Kurkime švarią ir jaukią aplinką

Kurkime švarią ir jaukią aplinką
Visi norime švariai ir jaukiai gyventi. Kokią aplinką sukursime, tokią ir turėsime. Jei visi to norime, tad ir siekime.

Kiekvienam tereikia pradėti nuo savęs, nuo savo buto, nuo savo kiemo. O, kad gyventume jaukioj mus supančioj aplinkoj, privalome visi triūsti. Ir reikia tiek nedaug – tvarkos. Pirmiausia tvarkos aplink save. O ji prasideda nuo mūsų pačių kasdieninės buities: nuo rytinės  pirmosios kavos puodelio, nuo suvalgyto kiaušinio lukštų, nuo vaisių žievelių ar kitokių maisto produktų liekanų.Ir taip kasdien susidaro nemažai komunalinių atliekų. Tarp jų – bioskaidžių  atliekų.
Kas tai yra? Tai – ne tik virtuvėje susidarančios maisto produktų atliekos, o ir sodo, daržo, popieriaus ar kartono atliekos. Nors biologiškai skaidžios atliekos gamtoje lengvai suyra, reikia jas tinkamai  apdoroti ir užtikrinti, kad jų tvarkymas nesukeltų  pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenktų aplinkai. Biologiškai skaidžių atliekų negalima šalinti sąvartynuose dėl biodujų, nemalonių kvapų susidarymo, aplinkos taršos ir kitų faktorių.Jas reikia išskirti iš bendro komunalinių atliekų srauto ir surinkti atskirai.Tai turi būti laipsniškai įgyvendinama.Pagal Europos Sąjungos direktyvas nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo  užduotys. Numatyta, kad iki 2013 metų sąvartynuose šalinamos bioskaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 50 procentų, o 2020 metais – ne daugiau kaip 35 proc. 2000 m. susidariusio atliekų lygio.
Norint sėkmingai diegti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemą, labai svarbu tinkamai informuoti visuomenę, kaip tvarkyti tas atliekas.Siekiant sumažinti atliekų poveikį gam tai ir natūraliai aplinkai, privalu jas tvarkingai  rūšiuoti. Kai yra  pagal paskirtį išrūšiuojama dalis atliekų, sumažėja jų kiekis, pristatomas į sąvartyną. Būtina atsakingai tvarkyti komunalines atliekas, rūšiuoti ir talpinti į joms skirtus  tris konteinerius (geltoną, mėlyną, žalią) pagal paskirtį. O artimiausiu metu be minėtų konteinerių bus įrengti ir specialūs požeminiai konteineriai bioskaidžioms atliekoms surinkti. Numatyta juos statyti atokiau nuo daugiabučių gyvenamųjų namų ar privačių valdų. Planuojama organizuoti atskirą maisto (virtuvės) atliekų surinkimą. Siekiant sumažinti apdorojamų atliekų kiekius, visų pirma numatyta , kiek įmanoma daugiau atliekų atskirti jų susidarymo vietoje, panaudojant jau šiuo metu įdiegtą atliekų rūšiavimą ir taikant kitas priemones.Pažymėtina, kad reikia dar labiau skatinti individualų kompostavimą, išdalinant gyventojams kompostavimo dėžes. O atskirai surinktos atliekos bus apdorojamos tam skirtuose anaerobinio pūdymo įrenginiuose, išgaunant biodujas ir paruošiant tokiu būdu, kad jas būtų galima naudoti visuomeniniam transportui ar kitoms reikmėms. Likusios po rūšiavimo jų susidarymo vietoje atliekos keliaus į rūšiavimo gamyklą, kur bus atskiriamos antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, inertinės medžiagos. Tokiu būdu bus kontroliuojama, kad į kogeneracinę jėgainę nepatektų pavojingos ar tinkamos perdirbti atliekos.
Jau artimiausioj ateity nelengvas darbas laukia ir UAB ,,VAATC”, kuris administruoja Vilniaus regioninį komunalinių atliekų tvarkymo sąvartyną Kazokiškėse.
–    Tai – vienas iš moderniausių sąvartynų visoje Lietuvoje, – sako l.e. direktoriaus pareigas Osvaldas Markevičius. – O, jei sąvartynas šiuolaikiškas,tai ir jame šiuolaikiškai turi būti šalinamos atliekos. Įgyvendindami projektą ,,Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra”, sieksime tobulinti ir plėsti šiuolaikišką, ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią  biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemą, sukuriant jų tinkamą surinkimą ir apdorojimą.
Turi būti įdiegtas mechaninis biologinis apdorojimas arba atskiras bioskaidžių  atliekų tvarkymas. Reikia sudaryti sąlygas jas kompostuoti arba anaerobiškai pūdyti.
Tai – naudinga: gautas kompostas naudojamas įvairioms daržo reikmėms, o iš pūdymo įrenginių gautos biodujos, kurias deginant galima gaminti elektros, šiluminę energiją bei  panaudoti karšto vandens ruošimui  arba  kaip biokurą automobiliams.Pagaminta elektros bei šiluminė energija bus realizuojama.Tokiu būdu gautomis pajamomis galima būtų kompensuoti dalį atliekų tvarkymo kaštų.
Numatyta, kad Vilniaus regione bioskaidžių atliekų apdorojimo įrenginiai bus statomi toje vietovėje, kur susidaro didžiausi šių atliekų kiekiai.Pastebėta, kad individualioje namų valdoje per metus susidaro apie 700 kg biologiškai skaidžių atliekų. Didžioji jų dalis galėtų būti sukompostuota vietoje, individualių namų savininkams įsirengus arba įsigijus specialias kompostavimo dėžes, į kurias galima rūšiuoti ir kompostuoti žaliąsias ir virtuvės atliekas. Tarkim, vieno didelesnio arbūzo  žievės kaipmat pripildo virtuvės šiukšliadėžę. Jei žieves išmesime į biokonteinerį, jos itin greitai supus. Taip pat jau reikia įprasti kavos ar arbatos likučius kratyti ne į šiukšliadėžę, o talpinti į komposto dėžę.Ir taip tvarkingai kompostuojant, pavasarį žaliosios atliekos jau bus pavirtę derlingu kompostu, kuriuo bus galima patręšti daržus. Pažymėtina, kad į biokonteinerius galima mesti beveik visas organines atliekas, susidariusias ir virtuvėje, ir sode, ir darže. Kompostui tinka žolė, lapai, susmulkinti kiaušinių lukštai, vaisių, daržovių likučiai, daržo atliekos, susmulkinta mediena. Minėtos atliekos per 5-6 mėnesius virsta kompostu – puikia trąša dirvožemiui pagerinti. Nėra pagrindo baimintis, kad iš konteinerių sklis prasti kvapai. Jie bus sandarūs, o laikantis kompostavimo taisyklių, jokio kvapo ir neturėtų būti.
Būtina šviesti ir auklėti visuomenę, mokyti šeimininkauti savo valdose, tausoti gamtos turtus, saugoti aplinką.Efektyvios atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas priklauso nuo visų piliečių, įmonių, organizacijų, valstybės institucijų pastangų.
Pasak UAB ,,VAATC ” direktoriaus pavaduotojo Jurijaus Valiūno, įgyvendinus komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą, į sąvartyną  pateks tik apie ketvirtadalis visų susidarančių komunalinių atliekų, kurios bus termiškai apdorotos. Čia visiškai nebus šalinamos biologiškai skaidžios atliekos.
Jis pažymėjo, kad sukūrus šiuolaikinę, ES reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą, bus užtikrintos gyventojams patogios ir aplinkai saugios atliekų tvarkymo paslaugos. Tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas, bus sumažinti šiltnamio dujų išmetimai, žymiai sumažės sąvartyne šalinamų atliekų kiekis ir aplinkos teršimas.Bus pasirinkta speciali biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo technologija bei sukurta jų surinkimo sistema.              

Angelija Jurkevičienė
(tel. 8- 610- 44994)
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų