Fortepijono muzika nuplauna kasdienybės dulkes nuo mūsų gyvenimo (papildyta)

Fortepijono muzika nuplauna kasdienybės dulkes nuo mūsų gyvenimo (papildyta)
Albina SIDARAVIČIENĖ
 
Tęsiame pasakojimą apie Elek­­trėnų meno mo­kyk­los muzikos skyrių kaip bendruomenės kultū­ros ži­dinį. Apie fortepijono mo­kytojų darbus, tikslus, pa­siekimus pasa­koja moky­toja me­to­dininkė Ona Na­vickienė, meto­dinės gru­­pės va­dovė.

 
„Elektrėnų meno mokyklos fortepijono metodinė grupė dirba kūrybingai, turi gilias tradicijas. Mūsų tikslas, kad kiekvienas vaikas, norintis gro­ti fortepijonu, būtų išgirs­tas, programa pritaikoma kon­krečiam mokiniui  pagal jo pri­gimtinius gabumus, kuriuos toliau vystome. Kiekvienas moki­nys, atėjęs mokytis groti forte­pijonu, turi galimybę atsiskleisti kaip asmenybė, dalyvauti kon­­kur­­suose, festivaliuose, koncer­tuose.“
Šiuo metu fortepijono me­to­­dinei grupei priklauso šie mo­kykloje dirbantys  mokyto­jai:  Ona Navickienė (metodinės grupės vadovė), Rita Andrejaitienė, Je­ka­terina Dementjeva, Vilma Gum­bienė, Rasa Hopenienė, Rasa Simankovienė, Rūta Striš­­kaitė, Gintarė Šatinskaitė Bingelė. Šios mokytojos  su didele mei­le ir atsidavimu veda mažuosius savo mokinius  muzikos meno aukštumų link, suteikia galimybę suprasti muzikinę kalbą ir pagal kiekvieno individualias galimybes pasisemti muzikinių žinių, ku­rios pravers gyvenime: vieni gal­­būt taps profesionalai, kiti muzi­kos mylėtojai ir klausytojai. Mo­ky­to­jos nuoširdžiai tiki, kad kiekvienas mokinys, kuris mokėsi muzikos, tikrai taps doresnis ir geresnis. 
 
Žiupsnelis istorijos
 
Pateikiame truputį istorijos, be kurios, pasak mokytojos O. Navickienės, neįsivaizduojama me­to­dinės grupės dabartis. 1961 m. Elek­trėnuose atidaromas Vie­vio muzikos mokyklos filialas. Veikė tik muzikos skyrius, kuria­me buvo mokoma smuikuoti, gro­ti akordeonu. Fortepijono sky­rius įkurtas 1962 m. Pirmasis mokytojas, kuris dirbo šiame skyriu­je – Vilhelmas  Jonas Pupius.  Forte­pijonas buvo populiarus, augo mokinių, norinčių skambinti šiuo instrumentu, skaičius. Augo ir fortepijono mokytojų grupė, pri­sijungė mokytojos Regina Bart­kienė, Rina Arliuk, Vlada Devei­kienė, Rita Jurgaitienė. Šie žmo­nės padėjo tvirtus pagrindus fortepijono metodinei grupei. Jų gairės net šiandien padeda mums dirbti atsakingai, siekti užsibrėž­tų tikslų ir nešti muziką į visuomenę.
Kultūrinis gyvenimas
mokykloje
 
Mokytoja O. Navickienė sako, jog fortepijono mokytojai siekia, kad Elektrėnų meno mokykla būtų Elektrėnų bendruomenės kultūros židinys. Mokykloje nuolat vyksta tęstiniai projektai, koncertai. Pagrindinis renginys, kuris suburia net respublikos jaunuosius pianistus ir mokytojus, yra respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu su draugu“. Šiais metais vyko XVII respublikinis konkursas, kuriame dalyvavo 128 jaunieji atlikėjai ir apie 50 mokytojų iš 24 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Konkursą labai mėgsta jaunieji atlikėjai, nes visi būna apdovanojami prizais, o patys geriausieji tampa laureatai ir diplomantai. Šių metų konkurse GRAND PRIX laimėjo mūsų mokyklos mokinės – Aleksandra Konkina (3 kl.) ir Vasilisa Ivanova (3 kl.). Mokines konkursui paruošė mokytoja Vilma Gumbienė. 
Džiaugiamės gausiu laureatų būriu: Milana Kanišauskaite ir Monika Liekyte (mokyt. V.Gum­bienė), Evelina Petrauskaite ir Augus­tu Batisa (mokyt. Siman­ko­vienė), Abigaile Šport ir Ema Veželyte (mokyt. R. Andrejaitienė ir J. Dementjeva), Auguste Bulyginaite ir Auguste Grinevičiūte (mokyt. O. Navic­kienė), Radvile Rakauskaite ir Kajumi Girsa (mokyt. R. Si­man­kovienė ir V. Gumbienė), Vakare Viktoravičiūte ir Ugne Sa­ba­liauskaite (mokyt. O. Navickienė ir J. Dementjeva). Kon­kurso diplomantų vardus iškovojo Samanta Šport ir Ugnė Štur­o (mokyt. R. Andrejaitienė ir J. Dementjeva), jos tapo ir jauniausių dalyvių nominantėmis, Austėja Žukauskaitė ir Austėja Sabaliauskaitė (mokyt. R. Andre­jaitienė), Emilija Kuodze­vičiūtė ir Milena Mlečkaitė (mokyt. O. Navickienė), fortepi­joninis kvartetas – Justas Dali­bagas, Elista Sabonytė, Livija Klima­vi­čiūtė ir Gintaras Mont­vilas (mokyt. O. Navickienė, R. Andrejaitienė, J. Dementjeva), Do­vydas Mykolas Kaminskas ir Markas Jonas Jasudas (mokyt. O. Navickienė ir R. Andrejaitienė).
Daug svečių ansamblių atvyko iš kitų mokyklų. Mokytojams buvo smagu bendradarbiauti, pasidalinti gerąja patirtimi, repertuaru, aptarti muzikos naujoves. Šio konkurso idėjos autorė Ona Navickienė. Konkursą organizuoti padeda visi mokyklos fortepijono specialybės mokytojai. Konkursas yra svarbus ir populiarus ugdant jaunuosius pianistus, kiekvienais metais sunku būna sutalpinti visus, norinčius dalyvauti. Informacija apie konkursą yra skelbiama mokyklos tinklapyje, spaudoje. Kviečiami dalyvauti visi, norintys pasiklausyti fortepijono muzikos. Jauniesiems muzikantams įdomu išgirsti, kaip skambina jų bendraamžiai, plečiasi mokinių akiratis, muzikantai dalijasi naujausiais kompozitorių kūriniais.
Kitas svarbus, savivaldybės meno mokyklas jungiantis rengi­nys yra koncertai-susitikimai su Lietuvos žymiais kompozitoriais. Kiekvienais metais į Elektrėnų meno mokyklą atvyksta Vievio meno mokyklos jaunieji pianis­tai ir kartu su mūsų mokiniais dalyvauja renginyje, kurį organi­zuoja mokytoja Ona Navickienė, noriai padedant visai fortepijono metodinei grupei. Į susitikimus su jaunaisiais atlikėjais jau bu­vo atvykę šie kompozitoriai: V. Bar­kauskas, V. Bagdonas, L. Povilaitis, J. Andrejevas, A. Šenderovas, K. Vasiliauskaitė, O. Beliukevičienė, N. Sinkevičiūtė, S. Žentelis, V. Majorovas, R. Šerkšnytė ir kiti žinomi Lietuvos fortepijoninės muzikos kūrėjai. Kiekvienas iš jų yra labai savitas ir įdomus. Mokiniai turi galimybę susitikti su kūrėjais, pabendrauti gyvai, susipažinti su jų muzika, palyginti muzikinius stilius. Mokytojai susipažįsta su nauju repertuaru, sužino apie šiuolaikinės lietuviškos muzikos interpretavimą. Kiekvienas susiti­kimas – tai pravertas naujas langelis į muzikos pasaulį.
Prasmingas renginys, kuris vyksta kalėdinių švenčių laukimo šurmulyje – muzikuojančių šei­mų vakaras „Atrieda Kalėdos“. Šio renginio idėjos autorė yra mokytoja Rasa Hopenienė. Kartu su mokytoja Vilma Gumbiene jos šį renginį organizuoja nuo 2002 m. Jau užaugo ne viena mokinių karta, kurią šis koncertas skatino muzikuoti šeimose su broliais, sesėmis, tėvais, seneliais ar tolimesniais giminaičiais. Šilta koncerto atmosfera suartina belaukiant šv. Kalėdų stebuklo.
Ne mažiau reikšmingi moky­tojų Rasos Simankovienės ir Vilmos Gumbienės organizuojami koncertai-susitikimai su Elektrėnų darželių ir pradinės mokyklos vaikais. Šie koncertai supažindina mažuosius su įvairiais muzikos instrumentais, muzikos pasauliu. Tikime, kad tai įkvepia vaikus ateiti į meno mokyklą, pasirinkti ir išmokti groti vienu ar kitu instrumentu. Smagu būna stebėti smalsias akeles, kurios pirmą kartą pamato tokią gausybę instrumentų. Mokytojos išradingai ir įdomiai organizuoja šiuos renginius. 
Mokytojos – R. Andrejaitienė ir J. Dementjeva – nuolat organizuoja išvykas į koncertus Lietuvos filhar­mo­nijoje, Vilniaus kongresų rū­muose, Kauno muzikiniame teat­re, Na­cio­naliniame operos ir baleto teatre. Mokiniai išgirsta garsių menininkų kūrinius, žy­mius atlikėjus, gali praplėsti savo muzikinį akiratį.
Mokytoja R. Hopenienė suorga­nizavo įdomią išvyką į kom­pozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio namus Vilniuje. Čia mokiniai koncertavo, skambindami paties kompozitoriaus rojaliu, susipažino su dailės ir muzikos kūriniais. Su kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūryba juos su­pa­žindino garsus lietuvių pia­nistas ir kompozitoriaus proanū­kis R. Zubovas. Dar vieną išvyką mokytoja R. Hopenienė suorganizavo į kompozitoriaus S. Vainiūno namus. Tai buvo įsimintinos minutės. Susipažinti su kompozitoriaus aplinka, skam­binti jo fortepijonu buvo nauja, įsimintina patirtis, apie kurią grįžę mokiniai pasakoja savo šeimoje, įspūdžiais dalijasi su bendramoksliais mokykloje.
„Be to, mes bendradarbiaujame su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla, LMTA studentais ir dėstytojais,- pasakoja mokytoja O. Navickienė.
Šiais mokslo metais Elektrėnų meno mokykloje gimė naujas renginys – muzikinė popietė „Mu­zika iš mylimiausių kino filmų“. Šio koncerto idėjos autorė J. Dementjeva. Kartu su mokytoja R. Andrejaitiene ji organizavo įdomų ir prasmingą koncertą, per kurį mokiniai susipažino su muzika iš įvairių miuziklų ir kino filmų. 
Fortepijono specialybės moki­niai noriai koncertuoja Elektrėnų viešojoje bibliotekoje, darželiuose, Elektrėnų vaikų dienos centre, Abro­miškių reabilitacijos ligoninėje, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. Labai svarbu mums, mokytojams, vaikus mokyti ne tik techninių instrumento gudrybių, bet ir ug­dyti mokinius savo sugebėjimais pasidalinti ir su kitais klausytojais. Mums yra svarbu koncertuoti, to­dėl fortepijono mokytojai  dažnai koncertuoja su kolegomis ir mo­kyk­los mokiniais įvairiuose Lie­tuvai svarbių šventinių dienų minėjimuose, įsitraukdami į ben­druo­menės koncertinę veiklą. 
Graži  tradicija – bendri mokytojų ir mokinių koncertai, kuriems ruo­šiantis  ne tik muzikuojama, bet ir bendraujama su kolegomis, dali­namasi patirtimi. Manau, taip Elektrėnų meno mokyklos forte­pijono mokytojai vykdo meno sklai­dą bendruomenėje.
 
Laimėjimai 
 
Mokytoja O. Navickienė prisipažįsta, jog daug metų pateikia paraiškas ir laimi lėšų gabiems vaikams paremti. Šiais mokslo metais jaunieji pianistai buvo išvykę net į tarptautinį atlikėjų konkursą „Edelweis“, vykusį Vienoje. Ketvirtos klasės mokinė Vakarė Viktoravičiūtė (mokyt. O. Navickienė) laimėjo šio konkurso GRAND PRIX solistų kategorijoje tarp meno ir muzikos mokyklos mokinių iš įvairių šalių. Antros klasės mokinės – Augustė Bulyginaitė ir Augustė Grinevičiūtė (mokyt. O. Navickienė) – tapo III v. laureatės ansamblių kategorijoje. 
Daug tarptautinių pianistų konkursų vyksta ir Lietuvoje. Jonavos muzikos mokykloje vyko V tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“. Šiame konkurse V. Viktoravičiūtė (mokyt. O. Navickienė) tapo laureatė, Livija Klimovičiūtė (mokyt. J. Dementjeva) ir Abigailė Šport (mokyt. R. Andrejaitienė) – diplomantės. 
I respublikiniame konkurse „Grand Pas“ D. Čiupailaitė (mokyt. J. Dementjeva) laimėjo konkurso GRAND PRIX. Mokinės – A. Bulyginaitė (mokyt. O. Navickienė), A. Grinevičiūtė (mokyt. O. Navickienė) – tapo I vietos laureatės, E. Kuodzevičiūtė (mokyt. O. Navickienė), A. Šport (mokyt. R. Andrejaitienė) laimėjo II vietos laureatų vardus. 
Šiais mokslo metais laimėti konkursai, kuriuose laureatai tapo mūsų mokyklos mokiniai:
K. Girsa, A. Konkina ir V. Ivanova ( mokyt.V. Gumbienė), R. Rakauskaitė (mokyt. R. Simankovienė)   XIV respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmos natos“ Alytaus r. Daugų meno ir sporto mokykloje,
A. Konkina ir V. Ivanova (mokyt. V. Gumbienė) VII Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurse „Šypsenėlė“ taip pat tapo laureatės ir pelnė nominaciją už geriausiai atliktą lietuvių kompozitoriaus kūrinį. Šiame konkurse laureatė tapo ir laimėjo nominaciją už geriausiai atliktą lietuvišką pjesę V. Viktoravičiūtė (mokyt. O. Navickienė), laureatas tapo ir P. Sagevičius.
I respublikiniame pianistų konkurse „Klaviatūros karalystė“, vykusiame Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Muzikos fakultete, V. Viktoravičiūtė tapo I v. laureatė (mokyt. O. Navickienė), III v. laureatas tapo  P. Sagevičius (mokyt. R. Andrejaitienė), G. Montvilas ir A. Grinevičiūtė (mokyt. O. Navickienė), A. Šport (mokyt. R. Andrejaitienė) iškovojo II v. laureatų vardus. 
Profesinės linkmės muzikinio modulio programą mūsų mokykloje lanko du mokiniai: V.Viktoravičiūtė ir P. Sagevičius. Šiemet Paulius  dalyvavo II respublikiniame profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų ir kamerinių ansamblių konkurse, laimėjo III vietą ir gavo nominaciją už geriausiai atliktą šiuolaikinę pjesę, o Vakarė Kauno filharmonijoje vykusiame III respublikiniame pianistų konkurse „Fortepijono lyderiai 2017“ tapo III vietos laureatė bei V tarptautinio konkurso „Olimpo muzikale“ II vietos laureatė.
Nesiekiame išvardinti visų metodinės grupės mokytojų, jų ugdytinių, koncertmeisterių pasiekimų  ir nuopelnų. Tai tik dalis mūsų laimėjimų, kurie džiugina mokinius, jų mokytojus ir, tikime, mūsų miesto bendruomenę. Iš šių pasiekimų matome, kad fortepijono specialybės mokiniai yra puikiai paruošiami, garsina mokyklos vardą respublikoje ir užsienyje. Tai indėlis ne tik į mūsų mokyklos tradicijų puoselėjimą, bet minėti pasiekimai daro įtaką mūsų bendruomenei bei visos respublikos muzikiniam gyvenimui.
Fortepijono mokytojai yra puikūs specialistai, kurie nuolat tobulinasi įvairiuose seminaruose, konferencijose ir bendradarbiauja su respublikos mokytojais dalindamiesi gerąja patirtimi.  Renginiai – seminarai, metodinės dienos – organizuojami ir Elektrėnų meno mokykloje, yra populiarūs ir sulaukia daug dalyvių.
Mokytoja O. Navickienė apibendrindama sako, kad  fortepijono metodinės grupės veikla yra labai plati ir įvairiapusiška, apimanti įvairių stilių ir epochų muziką, supažindinanti mokinius ir bendruomenę ne tik su muzika, bet ir daile, architektūra. Nuolat bendradarbiaudami su Elektrėnų įvairiomis ugdymo institucijomis, patys jaučiamės įnešantys svarią dalį vystant regiono kultūrą, formuojant mokinių asmenybes, ugdant meninį skonį. Stengiamės būti pavyzdžiu ir kultūros židiniu Elektrėnų bendruomenėje.“
Dėkojame fortepijono mokytojai metodininkei O. Navickienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui R. Hopenienei už suteiktą informaciją.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69