Akordeono muzika skaidrina gyvenimą

Akordeono muzika skaidrina gyvenimą
Albina SIDARAVIČIENĖ 
 
Elektrėnų meno mokyklos muzikos skyrių sudaro šios metodinės grupės: akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų ir dainavimo. Susipažinsime su visų grupių veikla. Šįkart kalbėsimės su akordeono metodinės grupės mokytojomis.

 
Šios grupės mokytojos mano, kad akordeonu atliekama muzika Lietuvoje vėl pamažu įgyja pripažinimą bei populiarumą, nes muzika – neatskiriama žmogaus gyvenimo dalis, tai specifinis žmonių bendravimo būdas. Gera, tikrai meniška muzika taurina žmogų, ugdo jį morališkai, doroviškai, lavina vaizduotę, atmintį, moko dvasiškai susikaupti, įsigilinti į savo vidinį pasaulį, į gyvenimą žiūrėti kūrybiškai, gėrėtis ir džiaugtis, skatina būti geresnį, atidesnį, nepraeiti abejingai pro įvairius gyvenimo reiškinius.
Iš praeities
Elektrėnų meno mokyklos akordeono skyriaus istorija turtinga gerų mokytojų, gabių mokinių, kurie mėgsta muziką ir ja dalijasi su kitais. Tik įkurtame (1961 m.) Vievio meno mokyklos Elektrėnų filiale (Draugystės g.) jau skambėjo akordeono garsai. Akordeonistus ruošė mokytojas Julius Jurgaitis (1925–1995).
Laikas bėgo, mokinių skaičius augo ir, žinoma, reikėjo daugiau mokytojų. Vieni atvykdavo ir dirbdavo ilgiau, kiti – metus kitus. Vaikus akordeonu groti mokė Onutė Važnevičiūtė, Danutė Kuncevičiūtė, Marytė Simonaitienė, Aldona Puidokaitė, Algirdas Bakutis.
Akordeono muzika skambėdavo ne tik mokykloje, bet per šventes džiugindavo Elektrėnų gyventojus. Jau anuomet muzikos mokyklos Elektrėnų filialas buvo meno vertybių puoselėjimo, kultūros centras, sudarantis palankias sąlygas tenkinti meno pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 
Jaunieji akordeonistai, vadovaujami mokytojos Laimos Kesminaitės – Stakeliūnienės, kuri dirbo 1976–1986 m., aktyviai dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime: koncertuodavo darželiuose, mokykloje. Mokytoja pati daug ir mielai grojo akordeonu ir buvo puikus pavyzdys mokiniams. Mokytojos Laimos vadovaujamas akordeonistų ansamblis išaugo į orkestrą, kuris dažnai koncertuodavo Elektrėnuose, koncertą suruošė net Varėnoje.
Mokyklą baigę akordeonistai sėkmingai moko vaikus arba užsiima kitokia muzikine veikla. Nijolė Strasevičiūtė akordeonistus ugdo Šalčininkų meno mokykloje.
Meilutė Marytė Zastarskienė (1954–2009) Elektrėnų meno mokykloje dirbo nuo 1991 m. iki 2009 m. Ji įnešė svarų indėlį į akordeono skyriaus klestėjimą, paruošė nemažą būrį atlikėjų, kurie garsino mokyklą ne tik Elektrėnuose, bet ir Lietuvoje. Jos buvę mokiniai moko akordeono paslapčių Druskininkų, Varėnos, Žiežmarių meno mokyklose. 
Eugenijus Vasilavičius  – ilgametis Elektrėnų meno mokyklos mokytojas, akordeonistas, akordeonistų orkestro vadovas. Jis mokykloje dirbo 1979–2012 m. Mokytojo vadovaujamas akordeonistų orkestras grojo įvairių stilių kūrinius ir buvo nuolatinis koncertų Elektrėnuose dalyvis. Su akordeono orkestru dalyvavo respublikinėse dainų šventėse. 
Mokykloje dirbę akordeono mokytojai populiarino akordeono muziką, sužavėjo mokinius, o šie, baigę mokyklą, muzikos neišsižadėjo. Šiuo metu mokykloje dirba trys akordeono mokytojos, kurios tęsia savo buvusių mokytojų darbą.
Ir dabarties
Auksuolė Šarūnaitė-Merkienė, Elektrėnų meno mokyklos (mokytojos Laimos Kesminaitės-Stakeliūnienės) mokinė, šioje mokykloje dirba nuo 1986 m. Jos mokiniai noriai koncertuoja mokyklos organizuojamuose kon­cer­tuose, dalyvauja zoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose.
Jovita Janavičiūtė – jauna mokytoja, kuri 2009 m. įsiliejo į kolektyvą, perėmė savo mokytojos Mei­lutės Marytės Zastarskienės patirtį.
Kristina Dabravolskaitė – moky­toja ir akordeonistų orkestro vadovė – mokykloje pradėjo dirbti 2013 m. ir yra viena iš mokytojų, kuri drąsiai priima naujoves, pati koncertuoja ir paįvairina renginius. Jos mokinė Livija Zakarevičiūtė 2016 m. kovo mėnesį dalyvavo konkursuose Austrijoje ir Čekijos Respublikoje bei laimėjo II vietas. 
Akordeonistai dalyvauja miesto, regiono kultūriniame gyvenime, viena iš jų mėgstamiausių muzikinės veiklos sričių – ansamblinis, orkestrinis grojimas. Mokiniai noriai muzikuoja akordeonistų orkestre, kuriame gro­ja ir patys pedagogai. Skyriaus akor­deonistai rengia ir solinius koncertus, į kuriuos yra kviečiami Elektrėnų gyventojai. 
Dalyvavimas bendruomenės kultūriniame gyvenime
 Elektrėnų meno mokykloje ne kartą yra vykę susitikimai-koncertai su žymiais Lietuvos akordeonistais: Liudmila Šlekonyte, Laimonu Salijumi ir kt.
Kiekvienais metais akordeono skyrius kviečia akordeonistų an­samblius (Subtilu Z, Vilniaus konservatorijos studentų kvintetas, Kauno Vytauto Didžiojo akademijos studentų kvintetas), kurie dalinasi savo patirtimis, koncertuoja su mokiniais mokykloje. 
Mokykloje akordeonistai orga­nizuoja koncertus-vakarones, vienas iš jų yra „Aš jau moku!“, akordeono gimtadienio minėjimas.
Jau tradicija tapo mokykloje kasmet organizuojamas kalėdinis akordeono specialybės mokinių koncertas „Šventų Kalėdų belaukiant“, skirtas tėveliams, o mokslo metų  pabaigoje (gegužės mėn.) akordeonistai kviečia į koncertą „Jums tėveliai“.
Akordeono skyriaus mokiniai noriai dalyvauja jau tradicija tapusiame šeimų koncerte (organizatorė direk­toriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Hopenienė) „Atrieda Kalėdos“, ku­ris vyksta gruodžio mėnesį prieš didžiąsias šventes. Dalyviai šeimos, pvz.: Gediminas ir Gytis Gumbiai, Domantas ir Justinas Sereikai, Augustinas ir Aleksandras Belych, Danielius (akordeonas) ir Gintaras (fortepijonas) Montvilai. 
Akordeono specialybės mokiniai nuolat koncertuoja Elektrėnų miesto bei savivaldybės renginiuose. Jaunieji akordeonistai bendrauja su Elektrėnų savivaldybės viešąja biblioteka, daž­nai yra kviečiami dalyvauti atidarant dailės parodas, pristatant rašytojų knygas ar kt. Šiais mokslo metais lapkričio mėnesį jaunieji akordeonistai džiugino klausytojus „Baltosios lazdelės minėjime“, o kovo mėnesį koncertavo parodoje „Nuo pakabuko iki teatro“. Renginiai vyko Elektrėnų bibliotekoje.
2016 m. akordeonistai dalyvavo labdaros projekte „Saldžios Kalėdos“ ir prieš pat šv. Kalėdas muzikiniais pasirodymais sveikino Elektrėnų socialinės globos namų gyventojus.
Mokyklos akordeono mokytojai organizuoja, o akordeono specialybės mokiniai koncertuoja Elektrėnų miesto darželiuose „Drugelis“, „Pasa­ka“, „Žiogelis“. Taip pat vyko šio instrumento (akordeono) pristatymai-koncertai Elektrėnų pradinėje mokykloje, Gilučių kaimo pradinėje mokykloje.
Akordeonistai maloniai bendra­darbiauja su bendrojo lavinimo mo­kyklomis. Mokiniai dalyvauja or­ganizuojamuose kaimyninių mokyklų renginiuose, pvz.: Talentų dienoje „Ąžuolyno“ progimnazijoje, dalyvauja švenčiant žymias Lietuvai datas ir muzikiniais intarpais paįvairina šven­tinius minėjimus. Akordeonistai taip pat muzikuoja ir Elektrėnų pradinėje mokykloje per įvairias šventes. 
Pavieniai mokinių pasirodymai vyksta minint Motinos dieną Že­bertonyse, Kietaviškėse. 
Bendradarbiavimas su meno mokyklomis
Elektrėnų meno mokyklos akordeonistai dalyvauja Daugų sporto ir meno mokyklos organizuojamuose jaunųjų atlikėjų konkursuose, kuriuose mokinius dažnai lydi sėkmė – jie laimi prizines vietas.
Skyriaus pedagogai organizuoja ir dalyvauja tradiciniame tarp­mokykliniame (Jonavos J. Miščiukaitės MM, Kaišiadorių MM, Vievio MM, Elektrėnų MM) akordeono muzikos festivalyje „Pava­sario nuotaikos“, kasmet vykstančiame vis kitoje mokykloje. 2017 m. pavasarį vyko jau septynioliktas festivalis, akordeono muzikos mylėtojai susitiko Vievio meno mokykloje. 2018 m. šis festivalis sukvies akordeono muzikos gerbėjus į Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklą.
Gražaus akordeono muzikos festi­valio „Pavasario nuotaikos“ idėjos autorės – mokytojos Meilutė Marytė Zastarskienė ir Laima Kesminaitė-Stakeliūnienė. Jos sumanė ir 2000 m. organizavo Jonavoje pirmąjį festivalį, kuris jungė 4 mokyklas: Jonavos, Kaišiadorių, Vievio ir Elektrėnų. Festivalis vis dar gyvuoja, ir mokyklos iš eilės kasmet jį organizuoja.
Tradicija tampa kasmet gegužės 6-ąją minima Tarptautinė akordeono muzikos diena (akordeono g imtadienis), kurią kasmet bendradarbiaudami su Vievio meno mokyklos akordeonistais pažymi akordeono muzikos koncertu. Vienais metais jaunieji akordeonistai susitinka ir koncertuoja Elektrėnuose, kitais – Vievyje. Šiemet minėjimas-koncertas vyko Elektrėnuose. 
Respublikiniai konkursai
Elektrėnų meno mokykla plėtoja prigimtinius vaiko meninius gebėjimus, kūrybiškumą, ugdo pasaulio kultūros vertybėmis besiremiantį, meniškai išprususį, kultūringą ir aktyvų visuomenės narį.
Akordeono skyriaus mokiniai, vadovaujami kūrybingų ir iniciatyvių mokytojų, aktyviai dalyvauja res­publikiniuose Lietuvos akordeonistų konkursuose: „Muzikuokime drau­ge“, „Muzikinė mozaika“, „Aš ir akor­deonas“, respublikiniame II instru­mento konkurse-festivalyje „Jaunieji daigeliai“, jaunųjų atlikėjų konkursuose: „Linksmoji  polkutė“ ir „Sentimentai valsui“. Mokytojai geru žodžiu mini respublikinį pripažinimą ne viename konkurse pelniusius savo mokinius: Gediminą Gumbį, Gytį Gumbį, Ugnę Sabaliauskaitę, Vitaliją Tamošiūnaitę.
Šiuo metu skyriuje mokosi 28 akordeonistai,  aktyviausi – Marius Bauras, Livija Zakarevičiūtė, Justinas Sereika, Jonas Baublys, Domantas Sereika, Rūta Janonytė, Augustinas Belych,  Aleksandras Belych, kurie garsina skyrių savo koncertine veikla bei pasiekimais konkursuose, festivaliuose.
Tarptautiniai konkursai
Akordeono mokytojos didžiuojasi ir džiaugiasi svariais mokinių lai­mėjimais:
tarptautiniame akordeonistų kon­kurse „ASCOLTATE – 2015“ Ma­rius Bauras (mokyt. A. Merkienė) ir Livija Zakarevičiūtė (mokyt. K. Dabravolskaitė) tapo II vietos laureatai.
2016 m. tarptautiniame akordeonistų festivalyje-konkurse, skirtame Vaclovui Furmanavičiui atminti, dalyvavo solistai – Jonas Baublys (mokyt. A. Merkienė), Livija Zakarevičiūtė (mokyt. K. Dabravolskaitė) – ir akordeonistų trio: Livija Zakarevičiūtė, Marius Bauras, Justinas Sereika – laureatai, juos ruošė mokytojos A. Merkienė, K. Dabravolskaitė.
2017 m. vasario 17 d. vykusiame II tarptautiniame akordeonistų konkurse „Liepsnojantys akordeonai 2017“ Kupiškio meno mokykloje Jonas Baublys – I vietos laureatas, Marius Bauras – II vietos laureatas (mokyt. A. Merkienė), Livija Zakarevičiūtė – I vietos laureatė (mokyt. K. Dabravolskaitė) akordeonistų trio: Marius Bauras, Livija Zakarevičiūtė, Justinas Sereika (mokytojos A. Merkienė ir K. Dabravolskaitė) – II vietos laureatai. 
2017 m. vykusiame tarptau­tiniame akordeonistų konkurse „ASCOLTATE – 2017“ Jonas Baublys – I vietos laureatas, Marius Bauras – III vietos laureatas (mokyt. A. Merkienė), Livija Zakarevičiūtė – II vietos laureatė (mokyt. K. Dabravolskaitė), Rūta Janonytė – III vietos laureatė (mokyt. J. Janavičiūtė) ir akordeonistų trio: Marius Bauras, Livija Zakarevičiūtė, Justinas Sereika – II vietos laureatai (mokytojos A. Merkienė ir K. Dabravolskaitė). 
2017 m. X tarptautinis jaunųjų atlikėjų lengvosios – džiazo muzikos festivalis-konkursas „Elektrėnų žibu­riukai 2017“  mokytojos A. Merkienės mokiniai: Marius Bauras – laureatas, Jonas Baublys – diplomantas.
Apibendrindami galime teigti, jog Elektrėnų meno mokyklos akor­deonistai aktyviai dalyvauja kult­ūriniame bendruomenės gyvenime, atlikdami įvairius kūrinius skirtingose koncertinėse erdvėse. Jų muzika menine forma teikia informacijos apie dvasinę žmogaus pažangą, for­muoja estetines pažiūras, ugdo meninį skonį.
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69