Mankurtai ar valdžia iš Dievo

Mankurtai ar valdžia iš Dievo
Julija Kirkilienė

Mankurtai, apie kuriuos Čingizas Aitmatovas rašė romane „Ilga, kaip šimtmečiai diena”, pirmiausia buvo minimi legendose apie vergus, kuriems prievarta buvo atimta atmintis. Dabar mankurtais vadinami žmonės, sąmoningai neprisimeną ryto, ar praėjusios dienos, neturintys istorinės atminties.  Apie tai mero pavaduotojas Algimantas Adomaitis,  kol savivaldybės taryboje dirbo opozicijoje, į laikraštį „Elektrėnų kronika“ buvo parašęs keletą straipsnių. Bet kas atsitiko pačiam A. Adomaičiui, kad vos trejetą metelių padirbęs vicemero poste,  viską pamiršo ir jungiasi su mankurtais išvadinta opozicija?  Apie tai klausiau  vicemero, likus vos savaitei iki tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas 13 tarybos narių pareiškimas dėl nepasitikėjimo meru, administracijos direktoriumi ir jo pavaduotoju.

Pareiškimas – išaiškinta paslaptis

Kas gi nenori kuo greičiau sužinoti, už kokias nuodėmes tarybos nariai susiruošė nuversti merą, administracijos direktorių ir jo pavaduotoją? Tai ne tik smalsumas, tai labai svarbus visuomenės interesas. Visuomenė turi žinoti, kodėl Elektrėnuose ruošiamasi perversmui. Deja, pareiškimo kopiją gavau tik parašiusi prašymą merui. A. Adomaitis neprisiminė, už ką ruošiasi nuversti valdžią, o kopijos sakė negalįs duoti, nes neturi tarybos narių įgaliojimo. Meras irgi ne iš karto davė kopiją, sakydamas, kad tai yra dokumentas. O laikraščiui juk dokumento ir reikia, o ne kalbų.  Vis dėlto, tą prašymą gavau ir visiems skaitytojams viešinu, kodėl savivaldybėje ruošiamasi pakeisti valdžią:„… Meru Arvydu Vyšniausku nepasitikime, nes jis netinkamai planuoja savivaldybės tarybos veiklą, netinkamai nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems netinkamai pirmininkauja, netinkamai koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, taip pat netinkamai atlieka savo pareigas, numatytas Vietos savivaldos įstatymo 20 str.2 d.1 p….“  (Ištrauka iš įstatymo: 2. Meras, mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų savivaldybės tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma: 1) Vyriausybės arba valstybės kontrolės institucijos siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar savivaldybės interesams bei nuosavybei). Kaip sako savivaldybės kontrolierius Juozas Zaveckas,  nei Vyriausybės, nei valstybės institucijos rimtų pažeidimų nenustatė ir valdžios keisti nesiūlė.  „…Be to meras Arvydas Vyšniauskas nepasirūpino, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą, būtų užtikrinamas savivaldybės tarybos narių tolygus bendradarbiavimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje), būtų tobulinamas savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir savivaldybės tarybos komitetų veikla ir šiuo nerūpestingumu pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 20 str.3 p, 4 p. ir 5 p. „…Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi Henriku Petrausku nepasitikime, nes jis netinkamai organizuodamas savivaldybės administracijos darbą (taip pažeisdamas Vietos savivaldos įstatymo 29 str.8 d.3 p.), sudaro sąlygas <…> savivaldybės neūkiškumui, savivaldybės biudžeto lėšų švaistymui, netinkamai administruoja savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės biudžeto asignavimus ir taip pažeidžia Vietos savivaldos įstatymo 29 str.8 d.4 p.,5 p. Be to, būdamas tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą (pagal vietos savivaldos įstatymą 29 str.8 d.1 p.) neužtikrina prašomos informacijos pateikimo asmenims ir net savivaldybės tarybos nariams teisės aktais numatytu laiku. …“. Savivaldybės kontrolierius Juozas Zaveckas sakė, kad kontrolieriaus tarnyba nėra nustačiusi, kad neūkiškai tvarkomos ar švaistomos biudžeto lėšos.
„…Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Stasiu Voveriu nepasitikime, nes jis savo pareigų atlikimui skiria nepakankamą dėmesį, kokio iš jo tikisi savivaldybė…“.
Dabar jau ir rinkėjai žino, kodėl A. Adomaitis susijungė su opozicine Liberalų ir centro bei Naujosios sąjungos partijomis, surinko 13 parašų ir įteikė merui pareiškimą dėl nepasitikėjimo. Jie dirbs geriau?

Krislas akyje

Liaudies išmintis sako, kad svetimo akyje ir krislą pastebi, o savojo nė rąsto nemato. Perverčiau perversmą įvykdyti  susiruošusių tarybos narių partijų programas ir jas primenu ne tik rinkėjams, bet ir patiems tarybos nariams. Štai Darbo partijos programoje 1 punkte rašoma: „…Išrinkti į savivaldybės tarybą mes, darbo partijos nariai, sieksime: 1. Piliečių dalyvavimo, tvarkant visuomenės reikalus, sprendžiant įvairias politines, ekonomines, socialines problemas….“.  Pamiršo darbiečių partijos pirmininkas Vaidas Ratkevičius savo parašytą pasižadėjimą ir, nepasitaręs nei su rinkėjais, nei su bendrapartiečiais, pasirašė po pareiškimu, kad reikia versti valdžią. Jo bendrapartietis ir tarybos narys Vaidas Kaluževičius po pareiškimu nepasirašė.
Partijos Tvarka ir teisingumas programoje 1 punkte deklaruojama: „… Visais svarbiais klausimais prieš priimdamas sprendimus, tarsimės su visuomene oficialios gyventojų apklausos būdu…“. Nesiklausė A. Adomaitis nei žodžiu, nei raštu, nei gyventojų, nei rėmėjų, nei savo bendrapartiečių, nei savo partijos lyderių. Paslapčia susitarė su opozicine frakcija ir pasiruošė perversmui dėl tokio baldo, mero kėdės. Tokiam A. Adomaičio žingsniui nepritarė nei jo bendrapartietis, tarybos narys Edmundas Vėželis, nepasirašęs po pareiškimu, nei jo partijos lyderis Valentinas Mazuronis, nepritariantis „kūlverstukų politikai dėl kaprizų“. V. Mazuronis mano, kad politinės grupės, turinčios poros narių persvarą tik apsunkina mero darbą. Jo nuomone, Savivaldos įstatymą dėl vadovų keitimo, reikėtų taisyti ir tą procesą apsunkinti.
Valstiečių liaudininkų programoje taip pat 1 punktu skelbiama: „… Priimdami savivaldybės tarybos sprendimus, pirmiausia atsižvelgsime į bendruomenės nuomonę, poziciją, siūlymus…“. Nepaklausė bendruomenės nuomonės, tiesiog neatsispyrė įkalbinėjami.
Kaip matote, pareiškime dėl nepasitikėjimo vardindami mero, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo faktais nepagrįstas nuodėmes, savąsias pamiršo. Tai, kas opozicijai ir po pareiškimu pasirašiusiems atrodo, kad savivaldybės vadovybė  dirba netinkamai, socialdemokratams ir Tėvynės sąjungos-krikščionims demokratams atrodo – normalu. Dirbti be klaidų ir be trūkumų neįmanoma, svarbu, suklydus, pasitaisyti. Pats perversmininkas  A. Adomaitis net Elektrėnų liberalcentristus bando teisinti už sąvartyno atvedimą, kad jie suklydo, o koalicijos partneriams pasitaisyti neleidžia. Dabartinė valdančioji dauguma per trejetą metų jei ir suklydo, tai tokios žalos, kokią padarė sąvartyno šalininkai, savivaldybės gyventojams nepadarė.

Mėš Augėjaus arklides

Augėjaus arklidės – posakiu virtusi sąvoka, reiškianti apleistą, nešvarią vietą, kilo iš senovės graikų mito apie Tirinto ir Mikėnų valdovą Euristėją. Euristėjas, norėdamas pažeminti Heraklį, liepė jam išmėžti milžiniškas 30 metų nemėžtas Elidės valdovo Augėjo arklides. Heraklis, pasukęs per jas Alfėjo ir Penėjo upių tėkmę, arklides išmėžė per dieną. A. Adomaitis planuoja atlikti Heraklio vaidmenį. Antrą kadenciją kiekvieno posėdžio metu žeminamas opozicinės frakcijos, nutarė su ja susijungti ir  mėžti savivaldybės arklides. Tiesa, jie patys per dvi kadencijas jas ir  užteršė. Apie tai laikraštyje „Elektrėnų kronika“ aktyviai kalbėjo A. Adomaitis, kol nebuvo valdančiojoje koalicijoje. 2005 m. 04-08 , straipsnyje „Kodėl nepritariau savivaldybės tarybos mero (K. Vaitukaičio) metinei ataskaitai“ A. Adomaitis rašė: „O kas galėtų paneigti, kad šie projektai („Jaunimo kranto“, red.) neverti garsiojo bėglio į Jungtines valstijas G. Petriko talento pasinaudoti ne savo lėšomis savo naudai…“. 2005-01-28 straipsnyje „Apie nutylėjimus, pusę tiesos, pastangas atrasti tiesą ir dar kai ką“ A. Adomaitis rašė:„…Jei liberaldemokratai vadovaujasi principu ir turi būti įgyvendinta tai, kas aktualu visai visuomenei, tai liberalcentristai, bent jau mūsų savivaldybėje, elgiasi diametriškai priešingai. Susidaro įspūdis, kad jie vadovaujasi principu – svarbu tai, kas naudinga atskiroms grupėms“.  Tai, kas dabar pasidarė, kad A. Adomaitis prarado atmintį taip pat, kaip jo aprašyti mankurtai. Neatsakė man A. Adomaitis, ką ir kaip darys kitaip nei dabartinis meras. Sakė atsakysiąs tik tada, jei tai įvyksią.  
Kol būsimasis meras nekalba, ką ir kaip darys tapęs meru, galime paspėlioti: bus paskelbtas konkursas   „Poseidono“ pastato renovacijai, tą konkursą laimės UAB „West Express“, kurios valdybos narys yra Arkadijus Maizelis. O  tokia UAB  „Trakų akmuo“, užsiimanti  smėlio, žvyro ir dolomito karjerų eksploatavimu (anketoje į Seimo rinkimus deklaruoja dirbantis K. Vaitukaitis),  taip pat laimės konkursą. Dabar statybinėms firmoms sunkus laikotarpis, tad „Trakų akmuo“ išvengs gresiančio bankroto, suklestės, o tada per rinkimus atsilygins kolegoms. Mero pavaduotoju dirbs liberalcentristas, dabar bedarbis,  Gediminas Kriščiūnas, šešerius metus kiekvieno posėdžio metu šaipęsis iš A. Adomaičio.  Taip, matyt, A. Adomaitis ir ruošiasi mėžti tas savivaldybės arklides. Kitaip jis negalės dirbti, nes meras vienas sprendimų priimti negali, sprendimus priima tarybos dauguma.

Dirbs vienas

Klausiau A. Adomaičio apie išlaidas, susidarysiančias, atleidus net 3 valdininkus. Ketvirtas atleistasis valdininkas bus mero patarėja. Jiems reikės mokėti išeitines pašalpas: administracijos direktoriui ir jo pavaduotoju už du mėn., merui ir jo patarėjai – už 3. Iš kur biudžete suras lėšų, jeigu jau ir taip savivaldybės darbuotojams siūloma imti nemokamas atostogas, mažinami atlyginimai ir pan. A. Adomaitis sakė, kad vienas iš variantų nepatirti išlaidų, būtų tuos du ir tris mėnesius neskirti į atleistų valdininkų vietas kitų. Tai reikštų, kad meras A. Adomaitis 2 mėnesius dirbtų be administracijos direktoriaus ir pavaduotojo, o 3 mėn. – be mero pavaduotojo ir patarėjo.  Dirbti jis sakė galįs po 24 val. per parą, kad tik elektrėniečiams būtų geriau. Deja, Darbo kodekso 150 straipsnyje numatyta, kad viršvalandžių dirbti negalima po 4 valandas per dvi dienas iš eilės, o per metus viršvalandžiai negali viršyti 120 valandų. Už viršvalandžius turi būti mokama ne mažiau, kaip pusantro darbuotojui nustatyto atlyginimo. Taigi, A. Adomaitis vienas dirbdamas pažeistų Darbo kodeksą ir savivaldybės pinigų nesutaupytų. Be to, dirbdamas vienas, tikriausiai, nesuspėtų dirbti geriau, nei visi trys nuverstieji kartu. O gal vicemerui vėl su atmintimi kokia bėda, kad pamiršo, dėl ko verčia valdžią.  Nepaklausiau tik, ką apie tokį  A.Adomaičio projektą mano naujieji jo koalicijos nariai, kurie į koaliciją ir jungiasi dėl darbo vietų.  Tiesa, baigiantis pokalbiui, vicemeras sakė neskubantis dalinti dar nesumedžioto briedžio ir nesąs garantuotas, kad perversmas įvyks.  Gal užteksią pasikalbėjimo. Gal… Juk kiekviena valdžia yra iš Dievo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69