Atviras Kurkliškių kaimo bendruomenės laiškas Elektrėnų savivaldybės merui ir Tarybai Apie teismo sprendimus, įstatymus ir mero poziciją

Praėjusią savaitę Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis vietinėje spaudoje ir internete išplatino pranešimą apie teisminius ginčus dėl žemės naujai suformuotose Kurkliškių kapinėse naudojimo būdo ir informavo, kad apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą, kuriuo buvo panaikintas Elektrėnų savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkis, atvėręs kelią UAB „Ligamis“ pradėti krematoriumo projektavimo procedūras Kurkliškėse. Pranešime meras pateikia ir argumentus, kuriais remiantis apsisprendė skųsti minėtą teismo sprendimą. Perskaitę mero argumentus, norėtume paklausti, kiek dar meras klaidins savivaldybės gyventojus, o Taryba toleruos tokį mero elgesį?

Meras teigia, kad dėl to, jog pirmos instancijos teismas panaikino jo potvarkį, yra kalta Aplinkos ministerija ir Vyriausybė, laiku nepakeitusi teisės aktų, t. y. Žemės įstatymo (šiaip įstatymus keičia Seimas, bet tiek to, meras turbūt turėjo omenyje tai, kad Vyriausybė laiku nepateikė įstatymo projekto Seimui). Dabar galiojantis Žemės įstatymas numato, kad žemės naudojimo paskirtį ir būdą turi teisę keisti savivaldybės administracijos direktorius. Anot Elektrėnų savivaldybės mero, šis įstatymas turėtų būti pakeistas taip, kad žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo teisė būtų suteikta savivaldybės merams, tad jis, Elektrėnų savivaldybės meras, iš anksto pradėjo vadovautis dar nepakeisto įstatymo nuostatomis ir priėmė ginčijamą savo potvarkį. Kaip suprantame iš mero pranešimo, meras apeliacinį skundą grindžia tuo, kad Aplinkos ministerija yra pažadėjusi artimiausiu metu keisti Žemės įstatymą taip, kad būtų užpildyta įsivaizduojama teisinio reguliavimo spraga. Bet meras nutylėjo (nutylėjimas – tai melo forma), kad jau 2015 m. gruodžio mėn. Aplinkos ministerija yra pateikusi Vyriausybei Teritorijų planavimo įstatymo ir Žemės įstatymo pakeitimo projektus ir šiuose įstatymų projektuose nėra mero taip laukiamų nuostatų, suteiksiančių merams teisę keisti žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Nėra todėl, kad šioms nuostatoms nepritarė Specialiųjų tyrimų tarnyba, įžvelgusi padidėjusią riziką korupciniams veiksmams pasireikšti, jeigu būtų priimtas toks įstatymo pakeitimas. Tokioms nuostatoms nepritarė ir Vyriausybės teisininkai. Gal meras sakys, kad nežinojo šios viešai paskelbtos oficialios informacijos apie įstatymų projektus? Gal meras mano, kad viešai pagal teisės aktus skelbiamą informaciją (pvz., kad ir informaciją apie pradedamą projektuoti krematoriumą kur nors užslėptą savivaldybės interneto puslapyje) privalo žinoti tik paprasti kaimiečiai?… O gal tikrai meras, grįsdamas apeliacinį skundą laukiamais įstatymų pakeitimais, nesidomėjo šių įstatymų projektų eiga? Galbūt sekdamas Druskininkų kolegos pavyzdžiu, įsivaizdavo davęs „zadanije“ Vyriausybei ir net negalėjo pagalvoti, kad kas nors vyks ne pagal planą? Tuomet jau kvepia mažų mažiausiai neatsakingumu. Nutylėjo meras ir tai, kad teismas ginčijamą mero potvarkį panaikino tuo pagrindu, kad sprendimą priėmė nekompetentingas subjektas, ir dėl kitų pareiškėjų skundo argumentų, pvz., prieštaravimo teritorijų planavimo dokumentams, papildomai nepasisakė. Užtat dėl jų pasisakė kitos kompetentingos institucijos, bet meras nepalankios jam šių institucijų nuomonės nenori nė girdėti.

Kiti mero argumentai, kuriais grindžiamas apeliacinis skundas, pvz., „Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas“ ar „jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais“ primena nebent desperatiškus bandymus rasti nors dar kažką, kuo būtų galima pasiteisinti. Teisėje tokie principai tikrai yra, bet jie šioje situacijoje visiškai netinkami. Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas aiškiai nustato, kas turi teisę keisti žemės naudojimo būdą ir paskirtį. Daugiau šioje vietoje nėra ką ir pridurti.

Ir dar meras apeliaciniu skundu ruošiasi ginti viešąjį interesą. Mat nuo 2015 m. balandžio 15 d. iki 2015 gruodžio 31 d. yra priėmęs 61 sprendimą (potvarkį) dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo. Sunku pasakyti, kurioje vietoje meras čia mato viešąjį interesą, nes ginčas vyksta tik dėl vieno potvarkio. Šioje vietoje įdomu ir dar kai kas. Taip išeina, kad tuo metu, kai protingi merai kreipdavosi į Aplinkos ministeriją ir prašydavo paaiškinti, kaip turėtų būti taikomos Vietos savivaldos įstatymo nuostatos dėl žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo, neatsakingi merai (o gal tik vienas meras) „kepdavo“ potvarkius ir nekvaršindavo sau galvos. Įdomu, ar tokius potvarkius Elektrėnų savivaldybės meras priiminėjo ir po 2015 m. lapkričio 18 d. Tarybos posėdžio, kurio metu Kurkliškių kaimo bendruomenė visiems Tarybos nariams išdalino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ir Aplinkos ministerijos raštus su išaiškinimais, kad galiojantis teisinis reguliavimas nesuteikia merams teisės keisti žemės naudojimo paskirties ir būdo? Turėdami omenyje mero gebėjimą vadovautis įsivaizduojamais teisės aktais, nenustebtume…

Taigi, mūsų nuomone, mero apeliacinis skundas parašytas veltui. Įdomu, kaip tokį mero bylinėjimąsi vertina Elektrėnų savivaldybės taryba? Ar tikrai meras gina viešąjį interesą? Gal tik UAB „Ligamis“ interesus?.. O gal tik savo?.. Be abejo, meras turi teisę sprendimą skųsti. Mes neabejojame teismo kompetencija ir dėl galutinio sprendimo esame ramūs. Tiesiog nepamirškime to, kad kiekvienos bylinėjimosi išlaidos yra dengiamos iš savivaldybės biudžeto, t. y. iš mūsų visų lėšų. Ir su kiekvienu bylinėjimusi jos tik didės. Tikimės, atėjus laikui, Taryba bus principinga ir vykdys Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytą funkciją ir įpareigos merą atlyginti dėl neteisėtų mero sprendimų atsiradusią žalą. O kol kas siūlytume Tarybai įvertinti mero mažų mažiausiai neetišką elgesį. 2015 m. lapkričio 18 d. Tarybos posėdyje meras kone mušėsi į krūtinę ir apgailestavo, kad jo potvarkis yra apskųstas teismui, priešingu atveju būtų tikrai ieškojęs kompromisų susidariusiai situacijai išspręsti. Mat nepagalvojęs, kad kažkam, pavyzdžiui vietos gyventojams, toks naudingas statinys kaip krematoriumas būtų nepatikęs (Gilučių krematoriumo istorijos tam suprasti nepakako). Vėliau vietinėje spaudoje meras teigė išvis neturįs nieko bendro su planuojamu krematoriumu ir nepasirašęs nė vieno potvarkio ar kito dokumento, kuriame būtų jo pritarimas krematoriumo statybai, o Kurkliškių kaimo bendruomenę apkaltino neaiškių užsakymų vykdymu. O jau netrukus respublikinei spaudai (mero mintys buvo publikuotos „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos ryte“, 15min.lt, tv3.lt ir kitose viešojo informavimo priemonėse) jau teigė, kad „jo vadovaujamos savivaldybės teritorijoje, nuošalioje vietoje, suplanuotas krematoriumas bus estetiškas statinys ir tenkins visos šalies žmonių poreikius“ bei „teismui sugaištas laikas, anot mero, tik šiek tiek nutolino krematoriumo statybų pradžią“. Va, ir išlindo yla ir tikroji mero tiesa iš maišo. Štai jums mero atsakymas į žmonių, kurių labui meras turėtų dirbti, nuomonę. 1300 vietinių gyventojų, nepritariančių krematoriumo statybai Kurkliškėse, parašų meras niekur nemini, nes tai jam atrodo nereikšmingas faktas. Kaip ten mero priesaika skamba? „Pasižadu susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises“? Matyt, šį priesaikos tekstą reiktų pakeisti į „darykit ką norit, bus kaip aš pasakiau“. Atsakingi merai šitaip nesielgia. Atsakingi merai stengiasi dirbti bendruomenės labui, o ne komercinių struktūrų naudai. Ir kas galėtų paneigti, kad meras asmeniškai nesuinteresuotas krematoriumo projekto stūmimu? Dar įdomi mero mintis: „Paaiškėjo, kad keisti žemės naudojimo būdą turi teisę savivaldybės administracijos direktorius. Artimiausiu metu jis tai ir padarys“. Visų pirma, jeigu meras skaitytų įstatymus, ši tiesa jam būtų jau seniai aiški. O antra – ar tik nebus Elektrėnų savivaldybėje meras vienvaldis? Gal Elektrėnų savivaldybėje administracijos direktorius pavaldus merui, o Taryba tik šiaip, tik dėl akių? Kiek mums žinoma, administracijos direktorius yra pavaldus savivaldybės Tarybai ir tiesiogiai, ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais. O iš mero pasisakymo spaudoje susidaro įspūdis, kad meras jau yra nusprendęs už administracijos direktorių, ką šis turėsiąs padaryti. Gerbiama Taryba, kiek dar leisite merui savivaliauti? Ar žinote, kaip savivaldybės gyventojai vadina Elektrėnų savivaldos institucijas? „Santa Barbara“, dar kartais „Tvinpyksu“. Nieko nestebina toks savivaliavimas. „Juk čia Elektrėnai“, dažnas pasako. Kiek dar leisime diskredituoti Elektrėnų vardą?

Kurkliškių kaimo

bendruomenės vardu

pirmininkas Gediminas Jachimavičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69