga.

Valstybės tarnybos pertvarka
Pertvarkyti teisiniai valstybės tarnybos pagrindai – sudarytos sąlygos lankstesniam priėmimui į valstybės tarnybą, laikmetį atitinkanti motyvacijos ir darbo užmokesčio sistema.

Moksleivių ugdymas
Pagal ES šalių praktiką pailgintas mokslo metų laikas – mokslei­viai turės daugiau galimybių įgyti ir įtvirtinti žinias, jas plėsti praktiniais įgūdžiais už mokyklų ribų.
Sukurtas ir 2018 m. rudenį pradėjo veikti Moksleivio kultūros pasas – moksleiviams suteikiama fiksuota lėšų suma, kurią kiekvienas gali tikslingai panaudoti kultūrinėms veikloms – muziejų bilietams, spektakliams, kitoms daugiau nei 300 skirtingų atrinktų kultūrinius įgūdžius formuojančių veiklų. 2018 m. pavasarį pradėtas diegti visos dienos mokyklos modelis – moksleiviams užtikrinamos ir finansuo­jamos ne tik bazinės ugdymo paslaugos, tačiau ir platus popamokinių užimtumo ir veiklų sąrašas.

Naujų darbo vietų kūrimas
Aktyviai veikianti „Inves­tuok Lietuva“ pritraukia vis daugiau investicijų, jos kuriasi ne tik aplink didžiuosius šalies miestus (Kauną, Klaipėdą), tačiau ir regionuose. Pavyzdžiui, 2018 metais paskelbta apie naujus didelius pramoninius kompleksus Anykščiuose, Akmenėje, Marijampolėje ir kitur.
Plečiamos Laisvosios ekonomikos zonos ir pramonės parkai – tiek didinamos jau dabar veikiančios zonų teritorijos, tiek kuriamos naujos.

Pranešėjų apsauga ir kova prieš korupciją
Nuo 2019 m. pradžios pradės veikti naujas pranešėjų apsaugos modelis, kuris garantuos pilietiškų ir korupcijai nepakančių valstybės ir privačių įmonių darbuotojų teisinę apsaugą, neleis prieš juos taikyti administracinių ar kitokių poveikio priemonių, jie negalės būti atleidžiami iš pareigų, mažinamas jų darbo užmokestis ar kitaip bloginamos jų darbo sąlygos.
STT suteikta teisė potencialiai rizikingas situacijas stebėti dar nepradėjus ikiteisminio tyrimo. Žvalgybos institucijos jau gali keistis turima informacija, ir vienos institucijos surinkta, tačiau kitai institucijai vertinga informacija nėra prarandama.
Baudžiamajame įstatyme iš esmės padidintos sankcijos už korupcinius nusikaltimus. Paruoštas civilinio turto konfiskavimo mechanizmas, kuris leis turtą atimti iš tų asmenų, kurie negalės pagrįsti jo teisėtos kilmės.
Po „MG Baltic“ tyrimo paruošti lobistinės veiklos, politinių partijų finansavimo modelių pakeitimai, kurie artimiausiu metu bus pradėti nagrinėti Seime.

Konstitucijos keitimas – daugybinė pilietybė, individualus konstitucinis skundas
Pradėti teisiniai pasiruošimo darbai, kad 2019 metų pavasarį kartu su Prezidento rinkimais įvyktų referendumas dėl daugybinės pilietybės įteisinimo. Taip būtų apsaugoti beveik pusės milijono lietuvių, gyvenančių ne Lietuvoje, interesai ir ryšiai su Tėvyne.
Pradėta individualaus konstitucinio skundo įteisinimo procedūra – tai sudarys galimybę patiems piliečiams ginti pagrindines savo konstitucines teises ir laisves.
Šie ir kiti darbai, apie ku­riuos mažai kalbama viešojoje erdvėje, atlikti per dvejus Seimo veiklos metus. Ar tai gerai, ar blogai, spręsti teisė paliekama rinkėjams.

Jūsų Seimo narė
Laimutė Matkevičienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69