Kai du pešasi, laimi tas, kam reikia

Kai du pešasi, laimi tas, kam reikia

Julija Kirkilienė

Elektrėnų ligoninės direktorė Laimutė Matkevičienė ne nuostolius padarė ligoninės kasoje, ne per langą šoko išgėrusi, kaip šioje įstaigoje yra buvę, ne į korupcijos skandalus įsivėlė, kaip kitų ligoninių vadovai, bet neįtiko anoniminį skundą merui ir tarybai rašiusioms slaugytojoms.

Dirba, kaip išmano

Kol ligoninės steigėjos – savivaldybės tarybos sukurta laikina komisija – ieško direktorės klaidų, pagal ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą, Elektrėnų ligoninėje vietoj 127 lovų planuojama palikti 82, iš kurių 35 bus skirtos slaugai ir palaikomajam gydymui. Tokiai ligoninei, žinoma, nebereikės 168 darbuotojų. Vilniaus apskrities koordinavimo tarybai pirmininkauja meras Kęstutis Vaitukaitis, bet geresnių sąlygų ligoninei, atrodo, išsiderėti nepasiseks. Bet gal pasiseks ligoninei surasti kitą vadovą.

Birželio savivaldybės tarybos posėdyje taryba VšĮ Elektrėnų ligoninės Terapinio skyriaus bendrosios praktikos slaugytojų 2016-06-09 skundui išnagrinėti sudarė laikiną komisiją ir įpareigojo darbą atlikti ir išvadas tarybai pateikti iki 2016 m. rugpjūčio 22 d. Taigi, per patį vidurvasarį, kai ir ligoninės, ir savivaldybės administracijų darbuotojai atostogauja, komisija aktyviai dirba.

Komisijos pirmininku išrinktas Algimantas Adomaitis, atrodo, sulaukė progos surasti ligoninėje visus pažeidimus, kurių nesurado įvairūs tikrintojai ir teismai. Pagilintai domėtis ligoninės darbu, kaip per komisijos posėdį sakė A. Adomaitis, jis privalo kaip tarybos narys, nes ligoninės steigėja yra savivaldybės taryba, o jis dėl savo darbinės patirties tam turi kompetencijos.

Pagal savivaldos įstatymą, taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas atskiriems klausimams nagrinėti. Savivaldos įstatyme rašoma, kad sudarant laikinąją ar nuolatinę komisiją, pirmiausia taryba apibrėžia komisijos įgaliojimus ir patvirtina darbo nuostatas. Kadangi savivaldybės taryba nei įgaliojimų, nei nuostatų šios komisijos veiklai nepatvirtino, ji veikia, kaip išmano.

Skundai raštu

Laikinoji komisija sudaryta buvo vienam – ligoninės Terapinio skyriaus b. p. slaugytojų anoniminiam skundui – tirti. Po tarybos posėdžio, sudarius laikinąją komisiją, merui ir tarybai buvo atsiųstas dar vienas – visų ligoninės slaugytojų anoniminis skundas. Skundų niekas nepasirašė („…nes bijome direktorės pykčio ir neadekvačių veiksmų mūsų atžvilgiu“).

Skundžiasi slaugytojos dėl mažų atlyginimų ir kad norėdamos uždirbti daugiau dirba 1,5 etato, skundė direktorę ir dėl to, kad ji turinti papildomai 0,25 etato kaip vidaus ligų gydytoja. Skundėsi, kad slaugytojų atlyginimai neatstatyti į prieškrizinį lygį, o direktorė nepagarbiai ir įžeidžiančiai atsakiusi į darbuotojų prašymą padidinti atlyginimus: „…operacinės slaugytojos darbas nereikalauja proto…“. Slaugytojoms esą nėra išaiškinta ir suprantama ligoninės atlyginimų formavimo sistema. Skunde rašoma, kad per 15 direktorės darbo metų nebuvo organizuojami darbuotojų susirinkimai, nebuvo skelbiami veiklos rezultatai, o slaugytojos per 15 metų nebuvo skatinamos, negaudavo premijų ir t.t.

Skundai ir žodžiu

Birželio 29 d. laikinoji komisija, kurioje dirba tarybos nariai A. Adomaitis, Andrejus Paberalis, Vaidas Ratkevičius, Laimutė Ablingienė ir Edita Kirciūnienė, į posėdį pakvietė ligoninės slaugytojas. Į tą posėdį atskubėjo per 20 slaugytojų, tarp jų net tos, kurios turėjo nedarbingumą, ir jų padėjėjų iš 120 dirbančių ligoninėje. Posėdžio protokole rašoma, kad „…diskusijoje dalyvavusios slaugytojos vardijo opiausias problemas: mažas atlyginimas, didelis darbo krūvis, slaugytojų trūkumas, naktimis nebudi slaugytojų padėjėjos, blogas psichologinis klimatas, nepagarba slaugytojo profesijai, ligoninės prestižo kritimas dėl slaugytojų trūkumo ir mažo atlyginimo…“. Slaugytojos taip pat komisijai skundėsi, kad darbo aprangą perka ir skalbia pačios, nes skalbykloje skalbiant rūbai greičiau susidėvi. Redakcijos žiniomis, tarp kalbėjusiųjų posėdyje buvo ir nepritariančių skundo faktams, bet protokole tai neužrašyta. Posėdyje protokolą rašiusi Tarybos ir mero skyriaus sekretoriato vedėja Vaida Davidavičienė redakcijai sakė, kad komisijos posėdžiuose yra daromi garso įrašai, kurie saugomi, o protokole visų pasisakymų surašyti nėra galimybių. L. Matkevičienė redakcijai sakė, kad skunde surašyta vien neteisybė.

Į klausimą, ar ligoninėje yra nusiskundimų iš ligonių, slaugytojos atsakė, kad ligoniai bijo skųstis. Redakcijos žiniomis, į šį klausimą slaugytojos atsakė neteisingai. Vien mūsų redakcija iš ligonių gavo bene 5 skundus apie blogą slaugytojų ir jų padėjėjų darbą Terapijos skyriuje. Bet paprašius išklausyti kitą pusę – ligoninės direktorę – mūsų skaitytojai prašydavo skundų nebespausdinti, nes direktorė pažadėdavusi slaugytojas nubausti. Paskutinė skaitytoja skundą spausdinti atsisakė todėl, kad jaučianti pilietinę pareigą prisidėti prie Elektrėnų ligoninės išlikimo ir sutinkanti palaukti, kol slaugytojos susipras dirbti sąžiningiau.

Komisija – teisėja

Į rugpjūčio 2 d. komisijos posėdį pakviesta buvo ir ligoninės direktorė Laimutė Matkevičienė. Kadangi ji į posėdį atėjo su advokate, komisija pasijuto esanti tarsi teisme, o komisijos nariai, teisinį išsilavinimą turintys Vaidas Ratkevičius ir Andrejus Paberalis, pasijuto dirbantys mažų mažiausiai teisėjais. V. Ratkevičius advokatei įsakė nemeluoti, tik neturėjo Konstitucijos, kad ranką ant jos padėjusi prisiektų nemeluoti. Komisija nutarė advokatei neleisti kalbėti, nors vėliau patys turėjo klausimų. Į posėdį pavėlavęs A. Paberalis „kaltinamajai“ L. Matkevičienei, norėjusiai trumpai pakomentuoti pirmininko A. Adomaičio pasisakymą, kaip tikras teisėjas rėžė: „Gal patylėkite, ne su jumis bendraujame“.

Po tokio komisijos teismo L. Matkevičienė su komisija bendrauti nebepanoro pati. Ji raštu merui, tarybai ir komisijai parašė, kad į klausimus atsakinės tada, kai komisija turės veiklos nuostatus. Be to, L. Matkevičienė raštu prašė iš komisijos nušalinti A. Adomaitį ir V. Ratkevičių, nes jie su Elektrėnų ligonine turi interesų konfliktą: V. Ratkevičius turintis artimų giminystės ryšių su slaugytoja Daiva Čižiene, o A. Adomaitis – nelaimėjęs konkurso ligoninės vadovo, o vėliau – skyriaus vadovo pareigoms užimti. Be to, jis dėl ligoninės vadovės neteisėtų veiksmų rašė skundus pagal LR baudžiamojo kodekso, Administracinio teisių pažeidimo kodekso ir kitų įstatymų straipsnius Trakų rajono prokuratūrai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai, bet nė vienas skundas nebuvo patenkintas.

2014 m. A. Adomaitis reikalavo pradėti administracinę procedūrą, vėliau pateikė skundą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM dėl neva Elektrėnų ligoninės keliamo pavojaus Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikatai ir gyvybei. Kiekvienas A. Adomaičio skundas buvo tiriamas, bet nepripažintas pagrįstu. Direktorė mano, kad dėl šių aplinkybių A. Adomaitis yra šališkas ligoninės atžvilgiu ir ne tik negali būti komisijos pirmininku, bet negali net dalyvauti komisijos veikloje ir negalėjo balsuoti dėl komisijos sudarymo.

Komisija beteisė

Rugpjūčio 2 dienos komisijos darbe A. Adomaičiui pirmininkauti aktyviai padėjo A. Paberalis. Jis paaiškino, kad komisija neturi teisės nei pati nusišalinti, nei pirmininko nušalinti, nei darbo nutraukti, nes ji yra pavaldi tik komisiją sudariusiai tarybai ir tarybos pirmininkui – merui. Ir komisijos išvados ne ką reiškia – tik patariamąjį balsą, rekomendacinius pasiūlymus, kaip elgtis tarybai su slaugytojas skriaudžiančia direktore. Direktorei atsisakius atsakinėti į komisijos klausimus, komisija visai nebežinojo, kaip elgtis: laikinai sustabdyti veiklą iki posėdžio, prieš tai informavus merą, ar kitaip elgtis, kad neišklausę kitos pusės nebūtų apkaltinti neobjektyvumu.

Kaip apsisprendė komisija – redakcija nebežino, nes jie panoro apsitarti be „svetimų ausų“. Dar komisija tikisi iki penktadienio sulaukti atsakymų į direktorei raštu pateiktus klausimus. Vieną atsakymą komisija jau turi, bet jį gavo ne iš direktorės, o iš savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus specialistės Vilmos Komisarenkienės. Lentelėje pateiktos Širvintų, Švenčionių, Ukmergės, Kaišiadorių ir Elektrėnų ligoninių veiklų pajamos, išlaidos, slaugytojų užmokesčiai etatui ir asmeniui. 2015 metais daugiausia uždirbo Kaišiadorių ligoninės slaugytojos, po jų – Elektrėnų. Mažiausiai uždirba Širvintų ligoninės slaugytojos.

(Ne)įvertinta

L. Matkevičienė konkursą ligoninės direktorės pareigoms užimti laimėjo 2001 metais. Konkurso komisijos pirmininku buvo A. Adomaičio kurso draugas ir pirmasis savivaldybės administracijos direktorius Kristijonas Kameneckas. Kodėl konkurso nelaimėjo kurso draugas, nėra žinoma, bet naujosios direktorės aktyvaus darbo darbdavys – savivaldybės taryba – taip pat nevertina. Kaip sakoma, savo kieme pranašo nereikia…

L. Matkevičienė, tapusi direktore ir radusi minusinį ligoninės finansinį balansą, suskubo mokytis vadybos ir ligoninę iškelti į pirmaujančią įstaigą tarp mažųjų savivaldybių ligoninių. 2002–2004 m. Kauno medicinos universitete įgijo sveikatos vadybos magistro kvalifikaciją, o magistro darbas „Rinkodaros principų raiškos ypatumai ligoninėje“ įvertintas labai gerai. Įgijusi vadybos žinių, direktorė ėmėsi projektų.

Per 15 metų Elektrėnų ligoninė be atskiro projekto vadovo įvykdė 10 projektų ir pritraukė per 2,5 mln. eurų lėšų. Pagal projektus atliktas ligoninės kapitalinis remontas, įrengtas naujas liftas ligonių kilnojimui, įsigytas atliekų dezinfekavimo įrenginys, skaitmeninis rentgeno aparatas, moderni stomatologinė kėdė, širdies ir kraujagyslių tyrimo specializuotas echoskopas, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, ilgalaikės elektrokardiogramos analizės įranga, elektrokardiografas, medicininės funkcinės lovos, ginekologo kėdė, operacinis stalas ir lempa, anestezijos aparatas, laparoskopas, echoskopas, endoskopas (gastrofibroskopas), kompiuterinė įranga ir kt.

Apie ligoninės 50 metų veiklą L. Matkevičienė išleido knygą „Elektrėnų ligoninės 50 veiklos metų“, o ligoninės 50-mečio proga visi darbuotojai buvo įvertinti įvairiais apdovanojimais. L. Matkevičienei 2015 metais buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusios gydytojos vardas. Bet spalio mėnesį Elektrėnų ligoninės direktorės kadencija baigiasi ir savivaldybės tarybai – direktoriaus darbdaviui -, ko gero, ši vadovė nebereikalinga. Bus kam direktoriauti kad ir mažai lovų turinčiai, bet moderniai ligoninei.

Ligoninės vadovą savo partijos gretose norėtų turėti kiekviena partija. Gydytojai rinkimuose visada atneša daug balsų. Bet L. Matkevičienė Elektrėnų savivaldybės partijoms nepriklauso, todėl, kol savivaldybės laikina komisija atidžiai ieško direktorės darbo klaidų, paskelbtas konkursas ligoninės direktoriaus kėdei užimti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69