Meno mokyklos konfliktai: nuo aptarinėjimų „Maximoje“ iki sprendimų patikrinimo komisijoje

Meno mokyklos konfliktai: nuo aptarinėjimų „Maximoje“ iki sprendimų patikrinimo komisijoje

Virginija Jacinavičiūtė

Po laikino nušalinimo nuo pareigų praėjus 9 dienoms, Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas vėl sugrįžo į mokyklą. Kol kas sugrįžo tik vienai dienai – dalyvauti susitikime su mokyklos bendruomene, kuriame buvo aiškinamasi priežastis, lėmusias, kad Meno mokyklos direktoriaus atžvilgiu buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Šį kartą susitikime dalyvavo visa mokyklos bendruomenė: į dvi puses pasidalinę mokytojai, mokiniai, tėvai, aukščiausia savivaldybės valdžia, Švietimo profsąjungos pirmininkas, Tarnybinio patikrinimo komisija. Susitikime emocijos liejosi per kraštus, o iš susirinkimo vieni išėjo su viltimi, kad direktorius grįš į mokyklą, kiti nusivylę, kad nebuvo išgirsti ir suprasti.

Neišvengiama procedūra

Nušalintas Vievio meno mokyklos direktorius E. Vedeckas ir   Švietimo profesinės sąjungos pirmininkas A. Jurgelevičius
Nušalintas Vievio meno mokyklos direktorius E. Vedeckas ir
Švietimo profesinės sąjungos pirmininkas A. Jurgelevičius

Lapkričio septintąją vykusiame susirinkime įžanginį žodį tarė me­ras Kęstutis Vaitukaitis. Jis paaiškino, kad iki susitikimo išklausė dvi puses mokytojų – tuos, kurie direktorių palaiko, ir tuos, kurie nepatenkinti direktoriaus darbu. Į susitikimą meras, Tarnybinio patikrinimo komisija atvyko dar kartelį išgirsti bend­ruomenę, suteikti progą visiems išsikalbėti ir atsakyti į klausimus. Kaip akcentavo meras, būtina ieškoti išeities iš susidariusios padėties, kad įtempta atmosfera nepaveiktų darbo su vaikais. Susitikime paaiškėjo, kad dalis mokyklos mokytojų priekaištų turi ne tik dėl E. Vedecko, bet ir jo pavaduotojos Adelės Kasputienės darbo. Kai buvo nuspręsta pradėti tarnybinį patikrinimą, merą laikinai pavadavo vicemeras Arvydas Vyš­niauskas. Jis susirinkusiai bendruo­menei paaiškino, kad patikrinimas buvo pradėtas remiantis šių metų liepos mėnesį įsigaliojusiu švietimo ministrės įsakymu, kuriame pasirinkimo teisė pradėti ar nepradėti tyrimo yra visiškai suvaržyta. Tame dokumente parašyta, kad visais atvejais, gavus darbuotojų skundą, būtina nušalinti vadovą nuo pareigų, sudaryti ne mažiau kaip 3 asmenų komisiją ir paskirti pirmininką bei infor­muoti vadovą apie pradėtą tarnybinį patikrinimą.

Objektyvumas
Išgirdę šią informaciją dalis mo­kytojų susidomėjo, kas pranešė savivivaldybei apie neva galimus direktoriaus darbo pažeidimus. Tuomet kalbėti pradėjo Švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius, paaiškindamas, kad tai jo iniciatyva skundas dėl E. Vedecko galimai netinkamo darbo pasiekė merą. A. Jurgelevičius paaiškino, kad skunde buvo akcentuojami trys dalykai: 1) kad prasidėjus mokslo metams mokytojai nebuvo informuoti apie pasikeitusias darbo sąlygas, 2) praėjus dviem mėnesiams dar nebuvo pasirašytos pakeistos darbo sutartys, 3) Vievio meno mokykloje nebuvo privalomos darbo apmokėjimo sistemos. A. Jurgelevičius susitikime pabrėžė, kad skunde nebuvo kalbos apie mokytojų simpatijas ar antipatijas direktoriui, kad kalba sukosi tik apie tris aukščiau minėtus punktus.
Po A. Jurgelevičiaus pasisakymo, įsiaudrinę mokytojai klausė, kas jam pranešė apie galimus direktoriaus pažeidimus, tačiau jokie vardai susirinkime nebuvo atskleisti, vadovaujantis tuo, kad vyksta tarnybinis patikrinimas. Pasipiktinę mokytojai replikavo, kad anoniminiais pareiškimais galima kiekvieną vadovą nušalinti nuo pareigų.
Po to, kai mokyklos direktorius laikinai buvo nušalintas nuo vadovo pareigų, 12 mokyklos mokytojų įstojo į Lietuvos švietimo darbuotojų profesinę sąjungą, kurios pirmininkas Andrius Navickas. Mokytojai sakė, kad paprastai mokytojai į profesines sąjungas stoja, kad apsigintų nuo mokyklų vadovų, o šį kartą į profesinę sąjungą teko stoti, kad mokytojai galėtų apsiginti nuo mokyklos tarybos, kuri, mokytojų tei­gimu, išrinkta neteisėtai ir darbuojasi vien tam, kad skaldytų bendruomenę ir menkintų direktoriaus darbus.

Sulaukė palaikymo
Direktorių palaikantys mokytojai, tėvai ir mokiniai aktyviai pasisakė susirinkime. Apie direktorių ir jo vadovavimo stilių mokytojai pasakė daug gerų dalykų. Sakė, kad

Vievio meno mokyklos mokytojai turėjo klausimų tarnybinio patikrinimo komisiją sudariusiam  mero pavaduotojui Arvydui Vyšniauskui
Vievio meno mokyklos mokytojai turėjo klausimų tarnybinio patikrinimo komisiją sudariusiam
mero pavaduotojui Arvydui Vyšniauskui

direktorius visomis jėgomis atsidavęs darbui, stengiasi praplėsti ugdymo turinį, sudaryti draugišką atmosferą mokyklos bendruomenei. Pats direktorius susijaudinęs kalbėjo, kad į mokyklą, laimėjęs konkursą, atėjo mokyklai nešti šviesą, ramybę ir kokybę. Direktorių palaikė ir mokyklos tarybos narė, mokyklą lankančios mergaitės mama Gintarė Čirvinskienė. Ji sakė, kad atėjus nau­jam direktoriui mokykloje atsirado tvarka, pradėti organizuoti susirinkimai. Gintarė tikino, kad prieš direktorių nusiteikusios mokytojos trukdo mokyklos darbą po klases nešiodamos paskalas, kuždėdamosi prie mokinių ir spręsdamos su darbu nesusijusius klausimus. Trys mokykloje besimokantys vyresnių klasių mo­kiniai taip pat liudijo, kad dėl mokytojų konfliktų suprastėjo ugdymo kokybė, o atmosfera pasidarė įtempta. Apie precedento neturinčius įvykius kalba ir visas Vievis. Mokytojai ir susitikime kalbėjo apie prekybos centre girdėtas paskalas, kad rietenos Vievio meno mokykloje vyksta, nes dvi mokytojos nori užimti dabartinių vadovų postus.
Mokytojos, kurios nepatenkintos direktoriaus vadovavimu, susirinkime aktyvumu nepasižymėjo. Išsamiau pasisakė šešerius metus mokykloje dirbanti mokytoja Birutė Cikanienė. Ji paaiškino, kad dirbo be pakeistos darbo sutarties, kad pasikeitus darbo sąlygoms, t. y. padidėjus etatui, direktorius į tai neatsižvelgė ir neparuošė naujos sutarties. Visi darbuotojai preliminarias darbo sutartis gavo iki rugsėjo 26-osios ir, tikus sąlygoms, turėjo jas pasirašyti per 5 darbo dienas. Tie, kam sutartys netiko, kreipėsi į direktorių, ir, atlikus pakeitimus, sutartys buvo pasirašytos. Mokytoja bandė paaiškinti, kad sutarties nepasirašė tik dėl pasikeitusių darbo sąlygų ir liko nusivylusi, kad jos ir meras neišgirdo. Po mokytojos kalbos vėl pasigirdo kitų mokytojų replikos, kurie aiškino, kad tie, kas norėjo, jau seniai turi pakeistas darbo sutartis ir dirba taip, kaip dirbo ankstesniais metais.

Direktoriaus trūkumai
Dar viešai nepaskelbus apie susirinkimą Vievio mokykloje, redakcija sulaukė vienos mokytojos skambučio. Mokytoja perskaitė praėjusią savaitę išspausdintą žinutę „Nušalintą direktorių palaiko darbuotojai“ ir sakė, kad straipsnyje pasisakiusių mokytojų žodžiuose – daug neteisybės ir šmeižto, todėl planavome susitikti ir laikydamiesi objektyvumo principų iš­klausyti kitą pusę, t.y. mokytojus, kurie sąžiningai atlieka savo darbą ir mo­kinių pasiekimais jau daugelį metų garsina Vievio meno mokyklą Lietuvoje ir užsienyje. Susitikime žadėjo dalyvauti daugiau mokytojų, tačiau po susirinkimo mokytojai jautėsi su­gniuždyti, nusivylę, sakė nebematantys prasmės kalbėti, buvo sukrėsti susirinkime vyravusios emocinės atmosferos. Mokytojams susidarė įspūdis, kad meras atvyko į susirinkimą su išankstiniu nusistatymu.
Apie tai, kas neramina dalį mokytojų kolektyvo, pasikalbėjome su akordeono mokytoja Sigute Minkeviče. Mūsų pokalbyje mažai buvo kalbėta apie A. Jurgelevičiaus išvardintus vadovo darbo nusižengimus. Paaiškėjo, kad be galimų darbo trūkumų, mokytojus trikdo direktoriaus vadybinė kultūra, kuri, jų manymu, trukdo sėkmingai vadovauti mokyklai ir spręsti susidariusias problemas. S. Minkevičė papasakojo, kas labiausiai kliūna mokytojams. Jų manymu, direktorius turėtų gebėti ne tik pats kalbėti, bet girdėti kitus, priimti jų nuomones. Bendraudami su direktoriumi mokytojai pasigenda konkretumo, mokytojų laikas gaišinamas valandas trunkančiomis kalbomis. Kitas svarbus dalykas – gebėjimas priimti racionalius sprendimus. Mokytojų manymu, direktorius dažnai priima sprendimus neatsižvelgdamas į kitų nuomones ir nebendradarbiaudamas su mokytojais.
Mokytojai sako, kad vadovas turi vadovauti laikydamasis taisyklių ir turi būti pavyzdžiu kitiems, todėl privalo laikytis tvarkos, kaip reikalauja įstatymai, laiku sutvarkyti dokumentus. Dėl to, kad direktorius į tvarką žiūri pro pirštus, atsiranda pažeidimai, mano mokytojos. Kaip vadovo darbo trūkumą mokytojai įvardijo skaidrumo trūkumą. Esą direktorius mokytojams taiko dvigubus standartus – tai ką leidžia vieniems, netoleruoja kitiems. Dvigubi standartai yra ta priežastis, kodėl direktorius turi kai kurių mokytojų stiprų palaikymą. Mokytojų nuomone, tą akivaizdžiai rodė nevaldomai skleidžiamos emocijos susirinkime.

Verdiktas
Išklausytos abi pusės, tačiau kažin, ar tai įnešė nors kiek aiškumo savivaldybės valdžiai ir Tarnybinio patikrinimo komisijai. Akivaizdu, kad abi pusės šventai tiki savo tiesa. O kai abi pusės teisios, verdiktą gali pasakyti tik trečioji pusė. Šiuo atveju tai bus Tarnybinio patikrinimo komisija. Jos pirmininkas Gediminas Ratkevičius paaiškino, kad tyrimas jau įsibėgėjęs ir ilgai neužtruks.
Taikliai pastebėjo mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, sakydamas, kad tuo metu, kai mokykla buvo remontuojama, mokytojams pavyko išlikti kantriems ir vieningiems. Kiek džiaugsmo būta atnaujinus patalpas, pradėjus dirbti šviesio­je, jaukioje mokykloje. O dabar, kai geros sąlygos dirbti, bendruomenę užtemdė nesantaikos debesys. K. Vaitukaitis siūlė mokytojams ieškoti kompromiso ir įsiklausyti vieniems į kitų nuomones. Girdėjimo vieniems kitų, pasak mero, Meno mokykloje labiausiai stinga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69