Apie vienkartinių pašalpų skyrimo tvarką

Apie vienkartinių pašalpų skyrimo tvarką

Į redakciją kreipėsi skaitytojas, norėdamas sužinoti, ar dėl susidariusios sunkios finansinės būklės jis galėtų prašyti vienkartinės socialinės pašalpos.
Apie vienkartinių pašalpų skyrimo tvarką komentaro paprašėme Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės. Ji informavo, kad kiekvienu atveju dėl pašalpos skyrimo balsuoja savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės taryba dėl paramos skyrimo yra patvirtinusi Tvarkos aprašą, bet paramos prašyti gyventojas turi teisę ir apraše nenumatytais atvejais. Nenumatytieji atvejai surašyti į Tvarkos aprašo IV skyrių:

 • 31. Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kuriame pagrįstas paramos reikalingumas, Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu gali būti skiriama vienkartinė, sąlyginė, periodinė ir tikslinė pašalpa kitais atvejais.
 • 32. Vienkartinė socialinė parama gali būti skiriama iki 3 bazinės socialinės išmokos dydžių, jeigu bend­rai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, šiais atvejais:
  • 32.1. skurdo atveju;
  • 32.2. sunkiems ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis.
 • 33. Vienkartinė socialinė parama gali būti skiriama iki 8 bazinės socialinės išmokos dydžių, jeigu bend­rai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, šiais atvejais:
  • 33.1. sunkiems ligoniams, kurie per 12 mėnesių patyrė traumą, atlikta operacija, sunkiai susirgo ar liga labai progresuoja;
  • 33.2. protezų daliniam kompensavimui, išskyrus dantų protezus, pateikus išlaidų pagrindimo dokumentus;
  • 33.3. socialinę riziką patiriančio­ms moterims gydytojo paskirtoms ilgalaikio veikimo kontraceptinėms priemonėms įsigyti;
  • 33.4. kitais nenumatytais atvejais.
 • 34. Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama iki 8 bazinės socialinės išmokos dydžių, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, šiais atvejais:
  • 34.1. socialinę riziką patirian­čioms šeimoms ar asmenims, turintiems priklausomybių, kurie pagal socialinio darbuotojo rekomendacijas dalyvauja psichosocialinėse programose, skiriama detoksikacija, gydosi ar reabilituojasi pagal Minesotos, Dvylikos žingsnių ar panašias programas. Ši parama gali būti skiriama daliniam ar visam ilgalaikiam gydymo periodui;
  • 34.2. asmenims, kurie pagal gydytojų ar kitų specialistų reko­mendacijas pradeda gydytis nuo už­krečiamųjų ar kt. ligų. Ši parama gali būti skiriama gydymosi ar reabilitacijos metu ir po gydymo ar reabilitacijos, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius;
  • 34.3. socialinę riziką patiriančioms šeimoms ar asmenims, kuriems nustatytas sveikatos, švietimo ar socialinių paslaugų poreikis, tačiau šeima ar asmuo neturi finansinių galimybių už jas sumokėti, skiriama parama vienkartinėms ar ilgalaikėms paslaugoms apmokėti.
 • 35. Periodinė pašalpa, jeigu bend­rai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, gali būti skiriama šiais atvejais:
  • 35.1. mokslo metų laikotarpiu 2 bazinės socialinės išmokos dydžių parama studijoms aukštųjų mokyklų nuolatinių (dieninių) studijų gerai besimokantiems studentams, atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:
   • 35.1.1. turintiems negalią;
   • 35.1.2. netekusiems tėvų globos;
   • 35.1.3. iš šeimų, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų;
   • 35.1.4. iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą;
   • 35.1.5. iš šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų (tėvai išsiskyrę, miręs vienas iš tėvų, nenustatyta tėvystė ir kiti atvejai);
   • 35.1.6. iš socialinėje atskirtyje esančių šeimų;
   • 35.1.7. iš šeimų, kuriose vienas ar abu tėvai turi neįgalumą ar yra pensinio amžiaus;
   • 35.1.8. gerai besimokantiems studentams, kurių egzaminų (įskaitų), o pirmakursių vidurinio mokslo baigimo pažymėjimo metinių pažymių vidurkiai yra ne žemesni kaip 7 balai. Mokymosi rezultatai tikslinami po kiekvienos sesijos;
  • 35.2. kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;
  • 35.3. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas.
 • 36. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama iki 8 bazinės socialinės išmokos dydžių, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio as­mens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, o jeigu bend­rai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, gali būti skiriama iki 5 bazinės socialinės išmokos dydžių šiais atvejais:
  • 36.1. onkologiniams ligoniams, kuriems per pastaruosius 24 mėnesius buvo atlikta operacija, taikyta spindulinė terapija ar chemoterapija;
  • 36.2. ligoniams po sudėtingų operacijų, kuriems reikalinga nuolatinė gydytojų bei kitų specialistų priežiūra, kuriai reikia papildomų išlaidų;
  • 36.3. sunkiomis ligomis sergantiems vaikams (vadovaujantis Sunkių ligų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl Sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“).
 • 37. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama iki 50 bazinės socialinės išmokos dydžių, jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 5 valstybės remiamų pajamų dydžių, šiais atvejais, įvykusiais per 12 mėnesių iki kreipimosi:
  • 37.1. stichinės nelaimės (potvynis, audra, liūtis, uraganas, gaisras) atveju;
  • 37.2. netekties ar sunkaus sveikatos sužalojimo.
 • 38. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama iki 5 bazinės socialinės išmokos dydžių, jeigu bendrai gyvenančių as­menų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, padengti dalį įsiskolinimo už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį, ir (ar) elektros energiją, kai asmenys sumoka einamuosius mokesčius už suteiktas paslaugas. Skirta pašalpa pervedama į paslaugas teikiančių įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.
 • 39. Tikslinė pašalpa du mėnesius po 1 valstybės remiamų pajamų dydį skiriama asmenims, grįžusiems iš pataisos įstaigos, kurie atliko su laisvės atėmimu susijusią bausmę. Šios tikslinės pašalpos skyrimas Socialinės paramos teikimo komisijoje nesvarstomas, ji skiriama Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo sprendimu.
 • 40. Iš pataisos įstaigos paleistam asmeniui Aprašo 39 punkte nurodyta tikslinė pašalpa išmokama per 24 val. nuo prašymo tikslinei pašalpai gauti pateikimo dienos. Jeigu tikslinės pašalpos mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena (šeštadieniu, sekmadieniu ar švenčių diena), ši pašalpa mokama pirmąją darbo dieną, einančią po ne darbo dienos (šeštadienio, sekmadienio ar švenčių dienos). Asmeniui nenurodžius asmeninės sąskaitos rekvizitų, mokėjimas formuojamas su artimiausiu socialinių pašalpų mokėjimu asmens nurodytu būdu.
 • 41. Nuo karo pabėgusiems ir Elektrėnų savivaldybėje faktiškai gyvenantiems Ukrainos gyventojams, užsiregistravusiems Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarnybos MIGRIS elektroninių migracijos paslaugų sistemoje, Skyriaus vedėjo ar pavaduotojo sprendimu, iki bus išmokėta socialinė pašalpa ar įsidarbinęs vienas iš bend­rai gyvenančių asmenų gaus darbo už­mokestį, bet ne daugiau kaip 30 dienų, gali būti skiriama:
  • 41.1. tikslinė pašalpa pinigais:
   • 41.1.1. vienam gyvenančiam asmeniui – 60 Eur,
   • 41.1.2. pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 50 Eur,
   • 41.1.3. antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 40 Eur,
   • 41.1.4. trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – po 30 Eur
    arba
  • 41.2. tikslinė pašalpa nepinigine forma:
   • 41.2.1. maitinimą ir / ar apgyvendinimą organizuojančioms įstaigoms, sumokant už ukrainiečių maitinimą ir / ar apgyvendinimą asmeniui iki 6 Eur per dieną pagal įstaigos pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus
    arba
   • 41.2.2. vienam gyvenančiam asmeniui 60 Eur, o bendrai gyvenantiems asmenims – 100 Eur socialine kortele.
 • 42. Socialinės paramos teikimo komisija, nagrinėdama išskirtinai sudėtingus gyventojų atvejus, gali skirti paramą kitais atvejais, kai testuojamos pajamos viršija iki 20 procentų nustatytų dydžių. Vienkartinė ir tiks­linė socialinė parama neskiriama, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per metus vienkartinės socialinės paramos prašo pakartotinai dėl tos pačios priežasties, išskyrus atvejus, kai parama skiriama grįžus iš įkalinimo įstaigos, stichinės nelaimės ar netekties atveju.
  Informacija teikiama tel. (8 ~ 528) 58 098, (8 ~ 528) 58099, (8 ~ 528) 58 064.

Bazinė socialinė išmoka – 49 Eur.
Valstybės remiamos pajamos – 157 Eur.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69