Pėsčiųjų takas sukiršino gyventojus su valdžia

Pėsčiųjų takas sukiršino gyventojus su valdžia

Julija Kirkilienė

Draugystės g. 4 namo gyventojai savivaldybės vadovų prašė suolelį pastatyti kitoje vietoje ir išsakė savo nusivylimą valdžia, kad su jais kalba nešvankiais žodžiais
Draugystės g. 4 namo gyventojai savivaldybės vadovų prašė suolelį pastatyti kitoje vietoje ir išsakė savo nusivylimą valdžia, kad su jais kalba nešvankiais žodžiais

Elektrėnų savivaldybėje sėk­mingai įsisavinamos Europos lėšos, o už tas lėšas daromi darbai, kaip sako valdininkai, žmonių labui. Projektus rašo bei darbus vyk­do savivaldybės specialistai ir tuo taip didžiuojasi, kad žmonėms paprašius tuos darbus atlikti su jais pasitarus, gauna atsakymą: apsišikę buvote, dabar nors sutvarkysime. Ar tokia su žmonėmis kalbėjimo leksika atsirado dėl specialistų per ilgo darbo vienoje vietoje, ar kad valdančioji partija tokią leksiką vartoja net savo socialiniuose tinkluose, tegul spręs psichologai. Elektrėnų Draugystės gatvės gyventojai, šioje gatvėje gyvenantys tiek laiko, kiek stovi Elektrėnai, norėtų kitokio pokalbio su valdžios vyrais ir kitokių darbų, kurie tikrai būtų žmonių labui…

Suolelis išduotų paslaptis
Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą patrauklios, saugios ir gyventojų bei verslo subjektų poreikius atitinkančios infrastruktūros Elektrėnų mieste sukūrimo projektui. Jį įgyvendinus, teritorijose prie Elektrėnų marių ir daugiabučių namų kiemuose bus skatinama gyventojus aktyviai leisti laisvalaikį, o verslininkus – investuoti. Su tokiu projektu nebuvo susipažinę Draugystės gatvės gyventojai, o vykdant darbus – pasukant pėsčiųjų taką link gyvenamųjų namų – nuskeltas net Draugystės g. 4 namo pamatų kampas. Kai gyventojai, pamatę Draugystės gatvėje besisukio­jančius Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėją Virgaudą Šimkūną su Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėju Arūnu Butrimavičiumi, norėjo pasikalbėti apie suo­lelio pastatymo vietą ir nugriautą kampą, sulaukė atsakymo maždaug tokio: apsišikę gyvenate, tai mes sutvarkysime, o namą susiremontuosite patys. Vėliau, kai gyventojai nuoskaudų išsakyti atėjo pas administracijos direktorių Virgilijų Pruską, V. Šimkūnas gynėsi tų žodžių, kuriuos­ girdėjo keletas žmonių. Gyventojai pas administracijos direktorių juo­kavo, kad Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas labai nervingas, todėl gal jau nebegali to darbo dirbti. Bet tai buvo tik pajuo­kavimas. Iš tikrųjų Draugystės g. 4 namo gyventojai atėjo direktoriaus prašyti, kad suolelį pagal taką statytų toliau

Vieta suoleliui paruošta, gyventojų nuomone, per arti namo
Vieta suoleliui paruošta, gyventojų nuomone, per arti namo

nuo namo. Planuojamas betoninis suolelis stovėtų beveik po pat namo langais ir tai trukdytų ne tik gyventojams, bet ir tiems, kas ant suolelio sėdės: visus pokalbius girdėtų namo gyventojai. Dainos žodžiai, kad suo­lelis neiš­duoda paslapčių, čia netiktų. Draugystės g. gyventojus neramina ne paslaptys, bet tai, kad naktimis ant suolelių pasėdėti pamėgs narkomanai ar girtuokliai, todėl trukdys žmonių ramybę.

Direktoriaus garbės žodis
Tiesiant naująjį pėsčiųjų taką, pagal namą buvo dirbama su technika taip, kad nuskilo net namo pamatų kampas. Gyventojai nerimauja, kad namą dabar tvarkys Elektrėnų komunalinis ūkis, o už darbą mokėti teks gyventojams. Direktorius V. Pruskas gyventojams pažadėjo pats apžiūrėti, kaip ten vyksta darbai ir sakė, kad nuskilusį namo pamatų kampą suremontuos tie, kas nuskėlė. Tokia tvarka. Dėl suolelio direktorius kalbėjo taip: dabar suolelį pastatys, kaip planuota, nes esą, jei pakeistų projektą, gal nebegautų Europos Sąjungos finansavimo. Bet jei sėdintys ant suolelio naktimis trukdys gyventojų ramybę, direktorius davė garbės žodį – o žodžio jis, sako, visada laikosi – įbetonuotą suolelį išgriauti ir pastatyti kitoje vietoje. Gyventojai pakraipė galvą, kad direktorius ardymui ir naujo suolelio statymui pinigų netaupo…
Ar tikrai suolelį perkelti į kitą vietą nėra galimybės, klausėme Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir investicijų fondų projektų I departamento Urbanistinės plėtros projektų skyriaus viršininko, kuruojančio Elektrėnų projektą, Vygando Aleknos ir gavome atsakymą:
Manau, kad tokio pobūdžio pa­kei­timai neturėtų būti laikomi esminiu techninio projekto sprendinių keitimu, dėl ko būtų svarstomas klausimas, ar patirtos išlaidos yra tinkamos finansuo­ti projekto lėšomis. Suolelio perkėlimas, matyt, iš esmės nepablogintų Projektu kuriamos viešosios infrastruktūros funkcionalumo, patogumo ja naudotis vietos bendruomenei, dėl ko, visumoje, ir įgyvendinami šie projektai.

Detektyvai

Taip nuskeltas Draugystės g. 4 pamatų kampo betonas
Taip nuskeltas Draugystės g. 4
pamatų kampo betonas

Žmonėms, atėjus pas administracijos direktorių, šis bandė aiškinti, kad kalbės tik su išrinktuoju namo atstovu. Tada trys namo gyventojai ir sužinojo, kad dar 2007 metais namo gyventojų atstovu išrinktas Anigas Henrikas Zabarauskas. Tas atstovas iš karto po straipsnio „Dideli darbai vyksta pogrindyje: kažkas kažką daro, bet, ką daro – niekas nežino“ laikraštyje „Elektrėnų kronika“, savivaldybės administracijai parašė prašymą, kuriuo informavo, kad jis turi namo gyventojų įgaliojimą atstovauti namo gyventojų interesams visose valstybinėse įstaigose ir visus klausimus dėl su namo gyventojais kylančių problemų prašė spręsti su jo žinia. Prie to prašymo pridėjo 2007 m. spalio 31 d. gyventojų susirinkimo protokolo kopiją. Tame protokole parašyta, kad prieš 11 metų įvykęs namo gyventojų susirinkimas, kuriame dalyvavę visi gyventojai ir visi vienbalsiai nutarę jį išrinkti namo atstovu. 10 kalbintų namo gyventojų sakė jokiame susirinkime niekada nedalyvavę ir atstovo nerinkę, bet prisiminė, kaip prieš 11 metų A.H. Zabarauskas kalbėjęs, jog namą reikia tvarkyti ir žadėjęs tuo užsiimti. Pats A. H. Zabarauskas sako, kad visi gyventojai pasirašė ir jis tuos parašus turi, kad jis išrinktas namo atstovu. O direktoriui prašymą parašęs po straipsnio laikraštyje ir direktoriaus taip pat klausęs, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie tako rekonstrukciją. Birželio 20 dieną jis buvo ką tik grįžęs iš ligoninės ir pažadėjo pasidomėti nuskilusiu namo betonu bei suolelio vieta.
Kitą detektyvą gyventojai papasakojo direktoriui apie medžių kirtimą ir jų išvežimą. Medžių kirtimas buvo sustabdytas iš karto po to, kai gyventojai straipsnio autorę atsivedė į įvykio vietą ir pakalbėjo su administracijos direktoriumi. Nuo tada medžių kirtimas buvo sustabdytas, bet nukirstos liepos ir ąžuolo išvežimas buvęs tikras detektyvas, kurį žmonės stebėjo ir fotografavo. Nukirsti medžiai buvo išvežti naktį ir tik iš antro bandymo. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Laimonas

Pirmosios Elektrėnų mokyklos pastate gyvenantys žmonės puoselėja savo kiemo aplinką ir sakė esantys įsižeidę, pavadinti apsileidėliais (pakeistas necenzūrinis žodis)
Pirmosios Elektrėnų mokyklos pastate gyvenantys žmonės puoselėja savo kiemo aplinką ir sakė esantys įsižeidę, pavadinti apsileidėliais
(pakeistas necenzūrinis žodis)

Čiakas redakciją informavo, kad nėra išduota sutikimų kirsti medžius valstybinės žemės sklypuose (kadastro Nr. 7930/0003:235, 7930/0003:239), esančiuose Draugystės g. 12A ir 16A, Elektrėnų m.

Apie projektą
2017 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras pasirašė įsakymą „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, kuriuo Elektrėnų savivaldybės administracijos projektui „Elektrėnų marių pakrančių, paplūdimio ir daugiabučių namų kiemų sutvarkymas, įrengiant bendruomeninę, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą“ skirta iki 984 708,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 86 886,00 Eur, Elektrėnų savivaldybės administracijos – ne mažiau kaip 86 886,00 Eur. Bendra projekto vertė 1 158 480,00 Eur. Paraiškoje rašoma, kad įgyvendinus projektą, teritorijos prie Elektrėnų marių ir daugiabučių namų kiemuose skatins gyventojus aktyviai jose leisti laisvalaikį, o verslininkus – į jas investuoti. Elektrėnai turi didelį rekreacinių erdvių potencialą, tačiau miesto infrastruktūros ir viešųjų erdvių fizinė būklė daugeliu atvejų nesudaro pakankamų prielaidų miesto ir visos savivaldybės gyventojams ar vietos verslininkams didinti socialinį ir ekonominį aktyvumą. Elektrėnų marių pakrantės krantinė apleista, buvęs tiltas į marias sugriuvęs, nesutvarkyta susiekimo infrastruktūra, trūksta automobilių stovėjimo vietų, nėra pėsčiųjų takų arba jiems reikia rekonstrukcijos. Miesto daugiabučių namų kiemuo­se esanti laisvalaikio infrastruktūra pasenusi, o vaikų žaidimų įrenginiai sulūžę ir nesaugūs.
Įgyvendinant Elektrėnų savi­val­dybės administracijos inicijuotą projektą „Elektrėnų marių pakrančių, paplūdimio ir daugiabučių namų kiemų sutvarkymas, įrengiant bendruomeninę, aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą“, bus sutvarkyta teritorija Elektrėnų marių pakrantėje bei gyvenamoji aplinka daugiabučių namų kiemuose. Elektrėnų marių pakrantėje numatoma pastatyti pontoninę prieplauką su apšvietimu, sutvarkyti pakrantės priei­gas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takus link marių. Daugiabučių namų kiemuo­se bus atnaujintos arba naujai įrengtos daugiafunkcės aktyvaus laisvalaikio ir vaikų žaidimų aikštelės, jose pastatyti modernūs ir saugūs įrenginiai. Tikimasi, kad sutvarkius Elektrėnų marių pakrantės viešąją erdvę, šalia esantys komerciniai sklypai taps patrauklesni investuotojams plėtoti paslaugų sektorių, o daugiabučių kiemuose įrengus aktyvaus laisvalaikio zonas, šios vietos taps gyventojų užimtumo traukos centrais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69