Atskleisti spalvingąją pasaulio pusę (papildyta)

Atskleisti spalvingąją pasaulio pusę (papildyta)
Albina SIDARAVIČIENĖ
 
Mūsų, Elektrėnų meno mokykla, augusi, siekusi pažangos kartu su miestu, dabar pelnytai yra įsikūrusi geriausioje vietoje- pačiame centre. Mokykla siekia ugdyti meniškai išprususį, kultūringą ir aktyvų visuomenės narį.

Pasak mokyklos direktoriaus Evaldo Petkevičiaus, Elektrėnų meno mokykla – saviugdos, saviraiškos ir kultūros ugdymo švietimo įstaiga, suteikianti galimybę vaikams ir jaunuoliams papildomai lavintis pasirinktoje veiklos srityje. Kultūrinė aplinka apima mokyklos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas, mokyklos bendruomenės renginius. Mokyklos paskirtis – meninio auklėjimo, mokymo bei lavinimo pagrindu ugdyti mokinių gebėjimus ir įgūdžius, puoselėti savo tautos kultūrą, papročius, padėti jaunajai kartai priimti nusistovėjusią socialinę sanklodą.
,,Mokytojui suteikta ypatinga galimybė savo rankomis atskleisti įdomiąją, spalvingąją pasaulio pusę, pasaulį, kuriame nėra vienintelio teisingo atsakymo. Dabartiniame gyvenime meninė mokinių veikla įgyja didelę reikšmę. Mokytojui suteikta galimybė remiantis pasaulinėmis ir tautinėmis kultūrinėmis vertybėmis, turiningai ugdyti išprususį meno srityje sąmoningą mūsų šalies pilietį“, – teigia Elektrėnų meno mokyklos Dailės skyriaus mokytoja, dailės metodinės grupės vedėja Rasa Rakauskienė.
Trumpa dailės skyriaus istorija
Mokykloje yra du skyriai: muzikos, turintis net kelias metodines grupes, ir dailės. Apie šio, antrojo, mažesnio bei jaunesnio, gimimą ir gyvenimą pasakoja mokyklos direktorius E. Petkevičius: ,,Elektrėnų muzikos mokyklos Dailės skyrius įkurtas 1999 m. spalio 1 dieną, mano, mokyklos direktoriaus E. Petkevičiaus iniciatyva. Trūko mokytojų, galinčių mokyti dailės, todėl į talką buvo pasitelkti didelę patirtį turintys ir puikiai dirbantys Vievio meno mokyklos mokytojai Adelė ir Augenis Kaspučiai. Tuo metu skyriuje mokėsi 15 mokinių. Mokinių skaičius didėjo, todėl 1999 m. spalio pabaigoje buvo pakviesta dirbti dailės mokytoja Rasa Dikevičienė. Mokytojams Adelei ir Augeniui Kaspučiams sugrįžus į Vievio meno mokyklą, jų darbą tęsia Julija Davidavičienė (nuo 2004 m.) ir Gitana Mataitienė (nuo 2005 m.). Nuo 2005 iki 2014 metų pradinio ugdymo klasių mokiniams pamokas vedė dailės mokytoja Giedrima Kolesnikienė, o jai išėjus – Karolina Kunčinaitė (nuo 2014 iki 2016 m.), dar vėliau Rasa Rakauskienė. Nuo pat Dailės skyriaus įkūrimo pradžios iki 2015 metų dailės laborante dirbo ir mokytojams, ir mokiniams talkino Jolanta Liepis, vėliau Jūratė Rafanavičiūtė-Puzenko. 
Šiuo metu skyriuje mokosi 91 mokinys, dirba 3 mokytojai. Vykdomos šios ugdymo programos: ankstyvojo (nuo 4-6 m.), pradinio (nuo 7-10 m.), pagrindinio (nuo 11-16 m.) ir specialių poreikių turintiems mokiniams. Mokoma tapybos, keramikos, kompozicijos, piešimo ir dailės istorijos pagrindų. Mokiniai supažindinami su medžiagomis, technikomis, jų panaudojimo galimybėmis.“
Mokykla – meno žiburiukas mieste
Siekdamas anksčiau minėtų tikslų, mokyklos Dailės skyrius bendradarbiauja su Elektrėnų viešąja biblioteka,  bendrojo lavinimo mokyklomis, darželiais, literatūros ir meno muziejumi, kultūros centru, Vievio ir Kaišiadorių meno mokyklomis, Paparčių kaimo bendruomene „Viltija“. Dailės skyriaus mokiniai laisvai ir kūrybiškai atlieka individualias, komandines užduotis bei aktyviai dalyvauja mokyklos, savivaldybės renginiuose. Kūrybingai mokykloje  dirba mokytojos Gitana Mataitienė, Julija Davidavičienė, Rasa Rakauskienė. Jų ugdytiniai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.
Mokykloje vyko praktiniai keramikos užsiėmimai, skirti mokytojams, vaikams ir tėveliams. Eksponuojamos  keramikos darbų parodos „Molio pasaka“ ir „Žaidimai“.
2006 m. Elektrėnų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių  papuošė įspūdingo dydžio iš veltinio padarytas mokinių kūrybinis darbas, vaizduojantis skaitmeninę informacinę erdvę. 
2008 m. Elektrėnų  bendruomenės  interjerą papuošė mokinių tapytas paveikslas, vaizduojantis Elektrėnų reikšmingiausius architektūrinius objektus ir apylinkių gamtos grožį. 
2015 metais literatų klubas „Strėva“, kurio pirmininkė Vilija Dobrovolskienė (idėjos autorė), išleido poezijos rinkinį „Elektrėnai 55“. Knygelėje 24 autorių kūryba ir Elektrėnų meno mokyklos mokinių sukurtos iliustracijos. 
 Dailės skyriaus auklėtiniai aktyviai dalyvavo 2015-2016 m. tarptautiniame baroko muzikos, dailės ir šokio projekte kartu su tarptautiniu senosios muzikos ansambliu Canto Fiorito. Pasaulinio garso ansamblio koncertuose eksponuojamos dailės skyriaus mokinių kūrybos parodos. Viena iš projekto teminių parodų ,,Netaisyklingas perlas“ buvo eksponuojama Elektrėnų viešojoje bibliotekoje, vaikų literatūros skyriuje. 
2016 m. balandžio–gegužės mėn. vyko Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvoje Amir’o Maimon’o ir Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio inicijuotas mokinių piešinių konkursas „Piešiame Jeruzalę“, kuriame aktyviai dalyvavo Dailės skyriaus mokiniai. Konkurso kūrybinių darbų parodos eksponuotos Elektrėnų viešojoje bibliotekoje ir Vilniaus miesto savivaldybėje.
Siekiant puoselėti tautiškas tradicijas, papročius ir amatus  bei  puošti savo gyvenamąją aplinką, dailės mokytojų iniciatyva, Elektrėnų savivaldybėje vykdomas kasmetinis interjero ir eksterjero konkursas ,,Žiemos pasaka“, organizuojami savivaldybės mokinių kūrybos konkursai: ,,Kalėdinis atvirukas“, ,,Kalėdinis paštas“, „Mano šeima“, 2005-2015 m.  Elektrėnų savivaldybės vaikų kūrybos mugės: „Vaikų kermošius“ ir „Vaikų Velykėlės“, organizuojamos auklėtinių teminės kūrybos darbų parodos, skirtos kalendorinėms šventėms paminėti.
Mokytoja Julija aktyviai bendradarbiauja su Elektrėnų savivaldybės vaikų darželiais, siekia sudominti pačius mažiausius mūsų visuomenės narius ir paskatinti rinktis jaunojo dailininko kūrybinį kelią, vedantį į platų meno pasaulį, kuris prasideda meno mokykloje. Tai pažintinės ekskursijos į Dailės skyrių, edukacinės pamokos, bendra projektinė veikla. Mokytoja organizuoja ir vykdo pradinio bei ankstyvojo ugdymo mokiniams linksmas akcijas: mokslo metų baigimo šventę mokiniams, aktyviai dalyvavusiems konkursuose bei kituose renginiuose, mažiesiems dailininkams kalėdinius teatralizuotus žaidimus „Kalėdų Senelio pėdomis“. Skatindama puoselėti šeimos tradicijas, organizuoja ir vykdo Elektrėnų savivaldybės vaikų piešinių konkursą „Mano šeima“.
Dailės skyriaus mokytojos bendradarbiauja su kolegomis. Mokytoja Gitana organizuoja, vykdo integruotus muzikos-dailės projektus su Muzikos skyriaus mokytojais ir jų auklėtiniais: „Švelnukai“ su mokytoja Asta Balnionyte ir jos auklėtiniais, ,,Čia mano namai“ su mokytojais Gaiva Židonyte ir Aurimu Medzikausku ir jų auklėtiniais.   Per  linksmas Užgavėnėse varo žiemą iš kiemo su Rima Gritiene ir jos auklėtiniais, dalyvavo ir jubiliejinių 35-ųjų Užgavėnių kaukių edukacinėse dirbtuvėse, ir  pristatant auklėtinių sukurtas kaukes ,,Bildukai“ Rumšiškių buities muziejuje.
Dailės skyriaus mokiniai dalyvauja ugdomojoje veikloje. Mokytoja R. Rakauskienė su  mokiniais lankėsi Nacionalinėje dailės galerijoje, Mykolo Žilinsko dailės galerijoje, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje ir Kauno paveikslų galerijoje. Mokytojos manymu, muziejuose vaikai labai noriai įsitraukia į organizuojamas edukacines veiklas. Pagirtina, kad  Dailės skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiuose savivaldybės renginiuose, ypač konkursuose ir laimi prizines vietas:
* 2017 m. Elektrėnų savivaldybės vaikų ir jaunimo piešinių konkurse „Lietuviško žodžio kelias“ Linas Jasnauskas (mokyt. J. Davidavičienė) tapo 3-ios vietos diplomantas,
* 2016 m. Elektrėnų savivaldybės mokinių kalėdinių atvirukų konkurse „Kalėdinis paštas Laura Kriaučiūnaitė (mokyt. J. Davidavičienė) tapo 3- ios vietos diplomantė.
Respublikinių konkursų nominantai
 
Elektrėnų meno mokyklos Dailės skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja respublikiniuose konkursuose, kuriuose semiasi kūrybinės patirties, stebėdami, analizuodami savo ir draugų kūrybinius darbus. Dalyvavimas konkursinėje veikloje vienas iš būdų atpažinti, atrasti gabų ir kūrybingą  mokinį, ugdyti jo kūrybiškumą, savarankišką mąstymą, skatinti mokinį išvysti savitas pasaulio spalvas ir jas parodyti kitiems. Mokytojų parengti mokiniai  laimi prizines vietas įvairiuose  respublikiniuose konkursuose. Kūrybingai, sėkmingai su mokiniais dirba mokytojos – Gitana Mataitienė, Julija Davidavičienė ir Rasa Rakauskienė:
2010 m. respublikinio Lietuvos mokinių darbų projekto „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“ konkurse Giedrė Smilgevičiūtė (mokyt. J. Davidavičienė) laimėjo 1-ą vietą,
Lietuvos mokinių dailės olimpiados laureatės  tapo Jovilė Jaruševičiūtė (mokyt. G. Mataitienė),  2012 m. , o   Akvilė Valytė (mokyt. G. Mataitienė),  2014 m.,
2015 m. respublikiniame mokinių piešinių ir meninių tekstų konkurse „Mano mokytojas“  S. Dalangauskaitė – laureatė ir V. Riabcevaitė – diplomantė (mokyt. J. Davidavičienė), 
respublikiniame mokinių kūrybos konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę netekčių istorijos“ Brigita Petrovaitė (mokyt. J. Davidavičienė) laimėjo 1-ą vietą, Giedrė Pilibytė 3-ą vietą (mokyt.  J. Davidavičienė).  Brigita laimėjo ir įspūdingą kelionę į Briuselį 2011 m.,
2016 m. grupė mokinių dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre keramikos konkurse,  Ugnė Rakauskaitė (mokyt. R. Rakauskienė) tapo laureatė,
2016 m. nacionaliniame moksleivių kūrybos konkurse „Tautinis kostiumas-nacionalinis šalies simbolis” S. Dalangauskaitė (mokyt. G. Mataitienė) – laureatė,
2016 m. nacionaliniame vaikų kūrybos konkurse ,,Piešiam“ Liveta Linovskytė (mokyt. G. Mataitienė)  – laureatė,  IV respublikinio vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Apšerkšniję mūsų žiemos“ Orestas Gudonis (mokyt. G. Mataitienė) ir Greta Junevičiūtė (mokyt. G. Mataitienė)  – laureatai.
 
Tarptautiniai apdovanojimai
 
Skatinant mokinių saviraišką, atsižvelgiant į kiekvieno  mokinio gebėjimus, labai didelis mokytojų dėmesys skiriamas mokinių meistriškumui, galimybei įsiver-tinti ir suvokti save ne tik regiono, bet ir tarptautiniame kultūriniame kontekste. Tai rodo aktyvus dalyvavimas konkursuose, festivaliuose. Mokyklos tinklapis informuoja, kad dailės specialybės mokiniai 2015 m. dalyvavo 6 tarptautiniuose, 5 respublikiniuose mokinių kūrybos konkursuose, olimpiadose. Mokiniai pelnė 12 laureatų ir 2 diplomantų vardus, gautos 45 padėkos. Iš viso renginiuose dalyvavo 59 mokiniai. Dailės skyriaus mokiniai garsina Elektrėnus (ir savo mokyklą) dalyvaudami tarptautiniuose konkursuose ir skleisdami meno šviesą: 
tarptautiniame vaikų ir jaunimo plakatų konkurse Marija Narkauskaitė ir Justė Bačianskaitė (mokyt. G. Mataitienė) tapo laureatės, 2011 m.,
tarptautiniame vaikų kūrybos konkurse „Žaidimai“ Jovilė Jaru-ševičiūtė ir Marija Narkauskaitė (mokyt. G. Mataitienė) – laureatės, 2012 m., Lidicė (Čekijos respublika),
tarptautinėje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi“ G. Dzikevičiūtė, O. Misiūnaitė, G. Laimutytė, E. Nes-terovaitė (mokyt. J. Davidavičienė) – laureatės, 2012 m.,
tarptautiniame mokinių kūry-bos konkurse „Penkios laisvės“ G. Laimutytė (mokyt. J. Davidavičienė) – laureatė, 2012 m.,
tarptautiniame vaikų plastinių menų konkurse „Svajonių že-mė“ E. Bačianskaitė (mokyt. J. Davidavičienė) – laureatė, 2013 m., Japonija,
tarptautiniame edukaciniame mokinių kūrybos darbų parodoje- konkurse „Viduramžių, renesanso ir baroko stiliai“ A. Valytė (mokyt. J. Davidavičienė) – laureatė, 2015 m.,
tarptautiniame vaikų kūrybos konkurse „Šviesos šaltinis“ Indrė Bakšytė ir Akvilė Valytė (mokyt. G. Mataitienė) – laureatės, 2015 m., Lidicė (Čekijos respublika),
tarptautiniame mokinių meni-nės kūrybos konkurse „Kalėdinis atvirukas“ R. Vasiliauskas (mokyt. J. Davidavičienė) – laureatas, 2016 m.
Aktyvų mokinių dalyvavimą konkursuose ir parodose vainikuoja laimėtos nominacijos. Mokytojai  džiaugiasi, kad tobulėja mokinių kompetencijos. Elektrėnų meno mokyklos Dailės skyriaus mokiniai savo darbais puošia Elektrėnų, kitų miestų ir šalių erdves. Kuo daugiau kultūros gyvenime, tuo gražesni, geresni, kilnesni tampa žmonės. Dailės skyrius neša visuomenei meną, didžiausią žmonijos vertybę, o mums,  gyventojams,  telieka domėtis ir džiaugtis gauta dovana.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69