Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

Elektrėnų savivaldybės administracijos Aiškinamasis raštas

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių pa­tvirtinimo“, ministerijų įsakymais, Elektrėnų savivaldybės 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu, savivaldybės įstaigų patvirtintomis veiklos programomis, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais sąmatų projektais bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozėmis, atsižvelgiant į 2017 metų asignavimų įvykdymą, kreditinius įsiskolinimus, 2017 metų nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų dydį – savivaldybės finansines galimybes.

Pajamos
Tvirtinant 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, įstatyme liko galioti nuostata, pagal kurią rengiant savivaldybės biudžetą įstatymu pa­tvirtintos savivaldybių prognozuojamos pajamos (7 priedas) negali būti keičiamos. Savivaldybių biudžetams pagrindinius pajamų rodiklius planuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija, derindama rodiklius su savivaldybėmis. Lyginant su 2017 metais (10567 tūkst. Eur), numatytas 2018 m. (14919 tūkst. Eur) savivaldybės biudžetui finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos didėja 4352 tūkst. Eur dėl palankių sprendimų verslo plėtrai, savivaldybės bei verslo bendradarbiavimo, naujų darbo vietų kūrimo, investicijų, infrastruktūros gerinimo. Gyventojų pajamų mokesčio dalies atskaitymų procentas padidėjo 82,82 proc. 2018 m. (75,49 proc. – 2016 m., 78,17 proc. – 2017 m.). Didėjimas numatytas dėl priimtų teisės aktų: minimaliai mėnesinei algai padidinti iki 400 eurų, savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti, atlyginimų baziniam dydžiui padidinti iki 132,5 Eur, valstybės tarnautojams 20 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai.
Pajamų mokesčiai sudaro 46,7 proc. biudžeto pajamų. 2018 metais planuojama gauti 13430 tūkst. eurų. Palyginimui: 2013 m. – 6196 tūkst. eurų, 2014 m. – 7994 tūkst. eurų, 2015 m. – 9119 tūkst. eurų, 2016 m. – 10205 tūkst. eurų, 2017 m. (įsigaliojus naujai pajamų paskirstymo metodikai) – 9636 tūkst. eurų.
Pajamos ir mokesčiai iš turto (turto, žemės, žemės nuomos, paveldimo) sudaro 5 proc. biudžeto pajamų.
Į prognozuojamas pajamas ne­įskaitomos savivaldybių biudžetinių įstaigų gaunamosios pajamos (už suteiktas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, savivaldybės turto nuomą), kitos pajamos ir rinkliavos bei pajamos, pri­skirtos pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą.
Finansinių rodiklių įstatymu 2018 metams patvirtintas mokinio krepšelis vienam sutartiniam mokiniui – 1099 Eur, 2017 metams – 1059 Eur. Neformaliojo vaikų švietimo programai finansuoti skirta 84 tūkst. Eur. Vienam mokiniui tenkantis finansavimas – 15 eurų. Didėja finansavimas mokyk­loms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
2018 metais planuojama gauti 28 719 tūkst. eurų biudžeto pajamų. Palyginti su 2017 metais (22 048 tūkst. eurų), pajamos didėja 30,2 proc.
Elektrėnų savivaldybės administruojami ir kiti finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto skirtos lėšos vaikų išmokoms, šalpos pensijoms, transporto kompensacijoms mokėti – 4500 tūkst. eurų bei 2017 metais nepanaudotos biudžeto lėšos – 367,8 tūkst. Eur, numatytos kreditiniam įsiskolinimui dengti, investicijų projektams įgyvendinti, tikslinėms programoms finansuoti.
2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatyti savivaldybių skolinimosi limitai: savivaldybės skola negali viršyti 60 proc. savivaldybės prognozuojamų pajamų. Elektrėnų savivaldybės skola 2018-01-01 sudaro 33,81 proc. prognozuojamų pajamų. Elektrėnų savivaldybė skolinimosi 2018 metais neplanuoja.

Asignavimai
Rengiant 2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidų projektą buvo atsi­žvelgta į tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas pedagogų, prieš­mo­kyklinio ugdymo pedagogų, seniūnijose dirbančių specialistų, kultūros ir meno darbuotojų bei socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Ikimokyklinio ugdymo pedagogams darbo užmokestis nustatytas pagal maksimalias valstybės leistinas ribas. Darbo užmokesčio metinis fondas apskaičiuotas 12 mė­nesių, įvertinus visus pokyčius, tarybos priimtus sprendimus. Darbo užmokesčio asignavimai sudaro 38,4 proc. visų savivaldybės biudžeto asignavimų. Lyginant su išmokėtu darbo užmokesčiu 2017 metais, asignavimai didėja 472 tūkst. eurų, arba 4,6 proc.
Planuojami 2018 metų biudžeto asignavimai – 28109,44 tūkst. Eur su 2017 metų savivaldybės biudžeto nepanaudotomis lėšomis. Pa­skoloms grąžinti (lėšos panaudotos investicijų projektams finansuoti) suplanuota 610 tūkst. eurų.
Asignavimai savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 15260 tūkst. eurų, didėja 3538 tūkst. eurų, arba 30,2 proc., lyginant su planuotais 2017 metais. Tai užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą, atlyginimų augimą, biudžetinių įstaigų ūkinį savarankiškumą, investicijų skatinimą ir plėtrą.
Specialiosios tikslinės dotacijos:
Mokinio krepšeliui skiriama 5020 tūkst. Eur. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosiporeikių, išlaikyti dotacija didėja iki 92,4 tūkst. eurų, 2017 m. – 75,7 tūkst. eurų. Valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms planuojamos ministerijų nustatytos sumos – 1391 tūkst. eurų.
Savivaldybės biudžete, atsižvelgiant į valstybės institucijų ir įstaigų skirtas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, numatyti asignavimai investicijų projektams įgyvendinti. Pagal savivaldybės vykdomą strategiją planuojama investuoti virš 6 mln. eurų, ne mažiau kaip 25 proc. savivaldybės administruojamų lėšų.
Savivaldybės biudžetas (ministerijų įsakymais) bus papildytas valstybės investicijų lėšomis ir lėšomis vietiniams keliams tvarkyti ir prižiūrėti.
Vadovaujantis Elektrėnų savi­valdybės tarybos reglamentu, biudžeto projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt, taip pat su biudžeto projektu galima susipažinti savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriuje. Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia elektroniniu paštu administracija@elektrenai.lt arba raštu Rungos g. 5, Elektrėnai.

 

Jekaterina Goličenko,
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69