Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Politiką reikia išmanyti ir tobulinti

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Politiką reikia išmanyti ir tobulinti

Julija Kirkilienė

Savivaldybės tarybos darbas stojo į vėžes. Gegužės 24 dienos posėdyje priesaiką davė naujoji tarybos narė Jūratė Pranckevičienė, užbaigdama naujosios tarybos formavimą. Naujoji politikė, gydytoja, Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai į tarybą atėjo su Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija ir pakeitė mero pavaduo­tojos postą gavusią Ingą Kartenienę. Posėdyje planuota buvo iki 15 val. apsvarstyti visus klausimus, tačiau posėdis užtęstas buvo pusantros valandos ilgiau. Laiko netaupė ne tik naujokai, kuriems kildavo daug klausimų, bet ir senbuviai – norėdami išsikalbėti. Tarp 28 svarstytų klausimų mažai buvo aktualių gyventojams, bet daug skirtų biurokratijai sutvarkyti.

Pinigai

Biudžeto pakeitimo klausimą pri­­statė Jekaterina Goličenko. Tik šį kartą piniginius klausimus tarybos nariams ir visiems besidomintiems sa­vivaldybės gyventojams ji pristatė ne kaip Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, o kaip administracijos direktorė. Ji tarybą informavo, kad biudžete, nors ir gerai surenkamame, lėšų vis tiek trūksta. Tarybos nariai pritarė biudžetą padidinti apie 400 tūkst. Eur, iš jų valstybės dotacijomis – beveik 363 tūkst. Eur. Daugiausia valstybės dotacijų – per 310 tūkst. Eur – skirta socialinėms pašalpoms, per 17 tūkst. Eur – bendruomenių veiklos stiprinimui, per 26 tūkst. Eur – vienkartinėms išmokoms ukrainiečiams pabėgėliams įsikurti ir iš dalies susimokėti už būsto nuomą. Į klausimus apie ukrainiečių skaičių savivaldybėje direktorė atsakė, kad žmonės migruoja: vieni išvažiuo­ja, kiti – atvažiuoja, treti čia dirba ir gyvena, bet bendras skaičius laikosi pastovus. Apie pinigus kalbėjo ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. Taryba pritarė jos teiktam sprendimo projektui – dviem šeimoms sumokėti 70 proc. ir 40 proc. sumos už buitinių nuotekų valymo sistemų įsigijimą ir sumontavimą. Taryba taip pat patvirtino tvarką, kaip meras galės leisti rezervo lėšas. Meras rezervo lėšas panaudoti galės ekstremalių įvykių, gaisrų, stichinių nelaimių ar dėl nepaprastos padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti.

Priesaiką skaito naujoji tarybos narė Jūratė Pranckevičienė. Priesaiką priima VRK komisijos narė Jolita Baušytė

Atidėjo projektus

Net du iš trijų teiktų Archi­tektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo Arūno Butrimavičiaus klau­simų buvo atidėti kitam kartui. Kitam posėdžiui svarstyti atidėtas klausimas tokiu ilgu pavadinimu: „Dėl Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialiojo plano ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pripažinimo savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosiomis dalimis“. Kadangi tiek specialieji, tiek bendrieji planai Statybos inspekcijos yra grąžinti planavimui iš naujo, daugelis tarybos narių nesuprato, kokį planą į bendrąjį planą pranešėjas siūlo integruoti. A. Butrimavičius taip neaiškiai aiškino, ką su tais planais reikėtų daryti, kad net valdančiosios daugumos atstovas Kęstutis Jasukaitis pasiūlė klausimą atidėti. Opozicijos narys Edvardas Baleišis pasiūlė į svarstymą komitetuose pasikviesti kompetentingus specialistus, kad tarybos nariams išaiškintų, koks planas kokio plano sudedamąja dalimi turėtų būti. Kitam posėdžiui atidėtas buvo ir klausimas dėl infrastruktūros plėtros mokesčių nustatymo. Klausimas atidėtas todėl, kad E. Baleišis pasiūlė mokesčius diferencijuoti pagal žemės sklypų zonas, o ne pagal pastatų paskirtis. Vieningai tarybos nariai pritarė tik klausimui dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo. Aleksandriškių kaime atsiras Sukros ir Senosios mokyklos gatvės, Toleikių ir Užumiškių kaimuose atsiras Semeliškių, Peliūnų kaime – Nendrių, Stančikų kaime – Poilsiautojų gatvės ir pan.

Yra kur tobulėti

Taryba kone vienbalsiai pritarė Elektrėnų komunalinio ūkio 2022 metų veiklos ataskaitai. Praėjusios kadencijos taryba vienai EKŪ veiklos ataskaitai nepritarė, todėl šiai tarybai generalinis direktorius Ričardas Leckas ataskaitą pristatė su medijomis ir įtikinamai. Tik tarybos nariai Giedrius Leskauskas ir Edvardas Baleišis direktoriui turėjo priekaištų dėl komunikavimo su gyventojais. Problema yra dėl nuo liepos 1 d. planų panaikinti popierines sąskaitas. Tai nepatogumų sukels vyresnio amžiaus ar psichinę negalią turintiems gyventojams, nesinaudojantiems internetu ar elektronine bankininkyste. Direktorius dievagojosi, kad tokius atvejus spręs individualiai su kiekvienu gyventoju, tik tie gyventojai būtinai privalės į EKŪ kreiptis. Tarybos nariai nepaklausė, o R. Leckas nepaaiškino, ką darys su gyventojais, jei jie dėl vienų ar kitų priežasčių nesupras, kad jiems reikia kažkur kreiptis ir už butą nesusimokės. Negi jiems grės sulaukti antstolių, kaip anksčiau būdavo. Tarybos nariai taip pat turėjo klausimų dėl turgaus veiklos. Turgų valdo EKŪ padalinys UAB „Kermošius“, kuri dirba nuostolingai. Tarybos narys Rimantas Baravykas siūlė merui keisti EKŪ valdybos ir stebėtojų tarybos narius, nes EKŪ veikla esą neatitinka gyventojų lūkesčių. Buvęs ilgametis EKŪ darbuotojas K. Jasukaitis siūlė tarybos nariams išsinuo­moti transportą, apvažiuoti visus EKŪ prižiūrimus objektus ir sužinoti, kokiomis apimtimis EKŪ dirba. Tarybos nariai veiklos ataskaitai pritarė, bet priminė, kad tobulėti yra kur. Dėl to direktorius nesiginčijo.

Jaunimo reikalai

Pasibaigus svarstomiems klausimams, į tribūną pakviesta buvo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Liveta Kazlauskaitė. Ji aiškiai ir konk­rečiai tarybai perskaitė Rezoliuciją dėl jaunimo poreikių įgyvendinimo savivaldybėje. Jaunimo taryba vykdė jaunimo internetinę apklausą ir išsiaiškino jaunimo poreikius. Pirmuo­ju numeriu išskyrė jaunimo integracijos į darbo rinką programą ir prašė programai skirti daugiau lėšų. Pasak pranešėjos, programa savivaldybėje labai populiari, todėl siūlė didinti finansavimą. Antru rezoliucijos punktu išskyrė psichologo vaidmenį savivaldybėje ir reiškė priekaištus dėl psichologų darbo kokybės – pas­lapties ir privatumo neišsaugojimo. Jaunimas, pagal apklausų rezultatus, žino, kur kreiptis, bet psichologų vengia dėl viešumo. Apklausų metu išsiaiškinta, kad jaunuoliai dažnai patiria emocinį stresą, suserga depresija, savivaldybėje savižudybių skaičius viršija šalies vidurkį. Dėl psichologinės-emocinės pagalbos tei­kimo taryba siūlė į pritraukimo ir skatinimo programas įtraukti studentus psichologus, teikti psichologų pagalbą kaimiškų seniūnijų jaunimui. Atlikus apklausas paaiškėjo, kad jaunimas mažai sportuoja, o fizinė sveikata tiesiogiai susijusi su psichikos sveikata, pilietiniu aktyvumu ir žalingais įpročiais. Dėl šių priežasčių jaunimas siūlo savivaldybėje gerinti aktyvaus poilsio infrastruktūrą. „Remdamiesi pateikta informacija, skatiname merą ir tarybą atsižvelgti į Jaunimo tarybos pasiūlymus ir imtis aktyvių veiksmų bei apskritojo stalo diskusijų, siekiant išspręsti su jaunimo politika ir jaunimo poreikiais susijusias problemas, įtraukti visus suinteresuotus asmenis“,- pranešimą baigė Liveta.

Uždarbio nauja tvarka

O tarybos nariai posėdžio pabaigoje dar išklausė Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjos Giedrės Tomkevičiūtės-Kalinauskienės pranešimą apie planuojamas investicijas kelių ir gatvių remontams bei Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjos Živilės Dastikienės informaciją apie tarybos narių atlyginimą už darbą. Į Elektrėnų savivaldybę, kaip ir visas kitas savivaldybes, siunčiami specialiųjų tarnybų laiškai, su prašymais informacijos, kaip iki šiol buvo tarybos nariams mokamas atlyginimas. Nors Elektrėnuose didelių pažeidimų ir nerandantys, bet rekomenduojantys kai kurias vietas taisyti. Vienas iš trūkumų esą nenustatytos atlyginimo lubos, bet, pasak pranešėjos, pagal veikiantį Savivaldos įstatymą, tokių lubų nustatymas pažeistų savivaldybės tarybos nario teises. Pranešėja informavo, kad Vyriausybė skubiai rengia tarybos narių atlyginimo už darbą tvarką ir informavo tarybos narius, kaip organizuoti su gyventojais susitikimus. Tarybos nariai susitikimus organi­zuos pagal nustatytą tvarką, todėl gyventojams belieka susirašyti jiems rūpimus klausimus ir į tuos susitikimus ateiti.

Komentarai:

  1. Tarybos darbą,galima vertinti patenkinamai,tik reiktu atkreipti dėmesį į
    Kelio Vievis-Semeliškės
    dabartinią būseną ,nes minėtas kelias, yra absoliučiai blogoje situacijoje,ir kelia didelia autoyvikių tikimybę,su skaudžiomis pasekmėmis. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į šiukšlių,tiksliau nupjautų medžių šakų surinkimą gyvenvietėse,nes šiuo metu tuo niekas nesirūpina,o deginti jas yra draudžiama.
    Taip pat vertėtu atkreipti dėmesį į jaunimo,o gal but ir vyresnio amžiaus žmonių laisvalaikio praleidimo klausimą,nes apart Vievio kultūros centro,aplinkinėse gyvenvietėse labai trūksta kultūrinių renginių, ir jų organizatorių. Taip pat savivaldybė nededa pastangų, inicijuoti kaimo verslo plėtros organizavimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69