„Energija“ miršta, tegyvuoja „Energija“

„Energija“ miršta, tegyvuoja „Energija“

Virginija Jacinavičiūtė

Elektrėniškiai jautriai­ re­aguo­ja, kad Elek­trė­nuose nyksta viskas, kas asocijuo­jasi su energija, todėl informacijos apie įvykius ieško laikraštyje, o neradę –­ priekaištauja redakcijai. Dau­giau nei mėnuo praėjo nuo tos dienos, kai ietis surėmė VšĮ „Ledo arena“ ir ledo ritulio klubo Elektrėnų „Energija“ vadovai, dėl ko esą le­do ritulio ekipa „Energi­ja“ atsisakė dalyvauti Lietuvos čempionate. Apie tai, kad steigiama nauja įstaiga „Energija Hockey“ ir apie kitas naujienas le­do ritulio padangėje, skaitykite šiame straipsnyje.

Laikosi pažado

Treneriui V. Deevui treniruoti vaikus padeda pats Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos direktorius V. Škadauskas
Treneriui V. Deevui treniruoti vaikus padeda pats Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos direktorius V. Škadauskas

Šiuo metu aistros Ledo rūmuose aprimusios – skandalo lavina pavirto į mažą gniūžtę, kurioje susijusios šalys ieško išeities iš padėties. „Energija“ kreipėsi į Elektrėnų savivaldybę, prašydama finansinės paramos, o ledo arenos valdytojas siekia įkurti naują įstaigą „Energija Hockey“. Konfliktas ledo ritulio ben­d­ruo­menėje įsisiūbavo spalį. Pagrin­di­ne konflikto priežastimi įvardinta tai, kad VšĮ „Ledo arena“ vadovas Valdas Škadauskas vienašališkai, nepasitaręs su klubu, daugiau nei 21 proc. pakėlė ledo bei rūbinės nuo­mos kainas, o tai buvo didelė našta klubui. Klubo „Energija“ dalininkė Elektrėnų savivaldybė, kaip sakė administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, apie konfliktą sužinojo tik iš spaudos ir netrukus sušau­kė pasitarimą dėl klubo tolimesnės veiklos. Per pasitarimą G. Ratkevičius priėmė klubo atstovų kritiką, kad savivaldybė nesugebėjo konfliktui užbėgti už akių, ir pažadėjo problemą spręsti dalykiškai.

Dvi „Energijos“
Konfliktui likus praeityje, klau­sėme administracijos direktoriaus, kaip sekasi vykdyti „Energijos“ atsto­vams duotus pažadus.
„Šiuo metu Elektrėnų savi-valdybėje nagrinėjamas asociacijos LRK „Energija“ prašymas finansuo­ti treniruočių (ledo nuomos) išlaidas (3 279 Eur). Komisija pritarė finansavimui ir klausimą numatoma teikti svarstyti savivaldybės tarybai lapkričio 27 d. posėdyje. Tikimasi teigiamo sprendimo.
Iš asociacijos LRK „Energija“ prašymo matyti, kad klubas gauna paslaugas iš VšĮ „Ledo arena“, treniruotės vyksta.
Iš bendravimo su asociacijos LRK „Energija“ dalininkais žinome, kad klubas sprendžia organizacinius klausimus, artimiausiu metu galimas klubo vadovo pasikeitimas“, – informavo G. Ratkevičius.
Po savaitės G. Ratkevičius turėjo ir daugiau naujienų. „Asociacija LRK „Energija“ pateikė paraišką savivaldybės administracijai veiklos finansavimui gauti (prašoma suma iš savivaldybės 54 500 Eur, o bendra projekto vertė 164 000 Eur). VšĮ „Ledo arena“ informavo savivaldy­bės administraciją, kad steigia naują VšĮ „Energija Hockey“ ir prašo sutikimo buveinei registruoti Ledo rūmų pastate. Kaip matome, Elektrėnų ledo ritulys nestokoja ambicijų ir neketina užleisti pozicijų“, – laiške rašė administracijos direktorius.

Perlenkė lazdą
Į spalį vykusį susitikimą dėl klubo „Energija“ problemų V. Škadauskas neatvyko, informavęs, kad serga, todėl visuomenė taip ir nesužinojo, kokia V. Škadausko nuomonė ir jo vaidmuo susiklosčiusioje situacijoje. Duodamas interviu redakcijai V. Škadauskas pripažino, kad bendraudamas su oponentais socialiniuose tinkluose perlenkė lazdą. Savitvardą jis praradęs tik dėl to, kad buvo užkabinta jautriausia styga – įžeidinėjama šeima. „Likimas yra galingesnis už žmogų. Visiems, kas linki blogo, ateina viskas bumerangu“, – filosofiškai į situaciją žvelgė V. Škadauskas. Ledo arenos direktorius sako, kad kaltinimų iš „Energijos“ klubo sulaukė nepelnytai, nes klubui buvo sudarytos pačios palankiau­sios sąlygos treniruotis ir tai užfiksuota sutartyje, kurios klubas „Energija“ taip ir nepasirašė, nors iš pradžių visos sąlygos tiko.
Direktorius paaiškino, kad šiuo metu klubas „Energija“ laiko treniruotėms nėra užsakęs. Arenoje treniruojasi tik mėgėjų komanda „Energija 2“, kuri pati moka už ledą.

Steigia naują klubą
Jei kas kojos nepakiš, ant Elek-trėnų ledo netrukus turėtų pradėti treniruotis nauja komanda, kuri bus buriama VšĮ „Energija Hockey“. Idėja kurti naują komandą kilo Dariui Kasparaičiui, o ją įgyvendinti ėmėsi V. Škadauskas. VšĮ „Ledo arena“ prašo savivaldybės leisti registruoti naują įstaigą Ledo rūmų pastate. Kai nauja viešoji įstaiga bus užregistruota, bus teikiama paraiška dėl programinio finansavimo. Pasak V. Škadausko, apie tokius ketinimus asociacija „Hockey Lietuva“ jau anksčiau buvo informuota ir tokiems ketinimams pritarė.
Į asociacijos tarybos posėdį susirinkusius narius V. Škadauskas tikino, kad klubą „Energija“ turi administruoti tie asmenys, kurie geba tai daryti. VšĮ „Ledo arena“ asociacijos „Hockey Lietuva“ tarybos narių dauguma siūlė klubo „Energija“ vadovams administravimą perduoti Ledo arenos administratoriui, bet klubo dalininkai tokio pasiūlymo ne­priėmė. Taip nuspręsta kurti nau­ją įstaigą, kurios pavadinime išliks ir aliuzija į legendinį Elektrėnų ledo ritulio klubą.
„Prieš 8 metus taip pat pasielgė dabartinio klubo „Energija“ esami vadovai, kurie naują darinį – LRK „Energija“ – steigė tam, kad pašalintų senojo klubo steigėją ir buvusį Lietuvos ledo ritulio prezidentą Rolandą Bučį“,- klubo priešistorę prisiminė V. Škadauskas.
„Energijos“ pavadinimas man yra brangus, nes aš jame pradėjau žaisti nuo 15 metų. Tik dėl to, kad „Energija“ man brangi, apsiėmiau įgyvendinti šią idėją. Kurti klubą, pavaldų ledo ritulio mokyklai, yra logiškas sprendimas, taip sukuriant ­vadinamąją piramidę. Tokia­ struktūra, direktoriaus teigimu, pui­kiai veikia įvairiose pasaulio šalyse, kur ledo ritulys yra aukšto lygio. Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklą (toliau – DKLRM) baigęs jaunimas turės progą žaisti aukštesniame lygyje. Būtent jaunimas ir turėtų būti šio klubo pagrindas. Šiai dienai Lietuvoje į rimtesnį klubą patekti jaunimui šansų nedaug. Daug kas išva­žiuoja. Niekas nenori čia likti dėl ledo ritulio lygio. Tai stengsimės juos čia išlaikyti, kad žaistų už Elektrėnus ir juos garsintų“ – naujo klubo viziją perteikė V. Škadauskas.
Paklaustas, kas bus naujo klubo administratorius, V. Škadauskas sa­kė, kad administratorių paskirs da­lininkai – VšĮ „Ledo arena“ ir Darius Kasparaitis, bet pas V.Škadauskas juo tikrai nebus.

Kontroliuoja grafikus
Spalį vykusiame pasitarime kalbėta ne tik apie „Energijos“ ir VšĮ „Ledo arena“ konfliktą, bet ir kitas problemas. Sporto centro atstovas, savivaldybės tarybos narys Audrius Valaiša sakėsi suskaičiavęs, už kiek valandų pagal sutartį savivaldybė apmoka „Ledo arenai“ ir kiek tų valandų panaudojama. A. Valaišos teigimu, nepanaudotas valandas „Ledo arena“ parduoda kitam nuo­motojui, t.y. už tas pačias valandas gaunamas antras apmokėjimas. Po spalį vykusio pasitarimo administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta 4 administracijos darbuotojų komisija ūkiniams, teisiniams, sportiniams bei finansiniams ledo arenos klausimams kuruoti. Atsakomybė už sportinius klausimus teko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistui Mykolui Krasnickui, kuris jau nuo sezono pradžios yra paskirtas valdyti ugdymo ant ledo grafikus bei skaičiuoti ugdymui išnaudojamas valandas. „Susisteminta informacija yra perduodama visiems komisijoms nariams, kurie pagal savo kompetencijos sritis, esant reikalui, vykdo kitus veiksmus. Kadangi sezonas prasidėjęs neseniai, negalime tvirtinti, kad per visą sezoną ugdymui laikas nebus išnaudotas. Savivaldybė stebi situaciją ir, prireikus, imsis veiksmų, kad ugdymo laikas būtų išnaudotas pagal susitarimus“,- paaiškino M. Krasnickas.
DKLRM vadovas V. Škadauskas sako, kad A. Valaišos teiginiai apie grafikų skaičiavimus visiškai prasilenkia su realybe. „Ledo ritulio, grei­tojo ir dailiojo čiuožimo treniruotės vyksta pagal tą patį viešai skelbiamą grafiką, kuris buvo suderintas su Elektrėnų savivaldybės sporto centru dar tuomet, kai ledo ritulio mokyklai buvo perleisti buvusios Sporto mokyklos ledo ritulininkai. Per tą laiką ledo ritulį lankančių vaikų skaičius stipriai išaugo, todėl treniruotėms trūksta erdvės. „Mes labai norėtume, kad mūsų mokyklos auklėtiniai turėtų daugiau laiko ant ledo, nes dabar vienu metu ant ledo turi sutilpti kelios vaikų grupės. Dar norėtume, kad mūsų mokiniai sportuotų vakare be pertraukų. Bet niekaip nepavyksta suderinti naujo tvarkaraščio su Elektrėnų savivaldybės sporto centru“, – situaciją aiškino V. Škadauskas.

Darbą paliko treneris
Siekis įkurti naują ledo ritulio klubą – ne vienintelė naujiena Ledo rūmuose. Lapkričio 11 d. mokyklos treneris, daugkartinis Lietuvos ir pasaulio čempionas ir buvęs Elektrėnų „Energijos“ žaidėjas Dovydas Kulevičius paskelbė, kad nebedirbs treneriu ledo ritulio mokykloje. „Turiu pranešti naujieną, kad susiklosčius tokioms aplinkybėms, aš išeinu iš D. Kasparaičio mokyklos ir nebedirbsiu su jūsų vaikais. Buvo malonu dirbti su jumis, bet ateina laikas ir reikia kažką keisti. Jei reikės patarimų vaikams, susijusių su ledo rituliu, visada padėsiu. Sėkmės siekiant sportinių aukštumų. Gal kada pasikeis viskas ir vėl bendrausime“,- rašė treneris mokinių tėvams uždaroje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje.
Atsisveikindamas su tėvais treneris sprendimo priežasčių nedetalizavo, todėl susisiekėme su treneriu ir paklausėme, kokios priežastys lėmė tokį apsisprendimą.
„Pokyčiai labai reikalingi, bet jie neįmanomi su tokiu savivaldybės ir pačios mokyklos vadovų požiūriu į trenerių darbą. Dar rugpjūtį aš ir kiti treneriai buvome susitikę su meru, išdėstėme savo problemas, bet niekas nepasikeitė. Po spalį vykusių susitikimų taip pat niekas nepadaryta trenerių darbo sąlygoms pagerinti. Tai rodo, kad valdžiai trenerių problemos nerūpi. Mano atlyginimas, nors turiu pedagoginį išsilavinimą, 525 Eur į rankas, kitų trenerių šiek tiek didesnis. Kodėl mano atlyginimas mažesnis nei kitų trenerių, negaliu suprast. Direktorius nepaaiškino, kodėl trenerių darbo krūvis vienodas, o algos skiriasi. Sunku buvo suskaičiuoti, kiek valandų per mėnesį dirbu, nes pvz., savaitgalį ­vykstančios varžybos nebuvo skaičiuojamos kaip darbo valandos. Buvo žadėta, kad nuo sausio mėnesio algas pakels, bet pažadų neįvykdė“, – atviravo D. Kulevičius. Paklaustas, ką planuoja dirbti toliau, žadėjo nenutolti nuo ledo ritulio. Šiuo metu treneris dirba U18 ir U20 rinktinių štabuose bei dairosi darbo kituose ledo ritulio klubuose. Pasak trenerio, galutiniai sprendimai paaiškės iki gruodžio mėnesio.
Kodėl trenerių algos skyrėsi, nors darbo krūvis buvo vienodas, pasiteiravome V. Škadausko. „Galiu pasakyti, kad prieš pasirašant su kiekvienu darbuotoju sutartį atlyginimo dydis visada aptariamas atskirai, ir darbuotojas sutikdamas ar nesutikdamas su sutarties sąlygomis pasirašo savo valia. Trenerių algos nevienodos, nes jų kvalifikacija ir treniruojamos grupės skiriasi“, – rašė V. Škadauskas.
Meras K. Vaitukaitis patvirtino,­ kad treneriai bei tėvai iš tiesų buvo atė­ję pasikalbėti. Tą kartą pokalbis­ buvo labai platus. Tėvai turėjo nu­siskundimų dėl pakelto mokesčio už treniruotes, kalbėta, kad nėra var­tininkų trenerio, kad netinkamas tre­niruočių laikas ir kita. Merui neįsiminė toks faktas, kad D. Kulevičius būtų akcentavęs atlyginimo problemą.

Nėra padėties be išeities
Tėvų vertinamam ir vaikų mėgs­tamam treneriui D. Kulevičiui palikus ledo ritulio mokyklą, į jo vietą stojo treneris iš Baltarusijos Vladimiras Deevas. Jau pirmos treniruotės metu paaiškėjo, kad nau­jam pradinukų treneriui V. Deevui bendravimas lietuvių kalba kelia sunkumų – vaikams kalbinant trenerį, jam tenka tik gūžčioti pečiais ar kviestis į pagalbą rusiškai suprantančius vaikus. Trenerio nurodymų nesupranta ir jo treniruojami pradinukai, todėl po treniruotės tėvų klausia, kaip treneriui jo kalba pasakyti vieną ar kitą sakinį. Sutapimas ar ne, bet apie šią problemą užsiminus V. Škadauskui, jau tą pačią dieną treniruotes V. Deevui vesti padėjo pats ledo ritulio mokyklos direktorius. Šią savaitę į pagalbą V. Škadauskas pasikvietė ir Lietuvos rinktinės narį Aivarą Bendžių.

Treneriai nesimėto
Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos vadovas V. Škadauskas mano, kad kalbos barjeras tarp trenerio ir vaikų nėra problema, nes treneris vaikams pats parodo treniruočių pratimus. Be to, treneris Lietuvoje dirba jau 3 metus, todėl yra pramokęs nemažai lietuviškų žodžių. Daugiau problemų esą kiltų tuomet, jei vaikams reikėtų išaiškinti žaidimo strategiją ir pan. V. Škadauskas paaiškino nesąs garantuotas, kad V. Deevas taps nuolatiniu U7 treneriu, pirma reikia įvertinti, kaip treneriui sekasi. Kaip paaiškino direktorius, D. Kulevičius trenerio darbą DKLRM paliko be išankstinio įspėjimo, todėl teko suktis iš padėties. Dėl šios priežasties nebuvo galimybės apie artėjančius pokyčius iš anksto informuoti auklėtinius ir jų tėvus. Mokyklos direktorius patikina, kad laikinasis treneris yra labai patyręs, puikiai išmano treniravimo subtilybes. „Tai, kad Elektrėnai turi tokį trenerį kaip V. Deevas yra didelė sėkmė. Jį į savo klubus kvietė Lietuvos didmiesčių, Baltarusijos klubai, bet jis nori likti čia, nes jam viskas čia tinka. Tai treneris, kuriam ne pinigai svarbiausia. V. Deevas aukštojoje mokykloje studijavo ledo ritulio mokslus, žaidė stipriuose Baltarusijos klubuose. Būtent V. Deevas treniruodamas U13 komandą taip pakėlė jos lygį, kad ši pernai tapo Lietuvos čempione“, – gerų žodžių treneriui negailėjo V. Škadauskas. V. Škadauskas prisimena, kad jį patį treniravo rusakalbiai, tačiau tai nebuvo problema. Priešingai, tai buvusi puiki proga pagerinti rusų kalbos įgūdžius.
Meras K. Vaitukaitis mano, kad gerą trenerį surasti sunku ne tik krepšinyje, bet ir ledo ritulyje. Treneris V. Deevas nėra lietuvių kalbos mokytojas, todėl galbūt gali išsiversti ir be gerų lietuvių kalbos įgūdžių.
Pasak mero, jei tėvams kelia problemų tai, kad treneris kitakalbis, jie turi teisę pretenzijas išreikšti ledo ritulio mokyklos vadovybei.
Iš pokalbio su meru ir mokyklos direktoriumi supratome, kad gerą trenerį rasti sunku, bet nei vienas, nei kitas trenerio D. Kulevičiaus išlaikyti nepasistengė. Viena aišku, kad D. Kasparaičio mokykla žaidėjus augina naujam „Energijos“ klubui.
Nė vienas iš kalbintų pašnekovų neužsiminė, kad treneris turėtų baigti lietuvių kalbos kursus, kaip tai daro į svečias šalis išvykę emigrantai.
Nuo­monės paklausėme ir Švie­timo,­ kul­tūros ir sporto ministerijos „Sporto įstatymas to ne­apibrėžia. Tačiau akivaizdu, kad vaikai turi suprasti, ką sako moky­tojas ar treneris. Manome, kad su vaikais dirbantiems asmenims turi būti taikomi tokie patys valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimai kaip ir pedagogams, jei įstaiga nėra tarptautinė ar kalbų mokykla. Jei asmuo dirba valstybės ir savivaldybių instituci­jo­je, nepriklausomai kokia yra šių įstaigų teisinė forma, jo kalbos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytus valstybinės kalbos reikalavimus “, – komentavo Komunikacijos skyriaus atstovai.
Laikydamiesi Lietuvos visuome­nės informavimo etikos kodekso 29 str. informuojame, kad šio teksto autorės sūnus taip pat lanko Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklą ir buvo ­D. Kulevičiaus mokiniu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69