Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Apie viską, kas svarbu

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Apie viską, kas svarbu

Julija Kirkilienė

Naujosios tarybos darbas jau įsibėgėjo ir šiek tiek skiriasi nuo pirmųjų šešių kadencijų. Taryboje daugiau tolerancijos, mažiau ne­pagrįstų kalbų ir, kaip sakė tarybos narys Edvardas Baleišis, mažiau padėkos koncertų. Bet vis tiek birželio 28 d. tarybos posėdis tęsėsi visą darbo dieną, apsvarstyti buvo net 46 sprendimų projektai, išklausyta daug informacijos ir neapsieita be staigmenų. Apie visa tai turėtų žinoti savivaldybės gyventojai, o ataskaita likti archyvuose.

Svarbios komisijos
Posėdis pradėtas birželio mėnesį gimusių tarybos narių pasveikinimu ir II pusmečio darbo plano pa­tvirtinimu. Po to buvo sudarytos dvi svarbios – Etikos ir Antikorupcijos – komisijos ir patvirtinti tų komisijų pirmininkai bei jų pavaduotojai. Skaitytojams apie tas komisijas svarbu žinoti todėl, kad į jas gali kreiptis kiekvienas, pastebėjęs valstybės tarnautojų neetišką arba korumpuo­tą elgesį. Abi komisijas sudaro po 7 narius: po 4 iš valdančiosios daugumos ir po 3 iš opozicijos. Abiejų komisijų pirmininkus skiria opozicija, o už valdančiųjų pasiūlytus pavaduotojus, pagal Savivaldos įstatymą, balsuo­ja taryba. Etikos komisijos pirmininke paskirta socialdemokratė Viktorija Juknevičienė, jos pavaduotoja, partijos „Vardan Lietuvos“ atstovė Inga Kazakevičienė. Antikorupcijos komisijos pirmininku paskirtas socialdemokratas Rimantas Baravykas, o jo pavaduotoju – liberalas Kęstutis Jasukaitis.

Strategija – veiklos tikslai
Nors dabar Jekaterina Goličenko eina ne Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos, o administracijos direktorės pareigas, bet ji finansinius klausimus tarybai svarstyti teikia, kaip ir praėjusioje taryboje. O tokių klausimų buvo šeši. Ilgiausiai taryba diskutavo dėl pritarimo 2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimui.
Aiškinamajame rašte rašoma, kad Strateginis veiklos planas siejamas su biudžetu ir metiniais planais. Strateginį planą sudaro 6 programos, kuriose iškelti trejų metų veiklos tikslai. Programos tokios: Savivaldybės valdymo, Švietimo ir ugdymo, Socialinės apsaugos plėtros, Sveikatos, švarios saugios gyvenimo aplinkos kūrimo, Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo, Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo. Planas 2022 metais įvykdytas 97 proc. Į tarybos narių paklausimus, kodėl kai kuriose programose lėšų išnaudota buvo mažiau nei planuota, pranešėja atsakė, kad lėšų poreikis kai kuriose programose buvo mažesnis nei planuota.

Dotacijos – iš skolintų lėšų
Kaip įprasta, tarybos nariai labai domisi biudžeto pajamomis ir išlaidomis. Apie tai buvo diskutuojama svarstant biudžeto pakeitimą. Biudžeto pakeitimas, pasak J. Goličenko, šiais metais nuo praėjusių skiriasi tuo, kad anksčiau dotacijos skiriamos būdavo iš Vyriausybės rezervo, o dabar – iš skolintų lėšų. Bet dotacijų tikslas – tas pats. Iš viso biudžetas padidintas 113,76 tūkst. Eur, iš jų valstybės dotacijos – 50, 27 tūkst. Eur. Savivaldybė į biudžetą lėšų daugiau, nei planuota gavo už žemės realizavimą ir tuos pinigus planuoja panaudoti kelių ir šaligatvių remontui. O dotacijų daugiausia skirta paramai pabėgėliams iš Ukrainos dėl karo jų šalyje. Šiais metais į biudžetą pinigų mažiau, nei planuota gali būti surinkta todėl, kad UAB „Logvista“ 50 proc. sumažintas nekilnojamo turto mokestis, o UAB „Autoverslas“ nuo tokio mokesčio iš viso atleista. Pirmuoju atveju verslininkui mokestis sumažintas pagal naujiems verslams remti įsipareigojimus, o antruoju atveju – mokestis priskaičiuotas už savivaldybei priklausančius inžinerinius tinklus, kurie likę verslininko įsigytoje žemėje. Svarstant biudžetą tarybos nariai Giedrius Leskauskas ir Edvardas Baleišis siūlė už Ledo rūmų išlaikymui skirtus pinigus (50 tūkst. Eur) leisti pradinių klasių mokinius nemokamai mokytis čiuožti. Giedrius Leskauskas įrodinėjo, kad Ledo rūmai iki 13 val. mažai užimti, todėl siūlė įpareigoti operatorių šiuo laiku pagal grafiką nemokami priimti čiuožti įvairaus amžiaus moksleivius, suaugusius ir visus kitus čiuožinėti norinčius elektrėniškius, o pradinukams pravesti čiuožimo pamokas. Politikos veteranas Kęstutis Vaitukaitis auklėjo naujokus už kalbėjimus ne į temą, meras Gediminas Ratkevičius siūlė tarybos nariams tuo klausimu parengti sprendimo projektą ir teikti tarybai svarstymui.

Muziejų – į svirną
Taryba pritarė sprendimo projektui Literatūros ir meno muziejų prijungti prie Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos ir iš „Ąžuolyno“ progimnazijos perkelti į Abromiškių svirną. Pritarus šiam sprendimo projektui, muziejus tapo bibliotekos padaliniu, o atlaisvintomis patalpomis naudosis progimnazijos moksleiviai. „Ąžuolyno“ progimnazijoje liks muziejaus įkūrėjo Vytauto Mizero klasė ir literatūros eksponatai. Tarybos narys E. Baleišis siūlė muziejų pervadinti istorijos muziejumi, o meras informavo, kad planuojama rinkti eksponatus ir muziejų pavadinti Kraštotyros muziejumi. Raimondas Ivaškevičius siūlė administracijai ir tarybos nariams organizuoti susitikimą su dvaro savininku, istoriku Romualdu Bakučiu, kuris mielai sutiktų bendradarbiauti muziejaus įkūrimo klausimais. Kultūros srityje taryba pritarė ir kitiems pakeitimams. Pavyzdžiui, kultūros centrų nebereikės akredituoti, o jų darbuotojų – atestuoti.

Gydymas – sveikatos centre
Sveikatos apsaugos reformos įsibėgėja. Taryba be ilgesnių dis­kusijų pritarė Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre prie 31 pareigybių sąrašo pridėti dar tris: gyvensenos medicinos specialisto, atvejo vadybininko ir apylinkės administratoriaus. Toliau taryba pritarė savivaldybės bendruomenės Sveikatos centro tarybos sudarymui. Į šią tarybą planuojama įtraukti visų medicinos paslaugas teikiančių įstaigų atstovus, kuriems meras pažadėjo galimybes konsultuotis su pasamdytais ekspertais, ir pritarė Sveikatos centro steigimui. Šiuo sprendimu taryba pavedė merui užtikrinti veiksmus, kuriant Sveikatos centrą pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą. Merui įgyvendinus visus numatytus etapus, tarybai vėl bus pateiktas sprendimo projektas dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo. Kaip šmaikštavo vienas iš šešių taryboje dirbančių medikų, anksčiau gydytojai ligonius gydydavo, o dabar teiks paslaugas.

Elektrėnuose ir transportas elektrinis
Po ilgų svarstymų taryba pritarė autobusų parko atnaujinimui. Po šio sprendimo savivaldybė rengs dokumentus investiciniam projektui ,,Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“. Jei projektas laimėtų konkursą, savivaldybei prisidėjimui prie projekto biudžete tektų surasti vieną milijoną eurų, t. y. skolintis. O kol parko atnaujinimas tik planuojamas, taryba pritarė nebeleisti ukrainiečiams viešuoju transportu važiuoti nemokamai. Nuo karo pabėgę ir Lietuvoje apsigyvenę ukrainiečiai jau dirba, o gaunantys mažas pajamas naudojasi tomis pačiomis lengvatomis, kaip ir vietiniai. R. Baravykas siūlė vežimo paslaugas apmokestinti nuo kitų metų, bet tarybos nariai tokiam pasiūlymui nepritarė. Politikai taip įsijautė panaikinti lengvatas, kad nė neapsižiūrėjo, kad liepos 1 d. už poros dienų, todėl žmonės nespės gauti informacijos. Pasak Autobusų parko direktoriaus Jono Grybausko, ukrainiečių viešuo­ju transportu važinėja daug: vieni į darbą, kiti iš kaimų į miestą, treti – į Vilnių, todėl laiku negavę informacijos, pyktį išlietų vairuotojams. Pasibaigus posėdžiui, tarybos nariai išklausė J. Grybausko pareiškimą ir pritarė transportą ukrainiečiams apmokestinti nuo rugpjūčio 1 d. Per tą laiką žmonės informuojami bus visomis įmanomomis informacijos priemonėmis.

Staigmena
Didžiausia staigmena šiame posėdyje buvo svarstant pirmąjį papildomą sprendimo projektą, pavadintą „Dėl žemės mokesčių tarifų 2024 metams nustatymo“. Prieš posėdį tarybos narys E. Baleišis socialiniuose tink­luose klausė sekėjų nuo­monės, ar teisinga gyvenamo­sios paskirties žemę apmokestinti 0,3 proc. nuo žemės vertės, o rekreacinės paskirties žemę – 0,2 proc. Posėdyje E. Baleišis siūlė žemės mokesčius abiem atvejais suvienodinti ir apmokestinti 0,3 proc. Prie diskusijos aktyviai prisijungęs K.Vaitukaitis citavo jam skirtus komentarus socialiniuose tinkluose, lygino su kitose savivaldybėse nustatytais mokesčiais ir rekreacinės paskirties žemę apmokestinti pa­siūlė 0,6 proc. nuo žemės vertės. E. Baleišis skubiai savo pasiūlymą atsiėmė, o taryba skubos tvarka pritarė K. Vaitukaičio pasiūlymui. Toks „aukcionas“ įvyko taryboje ir liko tikra staigmena tiek nau­jiesiems pamarių žemės savininkams, tiek gyvenamuosius namus pasistačiusiems anksčiau ar gyvenantiems nuo seno. Vienoje to­kioje rekreacinės paskirties žemėje gyvena neįgali moteris su negalią turinčiu vaiku. Jai taryba kiekvienais metais žemės mokestį sumažindavo. Dabar jai mokestis pakilo tris kartus. Kiek naujoji taryba moteriai mažins mokestį, sužinosime kitais metais. Tikėtina, kad mokesčius sumažinti prašys ir daugiau gyventojų, bet kiekvienam pareiškėjui teks įrodinėti, kodėl mokesčių susimokėti neįgali. Tie, kas galės susimokėti, savivaldybės biudžetą šiek tiek tikrai papildys, o gyventojai mažiau turtuoliams pavydės gyvenimo „ant marių krantelio“.

Svarbios žinios
Posėdis baigtas buvo Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjos Giedrės Tomkevičiūtės-Kalinauskienės informacija apie investicijas į ūkio plėtrą. Gyventojai jau pastebėjo ir toliau matys, kad savivaldybėje intensyviai remontuojami keliai bei šaligatviai ir tie darbai bus tęsiami. Rekonstruojami bus apšvietimo tink­lai senąsias lemputes keičiant į LED lemputes. O Gilučiuose ir Kazokiškėse tos lemputės pakeistos bus dar ir su pritemimo funk­cija. Taryba siunčiažinią Vievio Stoties g. 45A gyventojams, kad rangovas, atlikęs darbus jų kieme, pripažino darbus padaręs nekokybiškai ir liepos mėnesį broką pažadėjo ištaisyti. Elektrėnuose sodų bendrija „Šviesa“ planuoja vėl bylinėtis dėl sklypų įteisinimo, o meras siunčia informaciją, kad nuo 2024 metų miesto žemės administravimo klausimai bus deleguoti savivaldybei, todėl matantis galimybę seniai besitęsiančias sodininkų žemės įteisinimo problemas išspręsti jų naudai. Ir razina ant torto buvo E. Baleišio klausimas dėl nuotraukų naudojimo „Facebook“ paskyroje „Mero kabinetas“. Meras pažadėjo pasidomėti teisiniu nuotraukų naudojimo reglamentavimu. Ta pačia proga Vaidas Ratkevičius priminė, kad be administracijos leidimo net tarybos nariai savo socialinėse paskyrose naudoti savivaldybės herbo negali.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69