Naujienos iš paskutinio šeštos kadencijos tarybos posėdžio

Naujienos iš paskutinio šeštos kadencijos tarybos posėdžio

Julija Kirkilienė

Kovo 29 dieną vykęs savi­valdybės tarybos posėdis vieniems buvo paskutinis, kitiems – tik paskutinis šeštos kadencijos posėdis. Nebent iki naujos kadencijos tarybos narių posėdžio – balandžio 20 d. – būtų šaukiamas neeilinis posėdis. Iš 25 tarybos narių antrai kadencijai tikrai perrinkta 16 tarybos narių ir plius Liberalų sąjūdžio tarybos narys Gediminas Zagorskis, kuriam vietą sąraše paliko išrinktasis meras Gediminas Ratkevičius. Naujos kadencijos tarybos nariams pasiskirs­čius postus, pokyčių taryboje bus ir daugiau. Bet apie tai tiksliai sužinosime balandžio 20 d. ir pranešime savo skaitytojams. O šiame posėdyje tarybos nariai taisė senus sprendimus, priėmė naujus ir nustatė darbo sąlygas naujai tarybai.

Paskutinieji kartai

Šiame posėdyje daug buvo pas­­kutinių kartų. Meras Kęstutis Vaitukaitis pirmininkavo savo politi­nės karjeros paskutiniam tarybos posėdžiui ir atsiprašė tarybos narių už savo klaidas kalbose: „…Gal ką įžeidžiau, gal ką įaudrinau – atsiprašau“. Už klaidingus sprendimus, neatsiprašė. Gal per tuos 19 vadovavimo tarybai ir savivaldybei metų klaidingų sprendimų, jo nuomone, ir nepriėmė. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius paskutinį kartą tarybai svarstyti teikė 2022 m. veiklos ataskaitą. Kitas ataskaitas G. Ratkevičius teiks jau kaip savivaldybės meras, jeigu neatsitiks koks nenumatytas įvykis. Paskutinį kartą šios kadencijos taryboje kalbėjo Valstiečių ir žaliųjų sąjungą į Liberalų sąjūdį iškeitęs aktyvusis tarybos narys Arūnas Ščerbavičius. Jis dėkojo merui už jam perduotą politinę patirtį, dėkojo tarybos nariams ir administracijos darbuotojams už kartu praleistą laiką. Deja, Liberalų sąjūdžio partijos sąraše į tarybą jis išrinktas nebuvo. Kiti neperrinkti tarybos nariai padėkomis netryško, bet kalbėjo dėl sprendimų projektų. Posėdyje nedalyvavo neperrinktas tarybos narys Kęstas Vitkauskas.

Nuo vilko ant meškos

Administracijos direktoriaus veiklos 117 lapų ataskaita paruošta vaiz­dingai, konkrečiai, o tarybai pristatyta glaustai: ,,Mielieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai, gerbiamasis mere, gerbiamieji Elektrėnų sa­vivaldybės tarybos nariai, dar 2021 metų ataskaitos įvade išreiškiau viltį, kad 2022 metai bus mažiau suvaržyti, žmonės galės lengviau atsipūsti, ir gyvenimas po pandemijos sugrįš į savo vėžes. „Nuo vilko ant meškos“. Globalaus masto epidemija atslūgo, suvaržymai sumažėjo. Prasidėjo karas. Mūsų savivaldybei teko ne tik pajusti karo padarinius, bet ir aktyviai įsitraukti į pagalbos Ukrainos pabėgėliams teikimą. Savivaldybės žmonės, įmonės ir įstaigos teikė apgyvendinimo pagalbą iš karo pasi­traukusiems žmonėms. Savivaldybė parūpino jiems socialinę paramą, būstą, ugdymo, pavėžėjimo, medicinos ir kitas paslaugas. Savivaldybė rinko ir teikė humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms. Ši pagalba turi tęstis, kol jos reikės. 2022 – savo ketvirtais darbo, einant administracijos direktoriaus pareigas, – metais drauge su komanda dirbome darbus. Ryškiausi darbai ir pasiekimai aprašyti šioje ataskaitoje“, – įžanginį žodį perskaitė vis dar administracijos direktorius G. Ratkevičius.

This slideshow requires JavaScript.

Biurokratija ir darbai

Per metus administracijai iš­nagrinėti reikėjo beveik 32 tūkst. prašymų. Prašymų skaičius išaugo dėl padidėjusio poreikio įvairioms pašalpoms, paramoms, lengvatoms. Administracija parengė 8393 informacinius raštus. Direktorius per metus pasirašė net 2874 įsakymus. Kiek įsakymų teko atšaukti, į ataskaitą neįtraukė. Administracija gyventojams suteikė per 46 tūkst. konsultacijų.
Ataskaitoje atsispindi sėkmingas biudžeto vykdymas, išlaidos sveikatos apsaugai, švietimui, kultūrai, sportui, gynybai ir t.t. Nepasisekė administracijos direktoriui tik su Bendruoju planu – Valstybės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcija nepritarė paruoštam Bendrajam planui, todėl šią kadenciją planą teks ruošti iš nau­jo pagal valstybės įstaigų rekomendacijas, o tarybai planą patvirtinti. Bet pasisekė savivaldybei pigiai – už 1 mln. 200 tūkst. eurų – pasistatyti saulės elektrinę, todėl biudžetinės įstaigos dabar naudoja pigią elektros energiją. Rašau pigiai todėl, kad tiek pat kainuoja vieno daugiabučio renovacija. Švietimo sistemoje blogi rezultatai buvo dėl abiturientų matematikos egzaminų, jų neišlaikė net 51proc. Bet kitose švietimo srityse Elektrėnų savivaldybė tarp 60 savivaldybių patenka į pirmą penketuką.
Atstovavimas teismuose
Ataskaitoje sužymėti visi geri savivaldybėje atlikti darbai, apie kuriuos ne kartą rašėme. Bet niekada nerašėme apie savivaldybės atstovavimą teismuose ir teisines bylas. Teis­muose savivaldybė atstovavo 30 bylų. Tarp svarbesnių bylų galima pa­-minėti, kad Teismas pateikė išvadą dėl 30 m ilgio geltonos ištisinės linijos prie daugiabučių gyvenamųjų namų Pergalės g. 53 ir 55 Elektrėnuose. Pasak teismo sprendimo, linija yra būtina ir pažymėta teisėtai. Lietu­vos administracinių ginčų komisija išnagrinėjo administracinį ginčą pagal pareiškėjos – Lietuvos dviratininkų bendrijos – skundą dėl Elektrėnų savivaldybės admi­nistracijos rašto panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus dėl Lietuvos dviratininkų bendrijos nario neįtraukimo į Elektrėnų savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos sudėtį. Skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.
Ataskaitos pristatymą direktorius užbaigė padėkomis ataskaitos rengėjams, visiems administracijos darbuotojams, su kuriais draugiškai ir atsakingai dirbdami nuveikė daug gerų darbų.

Patvirtino būsimą tvarką

Pagal Savivaldos įstatymo naujus pakeitimus, kurie įsigalios nuo balandžio 1 dienos, mero darbas bus labai panašus į buvusį administracijos direktoriaus darbą. Naujajam merui darbas bus gerai žinomas. Bet tarybos narių veikla šiek tiek keisis, todėl ši taryba naujajai tarybai patvirtino veiklos reglamentą.
Tarybos posėdžiams vadovaus meras, bet jei meras negalės tų pa­reigų eiti, posėdžiams vadovaus ne vicemeras, kurių planuojama paskirti net du, bet paskirtas tarybos narys. Jei taryboje priimant sprendimo projektą balsai pasiskirstys po lygiai, sprendimas priimtas nebus. Jis bus teikiamas pakartotinai. Tarybos posėdžiai, jei nebus paskelbti uždarais, kaip ir dabar, bus transliuojami internetu. Internetu bus transliuojami ir komitetų posėdžiai. Komitetų posėdžiuose informacijos pateikiama daugiau. Komitetų posėdžių darbotvarkė ne vėliau kaip dvi dienos iki posėdžio privaloma skelbti internetinėje svetainėje. Šiuo atveju www.elektrenai.lt . Tad žmonės, besidomintys tarybos veikla, susipažinti su priimamais sprendimais turės daugiau galimybių. Nauja tarybos darbe bus ir Mažumos valanda. Nors per Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklą mažumos atstovams visada buvo leidžiama klausti ir kalbėti tiek, kiek nori, bet, pasikeitus merui, gali prireikti tos Mažumos valandos ir Elektrėnuose. Tarybos narys dar galės turėti visuomeninių patarėjų ir kiekvienais metais už savo darbą privalės atsiskaityti savo rinkėjams – bendruomenei.

Turgus dėl atlyginimų

Dar viena naujovė tarybos reglamente – konfidencialumo pasi­žadėjimas. Tarybos narys, savo darbe sužinojęs asmens duomenis, negalės jų atskleisti trečiosioms šalims. Viktoras Valiušis sako, kad po tuo konfidencialumu nuo tarybos narių bus galima nuslėpti ir mero pasirašytus įsakymus.
Tikras turgus taryboje užvirė dėl tarybos nario darbo apmokėjimo. Tarybos nariai turėjo nuspręsti, ar už tarybos darbą mokėti vieno vidutinio mėnesinio (VMDU) darbo užmokestį, ribojant darbo valandas iki 40 valandų, ar darbo valandų neriboti, bet užmokestį palikti tik 0,5 VMDU. Ginčijosi tarybos nariai, kad gal kuris piktnaudžiaus darbu ir prisirašys daug valandų – kas ten sukontroliuos, kiek jis dirbs, gal ir naktimis. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko kelis kartus įsiterpė į diskusiją, ragindama tarybos narius pritarti iki 40 darbo valandų nustatymui, nes prisirašius daug darbo valandų, gali neužtekti biudžete numatytų lėšų. Deja, tarybos nariai nusprendė darbo valandų neriboti. Po tokio balsavimo J. Goličenko prireikė atsigerti vandens. 1 VMDU šiuo metu yra 1687 eurai arba per 10 eurų už valandą. Be to, tarybos nariams dar atskirai mokama fiksuota 0,2 VMDU priemoka – per 330 eurų kanceliarinėms, transporto ir kitoms darbo priemonėms. Bet tarybos nariai Finansų skyriui privalės įrodyti, kad už darbą posėdžiuose jie negauna atlyginimo iš savo darbdavio.

Neatitiko balanso

Tie priimti reglamentai grei­čiausiai dar ne kartą bus keičiami, nes tarybos nariams daug jų atrodo nelogiški. Bet administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojos Ingos Kartenienės atleidimas iš darbo nuo balandžio 20 dienos, kai į posėdį susirinks naujoji taryba, keičiamas nebus. Taryba taip pat pritarė likutinės vertės neturintį Greitosios medicinos pagalbos automobilį, priklausantį Elektrėnų ligoninei, padovanoti kariaujančiai Ukrainai.
Taryba vienbalsiai pritarė Pa­strėvio ir Daugirdiškių kaimuose rekreacinės paskirties teritorijas pri­skirti išperkamoms neprivatizuojamoms žemėms. Ten planuojama įrengti paplūdimius. O papildomu klausimu taryba panaikino 2014 metais priimtą sprendimą dėl narystės asociacijoje ,,Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė“. Nariai asociacijoje neatitiko lyčių balanso, todėl taryba nuo administracijos į asociaciją delegavo tris moteris ir vieną vyrą – dvi seniūnes, vieną seniūną ir vieną administracijos darbuotoją.

Neišrinktieji

Į naują tarybą neišrinkti 8 šio­je taryboje dirbę deputatai. Tarp jų nuo Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 me­tų – savivaldybės tarybos narys, kon­servatorius Viktoras Valiušis. Iki įku­riant Elektrėnų savivaldybę – 2000 metų – jis dirbo Tra­kų r. savivaldybėje. Į Elektrėnų savivaldybės tarybą V. Valiušis buvo renkamas visas šešias kadencijas. Didžiausią patirtį turintis tarybos narys dalijosi įspūdžiais apie pirmųjų nepriklausomybės metų darbą taryboje ir dabartines aktualijas. Pirmosiose tarybose jie dirbo dėl idėjos – kūrė Lietuvos valstybę ir savivaldą. Dabar, sako V. Valiušis, į tarybą politikai kandidatuoja dėl postų ir atlyginimų. Į naująją tarybą jau nekandidatavo su Socialdemokratų par­­tija dvi kadencijas rinkta gydytoja Laimutė Ablingienė. Penkias kadencijas taryboje dirbęs Algimantas Adomaitis į šią tarybą taip pat nekandidatavo. O nuo savivaldybės įkū­rimo į tarybą penkis kartus rinktas valstietis Vytautas Vėželis septintajai kadencijai išrinktas nebuvo. Liko už brūkšnio. Jei buvusiam mero pava­duotojui Raimondui Ivaškevičiui postų dalybose atitektų kokios pareigos, nesuderinamos su tarybos nario darbu, tada V. Vėželis į tarybą vėl grįžtų. Į tarybą perrinkti nebuvo vieną kadenciją dirbęs Arūnas Ščerbavičius. Neperrinktas buvo ir Kęstas Vitkauskas, į tarybą prieš metus atėjęs vietoj Audriaus Valaišos, kuris buvo paskirtas baseino direktoriumi. Direktoriaus darbas su tarybos nario darbu nesuderinamas. A. Valaiša į tarybą atėjęs buvo su komitetu, bet K. Vitkauskas komitetą iškeitė į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Neperrinktas buvo ir retai posėdžiuose kalbėdavęs visuomeninio komiteto „Nepartinė savivalda“ narys Tadas Blaževičius. Už brūkšnio liko ir 4 kadencijas taryboje dirbęs socialdemokratas Audrius Jurgelevičius. O Liberalų sąjūdžio visi išrinktieji yra buvusios kadencijos tarybos nariai. Tarybos narėmis dirbti negalinčios Kristina Vitartė ir Jekaterina Goličenko taryboje vietą paliko Editai Kircūnienei. Vietos kol kas neliko Kęstučiui Jasukaičiui, nes šos partijos tarybos narių išrinkta vienu mažiau nei buvo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69