Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Apie svarbius sprendimus ir emocijas

Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Apie svarbius sprendimus ir emocijas

Julija Kirkilienė

Į šventiškai pradėtą gegužės mėnesio 25 dienos tarybos posėdį įpinta buvo daug emocijų: nepa­tvirtinta Elektrėnų meno mokyklos ataskaita už 2021 metus, o vietoj Vievio meno mokyklos ataskaitos tarybos nariams teko išklausyti emocingą direktoriaus Eugenijaus Vedecko kalbą, reikalaujančią tarybos nario Audriaus Jurgelevičiaus atsiprašymo. O tarp emocijų per darbo dieną apsvarstyti buvo 47 sprendimo projektai ir priimti svarbūs sprendimai.

Iš dešinės: meras Kęstutis Vaitukaitis, naujasis tarybos narys Kęstas Vitkauskas ir mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius

Pilietiškumo pamoka
Tarybos posėdžiai Elektrėnuose atviri, todėl šį trečiadienį posėdžio pradžioje svečių kėdes užėmė jaunimas. Tarybos posėdžių salėje „Vers­mės“ gimnazijos antrokai su mokytoja Danute Liutkevičiene leido pilietiškumo pamoką. O toje pamokoje moksleiviai sužinojo, kaip prisiekia tarybos nariai. Šiame po­sėdyje ranką ant Konstitucijos pa­dėjęs prisiekė naujas tarybos narys Kęstas Vitkauskas. Jis taryboje pakeitė Audrių Valaišą, kuris gavo VšĮ „Elektrėnų baseinas“ direktoriaus postą. Tos įstaigos dalininkė yra savivaldybė, todėl direktorius ne­gali būti tarybos nariu. A. Valaiša į tarybą išrinktas buvo su visuomeniniu rinkimų komitetu „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“, o taryboje jį pakeitė po jo sąraše likęs, į tarybą neišrinktas Komiteto narys K. Vitkauskas. Tarybos nario priesaiką priėmusi Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Jolita Baušytė naujajam tarybos nariui priminė, kad priesaika yra svarbus įsipareigojimas sau ir bendruomenei.
Planai ir darbai
Pirmu posėdžio klausimu tarybos nariai išklausė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Goličenko strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą ir, paklausinėję apie projektų vyk­dymą, planui pritarė balsuodami. Tarybos nariai sužinojo, ką labai žinoti norėtų ir gyventojai, – problemas, dėl kurių nepriduodamas prieš metus pastatytas Vievio kultūros centras ir Elektrėnų laisvalaikio centras „Vaikų pasaulis“. Vievio KC priduoti negali, nes Centro kaimynas savavališkai ir per arti pasistatė malkinę, dėl kurios ugniagesiai nepasirašo priėmimo akto. O „Vaikų pasaulio“ projektas tęsiamas, nes iš sutaupytų lėšų vis dar įrengiami nau­ji objektai.
Svarstant strateginį planą tarybos nariai sužinojo, kad Vievio ežere gerokai sumažinta tarša, nes gyventojai buvo priversti susitvarkyti nuo­tekas, o administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius informavo, kad savivaldybė planuoja dalyvauti naujame projekte ir Vievyje įrengti naftos produktų gaudyklių sistemą.
2021 m. įgyvendinamos 2021–2023 m. strateginiame veiklos plane numatytos 203 priemonės, iš kurių 168 finansuotos ir buvo vykdomos, 17 priemonių, tarp jų Elektrėnų turgaus modernizavimo projektui, finansavimas nebuvo gautas, todėl ne­­vykdomos. Programos finansuojamos iš savivaldybės ir valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos paramos lėšų.
Pakeitė biudžetą
Taryba vėl pritarė biudžeto pakeitimui. Biudžetas paprastai keičiamas kiekviename posėdyje. Šį kartą biudžetas padidintas 160 tūkst. eurų, bet ne todėl, kad būtų daugiau surinkta kokių mokesčių, bet todėl, kad vėl gauta valstybės asignavimų. Valstybė grąžino pinigus Abromiškių reabilitacijos ligoninei už patirtas išlaidas COVID-19 ligos gydymui, savivaldybės vežėjams grąžino pinigus už COVID-19 liga sergančių li­gonių pavėžėjimą tarp gydymo įstaigų, pinigų skirta Ukrainos karo pabėgėlių lietuvių kalbos mokymui. Taip pat savivaldybė sulaukė pinigų ES finansuojamo projekto parengimui. Tas projektas vadinamas „Al­ternatyvių energijos šaltinių diegimas viešajame transporte bei centralizuoto šildymo sistemoje, mažinant CO2 emisijas“. Biudžetas taip pat perskirstytas tarp savivaldybės įstaigų. Dalis Sporto centro biudžeto perkelta į VšĮ „Elektrėnų baseinas“. Pinigų taip pat skirta Sporto centrui, kuris XI Pasaulio lietuvių žaidynėms planuo­ja paruošti 140 sportininkų. Pinigai skirti sportininkų aprangai ir transportui. Biudžete numatyta lėšų surinktoms naudotoms padangoms tvarkyti ir bendruomeninei veiklai stiprinti.
Švietimo sistemos sumaištis
Taryba sprendė, kaip į švietimo įstaigas sutalpinti ugdytinius. Švietimo sistemos padėtis tokia, kad vienas mokyklas ir darželius tenka uždaryti, o į kitas sutalpinti daugiau ugdytinių. Padiskutavę tarybos nariai, valdančio­sios daugumos balsais pritarė, kad mokyklose klasėse mokinių, reikalui esant, gali būti ne 24, o 25. Toks sprendimo projektas priimtas todėl, kad į klases tenka priimti ukrainiečius, o dėl vieno mokinio klases dalinti į dvi būtų neracio­nalu. Juo labiau kad karo pabėgėliai mokyklos suolą savivaldybėje palikti gali ir mokslo metų eigoje. Jie visi svajoja apie sugrįžimą į namus. Darželių grupes nutarta leisti padidinti dviem ugdytiniais. Už sprendimo projektą nebalsavęs pedagogas, Švietimo profsąjungos lyderis, tarybos narys Audrius Jurgelevičius klausė, ar pedagogams už didesnį vaikų skaičiaus mokymą bus keliamas atlyginimas ir įgėlė valdančio­sios daugumos tarybos nariui Dovydui Bliujui, kad šis prieš keletą metų pedagogus už rankos vedžiojęs streikuoti, o vienas iš streikuotojų reikalavimų buvo mažinti mokinių skaičių klasėse. Dabar jis balsuoja, kad mokinių skaičius klasėse būtų didinamas. Toje švietimo sistemos reikalų sumaištyje buvo dar dvi nau­jienos: Semeliškių gimnazijos kitų mokslo metų dvyliktai klasei mokinių skaičius surinktas, o Pastrėvio mo­kykloje pradinėms klasėms mokinių pritrūko, todėl pradinės mokyklos Pastrėvyje nebeliks. Vaikai bus vežio­jami į Semeliškių gimnaziją.
Pasitenkinimo rodikliai
Savivaldos įstatyme numatyta tokia tvarka, kad tarybos nariai kiekvienais metais privalo tvirtinti savivaldybės įstaigų metines veiklos ataskaitas. Trečiadienio po­sėdyje tokių ataskaitų patvirtinta net 27. Tuose ataskaitų tvirtinimuose įdomiausia yra pažintis su įstaigų vadovais ir, žinoma, įdomu išgirsti, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais įstaigos gyvena. Pavyzdžiui, Vievio kultūros centro direktorės tarybos nariai klausinėjo, kaip jie su tokiu mažu kolektyvu, kurių maži atlyginimai, per metus sugeba organizuoti per 100 renginių ir sugebėjo Vieviui iškovoti mažosios kultūros sostinės vardą. Kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė gyrė savo darnų ir darbštų kolektyvą, bet pripažino, kad atidarius naująjį kultūros centrą, prašys daugiau ir darbuotojų etatų. Elektrėnų sporto centro direktorius Alfredas Vainauskas skundėsi, kad veiklai vyk­dyti trūksta inventoriaus ir sporto salių. Socialinių paslaugų centras, Socialinės globos namai ir Elektrėnų komunalinis ūkis gyrėsi sertifikatais, kuriuos esą užsitarnavo už gerą darbą ir dabar teikia akredituotas paslaugas. Bet tarybos nariai nesuprato, ką reiškia EKŪ siekis kelti vartotojų pasitenkinimo rodiklį. Ginčijosi tarybos nariai dėl Viktoro Valiušio priekaištų, kad be tarybos žinios buvo paskirstytas Komunalinio ūkio pelnas, nors savivaldybė, t. y. taryba, yra vienintelė bendrovės akcininkė. Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis dėkojo tarybos nariams dėl pritarimo renovuoti gimnazijos sporto bazę.
Daug triukšmo dėl meno
Triukšmingiausiai buvo svarstomos meno mokyklų veiklų ataskaitos. Elektrėnų meno mokyklos veiklos ataskaita nebuvo patvirtinta ne todėl, kad 2021 metų mokyklos veiklos rezultatai būtų blogi, o todėl, kad 2022 metais direktorius konfliktavo su dviem darbuotojomis ir Valstybinė darbo inspekcija direktorių nubaudė „Už darbo įstatymų, darbo saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažei­dimus“… Opozicijos lyderė Jūratė Balčiūnaitė stebėjosi, kad įstaigos steigėja – savivaldybė – pažeidimų nerado, nors tikrino, o Darbo inspekcija – rado. Elektrėnų meno mokyklos veiklos ataskaitai pritarė tik 8 tarybos nariai, kiti susilaikė, todėl su ataskaita direktoriui į tarybos posėdį ateiti teks dar kartą. Vievio meno mokyklos ataskaita patvirtinta buvo tik naujajam tarybos nariui susilaikius, nors direktorius Eugenijus Vedeckas po savo kalbos išbėgo iš salės ir į tarybos narių klausimus nebuvo kam beatsakyti. Emocingoje penkių minučių kalboje direktorius sakė esąs patenkintas ir mokyklos darbu, ir veiklos ataskaita, bet dirbti mokyklai trukdo profsąjungietis ir tarybos narys Audrius Jurgelevičius, melagingai mokyklą šmeiždamas įvairiose instancijose. Direktorius siūlė tarybai jį atleisti iš einamų pareigų, jei yra priežastis, o jei nėra priežasties – leisti jam kūrybiškai dirbti, E. Vedeckas sakė galėsiantis nuoskaudas ir pamiršti, jei A. Jurgelevičius viešai jo atsiprašytų. Direktoriui išėjus, A. Jurgelevičius teisinosi, kad jis tik reikalavęs pedagogams sumokėti už darbą savaitgaliais dalyvaujant konkursuose. Virgilijus Pruskas oponavo A. Jurgelevičiui, kad atlyginimų mokėti gal neleidžia biudžetas (už darbą savaitgaliais papildomai nemokama nei sporto treneriams, dalyvaujantiems savaitgaliais varžybose, nei Elektrėnų meno mokyklos pedagogams, nei būrelių vadovams, nei ugdymo įstaigų pedagogams už įvairius konkursus ir olimpiadas. Red.). J. Balčiūnaitė paprašė mero pateikti vadovų vertinimus, kurie vykdomi pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69