Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas: tame jovale matau gražių perspektyvų

Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas:  tame jovale matau gražių perspektyvų

Julija Kirkilienė

Jovalu administracijos direktorius pavadino perkasinėjamus Elek­trėnus ir atsiprašė gyventojų už laikinus nepatogumus, teisindamasis, kad rangovai darbams parenkami pagal Viešųjų pirkimų įstatymus, o pigiausią kainą pasiūliusios įmonės ne visada būna sąžiningiausios. Apie tai ir kitus gyventojams svarbius sprendimų projektus kovo 28 dienos posėdyje 25 tarybos nariai aktyviai diskutavo ir priėmė sprendimus tokius, kokie jiems atrodė geriausi.

Probacija – ne tauriųjų metalų kiekis lydiniuose

Pirmiesiems dviem svarstomiems klausimams tarybos pritarimo nereikėjo. Probacijos tarnybos Sa­vivaldybių probacijos skyriaus spe­cialistė Jolanta Laukytė,

Iš kairės: Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, tarybos nariai - Dmitrij Burkoj, Gediminas Zagorskis ir Silva Lengvinienė
Iš kairės: Administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, tarybos nariai – Dmitrij Burkoj, Gediminas Zagorskis ir Silva Lengvinienė

pristačiusi probacijos tarnybos veiklą Elektrė­nų savivaldybei, merui į pašmaikštavimą, kad probacijos tarnyba sveria auksą, atsakė, kad tarnyba ne tauriuosius metalus sveria, bet dirba su laisvėje bausmes atliekančiais nuteistais žmonėmis. O tokių savivaldybėje šiuo metu yra 140 – vieni nuteisti lygtinai, kiti – anksčiau laiko paleisti iš įkalinimo įstaigų – su kuriais dirba dvi pareigūnės. Daugiausia tarp nuteistųjų yra nubaustų už smurtavimą artimoje aplinkoje. Iš 50 smurtautojų, 43 tai padarė neblaivūs. Jiems tenka dalyvauti elgesį keičiančiose programose. J. Laukytė sako, kad šias programas lankę žmonės tų pačių nusižengimų dažniausiai nebedaro. Tarp probacijos tarnybos prižiūrimų nuteistųjų nėra nepilnamečių, už tai pareigūnė gyrė savivaldybės socialinių paslaugų ir švietimo įstaigų darbuotojus. Probacijos tarnyba, bendradarbiaudama su savivaldybės socialinėmis ir švietimo įstaigomis, padedant policijai ir savanoriams, planuoja sukurti paslaugų nuteistiesiems tinklą ir taip juos paruoš­ti integracijai į visuomenę.

Perspektyvos iš jovalo

Antras klausimas, kuriam nerei­kėjo pritarimo, buvo administracijos veiklos ataskaita. Administracijos direktoriaus ir administracijos ataskaitą už 2017 metus pristatė V. Pruskas. Ir nors tarybos nariai Algimantas Adomaitis ir Viktoras Valiušis priekaištavo, kad ataskaita nebuvo pristatyta komitetuose, bet niekas negalėjo prieštarauti, kad ataskaitoje pateiktas didelis ir kruopštus darbas apie administracijos veiklą visose srityse. Geriausia naujiena, kuri pateikta ataskaitoje, ta, kad po to didelio perkasinėjimo jovalo iki rudens pagražės ne tik miesto aplinka, bet bus atidarytas prekybos centras „Lidl“, kitoje autostrados pusėje atsiras degalinė ir kartu privačiomis lėšomis bus pastatyta autobusų stotelė su uždengta laukimo patalpa. O į tą stotelę elektrėniškiai vaikščios pėsčiųjų tiltu virš autostrados.
Administracijos direktorius per 2017 metus išleido 2504 įsakymus, užregistruoti 4668 gauti raštai, o išsiųsti – 1935 raštai. Direktorius sako, kad dauguma raštų būna informacinio pobūdžio, į kuriuos nereikia atsakinėti, bet gyventojai dažnai skundžiasi, kad atsakymų nesulaukia.

Įdomi statistika

Ataskaitoje pateikta Civilinės metrikacijos skyriaus informacija, kuri visada įdomi gyventojams. 2017 metais gimė 249 elektrėniškiai, iš jų 128 berniukai ir 121 mergaitė. Mirė 338 žmonės. Vaikų vardai atitinka šių laikų aktualijas – emigraciją ir imi­graciją, todėl dažnai būna neįprasti. Susituokė 116 porų, išsituokė 49. 14 žmonių teismų sprendimu pakeitė vardą, pavardę ir tautybę.
Savivaldybėje gyvena 235 dau­giavaikės šeimos, 149 rizikos šei­mos, socialinės rizikos šei­mose auga 244 vaikai, specialių poreikių turi 1283 gyventojai, neįgalūs auga 99 vaikai, priskaičiuo­ta 119 socialinės rizikos asmenų, iš jų – 19 vaikų (socialinės rizikos asmuo – turintis emocinių, elgesio, socialinių problemų ir dėl to esantis socialiai atskirtas – elgetaujantis, valkataujantis, skurstantis arba patyręs psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje, arba piktnaudžiaujantis alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, arba yra priklausomas nuo azartinių lošimų, arba įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą ir kt. Red.).
Administracinės bylos 2017 metais užvestos 3, civilinių – 26.
Skaitytojams, tikriausia, įdomu žinoti, kad savivaldybės žemdirbiai 2017 metais laikė tik 230 kiaulių, bet 1260 galvijų ir net 1460 avių, o melžiamų karvių – tik 452, arklių – 115.
Visa administracijos veiklos ataskaita pateikta el. svetainėje www.elektrenai.lt/veiklos ataskaitos.

Pagal teisingumo ir protingumo kriterijus

Savivaldybė mėgins nustatyti apleistų žemės sklypų savininkus, kuriems bus taikomas žemės mokesčių tarifas už apleistą žemę. Kaip tai bus padaryta, taryba patvirtino aprašą ir pažadėjo laikytis teisingumo ir protingumo kriterijų. Taryba taip pat patvirtino nau­ją kapinių priežiūros organizavimo tvarką. Naujai nustatė kapinių ramybės laikotarpį, kremuotiems palaikams laidojimo tvarką ir kitą kapinių priežiūros tvarką pagal tuos pačius kriterijus. Tvarkos aprašai bus iškabinti prie kapinių ir paskelbti internetinėje svetainėje.
Taryba pritarė socialinių paslaugų planui, atkreipdama dėmesį, kad maudymosi ir drabužių skalbimo pa­slaugas plėsti reikėtų kaimiškose seniūnijose, kur žmonėms neteikiamos komunalinės paslaugos. Vievyje ir Elektrėnuose tokios paslaugos nebekompensuojamos. Žmonės paslaugas gali gauti, bet už jas reikia susimokėti simbolinį mokestį. Paslaugos, pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės, nekompensuo­jamos todėl, kad padidėjo žmonių pajamos ir nebeatitinka tokioms paslaugoms gauti nustatytos pajamų normos. Taryba taip pat diskutavo apie galimybes socialines paslaugas namuose teikti ir šventinėmis bei išeiginėmis dienomis. Į tarybos narių pastabas, kad mažėjant gyventojų skaičiui ir kylant pragyvenimo lygiui savivaldybėje didėja socialinės rizikos šeimų, V. Šimkūnienė atsakė, kad žmonės vis labiau darosi nepakantūs žmonėms, gyvenantiems ne pagal nustatytas taisykles, ir apie tai praneša tarnyboms, todėl daugiau gyventojų įrašoma į rizikos sąrašus.

Jaukas medikams

Savivaldybės taryba pritarė sprendimo projektui sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionių išlaidų daliniam kompensavimui. Į savivaldybę dirbti iš gretimų miestų atvažiuoja apie 50 medikų. Pasak tarybos nario Dmitrij Burkoj, gydytojai iš Vilniaus ir Kauno į rajonus važiuo­ja nenoriai, kadangi papildomo darbo gali surasti ir savo mieste. Todėl tikslinga juos pritraukti nors iš dalies kompensuojant kelionės išlaidas. Lėšos kelionės išlaidoms kompensuoti bus skiriamos iš savivaldybės biudžeto. Pagal patvirtintą kelionių išlaidų apskaičiavimo tvarką, vieno kilometro kelionei skirta bus 0,06 eurų. Tokiu sprendimu, pasak D. Burkoj, savivaldybės taryba pasistengė, kad ne žmogus pagalbos ieškotų didesniuose miestuose, o pagalba iš didžiųjų miestų ateitų į Elektrėnus. Tarybos narys Arūnas Kulboka socialiniame tinkle „Facebook“ suskubo savo kolegas gydytojus pakviesti domėtis darbo Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose galimybėmis.

Vievis prieš Elektrėnus

Svarstant sprendimo projektą dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo, ilgai buvo diskutuo­jama, ar daugiau lėšų skirti Vieviui nei Elektrėnams, ar tas lėšas dalinti po lygiai. Kiek tų pinigų bus skirta, taryba dar nežino. Kadangi Vievyje neasfaltuotų kelių yra daugiau nei Elektrėnuose, todėl Vieviui skirta 36 proc. tų lėšų, kurios bus gautos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.
Elektrėnų komunalinis ūkis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas pakels vienodai tiek Vieviui, tiek Elektrėnams. Tos kainos nekeistos buvo nuo 2013 metų, o naujos įsigalios nuo šių metų gegužės 1 d. Apie kainų pasikeitimą EKŪ įsipareigojo pranešti kiekvienam abonentui.

Investicijos

Taryba pritarė prisidėti prie projektų „Futbolo vartų įsigijimas“ ir „Sporto bazės remontas“ įgyvendinimo. Vykdant šiuos projektus, bus atnaujinti „Versmės“ gimnazijos stadiono bėgimo takai ir stadione pastatyti nau­ji modernūs vartai. Tarybos nariai diskutavo, kaip už tas pačias lėšas būtų galima atnaujinti stadiono veją, kad vėliau norint atnaujinti veją, nereikėtų ardyti bėgimo takų. Meras garsiai skaičiavo, kad perkant darbus bus galima sutaupyti dangos atnaujinimui. Projektus iš dalies finansuos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas. Taryba taip pat pritarė 10 proc. prisidėti prie Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupei planuojamų teikti projektų „Laisvalaikio ir poilsio erdvės sukūrimui Gilučių kaime“ bei viešosios infrastruktūros įrengimui Pakalniškėse, Semeliškėse ir Kareivonyse.
Posėdis pradėtas kovo mėnesį gimusiųjų pasveikinimais, o daugiausia dėmesio sulaukė Kęstas Vitkauskas, tą dieną šventęs jubiliejų. Ta proga jam buvo leista, pasak posėdžiui pirmininkavusio mero Kęstučio Vaitukaičio, daugiau nei leidžia reglamentas. O pabaigtas posėdis A . Adomaičio paklausimu, kodėl Kazokiškių sąvartyne laidojamos deginimui skirtos atliekos, ir mero sveikinimu šv. Velykų proga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69