Veiklos modelis svarbiau už ugdytinius

Veiklos modelis svarbiau už ugdytinius

Virginija Jacinavičiūtė

J. Zaleckienė (dešinėje), tik nuo pavasario pradėjusi vadovauti darželiui, iš savivaldybės vieną kartą sulaukė sveikintojų, o penkis kartus – tikrintojų. Elektrėnų savivaldybės administracijos  nuotr.
J. Zaleckienė (dešinėje), tik nuo pavasario pradėjusi vadovauti darželiui, iš savivaldybės vieną kartą sulaukė sveikintojų, o penkis kartus – tikrintojų. Elektrėnų savivaldybės administracijos nuotr.

Rugsėjo 11 d. socialiniame tinkle paviešintas Elektrėnų lopšelio-darželio „Drugelis“ moky­tojos komentaras. Jame teigiama: „Visą savaitę darbo pradžioje ir darbo gale spaudimą darydavo Elektrėnų savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojos, kurios atei­davo į grupes, neprisistatydavo, vaikščiodavo po grupes lauko batais, kai kada būdavo be apsaugi­nių kaukių. Skaičiuodavo vaikus ir liepdavo pasirašyti ant paprasto popieriaus.“. Mokytoja teigia, kad po tokių apsilankymų darželio darbuotojos jausdavo įtampą, kuri nemaloniai nuteikdavo likusiai darbo dienai. Redakcija pasidomėjo, ar kontrolieriams net pandemijos metu nereikia apsaugos priemonių ir kodėl taip svarbu skubiai vykdyti patikrinimus. Išklausėme visas suinteresuo­tas puses ir suteikiame informaciją skaitytojams, tarp kurių daug darželio darbuotojų ir ugdytinių tėvelių.

Netiko veiklos modeliai
Pasak darželio „Drugelis“ direk­torės Justinos Zaleckienės, šios istorijos pradžia greičiausiai yra 2020 m. rugpjūčio 26 d. vykęs Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Šiame posėdyje Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys pristatė sprendimo projektą „Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyk­linio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“. Darželiai buvo įpareigoti pasirinkti vieną iš 6 veiklos modelių. J. Zaleckienė teigia, kad tarp pateiktų modelių nebuvo nė vieno, kuris atitiktų lopšelio-darželio „Drugelis“ veiklos modelį. Tarybos posėdyje vienam tarybos nariui paklausus vedėjo, ar darželiai gali dirbti be šio tvarkos aprašo, vedėjas atsakė, kad gali, tačiau su pasiūlymu nukelti šio tvarkos aprašo svarstymą kitam posėdžiui vedėjas nesutiko. Tą pačią dieną Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė J. Zaleckienė parašė el. laišką vedėjui ir ikimokyklines įstaigas kuruojančiai specialistei, paaiškindama, kokia situacija susidarė įstaigoje, ir prašydama papildyti tvarkos aprašą, pridėti dar vieną modelį. Atsakymas į laiškus buvo raginimas/priminimas pasirinkti modelį iš jau patvirtintų tvarkos apraše. Dėl šios priežasties rugsėjo 1 d. darželio direktorė pateikė prašymą Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduo­tojai Ingai Kartenienei, Elektrėnų savivaldybės tarybos nariui Viktorui Valiušiui, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Džeraldui Dagiui, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Janinai Kielienei, prašydama papildyti ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, įtraukiant dar vieną modelį, kuris atitiktų „Dru­gelio“ daugumos grupių darbo laiką. Bet iki rugsėjo 16 d. atsakymo nei iš vieno adresato nesulaukė.

Skubotas sprendimas
Ruošiantis naujiems mokslo metams darželio veikla jau buvo suorganizuota: suformuotos grupės, paskirstyti etatai, priimti nauji darbuotojai. Pasak J. Zaleckienės, prieš naujus mokslo metus nebuvo jokios­ kalbos apie tai, kad bus ruošiamas tvarkos aprašas, kurio anksčiau nebuvo, o patvirtinus šį tvarkos aprašą reikės rinktis modelius, šio sprendimo nebuvo ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020 metų birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesių veiklos plane. Sprendimas „nuleistas“ likus kelioms dienoms iki mokslo metų pradžios. Direktorė sako nustebusi, kai pamatė įkeltą šio tvarkos aprašo projektą prie kitų tarybos sprendimų projektų, o pakeitimai apraše visai išmušė iš vėžių – neliko laiko normos 10.8 val., pagal kurią įstaiga dirbo daug metų. O renkantis bet kurį iš pateiktų modelių, tektų keisti grupių darbo laikus – reiktų juos trumpinti. „Renkantis iš pateiktų modelių, racionaliausias sprendimas būtų 9,9 val. darbo modelis, nes kitas variantas – 10,5 val., kuris jau buvo taikytas viename Elektrėnų savivaldybės darželyje, nepasiteisino, nes atsiranda nekontaktinių valandų stygius“, – paaiškino J. Zaleckienė. Pasirinkus 9,9 val. reikštų, kad 8 darželio grupės pradėtų dirbti ne nuo 6.30 val. (kaip dirba dabar), o nuo 7.30 val. J. Zaleckienė sako, kad šis sprendimas – kaip akmenyje iškaltas, ir niekas nenori diskutuoti, analizuoti situacijos, išsiaiškinti poreikio, ieškoti darželio bendruomenei tinkamiausio sprendimo. Pakeitus modelius, iš esmės keistųsi visa darbo organizavimo tvarka – reiktų perkomplektuoti grupes, mažinti etatus. J. Zaleckienė sako, kad nauji darželio veiklos modeliai iš esmės nėra blogai, bet tokie dalykai neturi būti daromi paskutinę minutę, šis tvarkos aprašas turėjo būti tvirtinamas ne vėliau kaip š. m. birželio mėn., tačiau apie jį tuo metu net kalbos nebuvo. Arba priimtame tvarkos apraše turėtų būti numatytas pereinamasis laikotarpis, kad darželio administracijai užtektų laiko perorganizuoti veiklą, spėtų infor­muoti tėvus apie pasikeitusius grupių darbo laikus.

Diskutavo darželio taryboje
Rugsėjo 14 d. lopšelyje-darželyje „Drugelis“ buvo organizuojamas darželio tarybos susirinkimas, kuriame direktorė J. Zaleckienė pristatė esamą situaciją. Tėvai ir mokytojai kalbėjo, kad Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pasirinko netinkamą metą pertvarkoms. Kai dėl koronaviruso pandemijos kitų miestų darželiai ilgina grupių darbo laiką, Elektrėnuose grupių laikas trumpinamas. Toks sprendimas sudarys situaciją vaikus į darželį vesti didesniu srautu bei padidins budinčių (pailgintų) grupių poreikį. Kadangi į budinčias darželio grupes suvedami vaikai iš viso darželio, darželio taryba mano, kad tai gali padidinti susirgimo koronavirusu tikimybę. Taryba mano, kad sprendimas trumpinti grupės darbo laiką nesavalaikis. Ne tik dėl koronaviruso grėsmės, bet ir dėl to, kad rugsėjo pirmąją į darželį pradėjo eiti per 50 naujų vaikų. Tądien, kai darželis buvo įpareigotas pasirinkti veiklos modelį, darželio administracija dar negalėjo žinoti, koks bus poreikis vaikus į darželį atvesti anksčiau.
Aptarusi susidariusią situaciją, darželio taryba nutarė bendruome­nės vardu kreiptis į Elektrėnų savivaldybės merą, Tarybos narius, administracijos direktorių, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją dėl minėto sprendimo savalaikiškumo, pritaikomumo paaiškinimo/pagrindimo, su prašymu aprašą koreguoti ir į jį įdėti modelį, kurį taikė lopšelis-darželis „Drugelis“ anksčiau.

Nesilaikė SAM reikalavimų
Atskiru klausimu darželio tarybos nariai aptarė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų vizitus darželyje. Suskaičiuota, kad savivaldybės darbuotojai darželyje lankėsi penkis kartus. Apie vizitus darželio administracija nebuvo informuota, todėl negalėjo informuoti mokytojų, jog jos gali sulaukti svetimo asmens savo darbo vietoje, jog jo atėjimas yra galimas ir teisėtas, jog atėjimas nesukels jokių blogų padarinių. Ypatingas dėmesys atkreiptas į tai, kad savivaldybės ­administracijos darbuotojos nesi­laikė SAM reikalavimų – ne visada dėvėjo apsaugos priemones, su lauko batais vaikščiojo po ugdymo įstaigos grupes. Savivaldybės darbuo­tojos, atvykusios į darželį, nepaaiškino savo vizito tikslo, bet darželio bendruomenė mano, kad tas tikslas buvo ištirti vaikų lankomumą. Tarybos nuomone, apsilankiusios darbuotojos vedė jokiais objektyviais veiksniais neparemtą statistiką ir reikalavo pasirašyti ant lapų, kuriuo­se buvo neaiškūs skaičiai ir užrašai.
Po diskusijos taryba nutarė, kad darželio direktorė kreipsis į Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją dėl galimai padarytų pažeidimų organizuojant saugų ugdymo procesą.

Darbas vyksta sklandžiai
Koks vizitų darželyje tikslas, ar visuose darželiuose lankosi Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai, klausėme skyriaus vedėjo Džeraldo Dagio.
„Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai š. m. rugsėjo mėnesį lankosi Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose. Vizitų tikslas – padėti švietimo įstaigų vadovams įveikti iššūkius, įvertinti, kaip praktiškai veikia sprendimai, kurie šiuos­ ­mokslo metus daro kitokius, nei įprasta. Žinoma, kai kuriais atvejais šalia pagrindinio vizito tikslo sprendžiami ir kiti klausimai, kurie aktualūs konkrečiai įstaigai. Be jokių abejonių, tai daroma laikantis visų saugumo reikalavimų.
Džiugu, kad mokyklų darbas vyksta sklandžiai. Praėjusių moks­lo metų patirties įvertinimas, problemų aptarimas, susitarimai ir jau pavasarį pradėti pasirengimo darbai užtikrino tinkamą pasirengimą naujiems mokslo metams.
Šiuo metu tikslinga įvertinti, ar Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ pakankamas budinčių grupių skaičius, ar kitų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laikas tenkina mažųjų Elektrėnų gyventojų ir jų tėvų poreikius. Duomenys reikalingi nagrinėjant šios įstaigos š. m. rugsėjo 1 d. raštą Nr. S-42 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo papildymo“, kuris pateiktas Elektrėnų savivaldybės administracijai“, – atsakė Dž. Dagys, o savivaldybės „Facebook“ paskyroje išsamiau pakomentavo darželio mokytojos R. Krukonienės komentarą: „Gali kilti klausimas, kodėl tokia reakcija? Norėtųsi tikėti, kad dėl nesuvokimo, kas už ką ir kodėl atsakingas, t. y. elementaraus žinių trūkumo, tačiau gali būti, kad ir dėl kitų priežasčių… Ši įstaiga vienintelė Elektrėnų savivaldybėje dar nepasirinko ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020–2021 moks­lo metams (tai ji turėjo padaryti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.). O juk puolimas – geriausia gynyba.“

Norint rasti, reikia ieškoti
Laikraštis negali išspręsti­ problemų, tačiau neretai viešumas būna pirmas žingsnis problemų sprendimo link. Yra nemažai ženklų, kad situacija tarp lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus yra įtempta. Vienas šių ženklų – Elektrėnų savivaldybės administracijos komunikacija. Mažoje savivaldybėje, kur visi vieni kitus pažįsta, nėra dalykinio, pagarbaus, taikaus bendravimo. Kita vertus, gal dėl to, kad savivaldybė maža, į darželį atvykusios Savivaldybės administracijos darbuotojos neprisi­stato ir nepasako savo vizito tikslo. Esą visi ir taip viską turi žinoti. Gal ne veltui darželio bendruomenė jaučiasi užsitraukusi nemalonę, jei nevyksta sklandi komunikacija, o darželyje Savivaldybės administracijos darbuotojai lankosi dažniau nei kitur. Gal tik sutapimas, kad „Dru­gelyje“ savivaldybės specialistės lan­kė­si 5 kartus, o dalyje darželių dar nebuvo nė karto.
Švietimo, kultūros ir sporto ministerija redakcijai paaiškino, kad ikimokyklinis ugdymas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, taigi pati savivaldybė sprendžia, kaip tvarkytis darželiuose. Laisvė spręsti pačiai suteikia galimybes bendradarbiauti su darželiais, ieškant geriausio sprendimo. Bet norint rasti, reikia ieškoti…

Komentarai:

  1. Švietimo, kultūros ir sporto ministerija redakcijai paaiškino, kad ikimokyklinis ugdymas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, taigi pati savivaldybė sprendžia, kaip tvarkytis darželiuose .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69