Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka. Pradžia.

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka. Pradžia.

2000-ieji – pokyčių metai Elektrėnams: suteiktas miesto vardas, įkuriama Elektrėnų savivaldybė. 2000 m. gegužės 31 d., vadovaujantis LR valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos raštu ir Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu, buvusio miesto bibliotekos-filialo patalpose įsteigta Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka (ESVB).

2001 m. vasario 21 d. Genė Dapkevičienė pradėjo eiti bibliotekos direktorės pareigas, birželio 23 d. savivaldybės taryba patvirtino bibliotekos nuostatus ir etatus: bibliotekininkėmis toliau dirbo O. Andriejauskienė, R. Raudoniūtė, G. Akulevičienė, bibliotekos darbuotojų kolektyvą papildė J. Vasilavičienė, O. Šestavickienė, R. Čepienė, J. Volungevičienė, J. Pačkauskaitė, L. Griščenkienė ir A. Andužienė, ūkvedys V. Fiščevas.Bibliotekos kertinis akmuo

Pertvarka

Įsteigus Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką, joje prasidėjo pertvarka: viename bibliotekos kambaryje įkurtas Komplektavimo skyrius, pirmuosius knygų egzempliorius bibliotekai padovanojo Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje Informacijos centras, UAB „Mūsų knyga“ (117 egz.), UAB „Tyto alba“ (58), kitos bibliotekos (9 egz.). Pradėti nauji darbai: pildoma užsakymų kartoteka, bendroji ESVB fondo inventoriaus ir bibliotekai dovanotų dokumentų inventoriaus knygos, bendrosios apskaitos knygos, tarnybinis katalogas.

2000 m. bibliotekoje apsilankė 26 440 lankytojų, tarp jų 9 371 vaikas, skaitė 2 779 skaitytojai (936 vaikai). Visiems jiems išduota 74 282 spaudiniai (21 919 egz. vaikams), per metus bibliotekoje suorganizuota 17 kompleksinių (8 vaikams), 12 žodinių (9 vaikams) ir 90 vaizdinių (47 vaikams) renginių. Pradėta projektinė veikla: parengtas Atviros Lietuvos fondo projektas „Paslaugų neįgaliems žmonėms plėtra Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. Atsakingos už projekto valdymą – G. Dapkevičienė ir J. Vasilavičienė. Laimėjus projektą buvo nupirkta knygų ir garsinių dokumentų. 2000 m. buvo išleista bibliotekininkės J. Vasilavičienės sudaryta knygelė „Vievio miesto bibliotekos istorijos puslapiai 1940-2000“.

Įkūrus ESVB prie bibliotekos kuriam laikui buvo prijungtas Literatūros ir meno muziejus, veikęs „Ąžuolyno“ vidurinėje mokykloje, tad 2001 m. prie bibliotekos ėmė burtis literatai. 2003 m. Elektrėnų savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti ESVB reorganizavimo projektą – registruoti Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejų kaip atskirą biudžetinę įstaigą. 2003 metų gruodžio 17 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu muziejus tapo savarankiška įstaiga, tačiau abi įstaigos tęsia bendradarbiavimą – vyksta bendri renginiai, organizuojami susitikimai su rašytojais.

Informacinės technologijos bibliotekoje

Bibliotekos statybosPirmuosius metus ESVB baigė turėdama du kompiuterius: archyvo tvarkymui ir Komplektavimo skyriuje. Kompiuteriu parengti pirmieji užrašai katalogams bei kartotekoms, vėliau fondams apipavidalinti. 2001 m. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje dirbo 17 darbuotojų, pradėtas kurti kompiuterinis katalogas, rengiami analiziniai įrašai, įdiegta LIBIS sistema, laimėjus Kultūros ministerijos skelbtą konkursą projektui „Visuomenės informacinio aprūpinimo plėtra ESVB“ gauti trys kompiuteriai su įranga, spausdintuvas, dar du kompiuteriai įsigyti iš savivaldybės lėšų.

Pertvarkius bibliotekos erdvę atidaryta 4 vietų Interneto skaitykla, įdiegti katalogavimo, komplektavimo, skaitytojų aptarnavimo programinės įrangos moduliai.

2002 m. ESVB pasirašė sutartį su M. Mažvydo biblioteka dėl dokumentų sudedamųjų dalių pateikimo iš Nacionalinės bibliografijos duomenų banko ir nuo 2003 m. sausio mėnesio juos vieną kartą per savaitę siunčia, aprašomi savaitraščiai „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“, iš viso ESVB bibliografai sukūrė per 20 tūkst. analizinių įrašų.

2002 m. sukurta bibliotekos interneto svetainė www.elektrenai.mvb.lt, kur be informacijos apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir darbuotojus, pateikiama naujų knygų sąrašai su anotacijomis, straipsnių bibliografija apie Elektrėnų kraštą, bibliografiniai įrašai apie kraštą iš monografijų, žymių kraštiečių biografijos, pateikiama informacija apie bibliotekoje vykstančius renginius ir kt.

2003 m. bibliotekai suteikta daugiau patalpų, administracija, archyvas, vyr. finansininkė persikėlė į pirmąjį aukštą, renginiams vesti skirta salė, Komplektavimo skyrius įkurtas erdviame kambaryje.

2004 m. bibliotekoje pradėti perkatalogavimo darbai: Skaitytojų aptarnavimo skyriuje imtasi ESVB fondo egzemplioriaus identifikavimo brūkšniniu kodu, Komplektavimo skyrius pradėjo teikti spausdintą Inventoriaus knygą. Biblioteka laimėjo 6 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos skelbtus „Viešosios interneto prieigos taškų kaimo vietovėse steigimo“ projektus, finansuojamus pagal PHARE 2003 m. socialinės-ekonominės sanglaudos programą. Įgyvendinus projektus įdiegta kompiuterinė įranga, įsigyti baldai, Kietaviškių, Semeliškių, Pastrėvio, Kazokiškių ir Gilučių filialuose atliktas remontas, suteiktos papildomos patalpos ir kt.

Nuo 2005 m. sausio 1 d. biblioteka pradėjo aptarnauti tik skaitytojo pažymėjimą įsigijusius lankytojus.

2006 m. balandžio 28 d. LR kultūros ministerijoje įvykusiose 2005 m. bibliotekininko konkurso laureatų apdovanojimų iškilmėse tarp geriausiųjų – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė G. Dapkevičienė. Jai įteikta premija už puikią bibliotekinę ir 40 metų profesinę veiklą, už Elektrėnų savivaldybės bibliotekų modernizavimą ir informacinių technologijų diegimą, paslaugų vartotojams plėtrą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą, visuomenės pripažintą bei vartotojų įvertintą aukštą bibliotekos teikiamą paslaugų lygį.

Naujame pastate

biblio1999 m. LR Vyriausybė patvirtino 2003-2013 m. bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą, į kurią įtrauktos Elektrėnų it Vievio miestų bei Beižionių seniūnijos bibliotekos.

Kadangi šalyje buvo vykdoma ne statybos, o bibliotekų renovacijos programa, Elektrėnuose nuspręsta statyti priestatą prie Elektrėnų kultūros centro.

2004 m. spalio 4 d. buvo padėtas bibliotekos priestato kertinis akmuo, bibliotekos techninį projektą parengė UAB „JAS“ iš Kauno, projekto vadovas – V. Juozaitis, architektas – elektrėnietis M. Rašimas. Statybos darbai pradėti 2004 m., o baigti 2007 m. birželio 30 d. Naujojo bibliotekos pastato pirmajame aukšte įrengta 160 vietų konferencijos salė, periodikos bei interneto skaityklos suaugusiems, Antrajame – Vaikų literatūros skyrius su kompiuterių sale bei Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriumi, trečiajame aukšte įrengtos meno ir užsienio kalbų skaityklos, taip pat yra Spaudinių komplektavimo skyrius bei dirba bibliotekos administracija.

2007 m. gegužės 4 d. Prieš atveriant duris naujai bibliotekai suorganizuota pirmoji knygų mugė, kurioje dalyvavo per 10 leidyklų, knygynas „Sintija“, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas bei Bibliotekų kolektorius. Iki bibliotekos atidarymo bibliotekininkės rengė parodas, rūpinosi fondo apipavidalinimu.

Kraustymasis į naują pastatą truko kelis mėnesius: birželio mėnesiais knygos buvo rišamos, spaudiniai pakuojami, liepos mėnesį per keturias dienas buvo pervežti spaudiniai ir kompiuterinė technika, likusius daiktus bibliotekos darbuotojai gabeno savo automobiliais, negailėdami nei laiko, nei jėgų. Senojoje bibliotekoje buvę baldai perduoti filialams. Naujojoje bibliotekoje trūko kompiuterių, ryšio priemonių, net lentynų knygoms. Tačiau veiklių bibliotekos darbuotojų dėka visi trūkumai pašalinti ir rugsėjo 11 d. biblioteka iškilmingai atidaryta, o rugsėjo 12 d. bibliotekoje apsilankė pirmieji 300 skaitytojų.

Naujojoje bibliotekoje ir toliau buvo organizuojami susitikimai su rašytojais, vyko parodos, knygų mugės. 2008 m. biblioteka aktyviai dalyvavo B. ir H. Geitsų ir LR Vyriausybės finansiniame projekto „Bibliotekos pažangai“, kuris padėjo bibliotekai ir jos filialams atnaujinti kompiuterinę įrangą ir naudotis spartesniu interneto ryšiu. Biblioteka gavo 10 stacionarių ir 3 nešiojamuosius kompiuterius, daugiafunkcį įrenginį ir bevielio ryšio įrangą, Vievio m. biblioteka gavo 6 stacionarius kompiuterius, Semeliškių biblioteka – 4 stacionarius kompiuterius, kiti filialai – po du stacionarius kompiuterius bei po vieną daugiafunkcį įrenginį. 2010 m. balandžio 16 d. Elektrėnų bibliotekoje buvo nufilmuotas „Bibliotekos pažangai“ reklaminis klipas su V. Šerėnu ir rodytas per LTV bei kviečiantis naudotis internetu Lietuvos bibliotekose. Tais pačiais metais šešiose šalies bibliotekose, tarp jų ir Elektrėnuose, buvo įdiegta viešųjų bibliotekų savitarnos sistema, kuria naudodamiesi lankytojai gali savarankiškai paimti leidinius, o grąžinti bet kuriuo paros metu, 7 dienas per savaitę, prie įėjimo į biblioteką yra specialūs vartai, tikrinantys, ar lankytojai gali išsinešti norimus dokumentus, internetu skaitytojai gali prasitęsti knygos laikymo laiką, gauti priminimus į el. paštą apie pasibaigusį knygos išdavimo laiką ir pan. Ši sistema leidinių inventorizaciją atlieka automatizuotai.

Įsigalint informacinėms technologijoms Elektrėnų biblioteka sparčiai keičiasi, tačiau informacinės technologijos neužgožė noro skaityti knygas, bibliotekos lankytojai ir toliau domisi laikraščiais ir žurnalais, lankosi kultūriniuose renginiuose.

Informaciją pagal knygą Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija“ parengė Raminta Česnauskaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69