Savivaldybės tarybos posėdyje. Baltą švarką juodais siūlais siuvo

Savivaldybės tarybos posėdyje. Baltą švarką juodais siūlais siuvo
Kęstučio Vaitukaičio vadovaujama savivaldybės taryba grįžo prie tų pačių darbo metodų,  kuriais dirbo savivaldybės įkūrimo pradžioje, – į vadovaujamus postus skirti  „savus“ žmones.  Savi žmonės prieš 12 metų buvo ir Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorius  Zenonas Belickas, ir jo pavaduotoja Edita Paberalienė. Tada Z. Belickas ir jo pavaduotojos vyras Andrejus Paberalis priklausė vienai Socialliberalų partijai ir su K. Vaitukaičio vadovaujama Centro sąjunga (Elektrėnų sk.)  buvo sudarę koaliciją.  Iš tos koalicijos buvo išrinkti pirmieji savivaldybės vadovai: K. Vaitukaitis – meras, Andrejus Paberalis – jo pavaduotojas, Kristijonas Kameneckas – administracijos direktorius. Ši trijulė rinkosi vadovus naujai sukurtoms savivaldybės įstaigoms, keitė vadovus įstaigose, kurios iš Trakų ar Kaišiadorių rajonų buvo priskirtos Elektrėnų savivaldybei. Visi tie paskirti, t.y. konkursus laimėję, vadovai sėkmingai dirbo visus 12 savivaldybės gyvavimo metų, kol, vienas iš jų, Z. Belickas,  pasirodo, dirbo blogai, nors neturėjo jokių drausminių nuobaudų, ir gegužės 30 d. vykusiame tarybos posėdyje buvo atleistas iš užimamų pareigų.
Julija Kirkilienė
Šiurkščiai pažeidinėjo darbo drausmę
Ilgiausiai šiame posėdyje tarybos nariai ir plušėjo  prie sprendimo projekto „Dėl drausminės atsakomybės taikymo“. Z. Belicko pavaduotoja E. Paberalienė, pasirodo, parašė skundą savivaldybės tarybai ir merui, kad jos viršininkas piktnaudžiauja tarnybine padėtimi. Skundas surašytas buvo po to, kai savivaldybės taryba iš Greitosios medicinos pagalbos stoties, kuriai vadovavo K. Kameneckas, sukūrė naują įstaigą „Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras“, nutarė prie jos prijungti daugumą savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, o naujosios įstaigos vadovu palikti K. Kamenecką.
Skundui tirti meras sudarė kompetentingą komisiją, kuri nustatė, kad tas PSPC direktorius šiurkščiai pažeidinėjo darbo drausmę: neinformuodamas steigėjo pardavinėjo ir pirko įmonei automobilius, pats sau išsirašinėja komandiruotes į tarptautines šeimų gydytojų konferencijas Kroatijoje, Austrijoje, Meksikoje, Islandijoje, į darbą buvo priėmęs savo dukrą, o žentas laimėjo konkursą įstaigoje remonto darbams atlikti, direktorius atostogų metu naudojosi tarnybiniu automobiliu ir pasirašinėjo raštus, dirbo po 16 valandų per parą ir už tai ėmė atlyginimą. Už visus tuos šiurkščius darbo drausmės pažeidimus valdančioji dauguma nutarė Z. Belicką atleisti iš direktoriaus pareigų. Nesuminkštino jų širdžių Danguolės Kliucevičienės pastabos, kad per visus tuos 12 metų savivaldybės kontrolieriaus tarnyba nerado jokių pažeidimų, Arvydo Vyšniausko siūlymas skirti tik papeikimą, kadangi anksčiau jokia nuobauda nebuvo skirta, nei Stasio Lančinsko priminimas, kad Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, vadovaujamas Z. Belicko, yra vienas iš  geriausiai įrengtų centrų Lietuvoje ir rodomas pavyzdžiu kitiems šalies Pirminės sveikatos priežiūros centrams, apie tai rašoma respublikinėje spaudoje. Niekas iš tarybos narių neprisiminė kitos nesenos istorijos, kai Vyriausioji etikos komisija dėl giminaičių įdarbinimo pripažino viešuosius ir privačius interesus sumaišius  vienos savivaldybės įstaigos vadovą, bet taryba tam vadovui drausminės nuobaudos iš vis neskyrė.
Z. Belicko svarstyme ir balsavime dėl atleidimo nedalyvavo buvusi PSPC gydytoja Danguolė Švenčionytė, pareiškusi, kad ji gerbia savo buvusį vadovą ir Laimutė Ablingienė, prieš tai pasakiusi, kad jos vadovas dirbo Sizifo darbą. (Pasak legendos, dievai pasmerkė Sizifą ridenti didžiulį akmenį į kalno viršūnę, nuo kurios šis nuriedėdavo veikiamas savo svorio. Dievai manė, jog nėra baisesnės bausmės už bergždžią ir beviltišką darbą).
Z. Belickas, žinoma, su tokiu sprendimu nesutiko, aiškinosi, kad pažeidimai per smulkūs tokiai bausmei,  tik ponui neįtikęs,  ir, žinoma, yra pasiruošęs į pareigas grįžti per teismą. Kad su juo norėjo susidoroti, pasak Z. Belicko, matoma kaip ant balto švarko juodos siūlės.
Surado atpirkimo ožį
Štai kaip sprendimą atleisti iš pareigų Z. Belicką  komentuoja tarybos narys, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius:  
Iš tarybos nariams pateiktos medžiagos vienareikšmiškai matosi, kad direktorius Z. Belickas padarė ne vieną teisės akto pažeidimą ir siūloma drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo – yra pagrįsta. Tačiau iš vicemero Viktoro Valiušio ir savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko pasisakymų svarstymo metu sustiprėjo įsitikinimas, kad ir kitose savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose situacija yra panaši. Deja, savivaldybės atsakingi pareigūnai negali ar nenori jos matyti ir taisyti situaciją. Esu giliai įsitikinęs, kad VšĮ EPSPC esančios situacijos niekas „nepastebėtų“, jei ilgametė Z. Belicko pavaduotoja, buvusi savivaldybės tarybos narė E. Paberalienė nebūtų surašiusi skundo. Kokie buvo skundo rašymo motyvai ir kodėl jis atsirado tik dabar, nors pažeidimai buvo daromi ne vienerius metus, niekas negali paaiškinti. Balsuodamas susilaikiau, nes iš aukščiau išdėstytų faktų matosi, kad Z. Belickas paverstas atpirkimo ožiu ir jo atleidimas nepakeis neskaidrios finansinės situacijos Elektrėnų savivaldybės valdomose sveikatos priežiūros įstaigose. Belieka patikėti mero žodiniu patikinimu, kad panašūs patikrinimai artimiausiu metu bus padaryti ir kitose įstaigose.
Ne viskas blogai
Ne viskas blogai yra mūsų savivaldybėje. Pavyzdžiui, gerai yra surenkami į biudžetą gyventojų pajamų mokesčiai ir atsirado lėšų Kazokiškių gyventojams sumokėti už prisijungimą prie naujojo vandentiekio ir nuotekų tinklų, o daugiabučio namo bendrijai „Panerių dvaras“ namo apšildymo įrengimui  skirti 50 tūkst. litų.
Panerių daugiabutis namas, uždarius Vievio sanatorinę mokyklą, liko be apšildymo. Dvidešimt keturių  butų name  gyvenantys žmonės nutarė įsirengti geoterminį namo apšildymą ir prašo savivaldybės trečdaliu prisidėti. Bendrijos pirmininkė Vanda Malaiškienė dėkojo savivaldybės vadovams už supratimą, kad namo gyventojai, uždarius sanatorinę mokyklą, liko be darbo ir be namo šildymo (anksčiau namas buvo šildomas iš  mokyklos katilinės), kad  sutiko tą skriaudą nors dalinai kompensuoti. Kad jau atsirado pinigų, tai savivaldybė pasišovė lizingo būdu nuomoti  naują autobusiuką, o senąjį atiduoti Beižionių vaikų globos namams. Tiesa, tas sprendimas buvo priimtas tik mero nutarimu, nes  balsams pasiskirsčius po lygiai – 11 balsavo už, 9 susilaikė, 2 balsavo prieš. Tokiu atveju sprendimas priimamas posėdžiui pirmininkavusio tarybos nario, šiuo atveju mero, sprendimu.
Taupyti yra brangu
Be reikalo elektrėniečiai visa šeima maudosi viename vandenyje ar vandenį į dubenėlį lašina, norėdami sutaupyti. Nuo liepos 1 d. elektrėniečiams brangsta šaltas vanduo ir skaitiklių, įrengtų daugiabučiuose namuose, priežiūros kaina. Už šaltą vandenį iki šiol mokėjome po 5,93 Lt/m3, nuo liepos 1 d. mokėsime po 6,30 Lt.  Už skaitiklių priežiūrą mokėjome po 4,54 Lt, nuo liepos 1 d. mokėsime po 4,77 Lt. Tiesa, nuosavų namų gyventojams kainos sumažės. Elektrėnų komunalinio ūkio direktorius Ričardas Leckas tarybos nariams aiškino, kad kainos kyla dėl vandens realizacijos mažėjimo. Dideliuose miestuose vandens kainos yra mažesnės dėl didesnio suvartojimo kiekio. O taupūs elektrėniečiai niekur nedings – bus priversti  brangiau už vandenį mokėti, nes, pasak R. Lecko, vandens sunaudojimas Elektrėnuose sumažėjo maždaug 10 proc. Pagal R. Lecko, vandens sunaudojimas mažėja ne tik dėl taupumo, bet ir todėl, kad Elektrėnuose mažėja gyventojų. Tarybos narys A. Adomaitis abejojo, ar tarybos nariams teisingai yra ta formulė, pagal kurią skaičiuojamos kainos, pateikiama. Gal tik kainų komisija ir formulėmis dangstomasi, norint daugiau mokesčių surinkti, nes neišmanantiems galima bet ką kalbėti.
Kiti sprendimai
Tarybos nariai paskutiniame pavasario posėdyje apsvarstė 33 klausimus ir visiems pateiktiems sprendimų projektams pritarė. Buvusiam Lietuvos energijos direktoriui, apsigyvenusiam Elektrėnuose prie ežero, Laimonui Lukočiui  leido į ežerą tiltelį pasistatyti,  dešimčiai metų panaudos teise atidavė naujajai K. Kamenecko vadovaujamai įstaigai – Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centrui – dalį Elektrėnų ir Vievio ligoninių nenaudojamų patalpų, nustatė visų, išskyrus Pirminės sveikatos priežiūros ir Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centrų, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų premijų dydžius, patvirtino nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, patvirtino biudžeto apyvartos lėšų naudojimo tvarką, 16 tūkst. 200 Lt skyrė programos „Narkotikai – skrydis į bedugnę“ programai.  Į posėdį užsukęs buvo ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) direktoriaus pavaduotojas plėtrai Osvaldas Markevičius, bet tarybos nariai jo nepaklausė, kaip  vykdys teismo sprendimą nevežti į Kazokiškes šiukšlių, tik nurodė  merui  K. Vaitukaičiui, kaip balsuoti visuotiniame VAATC akcininkų susirinkime. Šį kartą tarybos nariai neturėjo jokių pareiškimų, jokių paklausimų ir net informacijos, Tik išsiskirstydami vis diskutavo, kad tokius prasižengimus, kuriuos padarė Z. Belickas, daro gal daugumos savivaldybei priklausančių įstaigų vadovai, tik jų niekas netikrina ir nebaudžia. Tik dabar meras įpareigojo juristus paruošti viešųjų įstaigų automobilių įsigijimo taisykles, o kad kiekvienoje įstaigoje dirba vadovų giminaičiai ir artimieji tikrai matoma aiškiai, tarsi juodi siūlai ant balto švarko.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69