Dainavimas Elektrėnų meno mokykloje (papildyta)

Dainavimas Elektrėnų meno mokykloje (papildyta)
Albina Sidaravičienė
 
Tęsiame pažintį su Elektrėnų meno mokykla (EMM) – regiono kultūros židiniu. Apie mokyklos dainavimo ir teorinių dalykų mokytojų metodinės grupės darbus pasakoja grupės vadovė mokytoja Asta Balnionytė.

Žvilgsnis į pradininkus
 
,,Mūsų grupės mokytojai dirba tęsdami savo tautos ir savo mokyklos tradiciją, t.y. dainuoja, – sako grupės vadovė. – Lietuva – dainų šalis. Dainos Lietuvos kaime skambėdavo nuo amžių. Dainuodavo būriais traukdami į darbą ir grįždami iš darbo vyrai ir moterys. Mes dainuojam, kai sunku ir kai linksma.  Ne per seniausiai su daina ėjome į mitingus ir piketus, gynėme Televizijos bokštą ir Parlamento rūmus, išvijome ateivius okupantus ir vėl iškovojome nepriklausomybę. Visur mus lydi daina. Ir Elektrėnų meno mokyklos istorija liudija, kad dainavimas čia turi gilias tradicijas. Vievio muzikos mokyklos Elektrėnų filialo jaunių chorą 1969 m. įkūrė ir trejus metus jam vadovavo mokytoja Janina Bakšienė. Nuo tada chorinis dainavimas Elektrėnų filiale ir mieste užėmė svarbią vietą.
Nuo 1972 m. šį chorą perėmė mokytoja Regina Bartkienė, Vievio muzikos mokyklos Elektrėnų filiale sėkmingai dirbanti nuo 1967 m.  R. Bartkienė 34 m. vadovavo mokyklos jaunių chorui. Kūrybinga mokytoja, dirbdama pedagoginį darbą su mokiniais, turėjo entuziazmo ir skatino savo koleges dainuoti pačios iniciatyva suburtame mokytojų ansamblyje, kuris koncertavo ne tik  mokykloje, bet ir mieste, bažnyčioje, vyko į Žiežmarius.  Mokytoja dirbo ne tik  su chorinio  dainavimo mokiniais, bet ir su solistais. Šiltai mokytoja prisimena savo buvusius mokinius – Skirmantą ir Giedrių Valiukus,- kurie 1976 m. tapo garsiojo televizijos  konkurso „Dainų dainelė” laureatai, ir solistę Gintvilę Janavičiūtę, kuri tapo konkurso „Dainų dainelė“ diplomantė. 
Talentinga, savo darbui atsidavusi mokytoja metodininkė R. Bartkienė su meile mokė savo mokinius, matyt, todėl kai kurie iš jų pasirinko muziko kelią – tai Jūratė Špikienė (šiuo metu sėkmingai dirbanti Elektrėnų meno mokykloje), Daiva Bielinytė, Anisa Chairulina, Audronė Žiedaitė, Ieva Kananavičiūtė. Mokytoja didžiuojasi, kad jos klasėje pirmuosius žingsnelius į didžiąją muziką  pradėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos For­tepijono katedros profesorė Rūta Šmigelskaitė-Rikterė.
1978 m. mokytojos Irenos Ritos Jurgaitienės iniciatyva įkurta chorinio dainavimo klasė. 1995 m. mokyklos absolventų ansamblis, vadovaujamas mokytojos I.R. Jur­gaitienės, tapo konkurso ,,Dainų dainelė“ diplomantas.   Chorinio dai­navimo mokė ir mokytojos – R. Bartkienė, G. Židonytė, J.Špikienė bei R. Vaidogienė.  Chorinio dai­navimo klasės ne kartą garsino mokyklos vardą regiono renginiuose bei konkursuose. 
Keletą metų mokykloje dir­bo talentinga chorvedė Daiva Dzirmeikaitė, ruošusi jaunučių chorą, chorinio dainavimo grupes bei solistus. Mokytojos darbo dėka atsiskleidė  mokinių talentas dainuoti, jie dalyvavo įvairiuose konkursuose bei festivaliuose.
Dainavimo ir teorinių dalykų metodinėje grupėje daugiau nei 20 metų dirbo pirmosios chorinio dainavimo laidos absolventė, pasi­rinkusi muzikės specialybę, – Regina Vaidogienė. Jos išugdyti mokiniai ne kartą dalyvavo „Dainų dainelės“  konkurse, nes mokytoja puikiai gebėjo pajusti kiekvieną mokinį, parinkti tokią mokomąją programą, kuri  tobulino ne tik mokinių vokalinę techniką, bet ir brandino asmenybę, džiugino klausytoją.
Muzikos mokymasis neatsiejamas nuo muzikos teorijos išmanymo ir muzikos istorijos pažinimo, todėl šių dalykų mokomi visų specialybių mokiniai. Nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios, ketverius metus šių disciplinų mokė Henrikas Bagdzevičius, taip pat dirbęs ir su smuiko klasės mokiniais. 
Vienas pirmųjų Elektrėnų filialo mokytojų – Julius Jurgaitis, solfedžio mokymo programą papildęs savo metodikos naujovėmis, mokė mo­kinius groti akordeonu.
Daug metų kūrybingai dirbo mokytoja Vlada Deveikienė, vedusi solfedžio, o vėliau ir fortepijono pamokas.
Muzikos istoriją 36 m. dėstė mokytojas, vėliau daugelį metų vadovavęs mokyklai,  Vilhelmas Jonas Pupius. Pradėjęs dirbti 1962 m., mokytojas įrengė muzikos literatūros kabinetą, surinko gausią pažintinę muzikos kūrinių fonoteką, parengė naują literatūros mokymo programą, dirbo ir su pianistais.
 Dabartinės Elektrėnų meno mokyklos pradininkai savo darbą dirbo iš širdies ir siekė, kad filialas taptų miesto kultūros centru.
Mokyklos chorų istorija
 
Vievio muzikos mokyklos Elek­trėnų filialo veiklos istorijoje – du chorai: jaunučių ir jaunių. Su jaunu­čių choru dirbo J. Špikienė, vėliau – Daiva Dzirmeikaitė.  Jaunučių choras koncertuodavo mokyklos renginiuose.
Kaip minėjome, iš 1969 m. jaunių chorą įkūrusios ir 3 m. su juo dirbusios Janinos Bakšienės, 1972 m. šį kolektyvą  perėmė  mokytoja R. Bartkienė.
Mokytoja R. Bartkienė pasižy­mi profesionalumu, giliu chorinio dainavimo meno, įvairių stilių išma­nymu,  34 m. sėkmingai vadovavo jaunių chorui, kuris dalyvavo 1975, 1977,1980, 1985, 1990, 1994, 1997, 1998, 2003, 2005, 2007 m. respublikinėse jubiliejinėse ir moksleivių Dainų šventėse,  2004 m. Kauno miesto Dainų šventėje.
Nuo 2007 m. darbą su jaunių choru tęsė mokytoja G. Židonytė. Su šiuo choru mokytoja dalyvavo  2009 m. Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventėje, 2012 m. Lietuvos moksleivių, o 2014 m. – Jubiliejinėje Dainų šventėje.
Šiuo metu Elektrėnų meno mokyklos jaunių ir jaunučių chorams vadovauja mokytoja A. Balnionytė. 2016 m. jaunučių choras dalyvavo moksleivių chorų festivalyje-konkurse „Mūsų dainose“.
Chorai yra nuolatiniai miesto renginių dalyviai, savo atliekamomis dainomis džiuginantys klausytojus. Chorai  bendradarbiauja su Elektrėnų bažnyčia ir gieda šv. Mišiose minint Motinos ir Tėvo dieną bei švenčiant kitas bažnytines šventes.
Lapkričio mėnesį  šv. Cecilijos garbei Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės baž­nyčioje vyko chorų koncertas, ku­ria­me dalyvavo chorai ne tik iš Elektrėnų, bet ir iš Vilniaus. 2017 m. šis koncertas gavo chorų festivalio statusą ir lapkričio mėnesį vėl numatoma didelė chorų šventė. 
Nuo 2017 m. spalio mėnesio A.Balnionytės  vadovauja­mo Elek­trė­nų meno mokyklos jaunučių choro planuose, bendradarbiaujant su EMM dailės skyriumi bei mokytoja G. Židonyte, – kelionės po apylinkes su įstabiu muzikiniu renginiu – miuziklu  „Meno šalyje“. Šis pro­jektas pasiūlys puikią muziką ne tik Elektrėnų, bet ir aplinkinių gyvenviečių  žmonėms.
Chorinis dainavimas daro didelę įtaką klausytojui. Pasak knygos „Lietuvos chorų istorija” autoriaus B. Zubricko, „Chorai mobilizuoja ir jungia žmones aktyviai kūrybinei veiklai, vienija jų mintis, jausmus ir valią.  Chorai buvo ir yra įvairių švenčių, žymių istorinių datų ir svarbių politinių įvykių minėjimo puošmena.“
 
Mokyklos ateitis – Jų rankose
 
Šiandien dainavimo ir teorinių dalykų metodinės grupės mokytojai – savo srities profesionalai, tę­siantys kolegų pradėtus darbus, gebantys atpažinti jaunuosius ta­len­tus, puoselėjantys mokinių mei­lę muzikai, suteikiantys žinių ir palydintys mokinius prasmingo gy­venimo, kupino muzikos, link. Šiuo metu dainavimo ir teorinių dalykų mokytojų metodinei grupei priklauso šie mokykloje dirbantys mokytojai: solfedžio mokytoja Jūra­­tė Špikienė, solfedžio, muzikos isto­rijos bei solinio ir chorinio daina­vimo mokytoja G. Židonytė bei choro, chorinio ir solinio dainavimo mokytoja A. Balnionytė, kuri šiuo metu ir vadovauja metodinei grupei.
 
Mokykla – traukos centras
 
Elektrėnų meno mokykla neabejotinai yra kultūros židinys regione – čia atvyksta mokytis mokiniai iš aplinkinių miestų ir miestelių (Kietaviškių, Semeliškių), mokykla suteikia galimybę žengti toliau muzikos keliu talentingiausiems ir labiausiai užsispyrusiems mokiniams. 
Mokyklos istorijoje yra ne vienas atvejis, kai baigę mūsų mokyklą mokiniai pasuka konservatorijų, muzikos gimnazijų, vėliau – Muzikos ir teatro akademijos ar muzikinių specialybių universitetų link, o vėliau grįžta dirbti – tai akordeono mokytojos Jovita Janavičiūtė, Auksuolė Merkienė, mokytojos  R. Vaidogienė, G. Židonytė bei J. Špikienė.  
Elektrėnų meno mokykla bendradarbiauja su aukštesnės pakopos muzikos mokymo įstai­gomis, tai liudija vykstantys renginiai, meistriškumo kursai ar seminarai. 2016 m. Elektrėnų meno mokykloje viešėjo ir su mokiniais dirbo operos solistė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, įvairių ordinų ir apdovanojimų pelniusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo katedros vedėja, profesorė Asta Krikščiūnaitė. 
Dainavimo ir teorinių dalykų grupės mokytojos rengia įvarius renginius bei vykdo nacionalinio masto projektus, kurie neabejotinai daro didelę įtaką miestui, regionui:
2016 m. įvyko pirmasis liaudies dainų festivalis „Iš liaudies dainų skrynelės“, kurį organizavo ir vykdė mokytoja metodininkė G. Židonytė. 
 
Solinis dainavimas
 
Mokytojos G. Židonytės solinio dainavimo specialybės mokiniai yra nuolatiniai miesto, regiono bei šalies koncertų ir festivalių dalyviai, konkursų laureatai bei diplomantai:
II tarptautinio muzikos festivalio-konkurso „Rising star 2017“ finale K. Šumskaitė laimėjo I vietą,
 III respublikiniame muzikos mokyklų solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos konkurse „Vai žydėk, žydėk“ E. Lapovaitė laimėjo I vietą,
III  respublikiniame muzikos mokyklų solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos konkurse „Vai žydėk, žydėk“ A. Paliokaitė apdovanota diplomu,
III tarptautiniame vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninės raiškos konkurse-festivalyje „Muzikos talentų lyga2017“  K. Šumskaitė laimėjo II vietą, 
XIII tarptautiniame populiarios dainos konkurse „Pavasario fiesta 2017“ M. Bondzinskaitė laimėjo III vietą,
XIII tarptautiniame populiarios dainos konkurse „Pavasario fiesta 2017“ K. Šumskaitė apdovanota diplomu.
Solinio dainavimo klasių mokiniai savo pasiekimais garsina mokyklą, skatina domėjimąsi dainavimu.
 
Mokytojai – aktyvūs kultūros veikėjai
 
A. Balnionytės nuomone, kiekvienas mokytojas gali daug mokiniui duoti tik tuo atveju, jei turi sukaupęs nemažai patirties įvairiose srityse. Kuo mokytojas daugiau pats koncertuoja, kuo daugiau domisi švietimo ir kultūros naujienomis, kuo daugiau yra pats klausęs, matęs ar keliavęs, tuo jis tampa įdomesnė ir spalvingesnė asmenybė, galinti suteikti mokiniui ne tik teorijos ar atlikimo žinių, bet ir pasiūlyti bent kelias kūrinio interpretacijas, susieti su nūdienos aktualijomis ar mokinio interesais. Nė viena skyriuje dirbanti mokytoja neapsiriboja tik darbu klasėje: mokytoja G. Židonytė puoselėja mokinių meilę muzikai bei vadovauja ir aktyviai koncertuoja su vaikų ir jaunimo pop choru „Saulės spinduliai“ bei solistais, R. Bartkienė jau 22 m. vadovauja kameriniam chorui ,,Salve“, kuris yra surengęs daug koncertų Lietuvoje ir užsienyje, o mokytoja A. Balnionytė itin aktyviai koncertuoja su valstybiniu dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“, choru „Brevis“, Vilniaus universiteto chorais bei vadovauja Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblio „Vilnis“ choro grupei, dirba dainavimo studijoje vokalo konsultante. A. Balnionytė pabrėžia, kad mokytojo darbe svarbu ne tik vadovautis teorija paremtomis žiniomis, bet taip pat ugdyti mokinio ištvermę ir įgūdžius suvaldyti scenos baimę.  
Kuo daugiau patyrimo ir atlikėjo praktikos turi mokytojas, tuo darbas su mokiniu tampa produktyvesnis, greičiau pasiekiamas rezultatas, mokinys tampa visapusiškai turtingesnis meniniais įgūdžiais. 
Elektrėnų meno mokykla nėra lygiavertė bendrojo lavinimo mokykloms dėl savo specifikos,  nes siekia nuosekliai, sistemingai plėtoti muzikos, dailės sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, tenkinti meno pažinimo ir individualius kūrybos poreikius. Mokykla formuoja jauno žmogaus pasaulio suvokimą,  ugdo emocinį intelektą, diegia ir puoselėja  tikrąsias vertybes, formuoja šviesų, meną suvokiantį visuomenės narį. Žmogus be meno – kaip paukštis be sparnų.
Elektrėnų meno mokykla neabejotinai sutelkia miesto bendruomenę, kuomet mokiniai dalyvauja renginiuose, tėveliai, draugai ir artimieji tampa pagrindiniai klausytojai ir palaikytojai. Visuomet, mokiniams renkantis į koncertą, greta būriuojasi ir tėvelių palaikymo komanda – pabendrauja, aptaria reikalus. O mūsų karščiausia naujiena ta, kad nuo rugsėjo mėnesio suaugusieji bus kviečiami padainuoti – kartą per savaitę vyks ansamblinio dainavimo užsiėmimai EMM, kuriuos ves mokytoja A. Balnionytė. Kviečiami visi – mokinių tėvai, draugai, kaimynai, pažįstami –  vienu žodžiu, visi norintys. Prisijungti gali kiekvienas. Pabendrausite, pasimokysite, padainuosite ir smagiai praleisite laiką! 
 
Jūsų laukia Elektrėnų meno mokykla!
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69